دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر سرمایه اجتماعی برارتقاءامنیت عمومی از دیدگاه فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی استان گلستان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : تاثیر سرمایه اجتماعی برارتقاءامنیت عمومی از دیدگاه فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی استان گلستان

دانشگاه علوم انتظامی

دانشکده فرماندهی وستاد

پایان نامه دوره 20 دافوس

 

موضوع :

تاثیر سرمایه اجتماعی برارتقاءامنیت عمومی از دیدگاه فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی استان گلستان

 

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر علی بابائیان

 استاد مشاور:

سرهنگ ستاد غلامرضا مرادی

 

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

این تحقیق در پی بررسی میزان تاثیر سرمایه اجتماعی برارتقاءامنیت  از دیدگاه فرماندهان ومدیران استان گلستان است.هدف کاربردی این تحقیق ،تعیین میزان تاثیرگذاری سرمایه اجتماعی وابعاد آن برارتقاءامنیت می باشد.سرمایه اجتماعی یک دارایی نامشهود ،برخلاف سرمایه انسانی یا سرمایه فیزیکی مفهومی بسیار فراتر از دارایی هایی است که یک فرد یا یک سازمان در اختیار داشته ویکی از راههای مهم افزایش سرمایه اجتماعی تقویت ارتباطات وهنجارهای اجتماعی است.هنجارها موجب تقویت همیاری،انسجام بخشی وکاهش کنترل رسمی شهروندان شده وبه این صورت امنیت اجتماعی تقویت می شود.روابطی که میان افراد یک جامعه ویا یک سازمان شکل می گیرد ،اگر به اندازه کافی قوی باشد می تواند موجب ارتقای سطح سرمایه اجتماعی شود.جامعه آماری این تحقیق،شامل 200نفر از فرماندهان ومدیران لایه یک ودو فرماندهی انتظامی استان گلستان تعیین گردیده است.در این پژوهش جهت تعیین حجم نمونه از روش تصادفی استفاده وتعداد 96نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدنداین تحقیق ،از شهریور ماه سال 1392 آغاز وتا پایان تیرماه 93 به پایان رسید.در بخش آمار توصیفی ،داده های مربوط به نحوه توزیع دهندگان در قالب جداول توزیع فراوانی ونمودارهای آماری وبا استفاده از آمار Tهمبستگی وبابهره گیری از نرم افزار spssمورد ارزیابی قرار گرفته است.براساس نتایج حاصل ازآزمون تحلیل،تاثیر سرمایه اجتماعی وابعاد آن شامل اعتماد،مشارکت وقانون مداری برارتقاءامنیت مورد تایید قرارگرفت.لیکن،هرچه برمیزان اعتماد ،مشارکت وقانون مداری افزوده شود میزان امنیت عمومی نیز افزایش می یابد.در پایان رتبه بندی میزان تاثیر گذاری هرکدام از عوامل تحقیق با استفاده از آزمون T،رتبه بندی فریدمن انجام که اعتماد در رتبه اول،مشارکت در رتبه دوم وقانون مداری در رتبه سوم قرارگرفت.

کلید واژه ها

 

سرمایه اجتماعی(social capital)      امنیت عمومی(public safety)        اعتماد(Trust)      مشارکت(partnership)                     قانون مداری(Thrule of law)

 

 

فهرست مطالب

  صفحه                                                                                                                                            عنوان

فصل اول:کلیات تحقیق

 

1-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..            1

1-2) بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………..            2

1-3) اهمیت وضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………….            4

1-4) انگیزه تحقیق وانتخاب موضوع…………………………………………………………………………………           4

1-5) اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………            5

1-6) سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….            5

1-7) فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………….           6

1-8) الگوی مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………….            6

1-9) قلمروتحقیق……………………………………………………………………………………………………………           6

1-10) تعاریف نظری واژگان………………………………………………………………………………………………           8

1-11)تعاریف عملیاتی واژگان تخصصی…………………………………………………………………………….            9

 

1-12) خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………………           11

 

فصل دوّم: ادبیات تحقیق

 

2-1)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….           12

2-2)بخش اول : مطالعات انجام شده.…….………………………………………………….………..           14

2-2-1)پیشینه تحقیق………………..………………………………………………….……………..           14                                                    2-2-2) تحقیقات داخلی           ..……………………………………………………………..…………….. 14

 

 

2-2-3)تحقیقات خارجی           ………………….…….……………………………………….……………. 15 2-3)بخش دوم : مبانی نظری پژوهش            ……………..…..………….………………………………… 16 2-3-1)سرمایه اجتماعی ……….……..….……..….……….………………………………………..            16  2-3-2)انواع سرمایه اجتماعی           …………….…………….….…………….….………………………. 24              2-3-3)نظریه های سرمایه اجتماعی            …………..…..……………………….………………………. 25 2-3-4مدل های سرمایه اجتماعی            ……….….…………………………………………………………31 2-3-5)سطوح سرمایه اجتماعی            ………………………..……………………………………………. 37

2-3-6)ابعاد سرمایه اجتماعی           …….…..………………….………………………………………….. 38

2-3-7)سرمایه اجتماعی وامنیت           ………………………..……………………………………………. 40 2-4)امنیت عمومی           ……………………………………………………………………………………….. 41

2-4-1)تعریف امنیت           .……………………………………………………………………………………. 41

2-4-2)مفهوم امنیت وتحول         .…………………………..………………………………………………. 44

2-4-3)ابعاد امنیت         ….……………………………………………………………………………………. 45

2-4-4)ویژگیهای امنیت         .……………………………………….……………………………………….. 45

2-4-5)تحول امنیت           ….…………………..………………………………….…………………………. 46

2-4-6)تبارشناسی مفهوم امنیت          .……………….………………………… ………………………… 47 2-4-7)نیروی انتظامی وامنیت          ………..………………………………………………………………. 48

2-5)اعتماد           …….…………………………………..………………………………….…………………. 50

2-5-1)انواع اعتماد          ..……………………………………..…………………………………………….. 54

2-6)مشارکت          …………….…………….…..……………………………………………………………. 57

2-6-1)مشارکت اجتماعی            …………….………………..…………………………………………….. 60

2-7)قانون مداری           …………….………………..……………………………………………………….. 62

2-7-1)ضرورت قانون برای جامعه            ………………………………..…………………………………. 63

 

2-7-2)نقش وجایگاه قانون         ……..………………….…..………………………………………………. 63

2-7-3)رعایت عدالت دراجرای قانون         ……….……..………..……………………………………….. 64

2-7-4)رعای انصاف در اجرای قانون          ……………………………..…………………………………….64                 2-8)بخش سوم: چارچوب نظری پژوهش و مدل تحقیق……………………………………………………..           65 2-8-1)تاثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقاءامنیت           …………………….…………………………………  65

2-8-2)مولفه های تاثیرگذاربرامنیت           …………….………….………………………………………… 66

2-8-3)مدل مفهومی تحقیق           ………………..………………………………………….…………….. 68 2-8-4)مدل تحلیلی تحقیق  ………………………………………………………………………………………….            70 2-9)خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………….            71

فصل سوّم: روش تحقیق

 

3-1)مقدمه            ………………………………………………………………………………………………… 72 3-2) روش تحقیق           ……………………………..………………………………………………………… 72

3-3)تحقیقات کاربردی           ………………………….……………………………………………………….72

3-4) جامعه ونمونه آماری          ……………………………………………………………………………….. 74

3-5) قلمرو زمانی و مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………           74

3-6) روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه          ………………………………………………..………… 75

3-7) روش ها و ابزار گردآوری و سنجش اطلاعات             ……….……….……………………………….75

3-8) روش های  سنجش روایی وپایایی           ……..…….………………………………………………… 76

3-9) روش های تجزیه و تحلیل داده ها            ……………………..…..…………………………………. 77 3-10)خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………..          78

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 

4-1)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….           79

4-2)آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………….           79

4-2-1)درجه/رتبه معادل پاسخگویان ……………………………………………………………………………           80

4-2-2) توزیع سنی پاسخ دهندگان  ……………………………………………………………………………..           81

4-2-3) سنوات خدمت پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………           82

4-2-4) تحصیلات ………………………………………………………………………………………………………..          83

4-3)یافته های استنباطی            …………………………………….…………….………………………… 84

4-3-1)بررسی فرضیه اول پژوهش             ……………….……………………..…………………..………84

4-3-2)بررسی فرضیه دوم پژوهش…………………………………………………………………………………           85

4-3-3)بررسی فرضیه سوم پژوهش ………………………………………………………………………………           86

4-4)رتبه بندی عوامل موثر برارتقاءامنیت عمومی استان گلستان …………………………………….           86

4-4-1)رتبه بندی تاثیرگذاری متغیر های تحقیق …………………………………………………………….           87

4-5)خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………..           88

فصل پنجم: نتیجه تحقیق

 

5-1)مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………           89

5-2)بحث و نتیجه گیری            ………………………….…………………………………………………… 89

5-2-1)تفسیر نتایج سؤال های پژوهش…………………………………………………………………………..           90

5-3)پیشنهادها ی کاربردی……………………………………………………………………………………………           98

5-3-1)پیشنهاد های مبتنی برتجربیات محقق…………………………………………………………………          99

5-3-2 پیشنهادهایی جهت تحقیقات آینده……………………………………………………………………           100

5-4)کاربردها…………………………………………………………………………………………………………………          100

5-5 )محدودیت ها…………………………………………………………………………………………………………          100

5-6)خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………….          101

فهرست جداول

   صفحه                                                    عنوان     

 

جدول1-2)تعاریف وسطوح تحلیل سرمایه اجتماعی  ………………………………………………………….          22

جدول2-2)رویکردمختلف به سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………..         26

جدول3-2)مجموعه تعاریف بانک جهانی ازسرمایه اجتماعی ………………………………………………          30

جدول4-2)ابعاد و مولفه هاوشاخص های سرمایه اجتماعی………………………………………………….          39

جدول 5-2)وظایف نیروی انتظامی…………………………………………………………………………………….         48

جدول 6-2)الگوی تحلیلی تحقیق………………………………………………………….. ……………………….          70

جدول1-4) فراوانی و درصد پاسخگویان به تفکیک درجه /رتبه معادل………………………………..          80

جدول2-4)فراوانی ودرصد پاسخگویان به تفکیک سن……………………………………………………….         81

جدول3-4)فراوانی ودرصد پاسخگویان به تفکیک سنوات خدمت……………………………………….         82

جدول4-4)فراوانی ودرصد پاسخگویان به تفکیک تحصیلات ……………………………………………..         83

جدول 5-4)میانگین وانحراف استاندارد متغیرهای……………………………………………………………..         84

جدول6-4)شاخص های توصیفی نقش اعتماد در ارتقاءامنیت………………………………………………        85

جدول7-4)شاخص های توصیفی نقش مشارکت در ارتقاءامنیت…………………………………………..        85

جدول8-4)شاخص های توصیفی تاثیر قانون مداری برارتقاءامنیت ……………………………………..         86

جدول9-4)میزان تاثیر گذاری هرکدام از عوامل اصلی تحقیق ……………………………………………         87

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                  صفحه

نمودار1-2)شاخص های سرمایه اجتماعی ازنظر کلمن………………………………………………………….          31

نمودار2-2)سطوح سرمایه اجتماعی ازنظر فالک وکیلپاتریک ………………………………………………         32

نمودار3-2)مدل اسکات…………………………………………………………………………………………………….         34

نمودار4-2)مدل کریشنا وشرادر1999 ……………………………………………………………………………….          35

نمودار5-2)الگوی توسکی1384………………………………………………………………………………………..          36

نمودار6-2)ابعاد سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………..          37

نمودار7-2)مفاهیم وابعاد الگوی تحقیق ……………………………………………………………………………          69

نمودار1-4)فراوانی درصد پاسخگویان به تفکیک درجه /رتبه  ……………………………………………           80

نمودار2-4)فراوانی پاسخگویان برحسب سن…………………………………………………………………….           81

نمودار3-4)فراوانی پاسخگویان برحسب سنوات خدمت…………………………………………………….          82

نمودار4-4)فراوانی درصدی پاسخگویان برحسب تحصیلات…………………………………………… …          83

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1) مقدمه

تغییرات پرشتاب،فزاینده وفراگیر که هرروز باآهنگی سریعتر ازدیروز جوامع انسانی رادستخوش دگرگونی می سازند،توجه به سازه های تحلیلی وتجربی سرمایه اجتماعی وامنیت رادرحوزه های دانش نظری وسیاست گذاری اجتماعی،ضرورتی تازه بخشیده است.عموم صاحب نظران علوم اجتماعی با پذیرش این ایده که سرمایه اجتماعی به مثابه سیمان وملاتی است که به حفظ وفاق وانسجام جوامع کمک می کند وموجبات روان سازی وبرخورداری ازنظم اجتماعی پویا راتحلیل وتقویت می کند،نقش وسهم درخورتوجهی رابرای این سرمایه درفراهم سازی امنیت وانتظام اجتماعی قائل شده اند.چرا که سرمایه اجتماعی در مقیاس های خرد(فردی)،میانی(نهادی وسازمانی)وکلان(حکومتی)نیرویی موثر برای اجتناب و ممانعت از گسست و ناامنی اجتماعی درجوامع پرمخاطره امروزین می باشد.از نهادهای سیاسی،اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی همواره به عنوان نهادهای اصلی وسازنده جوامع انسانی یاد می شود که فلسفه وجودی آن هابرمبنای پاسخ به نیازها وضرورت های کارکردی هرجامعه مورد توضیح وتبین قرارگرفته است.سازمان پلیس برمبنای ابعادمحتوایی وصوری خودونیزکار ویژه هایی که برای آن درنظر گرفته می شوددر ذیل نهادسیاست وبه تعبیری نهادحکومت قرار می گیرد.هرچندکه در دوره جدید برمبنای تحولات واقتضائات حادث شده وطرح ایده ی پلیس جامعه محور وامنیت انتظامی وجامعه ای،پیوند سازمان پلیس فراتر ازپیوند صرف بانهادحکومت قرارگرفته است.به گونه ای که سازمان پلیس به رغم این که به عنوان یک سازمان حکومتی شناخته می شود ،لیکن ارتباط ودرهم تنیدگی آن رابانهادهای اجتماعی،فرهنگی وحتی اقتصادی نمی توان نادیده گرفت.

1-2 )بیان مسئله

سرمایه اجتماعی به عنوان یک دارایی نامشهود تاثیر غیر قابل انکاری بر پیاده سازی اصول مدیریت کیفیت جامع داشته وبرخلاف سرمایه انسانی یا سرمایه فیزیکی ،مفهومی بسیار فراتراز دارایی هایی است که یک فرد یا یک سازمان دراختیار می گیرد.بین سرمایه اجتماعی ومیزان  وقوع جرائم درجامعه رابطه متقابلی وجود دارد به طوری که کاهش سرمایه اجتماعی باعث افزایش جرم شده ودرعین حال افزایش جرم در یک محل باعث تضعیف پیوندها وفرسایش سرمایه اجتماعی می شود.

امنیت پایه واساس روابط اجتماعی بوده ونقش بسزایی دررشد ،توسعه وشکوفایی همه جانبه جامعه دارد واساسا بدون وجود امنیت  توسعه پایدار مفهومی ندارد.امنیت یکی از مهمترین وضروری ترین نیاز های جوامع انسانی است وعلیرغم پیشرفت درابعاد مختلف از اهمیت آن کاسته نشده است بلکه ابعاد گسترده ای را نیزدر برگرفته است .مفهوم امنیت را میتوان دارای قدمتی طولانی تر ازمفهوم اجتماع وجامعه دانست.امنیت بعنوان زیر ساخت برنامه ریزیها واقدامات توسعه امری است که بدون تامین آن امکان جذب وبکارگیری سرمایه گذاریها وتامین منافع ملی امکان پذیر نیست.فعالیتهای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی وسیاسی جامعه منوط بر حصول امنیت وتامین وتضمین حقوق اجتماعی وفردی آحاد جامعه است.

امروزه تامین امنیت عمومی که رویکردی است ناظر برسرمایه اجتماعی شامل (اعتماد،آگاهی،مشارکت عمومی،قانون مداری) در پی ایجاد وحفظ نظم عمومی،کاهش وقوع جرائم وحاکمیت قوانین ومقررات محقق می گردد.توسعه نظم وامنیت عمومی در شرایط کنونی در گرو میزان سرمایه اجتماعی پلیس است وپلیس به هر اندازه که بتواند باجلب اعتماد افراد جامعه ومشارکت دادن آنها در حوزه تولید وحفظ  آن وبسترهای نظم وامنیت سرمایه گذاری کند به همان اندازه در ماموریتهای خود موفق خواهد بود .مفهوم سرمایه اجتماعی به دلیل ماهیت ومحتوایی که دارد تقریبابا تمامی موضوعات ومسائل مطرح در حوزه انسانی واجتماعی از جمله حوزه های آسیب های اجتماعی وبه خصوص جرم ارتباط پیدا می کند  .باتوجه به تنوع خدمات انتظامی که توسط پلیس به آحاد مردم جامعه ارائه می شود ومردم به عنوان یک سرمایه مهم در راستای پیشبرد اهداف سازمانی محسوب می گردند وهرچقدر پلیس به عنوان یک سازمان رسمی بتوانداین سرمایه راحفظ نماید وزمینه اعتماد ومشارکت آنان رادر زمینه های امنیتی واجتماعی فراهم نماید مسلما پلیس در جهت ارتقاء امنیت موفق تر خواهد بود.

لذا با توجه به شرایط جامعه می طلبد پلیس در راستای حفظ وارتقاء امنیت با ایجاد زمینه های مناسب از فرصت ها به نحو مطلوب استفاده وبا برطرف نمودن چالش ها زمینه حضور مردم ونهادها ی دولتی وغیر دولتی را در جهت ارتقاء امنیت فراهم نماید.چون حفظ وتداوم امنیت شهروندان مقوله ای نیست که صرفا یک نهاد وسازمان مشخص به تنهایی قادربه انجام آن باشدبلکه،این موضوع نیازمند وفاق ملی ومشارکت همگانی است.

در این تحقیق با توجه به بافت جمعیتی وتنوع قومیت هاومسایل امنیتی حاکم در استان گلستان که ارتقاءامنیت باوجود شرایط حاکم به عنوان یک دغدغه محسوب می شود ،که درراستای ارتقء امنیت چه عملکرد واندیشه ای رابکار ببندیم ،باتوجه به اینکه امنیت پایه واساس هر فعالیتی محسوب می شود.علیهذا برای اینکه بتوانیم با کمترین هزینه امنین را ارتقاء بدهیم با استفاده از سرمایه هایی که در اختیار داریم این موضوع را به سرانجام برسانیم.چنانچه بتوانیم سرمایه های اجتماعی که هر سازمان در خود ایجاد می نماید در راستای پیشبرد اهداف  موفق تر خواهد بود وبه طبع آن پلیس نیزبه دنبال آن است تا بتواند ازسرمایه های اجتماعی که در اختیار دارد بدون کمترین هزینه در دراستای پیشبرد اهداف سازمانی تلاش نماید لذابه دنبال آن هستیم تا تاثیر سرمایه اجتماعی را در ارتقاءامنیت عمومی بر اساس مدل الگوی توسکی (1384) از دیدگاه مدیران وفرماندهان انتظامی استان گلستان بررسی نماییم.ونقش عواملی را بر اساس الگوی فوق الذکر (اعتماد عمومی،مشارکت،قانون مداری،صداقت،نوع دوستی)که از مولفه های سرمایه اجتماعی می باشدرابررسی نموده وبه میزان تاثیر عوامل فوق بر امنیت عمومی استان گلستان دست پیدا نماییم.

تعداد صفحه : 143

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997215363277 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید