دانلود پایان نامه : بررسی تأثیر آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی برکارآیی همیاران پلیس مطالعه موردی شهر تهران 1391

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  عملیات ترافیک

عنوان : بررسی تأثیر آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی برکارآیی همیاران پلیس  مطالعه موردی شهر تهران 1391

دانشگاه علوم انتظامی امین

دانشکده علوم و فنون راهنمایی و رانندگی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  عملیات ترافیک

عنوان:

بررسی تأثیر آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی برکارآیی همیاران پلیس  مطالعه موردی شهر تهران 1391

استاد راهنما :

سرهنگ دکترسید سعید کشفی

استاد مشاور:

سرهنگ نادر رحمانی

پاییز1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

اجرای طرح همیار پلیس در اسفند ماه 1385 براساس توافقنامه مشترک نیروی انتظامی با وزارت آموزش و پرورش یکی از برنامه های پلیس راهور بود که عملیاتی گردید و موجب استقبال زائدالوصف دانش آموزان، والدین آن ها و مجریان طرح در آموزش و پرورش گردید. از این رو یکی از آموزش های اساسی پلیس راهنمایی ورانندگی  برای کودکان و نوجوانان در دوره های پیش دبستانی، ابتدایی و دوره اول متوسطه، آموزش مهارت هایی است که آنان با یادگیری آن مهارت ها بتوانند رفتاری مناسب در ارتباط با ایمنی عبور و مرور در جاده و خیابان از خود نشان دهند، این آموزش ها موجب می شود تا انضباط و رفتار ترافیکی در دانش آموزان با حس مسئولیت پذیری نهادینه شود. روح این طرح برگرفته از نیازهای جامعه ، کودکان و نوجوانان و منطبق با اهداف تعلیم و تربیت در دوره های تحصیلی آنان است. این تحقیق با بررسی تأثیرآموزش مقررات راهنمایی و رانندگی بر کارآیی همیاران پلیس در سال 1391در شهر تهران، عوامل موثر بر اجرای این طرح و کارآیی همیاران پلیس مقطع دبستان و دوره اول متوسطه را شناسایی نموده است تا نسبت به تقویت آن در برنامه های آتی فرهنگ سازی و ارتقای ایمنی ترافیک و کاهش تصادفات و تلفات انسانی گامی بردارد و راهکارهای اجرای مطلوب چنین طرحی را ارائه نماید.تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری  این پژوهش تعداد 180نفر از افسران پلیس راهور و کارشناسان ،مدیران و معلمان مدارس است که بصورت نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شده اند. ابزاری که جهت گرد آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است،در فصول اول و دوم  مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای و در فصل چهارم پرسشنامه محقق ساخته است. پرسشنامه تحقیق پس از تأیید روایی و پایایی در بین جامعه آماری توزیع و گرد آوری گردید. یافته های تحقیق بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت و با استفاده  از روش های آمار توصیفی داده ها تحلیل توصیفی شدند.ضمناَ  از آزمون آماری فریدمن برای آزمون سؤال های تحقیق استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که محتوای آموزش، آموزش عملی و نظری، مکان وزمان آموزش به ترتیب بر کارآیی همیاران پلیس مؤثر بوده است.

 

واژگان کلیدی:

آموزش- همیار پلیس- پلیس یاران نوجوان- کارآیی – مقررات راهنمایی و رانندگی

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه  

فصل اول: کلیات تحقیق

  • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
  • بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
  • ضرورت و اهمیت ………………………………………………………………………………………………………………………… 7
  • اهداف (کلی و جرئی) ………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-4-1- هدف کلی …………………………………………………………………………………………………………………………………     10

1-4-2- اهداف جرئی ………………………………………………………………………………………………………………………………    10

  • سؤالهای تحقیق (اصلی، فرعی) ………………………………………………………………………………………………… 10

1-5-1- سؤال اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………….     10

1-5-2- سؤالات فرعی ……………………………………………………………………………………………………………………………     10

  • فرضیه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
  • واژگان کلیدی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 11

1-7-1- همیار پلیس ……………………………………………………………………………………………………………………………..     11

1-7-2- پلیس یار نوجوان ……………………………………………………………………………………………………………………..     11

1-7-3- آموزش ……………………………………………………………………………………………………………………………………..     11

1-7-4- مقررات راهنمایی و رانندگی …………………………………………………………………………………………………..      11

1-7-5- کارآیی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..    12

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………     14

2-2- پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………     15

2-2-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور ……………………………………………………………………………………….     16

2-2-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور .…………………………………………………………………………………….    20

2-3-مبانی نظری …………………………………………………………………………………………………………………………………….    23

2-3-1- آموزش ……………………………………………………………………………………………………………………………………..     24

2-3-1-1- مفهوم آموزش ………………………………………………………………………………………………………………………     24

2-3-1-2- انواع آموزش …………………………………………………………………………………………………………………………     26

2-3-1-3- تعریف آموزش از نظر یونسکو ……………………………………………………………………………………………..     28

2-3-1-4- آموزش و فرهنگ ترافیک ……………………………………………………………………………………………………     28

2-3-1-5- اهداف و مقاصد آموزش ……………………………………………………………………………………………………….     33

2-3-1-6 روش تهیه هدف های آموزشی ……………………………………………………………………………………………..     34

2-3-1-7- منابع هدف های آموزشی ……………………………………………………………………………………………………     35

2-3-1-8- فرآیند آموزش ……………………………………………………………………………………………………………………..     36

2-3-1-9- روش های آموزش ……………………………………………………………………………………………………………….     37

2-3-1-10- الگوهای آموزش ………………………………………………………………………………………………………………..     37

2-3-2- یاد گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………    38

2-3-2-1- مفهوم یاد گیری ………………………………………………………………………………………………………………….     38

2-3-2-2- عوامل موثر بر یادگیری ……………………………………………………………………………………………………….     40

2-3-2-3- اصول یادگیری …………………………………………………………………………………………………………………….     40

2-3-3- کارآیی ………………………………………………………………………………………………………………………………………     42

2-3-3-1- مفهوم کارآیی ………………………………………………………………………………………………………………………     42

2-3-3-2- رابطه آموزش با کارایی ………………………………………………………………………………………………………      43

2-3-3-3- ارزیابی کارایی اثر بخشی و نتیجه آموزش ………………………………………………………………………….     43 

2-3-4- مشارکت ……………………………………………………………………………………………………………………………………     44

2-3-4-1- مفهوم مشارکت ……………………………………………………………………………………………………………………     45

2-3-4-2- مبانی قانونی مشارکت ………………………………………………………………………………………………………..      46

2-3-4-3- تعامل پلیس با دستگاه قضایی …………………………………………………………………………………………..      48

2-3-4-4- الگوی مشارکت …………………………………………………………………………………………………………………..      48

2-3-4-5- مراحل شکل گیری مشارکت بین سازمان ها ……………………………………………………………………      50

2-3-4-6- آثار و فواید مشارکت در سازمان ها ……………………………………………………………………………………      52

2-3-4-7- پلیس و اهداف مشارکت ……………………………………………………………………………………………………..     54

2-3-5- آموزش در حوزه ترافیک …………………………………………………………………………………………………………      54

2-3-5-1- اصول ترافیک ……………………………………………………………………………………………………………………..      55

2-3-5-2- اهداف آموزش ترافیک ……………………………………………………………………………………………………….      55

2-3-5-3- نقش مکان در آموزش ………………………………………………………………………………………………………..      57

2-3-5-4- سازمان ها و نهاد های موثر در سطح آموزش ……………………………………………………………………      58

2-3-5-5- ابزارهای موثر در آموزش نظری در حیطه رسانه های گروهی ………………………………………….      60

2-3-5-6- روش های موثر در آموزش عملی در حیطه متون آموزشی ………………………………………………      63

2-3-5-7- نقش زمان در آموزش ………………………………………………………………………………………………………….     67

2-3-5-8- ارزیابی برنامه های آموزش ترافیک ……………………………………………………………………………………      68

2-3-5-9- مشکلات ساختاری و بین سازمانی در حوزه ترافیک ………………………………………………………….     69       

 

2-4- طرح همیاران پلیس

2-4-1- اهداف طرح ………………………………………………………………………………………………………………………………     71

2-4-2- تعریف همیار پلیس ………………………………………………………………………………………………………………….     71

2-4-3- محور های آموزشی ………………………………………………………………………………………………………………….     72

2-4-4- مخاطبان طرح …………………………………………………………………………………………………………………………..    72

2-4-5- محدوده فعالیت …………………………………………………………………………………………………………………………    72

2-4-6- شیوه های اجرای طرح ……………………………………………………………………………………………………………      72

2-4-7- شیوه های آموزشی …………………………………………………………………………………………………………………      72

2-4-8- پایداری طرح …………………………………………………………………………………………………………………………….     73

2-4-9- معرفی نشان های همیاران پلیس …………………………………………………………………………………………..      74

2-4-10- طبقه بندی همیاران پلیس ………………………………………………………………………………………………….      74

2-4-11- نتایج اجرای طرح همیاران پلیس در کشور …………………………………………………………………………      76

2-5- بررسی تجربه های جهانی در امور آموزش ترافیک و فرهنگ سازی …………………………………………..     79

2-5-1- کشور آلمان ………………………………………………………………………………………………………………………………     79

2-5-2- کشور آمریکا ……………………………………………………………………………………………………………………………..     81

2-5-3- کشور انگلستان …………………………………………………………………………………………………………………………     81

2-5-4- کشور ژاپن ………………………………………………………………………………………………………………………………..     86

2-5-5- کشور سوئد ……………………………………………………………………………………………………………………………….     87

2-5-6- جمع بندی و نتیجه گیری مبحث آموزش فرهنگ ترافیک در کشور های دیگر ……………………     88

2-5-7- کشور ایران ……………………………………………………………………………………………………………………………….     90

2-5-7-1- فرآیند آموزش ایمنی راه …………………………………………………………………………………………………..       91

2-5-7-2- پروژه ایمنی راه های ایران: آموزش ایمنی جاده ای به دانش آموزان در مدارس …………….      94

2-5-7-3- وضع موجود آموزش فرهنگ ترافیک در ایران ………………………………………………………………..      101

2-5-7-4- ایران در مقایسه با سایر کشور ها  ……………………………………………………………………………………     108

2-6- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………    108

2-7- چارچوب نظری تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………     109

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………..    113

3-2- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………..    114

3-3- متغیر های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….    114

3-4- تعاریف عملیاتی متغیر های مستقل و وابسته …………………………………………………………………………….    114      3-5- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….    115

3-6- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………   115

3-7- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه ………………………………………………………………………………………..   116

3-8- روش و ابزار گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………..    116

3-9- روایی ابزار سنجش ………………………………………………………………………………………………………………………    118

3-10- پایایی ابزار سنجش …………………………………………………………………………………………………………………..    118

3-11- شیوه مستند سازی …………………………………………………………………………………………………………………….   119

3-12- روش های تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………….   119

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  121

بخش اول: اطلاعات جمعیت شناختی پاسخگویان …………………………………………………………………………………   121

بخش دوم: توصیف آماری و آزمون سؤال های تحقیق …………………………………………………………………………..   126

سوالات اول و دوم: محتوای آموزشی دوره ابتدائی ودوره اول متوسطه بر کارایی همیاران پلیس و پلیس یاران نوجوان چقدر تأثیر دارد؟  ……………………………………………………………………………………………………………………..    126

سوال سوم: آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی بصورت نظری برکارایی همیاران پلیس و پلیس یاران نوجوان چقدر تأثیر دارد؟ ……………………………………………………………………………………………………………………..     132

سوال چهارم: آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی بصورت عملی برکارایی همیاران پلیس و پلیس یاران نوجوان چقدر تأثیر دارد؟……………………………………………………………………………………………………………………….     136

سوال پنجم: زمان آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی برکارایی همیاران پلیس و پلیس یاران نوجوان چقدر تأثیر دارد؟………………………………………………………………………………………………………………………………………………     142

سوال ششم: مکان آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی بر کارایی همیاران پلیس و پلیس یاران نوجوان چقدر تأثیر دارد؟ …………………………………………………………………………………………………………………………………..     146

سوالات باز ………………………………………………………………………………………………………………………………………………    147

تحلیل چند متغیره (تحلیل رگرسیون)داده های تحقیق ……………………………………………………………………..    150

مدل اثباتی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………    151

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها

5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………   153

5-2- نتایج عمده تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..     153

5-2-1- نتایج تحقیق بر اساس یافته های حاصل از سوالات تحقیق …………………………………………………     155

5-3- پیشنهاد ها ………………………………………………………………………………………………………………………………….    162

5-3-1- پیشنهادهای کاربردی ،آموزشی برگرفته از یافته های تحقیق ………………………………………………    162

5-3-2- پیشنهاد های پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………………    163

5-3-3- پیشنهاد های بر گرفته از نظرات پاسخگویان ………………………………………………………………………….   164

5-4- محدودیت ها و مشکلات تحقیق …………………………………………………………………………………………………..   166

فهرست منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………..   167

پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   17

 

 

 

فهرست جداول

عـنـوان                                                                                                                                     صفحه  

جدول 2 – 1     درجه و نوع نشان های همیاران پلیس……………………………………………………………………………  74

جدول 2 – 2      مسائل مختلف ایمنی که در هر سال تحصیلی به آن اشاره شده است ……………………….   96

جدول 2 – 3      پیش دبستانی – شمای کلی ………………………………………………………………………………………..   97

جدول 2- 4       دبستان و راهنمایی – شمای کلی ……………………………………………………………………………….   98

جدول 2 – 5     آموزش های ترافیکی در کتاب های اجتماعی دوره ابتدایی ……………………………………….. 102

جدول 2 – 6     آموزش های ترافیکی در کتاب های فارسی دوره ابتدایی…………………………………………..   103

جدول 2 – 7     آموزش های ترافیکی در کتاب های فارسی دوره راهنمایی ………………………………………   104

جدول 2 – 8     آموزش های ترافیکی در کتاب های تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی ……………………   104

جدول 3 – 1     جدول گویه های پرسشنامه ………………………………………………………………………………………..   117

جدول 3 – 2     پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………   119

جدول 4 – 1     میزان تحصیلات پاسخگویان ………………………………………………………………………………………   122

جدول 4 – 2     نوع تحصیلات پاسخگویان ………………………………………………………………………………………….   122

جدول 4 – 3     سنوات خدمت پاسخگویان …………………………………………………………………………………………   123

جدول 4 – 4     وضعیت تاهل پاسخگویان …………………………………………………………………………………………..   123

جدول4 – 5      سابقه تدریس پاسخگویان……………………………………………………………………………………………   124

جدول 4 – 6     میزان آشنایی پاسخگویان با طرح همیاران پلیس ……………………………………………………..   124

جدوال 4 – 7    درجه پاسخگویان ………………………………………………………………………………………………………..   125

جدول 4 – 8     اطلاعات جمعیت شناختی پاسخگویان ………………………………………………………………………   125

جدول 4 – 9     تاثیر محتوای  آموزشی (1) ………………………………………………………………………………………..   126

جدول 4 – 10   تاثیر محتوای آموزشی (2) …………………………………………………………………………………………   127

جدول 4 – 11   تاثیر محتوای آموزشی (3) …………………………………………………………………………………………   127

جدول 4 – 12   تاثیر محتوای آموزشی (4) …………………………………………………………………………………………   128

جدول 4 – 13   تاثیر محتوای آموزشی (5) …………………………………………………………………………………………   128

جدول 4 – 14   تاثیر محتوای آموزشی (6) ………………………………………………………………………………………….   129

جدول 4 – 15   تاثیر محتوای آموزشی (7) …………………………………………………………………………………………   129

جدول 4 – 16   تاثیر محتوای آموزشی (8) ………………………………………………………………………………………….   130

جدول 4 – 17   تاثیر محتوای آموزشی (9) …………………………………………………………………………………………   130

جدول 4 – 18   تاثیر آموزش نظری (1) ………………………………………………………………………………………………   132

جدول 4 – 19   تاثیر آموزش نظری (2) ………………………………………………………………………………………………   132

جدول 4 – 20   تاثیر آموزش نظری (3) ………………………………………………………………………………………………   133

جدول 4 – 21   تاثیر آموزش نظری (4) ………………………………………………………………………………………………   133

جدول 4 – 22   تاثیر آموزش نظری (5) ………………………………………………………………………………………………   134

جدول 4 – 23   تاثیر آموزش نظری (6) ………………………………………………………………………………………………   134

جدول 4 – 24   تاثیر آموزش نظری (7) ………………………………………………………………………………………………   135

جدول 4 – 25   تاثیر آموزش عملی (1) ……………………………………………………………………………………………….   136

جدول 4 – 26   تاثیر آموزش عملی (2) ……………………………………………………………………………………………….   137

جدول 4 – 27   تاثیر آموزش عملی (3) ………………………………………………………………………………………………   137

جدول 4 – 28   تاثیر آموزش عملی (4) ………………………………………………………………………………………………   138

جدول 4 – 29   تاثیر آموزش عملی (5) ………………………………………………………………………………………………   138

جدول 4 – 30   تاثیر آموزش عملی (6) ……………………………………………………………………………………………….   139

جدول 4 – 31   تاثیر آموزش عملی (7) ………………………………………………………………………………………………   139

جدول 4 – 32   تاثیر آموزش عملی (8) ………………………………………………………………………………………………   140

جدول 4 – 33   تاثیر آموزش عملی (9) ………………………………………………………………………………………………   140

جدول 4 – 34   تاثیر آموزش عملی (10) …………………………………………………………………………………………….   141

جدول 4 – 35   نقش زمان (1) …………………………………………………………………………………………………………….   142

جدول 4 – 36   نقش زمان (2) …………………………………………………………………………………………………………….   143

جدول 4 – 37   نقش زمان (3) …………………………………………………………………………………………………………….   143

جدول 4 – 38   نقش زمان (4) …………………………………………………………………………………………………………….   144

جدول 4 – 39   نقش زمان (5) …………………………………………………………………………………………………………….   144

جدول 4 – 40   نقش مکان  ………………………………………………………………………………………………………………….   146

جدول 4 – 41   کارآیی همیاران پلیس  ……………………………………………………………………………………………….   147

جدول 4 – 42   درک فرهنگ ترافیک  ………………………………………………………………………………………………..   148

جدول 4 – 43   آموزش قبل از سفر  ……………………………………………………………………………………………………   149                                                                                                                                                          جدول 4 – 44   درس ویژه  ………………………………………………………………………………………………………………….   149

جدول 4 – 45   خلاصه مدل رگرسیون  ………………………………………………………………………………………………   150

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                             صفحه

نمودار 4 – 1  میزان تحصیلات پاسخگویان ……………………………………………………………………………………….     122

نمودار 4 – 2  نوع تحصیلات پاسخگویان ………………………………………………………………………………………….      122

نمودار 4 – 3     سنوات خدمت پاسخگویان ………………………………………………………………………………………     123

نمودار 4 – 5     سابقه تدریس پاسخگویان ………………………………………………………………………………………..     124

نمودار 4 – 6     میزان آشنایی پاسخگویان با طرح همیاران پلیس …………………………………………………..     124

نمودار 4 – 7     درجه پاسخگویان ……………………………………………………………………………………………………..     125

نمودار 4 – 9     تاثیر محتوای آموزشی (1) ……………………………………………………………………………………….     126

نمودار 4 – 10   تاثیر محتوای آموزشی (2) ……………………………………………………………………………………….     127

نمودار 4 – 11   تاثیر محتوای آموزشی (3) ……………………………………………………………………………………….     127

نمودار 4 – 12   تاثیر محتوای آموزشی (4) ……………………………………………………………………………………….     128

نمودار 4 – 13   تاثیر محتوای آموزشی (5) ……………………………………………………………………………………….     128

نمودار 4 – 14   تاثیر محتوای آموزشی (6) ……………………………………………………………………………………….     129

نمودار 4 – 15   تاثیر محتوای آموزشی (7) ……………………………………………………………………………………….     129

نمودار 4 – 16   تاثیر محتوای آموزشی (8) ……………………………………………………………………………………….     130

نمودار 4 – 17   تاثیر محتوای آموزشی (9) ……………………………………………………………………………………….     130

نمودار 4 – 18   تاثیر آموزش نظری (1) ……………………………………………………………………………………………     132

نمودار 4 – 19   تاثیر آموزش نظری (2) ……………………………………………………………………………………………     132

نمودار 4 – 20   تاثیر آموزش نظری (3) ……………………………………………………………………………………………     133

نمودار 4 – 21   تاثیر آموزش نظری (4) ……………………………………………………………………………………………     133

نمودار 4 – 22   تاثیر آموزش نظری (5) ……………………………………………………………………………………………     134

نمودار 4 – 23   تاثیر آموزش نظری (6) ……………………………………………………………………………………………     134

نمودار 4 – 24   تاثیر آموزش نظری (7) ……………………………………………………………………………………………     135

نمودار 4 – 25   تاثیر آموزش عملی (1) ……………………………………………………………………………………………..    136

نمودار 4 – 26   تاثیر آموزش عملی (2) ……………………………………………………………………………………………..    137

نمودار 4 – 27   تاثیر آموزش عملی (3) ……………………………………………………………………………………………..    137

نمودار 4 – 28   تاثیر آموزش عملی (4) ……………………………………………………………………………………………..    138

نمودار 4 – 29   تاثیر آموزش عملی (5) ……………………………………………………………………………………………..    138

نمودار 4 – 30   تاثیر آموزش عملی (6) ……………………………………………………………………………………………..    139

نمودار 4 – 31   تاثیر آموزش عملی (7) ……………………………………………………………………………………………..    139

نمودار 4 – 32   تاثیر آموزش عملی (8) ……………………………………………………………………………………………..    140

نمودار 4 – 33   تاثیر آموزش عملی (9) ……………………………………………………………………………………………..    140

نمودار 4 – 34   تاثیر آموزش عملی (10) …………………………………………………………………………………………..    141

نمودار 4 – 35   نقش زمان (1) …………………………………………………………………………………………………………..    142

نمودار 4 – 36   نقش زمان (2) ……………………………………………………………………………………………………………    142

نمودار 4 – 37   نقش زمان (3) …………………………………………………………………………………………………………..    143

نمودار 4 – 38   نقش زمان (4) …………………………………………………………………………………………………………..    143

نمودار 4 – 38   نقش زمان (4) …………………………………………………………………………………………………………..    144

نمودار 4 – 39   نقش زمان (5) …………………………………………………………………………………………………………..    144

نمودار 4 – 40   نقش مکان ………………………………………………………………………………………………………………….    146

نمودار 4 – 41   کارایی همیاران پلیس ……………………………………………………………………………………………….    147

نمودار 4 – 42   درک فرهنگ ترافیک …………………………………………………………………………………………………    148

نمودار 4 – 43   آموزش قبل از سفر ……………………………………………………………………………………………………    148

نمودار 4 – 44   درس ویژه …………………………………………………………………………………………………………………..    149

تعداد صفحه : 200

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997215363277 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید