دانلود پایان نامه : عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار خدمات اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان­ گلستان)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : بازاریابی

عنوان : عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار خدمات اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان­ گلستان)

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی       گرایش :بازاریابی

عنوان:

عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار خدمات اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان­گلستان

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا آزاده دل

تیر 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
                  فهرست مطالبشماره صفحه
فصل اول - کلیات پژوهش 1-1  مقدمه1-2  بیان مسئله1-3  اهداف تحقیق1-4  اهمیت و ضرورت تحقیق1-5  چارچوب نظری تحقیق1-6     فرضیه ها1-7  تعریف متغیرها1-8  قلمرو تحقیق  فصل دوم - مبانی نظری و سابقه پژوهش 2-1   مقدمه2-2   تعاریف و مفاهیم ارزش ویژه برند2-3   عوامل موثر بر ارزش ویژه برند2-4  مشتری و مشتری داری2-5   تحقیقات انجام شده2-5-1 تحقیقات داخلی2-5-2 تحقیقات خارجیفصل سوم - روش شناسی تحقیق                      3-1   مقدمه3 -2   روش تحقیق3-3   جامعه آماری3-4    نمونه آماری3-5   ابزار گردآوری داده ها3-6   روایی پرسشنامه3-7   پایایی پرسشنامه3- 8    روش های تجزیه و تحلیل داده ها3-9  مدل معادلات ساختاری3-9-1   ضرورت مدل معادلات ساختاری در پژوهش حاضر فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 4-1    مقدمه4-2    آمار توصیفی4-2-1  جنسیت4-2-2  سن4-2-3  وضعیت تأهل4-2-4  میزان تحصیلات4-2-5  شغل4-2-6  برند شرکت های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت در استان گلستان4-2-7  مدت زمان استفاده از اینترنت4-2-8  آمار توصیفی متغیرها4-3    آمار استنباطی4-3-1  آزمون همبستگی پیرسون4-3-2  تحلیل عاملی4-3-2-1 ارزیابی برازش کلی مدل4-3-2-2 حالت تخمین استاندارد مدل4-3-2-3 حالت معناداری اعداد (T - Values) مدل فصل پنجم - نتیجه گیری وپیشنهادات5-1     مقدمه5-2      بررسی یافته­های پژوهش با توجه به آمار توصیفی5-3      بررسی یافته­های پژوهش با توجه به آزمون همبستگی پیرسون5-4      بررسی یافته های پژوهش با توجه به مدل تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری5-4      پیشنهادات تحقیق5-5 -1  پیشنهادات کاربردی5-4-2   پیشنهادات برای تحقیقات آتی5-6      محدودیت های تحقیقمنابعضمائمفهرست جدولهاجدول 3-1  شماره و تعداد سوالات برای سنجش متغیرهای تحقیقجدول 3-2  ضریب آلفای کرونباخ هر یک از متغیرهاجدول 4-1  توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگانجدول 4-2  توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگانجدول 4-3  توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تأهل پاسخ دهندگانجدول 4-4  توزیع فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ دهندگانجدول 4-5  توزیع فراوانی مربوط به شغل پاسخ دهندگانجدول4-6   توزیع فراوانی مربوط به­برند شرکت­های ارائه دهنده­اینترنت­پرسرعت استان­گلستان به­پاسخ­دهندگانجدول 4-7  توزیع فراوانی مربوط به مدت استفاده از اینترنت پرسرعت پاسخ دهندگانجدول 4-8  آمار توصیفی متغیرهاجدول 4-9  شاخص های برازش مدلجدول 4-10 خلاصه ضرایب بدست آمده از تحلیل عاملی      فهرست نمودارها  نمودار 4-1   توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگاننمودار 4-2   توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگاننمودار 4-3   توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تأهل پاسخ دهندگاننمودار 4-4   توزیع فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ دهندگاننمودار 4-5   توزیع فراوانی مربوط به شغل پاسخ دهندگاننمودار 4-6   توزیع فراوانی مربوط به برند شرکت­های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت در گلستاننمودار 4-7   توزیع فراوانی مربوط به مدت زمان استفاده از اینترنتنمودار 4-8   مقایسه­ی توزیع نمونه گیری متغیر خانواده با منحنی توزیع نرمال و نمودار جعبه اینمودار 4-9   مقایسه­ی توزیع نمونه گیری متغیر ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی با منحنی توزیع نرمال و نمودار جعبه اینمودار 4-10  مقایسه­ی توزیع نمونه گیری متغیر آگاهی با منحنی توزیع نرمال و نمودار جعبه­اینمودار 4- 11 مقایسه­ی توزیع نمونه گیری متغیر تداعی با منحنی توزیع نرمال و نمودار جعبه­اینمودار 4-12  مقایسه­ی توزیع نمونه گیری متغیر کیفیت با منحنی توزیع نرمال و نمودار جعبه­اینمودار 4-13  مقایسه­ی توزیع نمونه گیری متغیر وفاداری با منحنی توزیع نرمال ونمودار جعبه­اینمودار4-14 مقایسه­ی توزیع نمونه گیری متغیر ارزش ویژه با منحنی توزیع نرمال و نمودار جعبه­ایفهرست شکلهاشکل 1-2    مدل مفهومی تحقیقشکل 2-1    عوامل موثر بر ارزش ویژه یرند از دیدگاه آکرشکل2-2     مدل عوامل موثر ارزش ویژه برندشکل 4-1  تخمین استاندارد مدلشکل 4-2  حالت معناداری اعداد (T - Values) مدل1235689912  13141419354242455051515252525354555555 5758585960616263646566747077788081 8384848588 9494959697102 5354596061626364 65667882        596061626364 6567 67 68 68 69 69 70 821448990

 

چکیدهدر سال‌های اخیر موضوع برند و بخصوص ارزش ویژه برند، توجه محققان و دست‌اندرکاران حوزه بازاریابی را به خود جلب کرده است. هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار خدمات اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان­گلستان است. در این پژوهش ارائه اینترنت پرسرعت توسط شرکت مخابرات استان گلستان ، های وب ، آسیاتک و صبانت مورد مطالعه قرار گرفته اند. روش نمونه گیری تصادفی ساده است و تعداد آن 384 نفر درشهرستان گرگان(مرکز استان گلستان) می باشد که برای خرید برندهای فوق به مراکز ارائه دهنده این خدمات اینترنت پرسرعت مراجعه کرده اند. روش تحقیق از نوع کاربردی بوده و طرح تحقیق آن توصیفی از نوع پیمایشی است. روش جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه بوده که با استفاده از روش تحلیل مسیر توسط نرم افزار لیزرل 8 مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.نتایج حاصله نشان داد که متغیرهای خانواده به طور غیر مستقیم با تاثیر گذاری بر متغیرهای تداعی ، کیفیت و وفاداری بر ارزش ویژه تأثیر گذار است. متغیر دهان به دهان الکترونیکی نیز به گونه ای غیر مستقیم با تاثیرگذاری بر متغیرهای تداعی ، کیفیت و وفاداری بر ارزش ویژه مؤثر بوده و با آگاهی رابطه ای ندارد و فرضیه فوق رد می گردد. همچنین در این تحقیق تداعی ، کیفیت و وفاداری بر ارزش ویژه برند موثر بوده و رابطه بین آگاهی برند با ارزش ویژه برند تایید نشد.واژه های کلیدی : ارزش ویژه برند، وفاداری به برند، کیفیت درک شده از یک برند، تداعی برند اطلاعات مثبت درباره یک برند، بازار خدمات، اینترنت پرسرعت، ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی، مخابرات 

فصل اول

کلیات پژوهش

  

1- 1 . مقدمه

افزایش رقابت در بازارهای جهانی ، باعث شده که شرکت ها استراتژی های خود را به سمت رضایت ، وفاداری مشتریان تغییر دهند (آناستیسوس و پلیمر[1]،2013،ص3). در سال­های اخیر فضای کسب و کار در جهان به منظور افزایش رضایت و وفاداری مشتریان شاهد تغییر و تحوّلات بسیار زیادی بوده است از جمله این تغییرات می توان به تغییر نگرش شرکت ها از دارایی مشهود به سمت دارایی نامشهود اشاره کرد از این رو فرآیند ارزش گذاری دارایی نامشهود از اهمیت زیادی برای شرکت­ها برخوردار است. در نظر گرفتن دارایی نامشهود کمک می­نماید تا ارزیابی درست­تری از عملکرد سازمان ها در کوتاه مدت و بلندمدت داشته باشیم (سالار و گرگانی و جعفری ،1392،ص2). ارزش ویژه برند یکی از دارایی های نامشهود و از اصول بازاریابی است که به عنوان ارزیابی ذهنی و نامحسوس مشتریان از برند نام می برند (راماب [2]،2014،ص315). اکثر شرکت­ها و سازمان­ها درک کرده­اند که برند، یکی از با اهمیت­ترین دارائی­ها است (آکر،1996). در واقع برند چیزی بیشتر از محصول است. آنچه که یک محصول برند شده را از یک محصول بدون برند متمایز می سازد و به آن ارزش می­بخشد، مجموع ادراکات و احساسات مشتری در مورد ویژگی­ها و چگونگی عملکرد، دلیل وجودی و ویژگی­های درک شده از شرکت مرتبط با برند است (کاپفرر[3]،2008،ص23). ارزش واقعی در درون محصول یا خدمت وجود ندارد. بلکه این ارزش در ذهن مشتریان بالقوه و بالفعل قرار دارد و برند است که این ارزش را در ذهن آنها تداعی می سازد. در جهان مادی گرای امروز، مصرف کننده به دنبال معنا بخشیدن به مصرف است. در این راستا، برند است که یک داستان در مورد خریداران محصول نقل کرده، و معنا و مفهوم را در محصول یا خدمت ایجاد می­کند. بنابراین، به­طور شگفت­انگیزی، تمام سازمان­ها و افراد تمایل دارند که به صورت یک برند مدیریت شوند (کاپفرر،2008،ص 23).  1-2. بیان مسئلهدر ایران مطالعات صورت گرفته درباره ارزش ویژه برند و نام و نشان تجاری در ایران بسیار محدود است. به نظر می رسد که این بعد از بازاریابی در ایران مورد بی توجهی و بی مهری قرار گرفته است. این درحالی است که شرکت های جهانی بیش از نیمی از موفقیت های فروش خود را به خصوص در میان کشور های درحال توسعه مدسون برند و نام و نشان جهانی هستند(سالار و گرگاوی  و جعفری ،1392). همچنین تاکنون پیرامون موضوع ارزش ویژه برند در شرکت مخابرات استان گلستان مطالعاتی صورت نگرفته است. بنابر تعریف لازار[4] (1995) ارزش ویژه نام و نشان تجاری، اولویت بندی مصرف کننده از یک نام و نشان تجاری در مقایسه با دیگر نام و نشان­های تجاری در یک طبقه از محصول است(گیل[5] ،2007،ص 190). بر اساس گفته راماب و همکاران(2014)،  ارزش ویژه برند از سه عامل اصلی وفاداری مشتری نسبت به برند، نگرش مشتری نسبت به برند و ادراک مشتری نسبت به اصول اخلاقی نسبت به برند تشکیل شده است (راماب [6]،2014،ص 317). ون دورن و لیف لانگ[7](2014) نشان دادند که  ارزش ویژه برند از چهار قسمت پاسخگویی برند،تصویر برند کیفیت برند و وفاداری برند تشکیل شده است (ون دورن و لیف لانگ،2014،ص286). همچنین لیا و چنگ[8](2014)  نیز نتایج ون دورن و لیف لانگ(2014) را اثبات نمودند و نشان دادند که این عوامل بر روی نوآوری محصولات تاثیر گذار نیست (لیا و چنگ،2014،ص214). کلادو خاگیاس[9](2014) نیز نشان داد دارایی های فرهنگی برند نیز یکی از عوامل تاثیر گذار بر که  ارزش ویژه برند است(کلادو خاگیاس،2014،ص3).ارزش ویژه برند ، سازمان­ها را قادر می­سازد که علاوه بر حفظ سهم بازار خود، مبلغ بیشتری را نیز در ازای برند خود مطالبه نمایند (لی و بک، 2009،ص2). دیوید آکر[10] در سال 1991 بیان کرد که ارزش ویژه برند باعث افزایش کارآیی برنامه­های بازاریابی و وفاداری مشتریان به برند می­شود، مخارج و هزینه­ی فعاّلیت­های بازاریابی را کاهش می­دهد و از طریق گسترش برند، سکویی برای رشد و توسعه آن ایجاد می­نماید. بنابراین ارزش ویژه برند باعث سودآوری برند شده و برای سازمان جریان نقدی ایجاد می­نماید. یک برند قوی می تواند با ارزش ترین دارایی یک مؤسسه تجاری محسوب شود زیرا باعث می شود سازمان بتواند حاشیه سود بیشتر، کانال­های همکاری بهتر و همچنین مزایای دیگری را بدست آورد (اولزن[11]،2008،ص246).نظرات خانواده درباره برند، تاکنون به عنوان یک عامل مؤثر قوی در رفتار مصرف کننده، مورد توجه قرارگرفته ؛ اما تآثیرات آن بر شکل­گیری "ارزش ویژه برند" کمتر مورد تحلیل قرارگرفته است. در واقع، فقط مور و دیگران (2002) مستقیما به این تأثیرات پرداخته­اند. چنانکه این نویسندگان، بطورکلی بیان کرده­اند؛ خانواده می­تواند تآثیری قابل توجه بررابطه مصرف کننده – برند داشته باشد و این می­تواند به شکل گیری "ارزش متکی برمصرف کننده" برند منجرشود. براین اساس؛ خانواده، فرد را در تماس با برندهایی قرارمیدهد که درخانه مصرف میشوند وازاین طریق، باعث شناخت وآگاهی بیشتر ازآن برندها میگردد.علاوه براین،برندهای مزبورمیتوانند با خاطرات خانوادگی گره بخورند واین،یک معنای عاطفی ایجاد خواهد نمود ( فورنیر ،2001) ازاین گذشته،مصرف مکرر یک برند درخانواده میتواند به خلق عادتی در فرد بینجامد که ممکن است عاملی باشد برای وفاداری متعاقب به آن برند. ارتباط خانواده با شکل گیری "ارزش ویژه برند"، بخصوص در افرادی جالب توجه است که ازخانه پدری خود جدا شده و ناگزیرند با موقعیت­های جدید خرید روبروشوند. زیرا در این مرحله، فرد مصرف کننده، تقریبا هیچ تجربه مصرفی بجز آنچه درخانه پدری خود داشته، ندارد. ضمن آنکه، اینگونه افراد هنگام خرید یک کالا، اغلب به توصیه خانواده­های خود مراجعه می­کنند؛ چون والدین خود را مرجعی نزدیک و قابل اعتماد می­دانند(چارانوتونی[12]،2008).بازار یابی دهان به دهان فعالیتی است که از طریق دادن اطلاعات یک مشتری به دیگر مشتریان آنها را راهنمایی اطلاعاتی می کند. بازاریابی دهان به دهان  ارایه ی انگیزه  و دلیلی به افراد جامعه برای اینکه در مورد خدمات و کالا های شرکت شما با هم به صحبت بپردازند(شائمی و براری، 1390). پژوهش ها نشان داده است، ارتباطات دهان به دهان مؤثرتر از ارتباطات از طریق سایر منابع مانند توصیه های مطالب مهم روزنامه یا آگهی ها است؛ زیرا این طور درک شده که اطلاعات مقایسه ای معتبری را ارائه می دهد (سامیعی[13]،2012،ص5).تحقیق حاضر بطور کاربردی به­دنبال بررسی و تحلیل ابعاد ارزش ویژه برند با توجه به مدل توسعه یافته آکر در مدل ارائه شده گیل(2008) در بازار خدمات (اینترنت پرسرعت [14]شرکت مخابرات استان گلستان) می باشد و در ضمن ارائه پاسخ به موثر بودن عوامل ارائه شده در مدل فوق الذکر در ارزش ویژه برند در مطالعه موردی بر ارزش ویژه برند هست یا خیر؟[1] Athanasios & Polymeros[2] Rummab[3] Kapferer
  1. Lassar
[5]. Gil et al[6]. Rummab[7]. van Doorn & Leeflang,[8]. Liao and Cheng[9]. Kladou and Kehagias
  1. 7. Aaker
  2. Olson
[12]. De Charnatony[13]. Samiei[14]. (ADSL)Asymmetric Digital Subscriber Lineتعداد صفحه : 152قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید