دانلود پایان نامه : چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

                      واحد قم

 

موضوع:

چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

 

The Legal Chalenges Resulting From Overcriminalization and the Ways of get out

 

استاد راهنما:

دکتر سعید حکیمیها

 

استاد مشاور:

دکتر میلانی

 

مقطع:

کارشناسی ارشد

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :فهرست عنوان                                                                                                          صفحهمقدمه بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفریفصل اول: کلیاتمبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدیگفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفریگفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعیگفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحرانگفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زداییگفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزداییمبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیقمبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاریگفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایشگفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاریگفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاریفصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایرانمبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماعمبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایرانگفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاریگفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقیگفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایرانفصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایرانمبحث اول : تورم مراجع کیفریگفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشورگفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسیگفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظامگفتار چهارم: قوه مجریهمبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت بهعرف و رویه حاکم جامعه .مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفریمبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژیمبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسیمبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریممبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفریفصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنیمبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفریمبحث سوم :ناکارآیی قانونمبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افرادمبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیتگفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاببخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایرانفصل اول: جرم زداییمبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آنگفتار اول: جرم زدایی عملیبند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایرانبند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایرانبند سوم: عدالت ترمیمیبند چهارم: جرایم برون  بزهدیده و جرم زداییگفتار دوم: جرم زدایی رسمیفصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زداییمبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاریگفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی درنظام عدالت کیفری ایرانگفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعیگفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی ازجرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و...فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفریمبحث اول: انواع پیشگیریمبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایرانفصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفریمبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناهاصل قانونی بودن جرم ومجازاتمبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاریگفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت بهفقه ایستا و الزامات بین المللیگفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت بهفقه ایستا و الزامات بین المللیمبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروجمواد زاید و تکررینتیجه گیریپیشنهاداتفهرست منابع و مآخذچکیده :هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.فصل اول: کلیاتدر فصل در پیش رو ضمن واژه شناسی برخی از اصطلاحات کلیدی و مهم تحقیق در پیش رو، مبانی و متدهای جرم انگاری مورد بحث و بررسی واقع گردیده است .توجه به قاعده ضرر، وجدان جمعی را در راستای جرم انگاری اخلاقاً موجه ، مورد عنایت واقع شده است . مضافاً به این که با بررسی فیلترهای جرم انگاری ، قایل به جرم انگاری حداقلی از طریق حقوق کیفری شده ایم. علاوه بر موارد پیشگفته ، به بحث و بررسی در خاستگاه و پیشینه تحقیق مزبور ـ تورم قوانین کیفری ـ پرداخته شده است . مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان کلیدی و مهم. در بحث در پیش رو ، واژگان کلیدی و مهم را با گزینشی فهیمانه در جهت تبیین و آشنایی هر چه بیشتر خواننده برای ورود به بحث تحلیل و تعریف کرده ایم ،تا در پرتو این اجمال قادر به حرکت در بطن بحث و تفصیل مباحث باشیم . واژگانی از قبیل: تورم قوانین کیفری ، بحران، جرم انگاری و جرم زدایی ، وجدان جمعی و کیفر زدایی. گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی تورم قوانین کیفری معنای لغوی : واژه تورم بیشتر در بحث های اقتصادی بکار می رود .در واقع این واژه در ادبیات و گفتمان اقتصادی جایگاه بهتر و بیشتری دارد و به معنای افزایش سطح عمومی قیمت هاست در لغت نامه دهخدا ،تورم به معنای برآماهیدن ،تهییج و باد کردن ، آماسیدن پوست و بینی پر باد کردن معنا شده است .1 در دایره المعارف امریکن آمده است :تورم در اصطلاح عام « افزایش عمومی قیمت هاست» نگارنده با وجود اقتصادی بودن واژه مزبور ،آنرا به اعتبار افزایش جرایم در قانون استفاده کرده است .  معنای اصطلاحی و مفهومی تورم قوانین کیفری : تصویب بدون ضرورت مقررات کیفری و قطور نمودن بی رویه مجموعه قوانین جزایی با جرم انگاری جدید را تورم قوانین کیفری می گویند .1 از اینرو تورم قوانین کیفری ، نوعی جرم انگاری متعدد قانونگذار است بگونه ای که افزایش بی رویه آن موجب عدم کارایی آن گردد. همانطور که در اقتصاد افزایش بی رویه پول موجب بالا رفتن سطح عمومی قیمت و در نتیجه ناکارآمدی اقتصادی            می گردد ، تورم قوانین کیفری موجب ناکارآمدی قوانین کیفری می گردد . از اینرو ناگفته پیداست که در ورای تورم قوانین کیفری و افزایش غیر ضروری عناوین مجرمانه ، نوعی معظلاحات اجتماعی وجود دارد .1 دهخدا ، علی اکبر ؛ 1346، لغت نامه دهخدا ، تهران ، چاپخانه دانشگاه تهران ، ص 11081 حبیب زاده، محمد جعفر ؛ نجفی ابرندآبادی ، علی حسین ، کتابفروشی کیومرث، 1380 ،تورم کیفری عوامل وپیامدها، ویژه نامه حقوق مدرس، ش4، دوره ، ص 60.(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)تعداد صفحه : 97قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید