دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی- درمانی شهر رشت سال 92-1391

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با  آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی- درمانی شهر رشت سال 92-1391

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی گیلان

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 

عنوان:

بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با  آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی- درمانی شهر رشت سال 92-1391

 

استاد راهنما :

سرکار خانم فرزانه شیخ الاسلامی

 

اساتید مشاور :

جناب آقای دکتر رسول تبری

جناب آقای دکتر احسان کاظم نژاد لیلی

 

آبان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبعنوان                                                                                                          صفحه فصل اول : کلیات1- 1 مقدمه .......................................................................................................................................22- 1 اهداف پژوهش.........................................................................................................................7 3- 1 سوالات پژوهش........................................................................................................................84- 1 تعاریف نظری...........................................................................................................................95- 1 تعارف عملی...........................................................................................................................106- 1 پیش فرض ها..........................................................................................................................117- 1 محدودیت های پژوهش...........................................................................................................12 فصل دوم : زمینه و پیشینه تحقیق1- 2 چهارچوب پژوهش................................................................................................................142- 2  مروری بر مطالعات انجام شده.............................................................................................30فصل سوم: زمینه و پیشینه تحقیق1- 3  نوع پژوهش........................................................................................................................402- 3 جامعه پژوهش.....................................................................................................................40 3- 3 نمونه پژوهش ، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری.......................................................404- 3 مشخصات واحدهای پژوهش..............................................................................................415- 3 محیط پژوهش.....................................................................................................................426- 3 ابزار های گردآوری داده ها.................................................................................................427- 3 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار........................................................................................458- 3 روش گردآوری داده ها ....................................................................................................459- 3 روش تجزیه و تحلیل داده ها.............................................................................................469- 3 ملاحظات اخلاقی..............................................................................................................48فصل چهارم :1- 4  یافته‌های پژوهش..............................................................................................................50فصل پنجم:1- 5  تجزیه و تحلیل یافته‌ها.....................................................................................................912- 5 نتیجه‌گیری نهایی براساس سئوالات پژوهش.....................................................................1043- 5 کاربرد یافته‌های پژوهش.................................................................................................1064 -5  پیشنهادات براساس یافته های پژوهش‌..........................................................................107  منابع و ماخذ :- فهرست منابع......................................................................................................................108 پیوست ها  :فرم رضایت نامه آگاهانهپرسشنامه اطلاعات فردی اجتماعیپرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ فهرست جدول ها عنوان                                                                                                                  صفحه جدول  شماره 1 - شاخص های پراکندگی و مرکزی صفات کمی واحدهای مورد پژوهش..............................51جدول شماره 2 - توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب مشخصات  فردی اجتماعی.................................52جدول شماره 3 - توزیع واحدهای مورد پژوهش بر اساس وضعیت رضایت زناشویی.....................................56جدول  شماره 4 - توزیع پاسخ های واحدهای مورد پژوهش در حیطه پاسخ قراردادی....................................57جدول شماره 5 - توزیع پاسخ های واحدها ی مورد پژوهش در حیطه رضایت زناشویی.................................58جدول شماره 6 - توزیع  پاسخ های  واحدهای مورد پژوهش  در حیطه موضوعات شخصیتی........................60جدول شماره 7 - توزیع پاسخ های واحدهای مورد پژوهش  در حیطه ارتباط زناشویی...................................61جدول  شماره 8 - توزیع پاسخ های واحدهای مورد پژوهش  در حیطه حل تعارض.......................................62جدول شماره  9 - توزیع پاسخ های واحدهای مورد پژوهش در حیطه مدیریت مالی.......................................63جدول شماره 10-توزیع پاسخ های واحدهای مورد پژوهش درحیطه فعالیتهای مربوط به اوقات فراغت...........64جدول شماره 11 - توزیع پاسخ های واحدهای مورد پژوهش  در حیطه روابط جنسی.....................................65جدول شماره 12 - توزیع پاسخ های واحدهای مورد پژوهش  در حیطه ازدواج و بچه ها...............................66جدول شماره 13 - توزیع  پاسخ های واحدهای مورد پژوهش  در حیطه بستگان و دوستان.............................67جدول شماره 14-توزیع پاسخ های واحدهای مورد پژوهش درحیطه نقشهای مربوط به برابری زن و مرد.........68جدول شماره 15 - توزیع  پاسخ های واحدهای مورد پژوهش  در حیطه جهت گیری عقیدتی.........................69جدول شماره 16- مقایسه میانگین نمره رضایت زناشویی واحدهای مورد پژوهش به تفکیک حیطه های  مورد مطالعه..............................................................................................................................................................70جدول شماره 17 - همبستگی میزان رضایت زناشویی کلی واحدهای مورد پژوهش با متغیرهای کمی فردی اجتماعی بر حسب ضریب همبستگی پیرسون...................................................................................................72جدول شماره 18 - مقایسه میانگین نمره کل رضایت زناشویی واحدهای مورد پژوهش بر حسب جنس........73جدول شماره 19- مقایسه میانگین نمره کل رضایت زناشویی واحدهای مورد پژوهش بر حسب نوع ازدواج ........................................................................................................................................................................74جدول شماره 20 - مقایسه میانگین نمره کل رضایت زناشویی واحدهای مورد پژوهش برحسب میزان تحصیلات ........................................................................................................................................................................75جدول شماره 21- مقایسه میانگین  نمره کل رضایت زناشویی واحدهای مورد پژوهش برحسب مرتبه شغلی   ........................................................................................................................................................................76جدول شماره 22 - مقایسه میانگین نمره کل رضایت زناشویی واحدهای مورد پژوهش برحسب بخش محل خدمت ............................................................................................................................................................77جدول شماره 23 - مقایسه میانگین نمره کل رضایت زناشویی واحدهای مورد پژوهش برحسب وضعیت استخدام...........................................................................................................................................................78جدول شماره 24 - مقایسه میانگین نمره کل رضایت زناشویی واحدهای مورد پژوهش برحسب               نوبت کاری......................................................................................................................................................79جدول شماره 25 - مقایسه میانگین نمره کل رضایت زناشویی واحدهای مورد پژوهش برحسب وضعیت  درآمد..............................................................................................................................................................80جدول شماره 26 - مقایسه میانگین نمره کل رضایت زناشویی واحدهای مورد پژوهش برحسب سابقه ابتلا به بیماری جسمی.................................................................................................................................................81جدول شماره 27 - مقایسه میانگین نمره کل رضایت زناشویی واحدهای مورد پژوهش برحسب تعداد فرزند...............................................................................................................................................................82جدول شماره 28 - مقایسه میانگین نمره کل رضایت زناشویی واحدهای مورد پژوهش برحسب سن فرزند...............................................................................................................................................................83جدول  شماره  29 - مقایسه میانگین نمره کل رضایت زناشویی واحدهای مورد پژوهش برحسب وضعیت شغلی همسر...............................................................................................................................................................84جدول شماره 30 - مقایسه میانگین نمره کل رضایت زناشویی واحدهای مورد پژوهش برحسب میزان تحصیلات همسر...............................................................................................................................................................85 جدول شماره 31 - مقایسه میانگین نمره کل رضایت زناشویی واحدهای مورد پژوهش برحسب نوبت کاری همسر...............................................................................................................................................................86جدول شماره 32 - مقایسه میانگین نمره کل رضایت زناشویی واحدهای مورد پژوهش برحسب یکسان بودن محل کار همسر با محل سکونت......................................................................................................................87 جدول شماره 33 - ضریب رگرسیونی عوامل مرتبط رضایت زناشویی کلی در واحدهای مورد پژوهش.......88    فهرست نمودارها عنوان                                                                                                                 صفحه نمودار شماره 1 : نمودار خطی میانگین درصد رضایت زناشویی واحد های مورد پژوهش به تفکیک حیطه ها .......................................................................................................................................................................71  
فصل اول
مقدمه ( بیان مسئله ) :     زندگی زناشویی جنبه های مختلفی از مسائل مالی تا روابط جنسی و عاطفی را در برمی گیرد که با حفظ استقلال نسبی در جهت تکامل فردی ، شکوفایی استعدادها و قابلیت های طرفین همراه است و به زندگی معنا و هویت می دهد (1) . اگر عوامل فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، اخلاقی ، روانی و شغلی در زندگی زناشویی نادیده گرفته شوند ، زوجین در زندگی شاد و خوشبخت نخواهند بود و ممکن است سرگردانی و توقف رشد فردی و خودآگاهی ایجاد شود (2). رضایت زناشویی عامل پیش بینی کننده سلامت روانی افراد متاهل است و نقش عمده ای در تربیت افراد و بارور کردن توانائی ها دارد (3). روابط زناشویی رضایتمند باعث رشد شایستگی ، توانایی سازگاری و انطباق افراد شده و این افراد عموماً عمر طولانی و تغذیه سالم و مطلوب داشته ، دچار افسردگی و مشکلات روانشناختی کمتری گردیده و کودکان سازگارتر و با وضعیت تحصیلی بهتری دارند، همچنین کمتر به الکل و مواد مخدر روی می آورند و در صورت ابتلا به سرطان احتمال نجات بیشتر است (4).           رضایت زناشویی1 دارای حیطه های مختلفی همچون درک متقابل زن و شوهر از رفتار و ویژگی های یکدیگر (پاسخ قراردادی) 2 ، نگرش آنها نسبت به نقش ارتباط در زندگی زناشویی (ارتباط زناشویی) 3، نحوه حل تعارض ها و کشمکش ها ( حل تعارض ) 4، میزان رضایت از اداره  مالی خانواده ( مدیریت مالی) 5 ، توافق در نحوه استفاده از اوقات فراغت (فعالیت های مربوط به اوقات فراغت) 6 ، خشنودی از روابط جنسی و عاطفی (روابط جنسی) 7 ، توافق درباره داشتن فرزند و درک واقع گرایانه از تأثیر فرزندان بر روابط زناشویی   ( ازدواج و بچه ها ) 8 ، هماهنگی احساسات و علایق مربوط به دوستان و خویشاوندان ( بستگان و دوستان ) 9، رضایت از  نقش های مختلف زناشویی ( نقش های مربوط به برابری زن و مرد ) 10 و اعتقادات و اعمال مذهبی   1- marital satisfaction2- idealistic distortion3- marital  communication4- conflict  resolution                           5- financial  management         6-leisure activities7- sexual relationship8- marriage and children 9- family and friends 10- equalitarian roles( جهت گیری عقیدتی) 1 در زندگی زناشویی می باشد (5) همان طور که اعتقادات مذهبی نقش مهمی در رضایت زناشویی دارد (6) . ارزیابی این حیطه ها می تواند مشکلات بالقوه زوج ها را توصیف نموده و زمینه های نیرومندی و تقویت آنها را در زندگی مشخص کند (7). زوجینی که انعطاف پذیری، سازگاری و همبستگی ( موضوعات شخصیتی ) 2 بیشتری داشته باشند از رضایت زناشویی  بیشتری برخوردار بوده و دارای همبستگی مثبت  و همسو بین رضایت زناشویی و مؤلفه هایی چون اوقات فراغت ، همگرایی در مسائل مربوط به فرزندان ، ازدواج ، خانواده  و دوستان  می باشند (8) . زوجینی که اوقات  فراغت بیشتری را با هم می گذرانند و سرگرمی های مشترکی دارند، ارتباطات کلامی و عاطفی بیشتری با هم دارند و از سلامت جسمی و روحی باثبات تری برخوردار بوده و در نهایت امکان دستیابی بیشتری به رضایت خواهند داشت (9) .      با توجه به جامعه جدید صنعتی ضرورت حضور مردان و زنان در خارج از خانه برای اشتغال ، دستیابی درآمد، انتقال  کارکردهای اقتصادی، آموزشی ، تربیتی به نهادهای دیگر ؛ موجب دگرگونی نهاد خانواده و حرفه و جدایی این دو از هم شده است (10). در هم آمیختن نقش های خانوادگی ، شغلی باعث فشار جسمی، روانی و پیامد آن تعارض کار و خانواده می گردد که بر چگونگی سلامت شغلی و خانوادگی تاثیر می گذارد (11) . اولین حوزه های مورد آسیب این تعارض، رضایت زناشویی و رضایت شغلی است و پی آمدهای منفی مانند کاهش سلامتی  برای  زوجین ، ناکارآمدی وظایف مادری ، پدری و همسری ، کاهش رضایت زناشویی و تاثیر منفی بر سلامت روانی را به دنبال خواهد داشت. همچنین تاثیر این آسیب ها در سازمان ها بصورت کاهش بهره وری ، کاهش خشنودی شغلی کارکنان ، افزایش دیر کرد و غیبت کارکنان از کار و افزایش کناره گیری و کاهش تعهد سازمانی می باشد (12). در مورد خانواده ای که هر دو زوج شاغل هستند مشخص شده : زنانی که رضایت شغلی بالاتری دارند بیشتر از زنان خانه دار از زندگی زناشویی خود  لذت می برند ؛ ولی باید توجه داشت که زنان شاغل استرس و گرفتاری های کاری خود را نیز به منزل می آورند (13).       از جمله مشاغلی  که از دیر باز در تمام مدت شبانه روز فعال بوده، شغل هایی هستند که در زمینه مسائل درمانی فعالیت و با بیماران ارتباط دارند. پرستاران عمده ترین بخش نیروی انسانی نظام بهداشتی و سلامت را تشکیل می دهند. پرستاری شغلی است که در تمام  24 ساعت فعال بوده و به سبب ماهیت خاص خود به عنوان    1- religious orientation2- personality  issues                                  شغل استرس آور شناخته  شده است. استرس های شغل پرستاری در درازمدت می تواند نه تنها سبب مشکلات زناشویی شود بلکه می تواند منجر به فرسودگی شغلی، کاهش کارآمدی، کاهش موثر بودن در محل کار ، غیبت زیاد از بخش، کاهش رضایت بیماران، ترک حرفه پرستاری ، سو مصرف الکل و  مواد مخدر، افسردگی و حتی خودکشی در پرستاران منجر گردد (14). در همین راستا، لاندا 1 نشان داد که با افزایش فشار شغلی ، نارضایتی زناشویی نیز فزونی می یابد (15)      در سال های اخیر پژوهش های زیادی در مورد بررسی رضایت زندگی و رضایت شغلی پرستاران و عوامل مرتبط صورت گرفته اما مطالعات  در  زمینه رضایت زناشویی  پرستاران و عوامل مرتبط اندک است .  رضایت زناشویی در طول زمان با عوامل متعددی مرتبط است که با آگاهی از وجود ارتباط آنها  که پیش بینی کننده حفظ رضایت زناشویی در زندگی مشترک یا رفتن به طرف آشفتگی زناشویی است، می توان به پایداری خانوادهکمک کرد تا از آسیب ها در امان بمانند. دسته ای از متغیرها مربوط به عوامل فردی- خانوادگی مانند : سن، جنس، تحصیلات، طول مدت ازدواج، تفاوت سنی، نوع ازدواج ( فامیلی یا غیرفامیلی) ، تعداد فرزندان، سن همسر، شغل و میزان تحصیلات همسر و عوامل شغلی مانند نوبت کاری، سابقه کار ، بخش محل خدمت ، وضعیت اقتصادی می باشد. نتایج برخی از مطالعات نشان داده است  که رضایت زناشویی با وضعیت اقتصادی رابطه مثبت و با طول مدت ازدواج ، تعداد فرزندان رابطه منفی دارد ولی با سن ازدواج ، فاصله سنی ، نوع ازدواج ، تحصیلات رابطه ای ندارد (16). در مقابل پژوهش توئنگ و همکاران 2 نشان می دهد همسران دارای فرزند، رضایت کمتری نسبت به همسران فاقد فرزند گزارش می کنند (17). سطح تحصیلات بالا و نیز موقعیت اقتصادی و اجتماعی بالا (18) ، میزان تحصیلات پرستاران و احساس موفقیت در زندگی (19) ، جنسیت  (20) نوبت کاری با تعارض کار- خانواده و کاهش عزت نفس و افزایش افسردگی و کاهش رضایت زناشویی در ارتباط است (21). برخی مطالعات رضایت زناشویی را در مشاغل مختلف مورد بررسی قرار داده اند از جمله واقعی و همکاران نشان دادند که، 6/65 درصد از کارمندان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دارای میزان رضایت  زناشویی در سطح متوسط  می باشند (4). زندی پور نیز با بررسی رابطه رضایت زناشویی و رضایت شغلی در کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان تهران مشخص کرد که 6/55 درصد افراد دارای رضایت زناشویی متوسط   1 – Landa2 - Twenge j m , etal   بودند (22) . در  این راستا  مطالعاتی  نیز در مورد رضایت  زناشویی  پرستاران در نقاط  مختلف ایران انجام شده است ؛ از جمله مطالعه اسدزاده و همکاران که نشان دادند ، میانگین نمره رضایت زناشویی پرستاران در گردش شاغل در بیمارستان های آموزشی و تامین اجتماعی شهر تبریز ، در سطح  متوسط می باشد (23).       به دلیل چرخش و تنوع در  زمان  کار ممکن است یک پرستار در طول روزهای هفته ساعات مختلفی از شبانه روز را در بیمارستان به سر ببرد ، همچنین  بنا به اظهارات پرستاران  کار شیفتی  پیامدهای منفی بر  مسایل خانوادگی ، اجتماعی گذاشته و باعث از هم گسیختگی فعالیت های اجتماعی مشترک با  همسر شده  که به طور معنی داری سلامت روانی آنها را به خطر می اندازد و کار نوبتی منبع بزرگی برای تعارض شغلی و خانوادگی است (26،25،24) . نوبت کاری باعث انزوای اجتماعی ، افزایش افسردگی و کم شدن تعامل زناشویی می شود، از طرف دیگر این منابع فشار بر افراد؛ موجب ایجاد تعارض در تعهدات شغلی و خانوادگی می گردد (27) . بنابراین رضایت زناشویی به احتمال زیاد، بر رضایتمندی از فرصت های شغلی و تصمیم گیری ها تاثیر گذاشتهو توان برآوردن انتظارات و نیازهای مادی و اقتصادی فرد را بالا می برد (28). از طرفی بالا رفتن مشکلات و اختلافات زناشویی به گونه معنادار رضایت کاری را کم می کند ؛ پس افزایش رضایت زناشویی به گونه ای معنی دار با افزایش رضایت کاری و شغلی نیز همراه  است (29).     وجود استرس های زیاد در حرفه هایی از جمله پرستاری باعث کاهش سلامت روانی شده و فشارهای شغلی و مواجه با موقعیت های بیمارستانی ، اختلال در ریتم های زیستی، به خطرافتادن سلامت جسمی و روحی آنان ، افزایش ابتلا به ناراحتی های گوارشی ، بی اشتهایی و اشکال در خواب را موجب می گردد (30). افرادی که به طور مرتب تحت این شرایط هستند در معرض ابتلا به اختلالات جسمی ، روانی  یا بیماری های گوناگون قرار دارند و اختلالات بیولوژیکی ناشی از آن ممکن است به خطاهای انسانی و جراحات شدید منجر شود (31)     در این راستا نتایج مطالعات موید آن است که کار شیفتی و کار شبانه موجب کاهش دیدارهای پرستاران با همسران شده و این موضوع احتمال طلاق در میان آنها را افزایش می دهد (32). علاوه بر این کار کردن در ساعات غیراستاندارد، شیفت های غیرقابل انعطاف، می تواند با شانس کمتری از رضایت زناشویی همراه  باشد بخصوص برای کسانی که در شیفت های عصر و شب  کار می کنند (33).  بطوری که 9/33 درصد پرستاران به خاطر تأثیر این حرفه  بر زندگی زناشویی خود ابراز نارضایتی داشته اند (34).     نظر به اینکه پرستاران نقش مهمی در بهبود و ارتقا سلامت افراد جامعه دارند و نظام ارائه خدمات بهداشتی نیز نسبت به اثرات منفی تعارض، آسیب پذیر است ؛ شناسایی و رفع عوامل زمینه ساز، ایجاد کننده و تداوم بخش واکنش های هیجانی، رفتاری، روانی و جسمانی در پرستاران، بعنوان یک ضرورت مطرح می گردد؛ که می تواند در کاهش استرس های مذکور و اثرات سوء آن بر زندگی خانوادگی و سلامت پرستاران مؤثر باشد (35)  همچنین با توجه به اینکه رضایت زناشویی بر سلامت فردی  موثر است و عوامل تنش زا در محیط کار ، سلامت افراد را به خطر می اندازد و پرستاران نیز با عوامل استرس زای مختلف در محل کار برای رسیدن به هدف تامین سلامت و آسایش بیماران مواجهه هستند و در محیط خانه به  علت  تعدد  نقش ها  مانند( مسئولیت تربیت فرزندان ، مدیریت خانه و حفظ کانون گرم خانواده ) که مسئولیت های انکار ناپذیری هستند . لذا به واسطه مشغله های کاری، در معرض مستقیم و غیر مستقیم آسیب های جسمانی و روان شناختی قرار دارند و بنابراین مستعد تعارض کار و  خانواده  می باشند که برای برقراری تعادل دچار چالش های مکرر خواهند شد . چالش های روانی- جسمانی در پرستاران باعث بروز مشکلاتی در خانواده می گردد که افراد مسئولیت های همسری- والدینی را انجام نداده و بالطبع مشکلاتی در محیط کار هم  بوجود می آید؛ فشارهای موجود در حرفه پرستاری می تواند بر زندگی خانوادگی و مسائل زناشویی تاثیر گذاشته و باعث مشکلات جنسی و از هم گسیختگی مسائل مشترک اجتماعی و افزایش تعارض کار و خانواده و به خطر افتادن سلامت روانی آنان شود (27) در نتیجه شناخت عوامل مرتبط با رضایت زناشویی در پرستاران ضروری بنظر می رسد.      همچنین با توجه به اینکه زندگی زناشویی پرستارانی که مسئولیت زندگی خانوادگی را بر عهده دارند شرایطی چون غیبت از منزل در ساعات مختلف شبانه روز، انتقال فشارها و مشکلات از محل کار به منزل تحت تاثیر قرار گرفته و نیز فرهنگ و محیطی که پرستار در آن مشغول به کار است می تواند بر شدت و سختی های شغلی وی موثر باشد و با عنایت به اینکه تاکنون در موقعیت جغرافیایی رشت تحقیقی در این مورد انجام نشده به نظر می رسد که انجام مطالعه ای جهت تعیین میزان رضایت زناشویی و حیطه های آن و همچنین عواملی که آن را تحت تاثیر قرار می دهند ضرورت داشته باشد.تعداد صفحه :129قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید