دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:سیاست جنایی اسلام در پیشگیری از جرم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : الهیات و معارف اسلامی

گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان : سیاست جنایی اسلام در پیشگیری از جرم

 

دانشکده حقوق و الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته‏ ی الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

سیاست جنایی اسلام در پیشگیری از جرم

استاد راهنما

دکتر محمد علی حیدری

استاد مشاور:

دکتر هرمز اسدی کوه‌باد

بهمن‌ماه۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

فصل اول-کلیات و مفاهیم

1-1-بیان مسئله 1

1-2-اهداف تحقیق 3

1-3-روش تحقیق 3

1-4-ضرورت تحقیق 4

1-5-سوابق تحقیق.. 5

1-6-سوالات تحقیق.. 6

1-7-فرضیه های تحقیق.. 6

2-1-مفاهیم. 7

تاریخچه. 7

2-1-1-تعریف دین.. 7

2-1-1-1-تعریف لغوی دین.. 7

2-1-1-2-تعریف اصطلاحی دین.. 8

2-1-1-3-تعریف لغوی سیاست 8

2-1-1-4-تعریف اصطلاحی سیاست 8

2-1-1-5-تعریف لغوی جنایی.. ۱۰

2-1-1-6-تعریف اصطلاحی جنایی.. ۱۱

2-1-2-تعریف سیاست جنایی.. ۱۲

2-1-2-1-تعریف لغوی پیشگیری از جرم. 15

2-1-2-2-تعریف اصطلاحی پیشگیری از جرم. 15

2-1-3-تعریف پیشگیری وضعی.. 17

2-1-4-تعریف پیشگیری اجتماعی یا رشد مدار. 19

فصل دوم- تحول جرم شناسی و سیاست جنایی

2-1-بررسی تحولات.. 22

2-2-انواع دین.. 23

2-3-حوزه و گستره دین.. 25

2-4-دیدگاه های جرم شناسان و غیر جرم شناسان راجع به دین.. 27

2-4-1-دیدگاه های منفی راجع به دین.. 27

2-4-2-دیدگاه های مثبت راجع به دین.. 29

2-5-خاستگاه تاریخی سیاست جنایی.. 31

2-6-متولیان سیاست جنایی.. 34

2-6-1-مجلس34

2-6-2-قوه قضاییه. 39

2-6-3-قوه مجریه. 41

2-6-4-پلیس42

2-6-5-نهادهای مدنی.. 43

2-6-6- پدیده مجرمانه. 43

2-6-6-1- جرم. 43

2-6-6- 2- خلاف.. 43

فصل سوم- پیشگیری از جرم و موضوع سیاست جنایی اسلام

3-1-زیربنا و خاستگاه تاریخی نظریه پیشگیری وضعی.. 48

3-1-1-انواع مدل های پیشگیری از جرم. 51

3-2-پیشگیری اجتماعی یا رشد مدار. 51

3-3-زیربنای نظریه و مبنای نظریه پیشگیری اجتماعی یا رشد مدار. 55

3-4-پیشگیری اولیه، ثانویه و نوع سوم. 55

3-4-1- تشریح پیشگیری اولیه، ثانویه، و نوع سوم. 55

3-4-2-زیربنای تقسیم پیشگیری به اولیه، ثانویه و نوع سوم. 57

3-5-استفاده از گونه های مختلف پیشگیری از وقوع جرم. 57

3-5-1-پیشگیری در مورد همه چیز. 57

3-5-2-پیشگیری در مورد همه افراد 58

3-5-3-پیشگیری توسط همه افراد 58

3-6-بررسی سیاست جنایی پیشگیرانه در پرتو مکتب اسلام 59

3-7-مبانی نظری پیشگیری از جرم در قرآن کریم. 59

3-7-1-نقش و صفات قرآن در پیشگیری.. 62

3-7-2-اثر وعظی.. 62

3-7-3-کارکرد پیشگیرانه اصول دین.. 63

3-7-4-خداباوری و تاثیر آن بر عملکرد انسان. 63

3-7-5-نقش پیشگیرانه توحید. 64

3-7-6-ایجاد فرهنگ ظلم ستیزی و ستم ناپذیری در جامعه. 67

3-7-7-تساهل و تسامح و عدم سخت گیری.. 68

3-7-8-تساهل و تسامح در اندیشه اسلامی.. 70

3-8-کارکردهای سیاست جنایی اسلام در مقوله پیشگیری از جرم. 72

3-8-1-نقش حسبه در تاریخ سیاست جنایی اسلام. 72

3-8-2-مفهوم حسبه و احتساب.. 73

3-8-3-کارکرد حسبه در اسلام. 75

3-9-گرفتن فرصت از بزهکار. 78

3-10-اقدامات تامینی در سیاست جنایی پیشگیری اسلام. 79

3-11-نظارت و کنترل مردمی.. 80

3-12-امر به معروف و نهی از منکر 81

3-13-شیوه های اسلام در پیشگیری و کاهش بزهکاری.. 84

3-14-مفهوم پیشگیری وضعی در سیاست جنایی اسلام. 90

3-14-1-تاریخچه پیشگیری وضعی در سیاست جنایی اسلام. 92

3-14-2-توجه سیاست جنایی اسلام به مکان جرم. 94

3-14-3-محافظت از آماج ها در سیاست جنایی اسلام. 95

3-14-4-از بین بردن اسباب و آلات جرم. 97

3-14-5-توسعه روش های پیشگیری اجتماعی در اسلام. 98

نتیجه گیری و پیشنهادها 101

فهرست منابع و مآخذ. 103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

پیشگیری از جرم در پرتو سیاست جنایی اسلام موضوعی است که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر سیاست جنایی در کشورهای مختلف اروپایی پیشگیری از جرم یکی از مهمترین بخش های سیاست جنایی می باشد که هر ساله بسیاری از هزینه های دولت و بخش خصوصی صرف این موضوع می شود. این روش ها اگرچه جدید به نظر می رسند اما از منظر اسلام و حقوق اسلامی دارای سابقه ای بس طولانی بوده و در صدر اسلام و پس از آن بدان توجه شده است. با انجام این پژوهش مشخص شد که سیاست جنایی اسلام در مقوله انواع روش های پیشگیری از جرم مسبوق به سابقه بوده  و بهترین و ملایم ترین روش ها را برای پیشگیری از جرم ارائه کرده است.

واژگان کلیدی:

پیشگیری، سیاست جنایی، اسلام، پیشگیری وضعی، پیشگیری اجتماعی

 

 

 

 

فصل اول

کلیات


 

1-1-بیان مسئله

از مهمترین اهداف سیاست جنایی موثر« پیشگیری» از وقوع جرم است .«منظور از پیشگیری هرگونه فعالیت سیاست جنایی است که هدف انحصاری یا جزیی آن،محدود ساختن امکان پیشامد مجموعه اعمال جنایی از راه ممکن ساختن یا دشوار نمودن یا کاهش احتمال وقوع آن است.» پیشگیری از جرم یکی از مقوله های شایع  و حیاتی در جرم شناسی در عصر حاضر می باشد. اما یکی از مکاتبی که می توان پیشگیری از جرم را در آن مد نظر قرار داد مکتب حقوقی اسلام می‌باشد. با توجه به تقسیم بندی های گوناگونی که از پیشگیری از جرم توسط جرم شناسان ارائه شده است، می‌توان نمونه ای از این نظرات و تقسیم بندی ها را به وضوح در مکتب حقوقی اسلام مشاهده کرد. بیشتر رویکردهایی که راجع به پیشگیری از جرم در اسلام وجود دارد به پیشگیری از نوع اجتماعی مربوط می شود.

پیشگیری اجتماعی یا اصلاحی در مکتب حقوقی اسلام از طریق اعمال اصلاحات فردی و اجتماعی که زیر بنای اصلی و اساسی رویکرد پیشگیری اجتماعی است انجام می شود. پیروان این نظر که به پوزیتیویست یا تحققی معروف هستند؛  بر این عقیده اند که از طریق شناخت علل ارتکاب جرم و بر طرف کردن آنها با انجام اصلاحات فردی و اجتماعی مانند درمان بیماریها و نارساییهای جسمی و روحی مرتکبین،بالا بردن ارزشهای اجتماعی و ثبات و وابستگی به آنها ،تقویت نهادهای اجتماعی مثل خانواده و مدرسه،توسعه و تعالی فرصتهای اقتصادی،تحصیلی و تفریحی،مسکن و اینها می توان از ایجاد تمایلات مجرمانه در افراد جلوگیری کرد و نهایتاً آن‌ها را از غرق شدن یا کشیده شدن به شیوه‌های مجرمانه نجات داد.افتخار این تفکر با تمامی گرایشات در این است که مدعی مبارزه با علت و خشکاندن جرم است. در حقوق اسلام در این رویکرد به رغم وجود زاویه دید کاملاً متفاوت به جرم و مجرمیت،همه جرایم معلول یک سری عوامل شناخته شده فرض شده اند. در این دیدگاه، جرم، یک رفتار یا عمل ضد اجتماعی نابهنجار و غیر عادی است و مرتکبین جرایم صرفاً افرادی متفاوت از دیگران معرفی می شوند.به این بیان که کلیه جرایم توسط عده ای معدود و با خصوصیات و ویژ‌گیهای شخصی و اجتماعی متفاوت از دیگران ارتکاب می یابد.علاوه بر این ارتکاب جرم توسط این افراد عملی جزمی و اجتناب ناپذیر بوده و جز از طریق درمان عامل ایجاد کننده جرم قابل پیشگیری نیست،زیرا همه مرتکبین در واقع دارای نوعی اجبار در ارتکاب جرم هستند.به نظر نمی‌رسد که در تحلیل نهایی این شیوه از دیدگاه کیفر شناختی ارمغان آن برای مرتکبین چیزی غیر از زندان و زنجیر هر چند در قالبی موجه مثل بیمارستان و آموزشگاه باشد. همان گونه که از نام این نوع پیشگیری پیداست مجموعه اقدامات و تدابیری است که بر خود فرد تاثیر می گذارد و از این طریق خلاء ها و ناهنجاریهای وی را بر طرف می کند.این تاثیر گذاری از جهاتی صورت می گیرد:از یک سو نحوه تربیت و آموزش فرد را در طول رشد به خصوص در دوران کودکی تحت نظر قرار می دهد تا از شکل گیری خصوصیات مجرمانه در او جلوگیری شود و از سوی دیگر این شکل‌گیری شخصیت به دلیل آنکه در طول حیات آدمی وجود دارد می تواند بر زندگی وی همچنان تأثیر‌گذار باشد.به همین دلیل این نوع پیشگیری، پیشگیری رشد مدار و زودرس نامیده می شود. به عبارت دیگر پیشگیری اجتماعی عبارت از مجموعه تدابیر و اقداماتی است که به دنبال حذف یا خنثی کردن علل و عوامل تکوین دهنده و زمینه ساز جرم می‌باشد.هدف از این پیشگیری سالم سازی جامعه می باشد به گونه ای که هم از وقوع جرم اولیه و هم از تکرار جرم جلوگیری کرد.

تعداد صفحه : 141

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09199970560        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997263131360 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

11

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید