دانلود پایان نامه کارشناسی:بررسی عوامل تاثیر گذار بر یادگیری سازمانی و اندازه گیری آن در در شبکه بهداشت و درمان خنج

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته :مدیریت

عنوان : بررسی عوامل تاثیر گذار بر یادگیری سازمانی و اندازه گیری آن در در شبکه بهداشت و درمان خنج

دانشگاه پیام نور خنج

گروه مدیریت

عنوان تحقیق:

بررسی عوامل تاثیر گذار بر یادگیری سازمانی و اندازه گیری آن در در شبکه بهداشت و درمان خنج

 

 استاد راهنما:

آقای مسعود بیرجندی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبفصل اول کلیات تحقیق.. 8مقدمه: 9بیان مسأله: 10اهمیت  موضوع: 11هدفهای پژوهش: 12پرسشهای پژوهش: 13روش پژوهش: 13قلمرو پژوهش: 14متغیرهای پژوهش: 14فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق.. 162-1- اهمیت یادگیری: 172-2- تعریف یادگیری: 172-3- دانش‌شناسی و نظریه‌های یادگیری.. 192-3-1- دیوید هیوم. 202-3-2- ایمانوئل کانت.. 212-3-3- جان لاک.. 212-3-4- چارلز داروین.. 222-4- پاردایم یادگیری.. 232-4-1- پارادایم شناختی.. 232-4-1-1- نورمن.. 232-4-2- پارادایم تداعی گری.. 242-4-2-1- پاولو. 252-4-3- پارادایم کارکردگرایی.. 262-4-3-1- ثرندایک... 262-4-4- پارادایم عصبی- فیزیولوژی.. 272-4-4-1- هب.. 272-4-5- پاردایم تکاملی.. 282-4-5-1- بولس... 282-5- یادگیری در سازمان. 292-5-1- یادگیری فردی.. 292-5-1-2- شرطی سازی وسیله‌ای (شرطی سازی عامل) 302-5-1-3- تئوری شناختی یادگیری.. 312-5-1-4- یادگیری اجتماعی.. 312-6- یادگیری سازمانی.. 322-7- یادگیری سازمانی بر اساس جهت‌گیری.. 332-7-1- یادگیری برای بقا 332-7-2- یادگیری برای گذار. 342-7-3- یادگیری دوگانه. 352-7-4- یادگیری آینده نگر. 352-8- تعریف سازمان یادگیرنده. 372-8-1- پیترسنگه. 392-8-1-1- تسلط فردی ( قابلیت شخصی) 442-8-1-2- چارچوبهای فکری مکتوم(الگوهای ذهنی) 472-8-1-3- ایجاد یگانگی در بینش‌ها(آرمان مشترک) 492-8-1-4- یادگیری گروهی(یادگیری جمعی) 512-8-1-5- تفکر نظام‌مند(تفکر سیستمی) 552-8-2-  چالش‌های تغییر در سازمان یادگیرنده. 592-8-2-1- چالشهای شروع اولیه تغییر. 602-8-2-2- چالشهای حفظ و تداوم حرکت فرایند تغییر. 602-8-2-3-  چالشهای طراحی و تفکر مجدد جامع و نظامند فرآیند تغییر. 612-8-2- استیفن رابینز. 622-8-3- دفت.. 642-8-3-1- رهبر اندیشمند. 662-8-3-2- تفویض اختیار به کارکنان. 672-8-3-3- استراتژی خود جوش... 682-8-3-4- فرهنگ قوی.. 682-8-3-5-مبادله اطلاعات.. 692-8-3-6- ساختارهای افقی.. 702-8-4- کالون‌و‌یک ولیون. 702-8-4-1- رهبران با بینش... 712-8-4-2- وجود برنامه و نظام سنجش... 712-8-4-3- اطلاعات.. 722-8-4-4- ابتکار و نوآوری.. 722-8-4-5- اقدام. 722-8-5- لوتانز. 722-8-6- سازمان یادگیرنده از دیدگاه مورگان. 742-9- چارچوب نظری پژوهش... 752-10- پیشینه پژوهش: 77فصل سوم:روش شناسی تحقیق.. 80مقدمه: 81سوال پژوهش... 81روش پژوهش... 81منابع جمع آوری اطلاعات.. 82منابع ثانویه. 82جامعه آماری.. 83روایی و پایایی پژوهش: 83روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 85فصل چهارم:تجزیه  و  تحلیل  داده ها. 874-1- مقدمه. 884-2- ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان.. 884-3- آماره های استنباطی: 924-3-1- آزمون قابلیت اعتماد پرسشنامه مورد استفاده در تحقیق.. 924-3-2- آزمون یک نمونه ای کولموگروف اسمیرنوف.. 934-3-3- آزمون فرضیات: 94فرضیه اول: 94فرضیه دوم: 95فرضیه سوم: 96فرضیه چهارم: 98فرضیه پنجم: 99فرضیه ششم: 100فرضیه اصلی: 101فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها. 1045-1  مقدمه. 1055-2- مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی کار. 1055-3  نتایج حاصل از فرضیات... 1065-4-  نتیجه گیری.. 108فرضیه اصلی.. 108فرضیات فرعی.. 1085-5-  محدودیت های پژوهش... 1085-6-  پیشنهادها 109منابع م ماخذ: 111 فصل اول:کلیات تحقیق مقدمه:با توسعه دانش، فناوری و گسترش حیطه های کسب و کار بنگاه های اقتصادی گسترش یافته و به محیطی رقابتی و پر از چالش تبدیل گردیده است و در این اثناء، پاردایمهای جدیدی ظاهر شده که بقاء را برای بسیاری از بنگاه ها، شرکت ها و سازمان ها دشوار ساخته اند. در چنین محیطی طبیعی است که امتیازهای رقابتی در جریان یادگیری و آموزش در سطح کارکنان سازمان مطرح شود. به عبارتی، محوریت پارادایم های جدید یادگیری است. بنابراین، سازمان هایی موفقتر هستند که بهتر و زودتر از رقبا یاد بگیرند و این یادگیری را در فرایندهای کاری خود نشان دهند(علوی، 1385).امروز دیگر سازمانهای بزرگ و پیچیده‌ای که دهه‌های قبل بوجود آمده بودند کار ساز نیستند و حکم دایناسورهایی را دارند که توان تطبیق خود با محیط را نداشتند و محکوم به فنا شدند. سازمانهای بزرگ با ساختارهای سنتی توان و انعطاف لازم جهت همسویی با تغییرات محیط پیرامون بویژه با توجه به مسایل جهانی شدن را ندارند و برای بقای خود ناچارند یا تغییر ساختار دهند یا خود را به ابزارهایی مجهز کنند تا توان مقابله با تغییرات جهانی را به دست آورند. یکی از مهمترین این ابزارها، ایجاد سازمان یادگیرنده و نهادینه کردن یادگیری سازمان است.(خلیلی عراقی، 1382)موفق‌ترین سازمانها، چنانچه دچار فقر یادگیری شوند، اگرچه به حیات خود ادامه می دهند، اما هرگز تمامی قابلیت‌های خود را به فعلیت در نمی‌آورند. یعنی یادگیری سازمانی برای سازمانها کلید اصلی دستیابی به پایداری محسوب شده و تنها مزیت پایدار آنها به حساب می‌آید.(لشکر بلوکی،1382).یادگیری سازمانی ، شامل یادگیری فردی و گروهی است که تغییری در تفکر سازمان برای یادگیری ایجاد می‌کنند. و در این جهت سازمانها قابلیت تفکر منتقدانه و خلاق را توسعه می‌دهند و خود را با تغییرات محیطی همسو، و نسبت به تغییرات محیطی در سریعترین زمان ممکن پاسخ مناسب می‌دهند، در این زمینه همیشه از رقبا یک گام جلوتر هستند. و در نهایت سازمانی به عنوان سازمان یادگیرنده بوجود می‌آورند.این پژوهش شامل پنج فصل به شرح زیر می‌باشد.فصل اول- کلیات پژوهش: مقدمه و سازماندهی، بیان مسأله ،هدف پژوهش، ضرورت و اهمیت پژوهش ، سؤالهای پژوهش، متغیرهای پژوهش ، واژگان تخصصی ، قلمرو پژوهش.فصل دوم- شامل پیشینه پژوهش، نظریات مختلف درباره یادگیری سازمانی ، راهکارهای ارتقاء آن و سازمانهای یادگیرنده و چارچوب مفهومی پژوهش.فصل سوم- شامل روش پژوهش، روشهای آماری و نحوه جمع آوری اطلاعات استفصل چهارم- شامل یافته‌ها و تجزیه و تحلیل آنهاست.فصل پنجم- شامل نتیجه‌گیری و پیشنهادات است.تعداد صفحه : 112قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید