دانلود پایان نامه :بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.D)

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان :‌

بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

استاد راهنما :

 دکتر ایرج گلدوزیان

استاد مشاور :

 دکتر اصغر عباسی

تابستان 91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبعنوان                                                                                                  صفحهچکیده. 1مقدمه:. 2بخش اول:کلیات. 7فصل اول: تعاریف اصطلاحات مرتبط و تشریح ساختار قاچاق 8مبحث اول: تعاریف. 8الف) معنای لغوی قاچاق 8ب) جرایم سازمان یافته 9پ ) مهاجرت غیر قانونی و بین المللی.. 10ت ) فروش کودکان 11ث ) فساد و انحطاط اجتماعی 11ج ) تجاوز 11ح ) فحشا 12خ) روسپی گری 12د ) توریسم جنسی 13ذ ) قاچاق انسان 14مبحث دوم : انواع قاچاق. 16بند اول : موضوع عایدات دولت 16بند دوم: غیر موضوع عایدات دولت.. 16گفتار دوم: قاچاق خدمات. 17بند اول : امور گمرکی 17بند دوم : مالکیت فکری: 7گفتار سوم : قاچاق اشخاص. 18بند اول : قاچاق اشخاص (عام) 18بند دوم : قاچاق اشخاص ( خاص).. 20مبحث سوم : پیشینه تاریخی بزه قاچاق انسان. 21گفتار اول: پیشینه فراملی 21گفتاردوم: پیشینه ملی 22مبحث چهارم:  ویژگی های پدیده قاچاق انسان. 23گفتار اول : سازمان یافته بودن.. 23گفتار دوم : فرا ملی بودن 25فصل دوم : عناصر تشکیل دهنده بزه قاچاق انسان 26مبحث اول : عنصر قانونی. 26مبحث دوم : عنصر مادی. 28گفتار اول : جرم تام 28بند اول : رفتار مادی مثبت 28بند دوم: نتیجه مجرمانه 32گفتار دوم : جرم ناقص 34گفتار سوم : شروع به جرم 34بند اول :‌عنصر قانونی 35بند دوم: عنصر مادی 35بند سوم :  عنصر روانی 36گفتار چهارم:‌ جرم محال 36گفتار پنجم: جرم عقیم 37مبحث سوم: عنصر روانی. 38مبحث چهارم:  اعمال در حکم قاچاق انسان. 39گفتار اول : عنصر قانونی 39گفتار دوم : عنصر مادی 40گفتار سوم : عنصر روانی 41مبحث پنجم: صور مختلف طرق ارتکاب جرم قاچاق انسان. 42گفتار اول : قاچاق انسان به مباشرت.. 42گفتار دوم:‌قاچاق انسان به معاونت.. 42گفتار سوم: قاچاق انسان به تسبیب.. 43مبحث ششم : تبیین فحشاء ناشی از قاچاق انسان. 43گفتار اول: فحشاء و عوامل تشکیل دهنده آن.. 45گفتار دوم : وجوه افتراق فحشا و زنا.. 46گفتار سوم : ارتباط فحشا با مبانی نظام های حقوقی.. 47بند اول : مبانی نظام حقوقی مذهبی جرم گرا.. 48بند دوم : مبانی نظام حقوقی غیر مذهبی جرم زدا.. 49فصل سوم: قاچاق زنان 50مبحث اول : پیشینه قاچاق زنان. 55مبحث دوم : مفهوم قاچاق زنان. 56مبحث سوم : رکن شناسی قاچاق زنان. 58گفتار اول : رکن قانونی 58گفتار دوم : رکن مادی 58بند اول : فعل مثبت مادی 66بند دوم : شروع به جرم 69بند سوم : معاونت 70گفتار سوم:‌رکن معنوی 72بند اول : سوء نیت عام 72بند دوم: سوء‌نیت خاص 73بند سوم: انگیزه 74مبحث چهارم: موقعیت بزه دیده در پدیده قاچاق زنان. 78گفتاراول: وضعیت عمومی قربانیان.. 78بند اول: سن 78بند دوم: میزان تحصیلات 79بند سوم: خانواده 79گفتار دوم :‌نحوه قاچاق زنان 80بند اول: سوء‌استفاده از عملکرد نهادهای عدالت کیفری.. 80بند دوم :‌ حیله های اغفال قربانیان.. 80مبحث پنجم:‌ ضرورت جرم انگاری و علل پیدایش پدیده قاچاق انسان  84گفتار اول :‌علل فرهنگی و اجتماعی.. 86بند اول :‌ازدواج نا مناسب 87بند دوم :‌ خشونت 88بند سوم : از هم گسیختگی خانواده و تضعیف روابط افراد.. 90گفتار دوم: علل روانشناختی 92بند اول: اعتماد به نفس پائین.. 93بند دوم: تجاوز 93بند سوم:  آرمان گرایی 93بند چهارم :‌ بیماری روانی 94گفتار سوم: علل اقتصادی 95بند اول: فقر 95بند دوم: تطمیع وسود آوری 96گفتار چهارم : علل حقوقی 97بند اول : عدم اثبات جرم 97بند دوم: خلاء قانونی 98بند سوم : فساد در سیستم دادرسی.. 98بند چهارم : قانونی شدن روسپیگری.. 99گفتار پنجم : علل بین المللی.. 100بند اول:‌پدیده جهانی شدن 100بند دوم : عدم وجود اراده کافی بین المللی.. 102مبحث ششم : واکنش های کیفری در قبال پدیده قاچاق انسان. 103گفتار اول: کیفر قاچاق ساده و بطور سازمان یافته.. 104گفتار دوم : ‌فاعل اصلی 105بند اول:  اشخاص حقیقی 105بنددوم: اشخاص حقوقی 107گفتار سوم: کیفر معاونت 107گفتار چهارم: کیفر شروع به جرم.. 108گفتار پنجم : کیفیات مشدده درجرم قاچاق انسان.. 108بند اول: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزه دیده.. 108بند دوم: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزهکار.. 109گفتار ششم: دیگر واکنش های تقنینی.. 110بند اول:‌تعلیق اجرای کیفر 110بند دوم: تخفیف مجازات 111بند سوم:  مرور زمان 112بند چهارم : صلاحیت قضایی 113بخش دوم: پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی ملی بین المللی در قبال قاچاق انسان. 115فصل  اول : پیامدهای قاچاق انسان 116مبحث اول:  آثار شخصی. 116گفتار اول :  خدشه دار شدن کرامت انسانی.. 116گفتار دوم: بهره کشی جنسی 117گفتار سوم: ابتلا به بیماری 118مبحث دوم: آثار مخرب خانوادگی. 118مبحث سوم: آثار مخرب اجتماعی منفی. 118مبحث چهارم: آثار اقتصادی و سیاسی. 119بند اول: پولشوی...........................................................................................................................119بند دوم:  آثار پولشویی ...................................................................................................................120  فصل دوم: نگاهی تطبیقی تدابیر ملی و فراملی در قبال پدیده قاچاق انسان و قربانیان این بزه 123مبحث اول: حمایت از هویت خصوصی قربانیان. 123گفتار اول: فراملی 123گفتار دوم: ملی 125مبحث دوم: تامین سلامتی جهانی بزه دیدگان. 126گفتار اول: فراملی 126گفتار دوم: ملی 129مبحث سوم:‌جبران سلامت. 129گفتار اول: فراملی 129گفتار دوم: ملی 133مبحث چهارم: حمایت برای بازگشت بزه دیده. 133فصل سوم: سیاست های جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان 135مبحث اول: کنش های تقنینی. 135مبحث دوم: کنش های قضایی. 139گفتار اول:  فحشاء در رویه قضایی 139گفتار دوم: آدم ربایی در رویه قضایی 140مبحث سوم : اقدامات آگاهی بخش نسبت به خطرات قاچاق انسان  142گفتار اول: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره زنان 143گفتار دوم: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره کودکان 144فصل چهارم : نگاهی به ابعاد قاچاق انسان درجهان امروزی 147مبحث اول: قاره اروپا. 147گفتار اول:  ایتالیا 149گفتار دوم : اسپانیا 150مبحث دوم: قاره آسیا. 151گفتار اول : قزاقستان 151گفتار دوم : تاجیکستان 152گفتار سوم : تایلند 153گفتار چهارم : اسرائیل 153گفتار پنجم : ایالات متحده آمریکا 154فصل پنجم : قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی 158مبحث اول: کنوانسیونها. 158گفتار اول: کنوانسیون منع برده داری 158بند اول : کنوانسیون 1926 158بند دوم: کنوانسیون 1956 159گفتار دوم : کنوانسیون پالرمو و پروتکل دوم الحاقی به آن 160گفتار سوم: کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران مصوب 2 دسامبر 1949 161گفتار چهارم : کنوانسیون هر نوع تبعیض علیه زنان 163مبحث دوم: کنفرانس ها. 164گفتار اول: کنفرانس نایروبی 164گفتار دوم:  کنفرانس سازمان  ملل متحد درباره خشونت علیه زنان 165گفتار سوم:  کنفرانس بالی 168مبحث سوم:  عهد نامه ها. 169گفتار اول: مقاوله نامه بین المللی 18 مه 1904 راجع به تأمین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان 169گفتار دوم: مقاوله نامه بین المللی 4 مه 1910 راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان 170گفتار سوم: قرارداد بین المللی 30 سپتامبر 1921 الغای خرید و فروش نسوان و کودکان 171حاصل سخن و پیشنهادها: 173پیشنهادها 178ضمائم 180منابع: 190چکیدهحفظ کرامت بشر و احترام و التزام به آن یکی از اصول بنیادین ادیان الهی و اسناد بین المللی حقوق بشر محسوب می شود. بهره مندی از فضیلت های ارزشمند اخلاقی و الهی به منظور فراهم نمودن زمینه های رشد و تعالی بشر منحصراً در پرتو حفظ حقوق اولیه و توجه به اصل کرامت ذاتی بشر است. بر همین اساس مفهوم و موضوعات حقوق بشر و التزام به رعایت آن امروز در نظام بین المللی و نظامهای ملی حقوقی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است.قاچاق انسان ، خصوصاً قاچاق زنان و کودکان که به بردگی عصر مدرن شهرت دارد ، یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته است که از ابتدای دهه ی 1990 میلادی شدت یافته، و تا این که در این سالهای اخیر به یک معضل جهانی تبدیل شده است. قاچاق انسان را در قرن بیست و یکم می توان صورت جدیدی از تجارت بردگان تا قرن نوزدهم تصور نمود. از این رو، لزوم جرم انگاری قاچاق انسان در تمامی کشورهای جهان احساس میشود.مسئله قاچاق اشخاص ، معمولاً با هدف قاچاق زنان و کودکان، یا قاچاق برای بهره کشی جنسی مورد بحث قرار میگیرد. در حال حاضر قاچاق پدیده ای بسیار گسترده تر در سطح جهانی به شمار می رود. به طوری که بسیاری از زنانی که در گریز از فقر و جستجوی یافتن یک زندگی بهتر به ترک خانه و میهن خود دست می زده اند، نه تنها به آن دست پیدا نکرده، بلکه بیش از پیش در گردابی فرو می روند که هیچ راه گریزی برایشان فراهم نیست .قاچاق انسان به عنوان یک رفتار بزهکارانه مستوجب مجازات درایران سابقه چندان طولانی قانونی ندارد، اما بدلیل فقدان آمار جنایی دقیق، نمی توان از نرخ ارز واقعی یا نزدیک به واقع از قاچاق زنان سخنی راند. ولی آنچه در روزنامه ها یا زبان همگانی است، نشانگر آمار نگران کننده قاچاق انسان در ایران می باشد . یکی از این نشانه ها ، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 است که درعین حال که قرینه ای بر وجود این پدیده است واکنش مناسب قانونگذار به آن نیز محسوب می شود.پژوهش حاضر تلاشی جهت بررسی بسیاری از زوایای مبهم و ضعف های موجود در نظام حقوقی داخلی و بین المللی در موضوع قاچاق انسان را دارد. نگارنده همچنین با ارائه راهکارها و پیشنهادات سازنده، در ابهام زدایی و هماهنگ کردن هرچه بیشتر حقوق کیفری ایران با اسناد بین المللی موجود سعی وافری را عرضه داشته است.کلید واژگان : قاچاق انسان بردگی نوین فحشاء- روسپی گری کنوانسیون های بین المللی - جرایم سازمان یافته   

مقدمه

1) بیان مسأله تحقیق:

پدیده قاچاق انسان به قصد فحشا و بهره کشی جنسی یکی از اقسام قاچاق انسان در سطح بین المللی و از زمره جرایم سازمان یافته فراملی محسوب می شود . این پدیده امروزه یک معضل بزرگ و درگیر کننده  در نظام حقوقی کشورهای مختلف از جمله کشورمان محسوب می شود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل مجلس شورای اسلامی، تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی با توجه به اصول قانون و تبعیت از موازین شرعی، در جهت حفظ و حمایت از ارزش های معتبر اخلاق اسلامی در مقررات قانون مجازات اسلامی، ارتکاب هرنوع اعمال منافی عفت و اخلاق عمومی را بر حسب مورد جرم انگاری کرده اند. این مقررات در داخل کشور به مورد اجرا گذاشته می شود اما در خارج از کشور به دلیل حاکمیت اجرای ماده 3 ق.م.ا جز در برخی موارد قابلیت اجرا ندارد.افزایش قاچاق زنان و دختران ایرانی به خارج از کشور از یک سو خلاء قانونی جامع و مناسب در خصوص قاچاق انسان به ویژه قاچاق زنان از سوی دیگر ، باعث شد که سرانجام قانون مبارزه با قاچاق انسان در تاریخ 28/4/1383 به تصویب برسد. این قانون تا حدودی توانست این خلاء را پر کند اما ابهام های بسیاری را بر جای گذاشت و نتوانست به طور کامل جواب گوی معضل هایی چون قاچاق کودکان و زنان  به قصد فحشا به کشورهای توریستی جهان مانند حوزه خلیج فارس و برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی باشد. در جامعه بین المللی نیز به این موضوع توجه شده و اسناد و کنوانسیون های بین المللی مانند پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی تحت عنوان پیشگیری ، منع و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان و همچنین اسناد منطقه ای نظیر کنوانسیون اتحادیه های آسیای شرقی معروف به کنوانسیون سارس راجع به پیشگیری و مبارزه با قاچاق زنان و کودکان برای مبارزه با روسپی گری، تصویب شده است. با مطالعات انجام شده به نظر می رسد که قوانین داخلی ایران در زمینه قاچاق اشخاص به ویژه زنان با پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون پالرمو در تمامی ابعاد همسو نیست.به عنوان مثال در قانون مبازه با قاچاق انسان، رضایت قاچاق شده تنها در دو مورد قابل ترتیب اثر نیست: 1- در حالتی که جرم قاچاق انسان به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد 2- در حالتی که جرم قاچاق انسان برای بهره کشی جنسی باشد؛ حال چه به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد و چه به صورت غیرسازمان یافته. (ماده2 قانون مبارزه با قاچاق انسان) این درحالی است که پروتکل اول الحاقی ، رضایت بزه دیده به طور کامل مخدوش و غیرقابل ترتیب اثر می باشد.( بند ب ماده 3 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون پالرمو). تفاوت دیگر در خصوص مجازات این جرم می باشد. در کنوانسیون پالرمو برای مجازات جرایم سازمان یافته که قاچاق انسان به ویژه زنان هم یکی از آن ها می باشد ، مقرر شده که دول عضو این کنوانسیون برای مجازات این جرایم،‌ حداقل حبسی را که باید درنظر بگیرند،‌ سال می باشد تا به عنوان یک جرم سازمان یافته بیان شود.( بند ب ماده 2 کنوانسیون پالرمو) درحالی که در قانون مبارزه با قاچاق انسان حداقل حبس در نظر گرفته شده ، 2 سال می باشد. ( مواد 3 تا 5 قانون مبازره با قاچاق انسان ). همانطور که می بینیم قانون داخلی ایران اماره موجود در پروتکل را رعایت نکرده است. از آنجا که قاچاق زنان بزهی بر ضد کرامت زن می باشد، [1] لذا دراین پژوهش سعی شده که با توجه به قوانین حقوق داخلی و برخی کنوانسیون های بین المللی، ‌این پدیده را تحلیل و بررسی کرده و هم چنین ویژگی های این پدیده و عوامل و انگیزه های ایجاد و گسترش این پدیده را بررسی کرده ، هم چنین نقاط قوت و ضعف قانون داخلی و پروتکل الحاقی را بررسی کرده و راهکارهایی جهت بهبود اعمال قوانین در این حوزه ارائه شود.

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

امروزه جرم قاچاق انسان یکی از جرایمی است که گریبان گیر جوامع بشری شده است. موقعیت خاص کشور ما از یک سو که می تواند به عنوان کشور مبدأ، مقصد و ترانزیت قاچاق باشد و عواملی نظیر فقر و بیکاری که متأسفانه یک معضل بزرگ درکشور ما می باشد از سوی دیگر باعث شده که در معرض خطر شدید قاچاق انسان قرار گیرد. بنابراین کشور ما باید تدابیر مناسب و موثری را برای مبارزه با این پدیده  اتخاذ نماید. لذا بررسی و تحلیل قوانین داخلی و بین المللی نظیر مقاوله نامه ها، اسناد و کنوانسیون های بین المللی در این خصوص ضرورت و اهمیت دارد که در این تحقیق سعی برآن شده که به این مهم بپردازیم.

3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه :

با بررسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که در حوزه ی قاچاق انسان هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی تحقیق های بسیاری به عمل آمده که می توان از : 1- پایان نامه ی الهه دبیرزاده تحت عنوان تحلیل حقوقی قاچاق انسان در حقوق ایران و حقوق بین المللی از دانشگاه شهید بهشتی نام برد که در این پایان نامه،‌ قاچاق زنان به صورت مجزا و تطبیقی در ایران و اسناد بین المللی بررسی نشده بلکه پدیده قاچاق انسان به طور کلی بررسی شده است. هم چنین ماهیت حقوقی قاچاق انسان و پاسخ هایی که در قبال قاچاق انسان داده شده است و فرآیند رسیدگی به این جرم بررسی شده است. درحالی که در تحقیق حاضر سعی خواهد شد اسناد و کنوانسیون های بین المللی که در خصوص قاچاق زنان وجود دارد و قانون داخلی ایران به طور کامل و مجزا تحلیل و بررسی شود و نقاط قوت و ضعف این قوانین بیان گردد.2- کتاب شهلا معظمی، جنایات سازمان یافته و راهکارهای جهانی مبارزه با آن ، تهران ، نشر دادگستر، چاپ اول، پاییز 1384. در این کتاب به پدیده قاچاق به طور کلی و به عنوان یک جنایت سازمان یافته توجه شده است و بحث قاچاق زنان مورد تحلیل و بررسی قرار نگرفته است .3- کتاب بهناز اشتری، قاچاق زنان بردگی معاصر، تهران، نشر میزان، چاپ اول،‌ پاییز 1385. در این کتاب به عوامل اساسی ایجاد پدیده قاچاق زنان و هم چنین عوامل و انگیزه های گسترش قاچاق انسان بویژه زنان  توجه نشده است که در این تحقیق سعی خواهد شد که این عوامل نیز بررسی شود.4-  مقاله ی دکتر حسن عالی پور تحت عنوان قاچاق زنان بزهی بر ضد کرامت زن . دراین مقاله تنها پدیده قاچاق زنان تعریف شده و همچنین پیشینه تاریخی و ارکان تشکیل دهنده ی این جرم و رویارویی با این پدیده بررسی شده است.5- مقاله دکتر صادق سلیمی تحت عنوان قاچاق انسان مبارزه با آن در حقوق کیفری ایران ، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 26، سال هفتم. در این مقاله تنها به وضعیت قاچاق زنان و کودکان در ایران توجه شده است و نه در اسناد بین المللی.6- مقاله ی محمد جعفر حبیب زاده ، محمد باقر مقدسی و عباس جعفری دولت آبادی تحت عنوان قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران، پژوهش های حقوق تطبیقی ، دوره 13 ، شماره 4 ، زمستان 1388. در این مقاله نیز تنها به تعریف و ارکان تشکیل دهنده جرم و قاچاق انسان به طور کلی و آن هم درحقوق داخلی پرداخته است.همان طور که می بینیم در تمامی این کتاب ها، پایان نامه ها و مقاله ها به بررسی تطبیقی جرم قاچاق زنان در ایران و اسناد بین المللی به صورت کامل و مفصل توجه نشده است و هر کدام یک سری نواقصی دارند که در این تحقیق سعی خواهد شد این پدیده به صورت کاملاً انحصاری و تطبیقی بررسی شود.

4) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

مبارزه با پدیده قاچاق زنان به ویژه به قصد فحشا، ازدواج اجباری، بردگی، برداشت اعضا و غیره یکی از ضرورت های زندگی اجتماعی بوده، چراکه این جرم یکی از تاثیرگذار ترین عوامل در به مخاطره افتادن آزادی زنان و خدشه دار شدن کرامت انسانی آن ها می باشد. با توجه به این که این جرم از جرایم سازمان یافته و فراملی می باشد سعی برآن شده که این جرم هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی به صورت تطبیقی و مجزا بررسی شود.  5) اهداف مشخص تحقیق:1-بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص کنترل و مهار قاچا ق زنان از بعد تقنینی، قضایی ، اجرایی و مشارکتی.2-تشریح و تبیین قانون مبارزه با قاچاق انسان در حقوق داخلی و بررسی نقاط قوت و ضعف این قانون.3-بررسی اسناد و کنوانسیون های بین المللی در خصوص این جرم4- مقایسه قوانین داخلی و اسناد بین المللی در خصوص این جرم5-ارائه پیشنهادها و راهکارهایی در جهت پیشگیری و مهار جرم قاچاق زنان به قصد فحشا.6-بررسی زمینه های هماهنگی و همکاری دولت ایران در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق زنان با دولت های دیگر و مراجع بین المللی.1- حسن عالی پور، مقاله ی بزهی بر ضد کرامت زنتعداد صفحه : 227قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید