دانلود پایان نامه : نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان (مورد کاوی نمایندگیهای مجاز فروش ایران خودرو)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :بین الملل

عنوان : نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان(مورد کاوی نمایندگیهای مجاز فروش ایران خودرو)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.A."

(مدیریت بازرگانی – گرایش بین الملل)

عنوان:

نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان

(مورد کاوی نمایندگیهای مجاز فروش ایران خودرو)

استاد راهنما:

دکتر نادر محقق

استاد مشاور:

دکتر عبدا... نعامی

 (شهریور 1393)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالب چکیده....................................................................................................................................... 1مقدمه........................................................................................................................................ 2 فصل 1 (کلیات تحقیق)1ـ1 بیان مسئله.................................................................................................................... 41ـ2 اهمیت موضوع تحقیق.................................................................................................... 51ـ3 اهداف تحقیق................................................................................................................ 51ـ4 سوالات تحقیق.............................................................................................................. 61ـ5 قلمرو تحقیق................................................................................................................ 61-5-1 قلمروموضوعی................................................................................................... 61-5-2 قلمرو زمانی....................................................................................................... 6
  • قلمرو مکانی...................................................................................................... 6
1ـ6 مفروضات.................................................................................................................... 61ـ7 صطلاحات و تعاریف عملیاتی واژگان............................................................................ 7 فصل 2 (ادبیات تحقیق)مقدمه........................................................................................................................................ 92-1 تعریف کسب و کار الکترونیک........................................................................................... 112-2 تفاوت کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک............................................................. 122-3 فلسفه شکل گیری کسب و کار الکترونیک........................................................................... 152-4 تعریف مدل کسب و کار.................................................................................................... 162-5 اهمیت و ضرورت مدل کسب و کار الکترونیک.................................................................... 172-6 اجزاء اصلی مدل کسب و کار............................................................................................. 182-7 نحوه طراحی مدل کسب و کار............................................................................................ 192-8 مدل های کسب و کار الکترونیک........................................................................................ 192-9 بررسی چند مدل کسب و کار الکترونیک............................................................................. 212-10 یکپارچه سازی مدل کسب و کار....................................................................................... 232-11 عوامل موثر در انتخاب مدل کسب و کار الکترونیک............................................................ 252-12 اساس فرآیندهای کسب و کار الکترونیک........................................................................... 262-13 عوامل اصلی در کسب و کار............................................................................................. 272-14 اجزای کسب و کار الکترونیک.......................................................................................... 292-15 ابزار عمده کسب و کار الکترونیک..................................................................................... 302-16 شش تصمیم برای اتخاذ استراتژی کسب و کار الکترونیک................................................... 312-17 شیوه های کسب و کار الکترونیک..................................................................................... 322-18 پذیرش فناوری کسب و کار الکترونیک............................................................................. 332-19 توسعه یک فعالیت مخاطره آمیز الکترونیک......................................................................... 352-20 انواع کسب و کار الکترونیک............................................................................................. 352-21 کاربری های کسب و کار الکترونیک.................................................................................. 362-22 استراتژی کسب و کار الکترونیک...................................................................................... 372-23 ارزش های ایجاد شده توسط کسب و کار الکترونیکی......................................................... 382-24 یک طرح تجاری جدید برای کسب و کار الکترونیکی......................................................... 382-25 چهار عامل برای موفقیت در کسب و کار الکترونیکی.......................................................... 402-26 مزایا و معایب کسب و کار الکترونیک............................................................................... 412-27 تحویل به موقع................................................................................................................ 432-28 تولید و تحویل درست به موقع و مدیریت کیفیت جامع....................................................... 432-29 کاستن از موجودی انبار.................................................................................................... 442-30 مقاومت در برابر تولید و تحویل درست به موقع................................................................. 452-31 تأثیر پدیده تولید و تحویل درست به موقع بر روی چاپ بسته بندی..................................... 452-32 تاریخچه ایران خودرو...................................................................................................... 472-33 برند ایران خودرو............................................................................................................. 502-34 گروه صنعتی ایران خودرو................................................................................................ 512-35 سبد برند آیکو................................................................................................................. 512-36 توسعه روش های مختلف فروش محصولات ایران خودرو.................................................. 522-37 پیشینه تحقیق................................................................................................................... 54 فصل 3 (روش شناسی تحقیق)مقدمه....................................................................................................................................... 603-1 طبقه‏بندی تحقیق بر مبنای هدف.......................................................................................... 603-2 طبقه‏بندی تحقیق بر حسب روش........................................................................................ 603-3 جمع آوری داده ها............................................................................................................ 613-4 روایی و پایایی پرسشنامه.................................................................................................... 623-5 ابزار و اندازه گیری آزمودنی ها........................................................................................... 623-6 جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه..................................................................... 623-7 روش نمونه گیری.............................................................................................................. 633-8 روش تحلیل های آماری..................................................................................................... 633-9 آزمون های برازندگی مدل کلی............................................................................................ 653-9-1 شاخص های GFIو AGFI...................................................................................... 653-9-2 شاخص RMSEA................................................................................................... 663-9-3 مجذور کای............................................................................................................ 663-9-4 شاخص NFI و CFI............................................................................................. 66 فصل 4 (تجزیه و تحلیل داده ها)4-1 مقدمه................................................................................................................................ 684-2 آمار توصیفی..................................................................................................................... 684-2-1 توصیف ویژگی های جمعیت شناختی....................................................................... 684-3 آمار استنباطی..................................................................................................................... 724-3-1 محاسبه پایایی سوالات تحقیق................................................................................... 834-3-2 یافته های مربوط به روایی........................................................................................ 864-3-3 تحلیل عامل تأییدی.................................................................................................. 874-3-3-1 تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین.......................................................... 884-3-3-2 تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار................................................. 984-3-3-3 تحلیل عاملی تأییدی متغیر مدیریت ارتباط با مشتری....................................... 1054-3-3-4 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات................................................... 1074-3-3-5 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت های عملیاتی.............................................. 1114-3-3-6 تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی.................................................... 1134-3-3-7 تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی....................................................... 1234-3-3-8 تحلیل عاملی تأییدی کل............................................................................... 1274-4 نتایج آزمون فرضیات تحقیق.............................................................................................. 1854-4-1 فرضیه اصلی.......................................................................................................... 1854-4-2 فرضیات فرعی....................................................................................................... 1864-4-2-1 فرضیه 1............................................................................................................ 1864-4-2-2 فرضیه 2............................................................................................................ 1874-4-2-3 فرضیه 3............................................................................................................ 1884-4-2-4 فرضیه 4............................................................................................................ 1894-4-2-5 فرضیه 5............................................................................................................ 1904-4-2-6 فرضیه 6............................................................................................................ 1914-4-2-7 فرضیه 7............................................................................................................ 191 فصل 5 (نتیجه گیری)مقدمه...................................................................................................................................... 1945-1 نتایج آزمون فرضیات......................................................................................................... 1945-2 محدودیت های تحقیق...................................................................................................... 2015-3 رتبه‏بندی مربوط به مولفه ها و پیشنهادات مدیریتی............................................................... 2025-4 پیشنهادات مربوط به تحقیقات آتی..................................................................................... 206ضمائم..................................................................................................................................... 207جدول ضمائم.......................................................................................................................... 208پرسشنامه خبرگان..................................................................................................................... 226فهرست منابع........................................................................................................................... 235منبع فارسی............................................................................................................................. 235منبع غیر فارسی....................................................................................................................... 237Abstract............................................................................................................................. 239    فهرست جداولجدول 2-1 سطوح پیاده سازی تجارت الکترونیک... 14جدول 2-2 تعاریف مدلهای کسب و کار الکترونیکی.. 17جدول 2-3 روش‏های کسب درآمد الکترونیکی (امیررضا مهربان و همکاران، 1386) 20جدول 2-4 عوامل مؤثر در انتخاب مدل کسب و کار الکترونیکی.. 20جدول 2-5 عناصر اصلی و مراحل توسعه برای شرکت‏ها (توبیاس کولمان، 2001) 35جدول 4-1 تفکیک نمونه آماری بر حسب جنسیت.. 68جدول 4-2 تفکیک نمونه آماری بر حسب میزان تحصیلات.. 69جدول 4-3 تفکیک نمونه آماری بر حسب سن.. 70جدول 4-4 تفکیک نمونه آماری بر حسب سابقه کاری.. 71جدول 4-5 خلاصه نتایج پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ. 83جدول 4-6 دسته‏بندی ضریب آلفای کرونباخ. 84جدول 4-7 میانگین، واریانس و همبستگی هر گویه با کل مقیاس و ضریب آلفای کرونباخ در صورت حذف هر گویه در مجموعه 27 گویه‏ای.. 84جدول 4-8 ارزیابی نرمال بودن متغیر زنجیره تأمین.. 88جدول 4-9 ارزیابی نرمال بودن متغیر زنجیره تأمین.. 93جدول 4-10 نسبت بحرانی و سطح معناداری.. 96جدول 4-11 ضرایب استاندارد. 97جدول 4-12 آزمون نرمال بودن. 98جدول 4-13 نسبت بحرانی و سطح معناداری.. 103جدول 4-14 ضرایب استاندارد. 104جدول 4-15 ارزیابی نرمال بودن. 105جدول 4-16 آزمون نرمال بودن. 107جدول 4-17 نسبت بحرانی و سطح معناداری.. 110جدول 4-18 ضرایب استاندارد. 110جدول 4-19 ارزیابی نرمال بودن. 111جدول 4-20 ارزیابی نرمال بودن متغیر عملکرد سازمانی.. 113جدول 4-21 ارزیابی نرمال بودن متغیر عملکرد سازمانی.. 118جدول 4-22 نسبت بحرانی و سطح معناداری.. 121جدول 4-23 ضرایب استاندارد. 122جدول 4-24 ارزیابی نرمال بودن متغیر شرایط محیطی................................................................. 123جدول 4-25 نسبت بحرانی و سطح معناداری.. 126جدول 4-26 ضرایب استاندارد................................................................................................... 126جدول 4-27 ارزیابی نرمال بودن داده‏های مدل کلی.. 128جدول 4-28 ارزیابی نرمال بودن. 133جدول 4-29 برآوردهای رگرسیونی مدل تحقیق.......................................................................... 134جدول 4-30 ضرایب استاندارد روابط در مدل. 153جدول 4-31 انتخاب بهترین روش برآورد. 168جدول 4-32 برآوردهای رگرسیونی خودگردان سازی.. 168جدول 4-33 محاسبه حد بالا و پایین.. 175جدول 4-34 مقایسه نتایج حدأکثر درست نمایی و خودگردان سازی.. 183جدول 4-35 رتبه عوامل تحقیق. 185جدول 4-36 آماره‏های مربوط به فرضیه اصلی.. 185جدول 4-37 آزمون t برای فرضیه اصلی.. 186جدول 4-38 آماره‏های مربوط به فرضیه اول. 186جدول 4-39 آزمون t برای فرضیه اول. 187جدول 4-40 آماره‏های مربوط به فرضیه دوم. 187جدول 4-41 آزمون t برای فرضیه دوم. 187جدول 4-42 آماره‏های مربوط به فرضیه سوم. 188جدول 4-43 آزمون t برای فرضیه سوم. 188جدول 4-44 آماره‏های مربوط به فرضیه چهارم. 189جدول 4-45 آزمون t برای فرضیه چهارم. 189جدول 4-46 آماره‏های مربوط به فرضیه پنجم. 190جدول 4-47 آزمون t برای فرضیه پنجم. 190جدول 4-48 آماره‏های مربوط به فرضیه ششم. 191جدول 4-49 آزمون t برای فرضیه ششم. 191جدول 4-50 آماره‏های مربوط به فرضیه هفتم. 192جدول 4-51 آزمون t برای فرضیه هفتم. 192جدول 5-1 آماره‏های مربوط به فرضیه اصلی.. 194جدول 5-2 آزمون t برای فرضیه اصلی.. 194جدول 5-3 آماره‏های مربوط به فرضیه اول. 195جدول 5-4 آزمون t برای فرضیه اول. 195جدول 5-5 آماره‏های مربوط به فرضیه دوم. 196جدول 5-6 آزمون t برای فرضیه دوم. 196جدول 5-7 آماره‏های مربوط به فرضیه سوم. 197جدول 5-8 آزمون t برای فرضیه سوم. 197جدول 5-9 آماره‏های مربوط به فرضیه چهارم. 198جدول 5-10 آزمون t برای فرضیه چهارم. 198جدول 5-11 آماره‏های مربوط به فرضیه پنجم. 199جدول 5-12 آزمون t برای فرضیه پنجم. 199جدول 5-13 آماره‏های مربوط به فرضیه ششم. 199جدول 5-14 آزمون t برای فرضیه ششم. 200جدول 5-15 آماره‏های مربوط به فرضیه هفتم. 200جدول 5-16 آزمون t برای فرضیه هفتم. 200رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی زنجیره‏ی تأمین.. 202رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی ارزش کسب و کار. 202رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی مدیریت ارتباط با مشتری.. 203رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی فناوری اطلاعات.. 204رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی فعالیت‏های عملیاتی.. 204رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی عملکرد سازمانی.. 205رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی شرایط محیطی.. 206  فهرست اشکالشکل 2-1 فلسفه شکل‏گیری کسب و کار الکترونیکی.. 16شکل 2-2 مثلث منطق تجاری.. 18شکل 2-3 مدل شل در اقتصاد شبکه‏ای (توبیاس کولمان، 2004) 27شکل 2-4 عملکرد صادراتی و پیوندهای کسب و کار الکترونیکی.. 33شکل 4-1 تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین با ضرایب غیر استاندارد. 93شکل 4-2 تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین با ضرایب استاندارد. 94شکل 4-3 تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب غیر استاندارد. 99شکل 4-4 تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب استاندارد. 99شکل 4-5 مدل اصلاحی تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب غیر استاندارد. 101شکل 4-6 مدل اصلاحی تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب استاندارد. 102شکل 4-7 ارزیابی نرمال بودن تک متغیره و چند متغیره 105شکل 4-8 تحلیل عاملی تأییدی متغیر مدیریت ارتباط با مشتری با ضرایب غیر استاندارد. 106شکل 4-9 ارزیابی نرمال بودن داده‏های متغیر فناوری اطلاعات.. 107شکل 4-10 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات با ضرایب غیر استاندارد. 108شکل 4-11 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات با ضرایب استاندارد. 108شکل 4-12 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت‏های عملیاتی با ضرایب غیر استاندارد. 112شکل 4-13 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت‏های عملیاتی با ضرایب استاندارد. 113شکل 4-14 تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی با ضرایب غیر استاندارد. 119شکل 4-15 تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی با ضرایب استاندارد. 119شکل 4-16 تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی با ضرایب غیر استاندارد. 124شکل 4-17 تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی با ضرایب استاندارد. 124شکل 4-18 مدل کلی با ضریب غیر استاندارد. 135شکل 4-19 مدل کلی با ضرایب استاندارد. 135شکل 4-20 اصلاح تحلیل عاملی مدل کلی با ضریب غیر استاندارد. 149شکل 4-21 اصلاح تحلیل عاملی مدل کلی با ضریب استاندارد. 149  فهرست نمودارهانمودار 2-1 تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی.. 15نمودار 2-2 مدل رشد کسب و کار از سنتی به الکترونیکی.. 29نمودار 2-3  فرآیند مدیریت.. 30نمودار 4-1 توصیف نمونه آماری بر حسب جنسیت.. 69نمودار 4-2 توصیف نمونه آماری بر حسب تحصیلات.. 70نمودار 4-3 تفکیک نمونه آماری بر حسب سن............................................................................... 71نمودار 4-4 تفکیک نمونه آماری بر حسب سابقه کاری.. 72 چکیدهکسب و کار الکترونیکی پدیده‏ای است که تحول همه جانبه در تمام ابعاد فعالیت‏های تجاری شرکت‏ها برای دستیابی به تسهیل تجاری را می‏طلبد. این امر علاوه بر تحولات خرد که در سطح بنگاه اتفاق می‏افتد به شدت مستلزم تحولاتی در محیط حاکم بر شرکتهای تجاری و کشورهاست که به نحو مؤثر می‏تواند بستر لازم را برای توسعه ملی کسب و کار الکترونیکی در اختیار قرار دهد. کسب و کار الکترونیک تاثیر به سزایی بر تمامی کارکرد‏های تجاری دارد. با بروز فناوری‏های جدید اطّلاعاتی در دهه‌ی گذشته، نقش فناوری به خودی خود نمی تواند بیش از این به نحوی نزدیک بینانه به عنوان عاملی در تسهیل فرایند‏های شرکت به شمار آید، بلکه می‏بایست این مساله را به عنوان یکی از عوامل کلیدی استراتژی شرکت در نظر آورد. تسهیل در فرایند‏های تجاری از طریق فناوری‏های کسب و کار الکترونیک به عنوان یک چالش حسّاس و بنیادین برای تمامی صنایع و شرکت‏ها به شمار می‏رود. این مطالعه به دنبال تأثیر کسب و کار الکترونیک بر تحویل به موقع مشتریان است، که بدین منظور با تحلیل عاملی اکتشافی 7 مولفه استخراج شد و جهت نظر خواهی از کارمندان شرکت ایران خودرو 400 پرسشنامه در بین آنها توزیع و جمع‏آوری گشت. داده‏های جمع‏آوری شده با استفاده از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار ایموس گرافیک مورد سنجش قرار گرفت و در نهایت نتایج نشان داد که روابط تمامی مولفه‏ها با تحویل به موقع به مشتریان مورد تایید قرار گرفت است. آلفای کرونباخ محاسبه شده برای این تحقیق 881/0 میاشد که نشان از پایایی بالای آن دارد. کلید واژگان: کسب و کار الکترونیک ـ تحویل به موقع ـ ایران خودرو. مقدمهاین پایان نامه به مطالعه‏ی نقش متغیرهای تأثیرگذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان می‏پردازد. نتایج حاصل از این مطالعه باید کاربران را در تصمیم‏گیری در فعالیت‏های  کسب و کار و همچنین بازاریابی برای استراتژی و بقا در یک محیط رقابتی کمک کند. این پایان نامه شامل پنج فصل می­باشد: پنج فصل این پایان نامه شامل: مقدمه، چکیده‏ای از ادبیات، روش، تجزیه و تحلیل و ارائه  یافته‏ها، و خلاصه و نتیجه‏گیری است. در فصل اول مقدمه به ماهیت این مطالعه می‏پردازد. این  فصل شامل پس‏زمینه مسئله، هدف از مطالعه، اطلاعات مربوط صنعت خودرو سازی در ایران، بیان مسئله، سوالات پژوهش، مفروضات و محدودیت‏ها، تعاریف از اصطلاحات کلیدی و خلاصه می‏شود. تعداد صفحه : 260قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید