دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:مطالعه تطبیقی نکاح موقت با نهادهای مشابه در فقه اهل تسنن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش :حقوق خصوصی

عنوان : مطالعه تطبیقی نکاح موقت با نهادهای مشابه در فقه اهل تسنن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اراک

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (MA)

گرایش : حقوق خصوصی

موضوع :

مطالعه تطبیقی نکاح موقت با نهادهای مشابه در فقه اهل تسنن

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر عبدالرسول دیانی

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر وحید عهد قاسمی

تیر 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)عنوان                                            فهرست مطالب                                           صفحه1........................................................................................................................................................................ مقدمه2............................................................................................................................................. سوالات اصلی تحقیق:3................................................................................................................................................ فرضیه های تحقیق:طبقه بندی مباحث: 3فصل اول.. 54........................................................................................................................... بررسی نکاح متعه در حقوق ایران5.................................................................................................................................... 1-1-مفهوم نکاح متعه6...................................................................................................................... 1-1-1-پیشینه و تعاریف7......................................................................... 1-1-1-1- معنای لغوی و اصطلاحی متعه :8.............................................................................................. 1-1-1-2- متعه از منظر قرآن :9......................................................................................................... 1-1-1-3-ماهیت متعه :10................................................................................................ 1-1-1-4-معنی شرعی متعه11...................................................................................................................... 1-2-آثار و احکام نکاح موقت12.................................................................................................................................................................... 1-2-1- نظر کلی اهل سنت13............................................................................................................. 1-2-2-تحلیلی بر حکم خلیفه دوم در مورد متعه:14............................ 1-2-3-تحلیلی بر دلایل موافق و مخالف شیعه و سنی در خصوص آثار ازدواج موقت15................................................................................................................................................................ 1-2-3-1-طرح مبحث16................................................................................. 1-2-3-2-تحلیلی بر نظرات موافق و مخالف اهل سنت17.................................................. 1-3-مروری بر دلایل موافق و مخالف در خصوص مشروعیت نکاح متعه18................................................................................................ 1-3-1- بررسی ماهیت وجودی متعه از منظر فقه امامیه19................................................................................................................................................... 1-3-2-دلایل موافق و مخالف شیعه20............................................................................... 1-3-2-1- دلایل موافقین ازدواج موقت21............................................................................... 1-3-2-2-دلایل مخالفین ازدواج موقت22................................................................................................ 1-4- ادله جواز متعه ار دیدگاه فقه امامیه:23............................................................................................................................. 1-4-1- ادله نظری24................................................................................................................................................................................ 1-4-1-1-کتاب25.............................................................................................................................................................................. 1-4-1-2- سنت26................................................................................................................................................................................. 1-4-1-3- عقل27............................................................................................................................................................................ 1-4-1-4- اجماع28............................................................................................................................................................. 1-4-1-5- اصول عملیه29................................................................................... 1-4-1-5-1-اصل باحه یا حلیت30........................................................................................... 1-4-1-5-2-اصل عدم نسخ31............................................................................................................................. 1-4-2- ادله عملی32......................................................................................... 1-4-2-1- عمل صحابه و تابعین33....................................................................................... 1-4-3-دیدگاه تشیع نسبت به نکاح متعه34............................................................................................................................................................. فصل دوم35.............................................................................. نهادهای مشابه با نکاح متعه در حقوق اهل تسنن (مسیار)36............................................................................................................................................... 2-1- معنای لغوی و اصطلاحی نکاح مسیار37................................................................................... 1-1-1-5- معنای اصطلاحی مسیار:38................................................................................................ 2-1-1- پیشینه تاریخی نکاح مسیار39................................................................................................................................................ نکاح به نیت طلاق40............................................................................................................................................................ نکاح سری:41........................................................................................................................................ نکاح لیلیات و نهاریات:42.............................................................................................................. 2-1-2- ماهیت نکاح مسایر43................................................................................... 2-1-3- تفاوت نکاح مسیار با سایر ازدواج ها44.......................................................................... 2-1-3-1- تفاوت نکاح مسیار با نکاح دائم45....................................................................................... 2-1-3-2- تفاوت نکاح مسیار با نکاح موقت یا متعه46................................................................................................ 2-1-4-دلایل استقبال از نکاح مسیار47............................................................................................................ 2-1-4-1-دلایل زنان48......................................................................................................... 2-1-4-2- دلایل مردان49............................................................................................................................ 2-2- آثار و شرایط نکاح مسیار50............................................................................................................. 2-2-1- ویژگی ها و شرایط نکاح مسیار51..................................................................................... 2-2-1-1- ویژگی های نکاح مسیار52............................................................................................... 2-2-1-2-شرایط نکاح مسیار53..................................................................................................................... 2-2-2-آثار نکاح مسیار54.................................................................................................... 2-2-2-1-توارث در مسیار55......................................................................................... 2-2-2-2-توالد فرزندان در مسیار56....................................................................................................... 2-2-2-3-نفقه در مسیار57...................................................................................................... 2-3- مقایسه ازدواج مسیار با سایر ازدواج ها58.................................................................................................. 2-3-1- مسیار و ازدواج شرعی دائم59...................................................................................................................................................... 2-3-2- مسیار و ازدواج عرفی دائم60.................................................................................................................................................................. 2-3-3- مسیار و ازدواج موقت61..................................................................................................................................... 2-3-4- مسیار و ازدواج لیلیات و نهاریات62.............................................................................................. 2-4- مروری بر دلایل موافق و مخالف نکاح مسیار63.................................................................................. 2-4-1- نظر علمای شیعه در خصوص مسیار64.................................................................................................... 2-4-1-1- دیدگاه موافقین65................................................................ 2-4-1-2- مروری بر نظر آیت الله مکارم شیرازی66........................................................................................................ 2-4-1-3- ادله مخالفین67.................................................................... 2-4-2- مروری بر نظر اهل سنت در مورد نکاح مسیار68................................................. 2-4-2-1- مروری بر دیدگاه موافقین مسیار در اهل سنت69........................................ 2-4-2-2- مروری بر مواضع مخالفین مسیار در میان اهل سنت70............................................................................................................................................................. فصل سوم71........................................................................................................... بررسی تطبیقی نکاح موقت و نکاح مسیار72........................................................................................................................................ 3-1- تطبیق اهداف نکاح موقت با نکاح مسیار73........................................................................ 3-1-1- وجوه شباهت اهداف ازدواج موقت و مسیار74.......................................................................................................................... 3-1-1-1- جلوگیری از فساد و فحشاء75...................................................... 3-1-1-2- تسهیل در ازدواج و کاهش محدودیت های ازدواج دائم76................................................................................................................................. 3-1-1-3-ارضاء غریزه از راه مشروع77..................................................................................................................................... 3-1-1-4-تأهل و تشکیل خانواده78............................................................................... 3-1-2-وجوه افتراق ازدواج موقت و نکاح مسیار79.......................................................................................................................................... 3-1-2-1-جایگزینی برای متعه80................................................................................................................................................ 3-1-2-2-جلوگیری از طلاق81...................................................................................................................... 3-1-2-3-زمینه سازی برای ازدواج دائم82.................................................................................... 3-1-3-تحلیلی بر نکاح موقت و نکاح مسیار83............................................................. 3-2- تحلیل و ارزیابی اهداف ازدواج موقت و مسیار84...................................................... 3-2-1-موارد تشابه فلسفه و اهداف ازدواج های موقت و مسیار85................................................................................................. 3-2-1-1-جلوگیری از فحشاء و کمک به اخلاق86................................................................................... 3-2-1-2-شناخت بیشتر طرفین و جلوگیری از طلاق87....................................................................................... 3-2-1-3-مشکلات اقتصادی برای ازدواج از نوع دائم88............................................. 3-2-2- موارد اختلاف در فلسفه و اهداف ازدواج های موقت و مسیار89.................. 3-2-2-1-کافی ندانستن ازدواج دائم برای پاسخگویی به نیازهای امروزی جامعه90...................................................................................................................................... 3-2-2-2-ثبات در روابط جنسی91......................................................... 3-2-2-3-تحلیل و ارزیابی فلسفه و اهداف ازدواج موقت و مسیار92................................................................................. 3-3-  تطبیق دلایل مشروعیت نکاح موقت و نکاح مسیار93........................................................................ 3-3-1- دلایل مشروعیت نکاح موقت و نکاح مسیار94................................................................. 3-3-2- مقایسه دلایل مشروعیت ازدواج موقت و مسیار95........................................................................................................... 3-3-2-1-مروری بر مشروعیت ازدواج موقت96....................................................................... 3-3-2-1-1-مشروعیت ازدواج موقت در قرآن (آیات و روایات)97................................................................................................... 3-3-2-1-2-مشروعیت ازدواج موقت در سنت98...................................................................................... 3-3-2-1-3-مشروعیت ازدواج موقت به استناد اجماع99........................................................................................................ 3-3-2-1-4مشروعیت متعه به استناد عقل100...................................................................... 3-3-2-2-مروری بر مشروعیت نکاح مسیار101................................................................................................... 3-3-2-2-1-مشروعیت نکاح مسیار در قرآن102..................................................................................... 3-3-2-2-2-مشروعیت نکاح مسیار به استناد اجماع103..................................................................................... 3-3-2-2-3-مشروعیت نکاح مسیار به استناد روایات104........................................................................ 3-3-2-تحلیلی بر ادلۀ مشروعیت ازدواج موقت و نکاح مسیار105.................................................................................................. 3-4- تطبیق شرایط، آثار و احکام نکاح موقت و نکاح مسیار106.................................................................................................. 3-4-1-مروری بر شرایط نکاح موقت و مسیار107...................................................................................... 3-4-1-1- شرایط در نکاح موقت108....................................................................................... 3-4-1-2-شرایط در نکاح مسیار109......................................................... 3-4-1-3-تطبیق شرایط نکاح موقت و نکاح مسیار110............................................................................ 3-4-2-مروری بر آثار نکاح موقت و نکاح مسیار111.................................................................................. 3-4-2-1-مروری بر آثار نکاح موقت112................................................................................. 3-4-2-2-مروری بر آثار نکاح مسیار113............................................................................ 3-4-3-  تطبیق آثار نکاح موقت با نکاح مسیار114...................................................................... 3-4-4-مروری بر احکام ازدواج موقت و نکاح مسیار115............................................................................................ 3-4-4-1-احکام ازدواج موقت* نتیجه گیری : 107* پیشنهادات: 109* منابع و مأخذ : 111  چکیدهیکی از انواع ازدواج های مقرر در شریعت اسلام، نکاح متعه می باشد که مشروعیت آن درصدر اسلام مورد قبول همه مسلمانان بوده است، اما پس از تحریم خلیفه دوم از انجام نکاح موقت، مسلمانان به دو گروه تقسیم شدند، گروهی قائل بر نسخ و حرمت حکم نکاح متعه و گروه دیگر معتقد بر عدم نسخ و جواز آن. گروه دوم یعنی شیعیان معتقدند حکم الهی قابل نسخ توسط هیچ شخص دیگری نیست و تنها        پیامبر (ص) می تواند حکم الهی را نسخ کند. در نتیجه، خلیفه دوم مجاز به انجام چنین عملی نبوده است. از سوی دیگر هیچگونه توجیه شرعی مبتنی بر حرمت و پاسخ نکاح متعه نیامده و حتی به واسطه منابع استنباط احکام یعنی قرآن، سنت، عقل و اجماع، مشروعیتی قابل اثبات دارد، لذا این عده،حکم نکاح منقطع را تا به امروز جاری و ساری می دانند و در جای خودش بطور مفصل به ادلۀ اهل سنت پاسخ     می دهند. از آنجایی که اهل سنت نکاح موقت را مشروع نمی دانند، بنابراین با پاسخ به نیازهای برخی از زنان و مردان جوان خود، ازدواج "مسیار" را مطرح نموده اند. مسیارازدواجی است که درسال های اخیر در برخی کشورهای اسلامی رواج یافته و مورد استقبال زنان و مردان عرب واقع شده است ومورد تایید بیشترعلمای شیعه و اهل سنت می باشد. براساس این فرضیات، نکاح مسیار همان نکاح موقت است باعنوان دیگر، جایگزینی برای ازدواج موقت است و دیگر اینکه ازدواج موقت ومسیار بیشتر برای ارضاء غریزی (جنسی) از راه حلال است و دارای یک هدفند. نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که نکاح مسیار نوعی از نکاح دائم می باشد، اما درهدف و نتیجه کاملاً شبیه نکاح موقت است.واژگان کلیدی:                                                 نکاح مسیار، نکاح متعه، اهل تشیع، اهل تسنن، نسخ، عرف. 

مقدمه :

ازدواج موقت یکی از انواع ازدواج می باشد که قبل از اسلام هم رواج داشته است، این امر طبق ضوابطی تقریبا مشابه با ازدواج دائم در اسلام مجوز شرعی گرفت. ازدواج موقت در زمان پیامبر (ص) در بین مسلمانان رواج داشت. استناد قرآنی آن آیه 24 سوره نسا است. ازدواج موقت یک حکم قرآنی است و تا زمان اواخر خلافت خلیفه دوم جاری بود ولی بنا به لحاظی عمر ازدواج موقت را تحریم کرد. اگرچه این تحریم شاید از احکام ثانویه بوده، ولی به عنوان یک قانون در بین مسلمانان اهل سنت باقی ماند. با این حال، اختلافاتی بین مسلمانان بعد از خلیفه دوم به وجود آمد. ائمه شیعه در احیا و زنده نگه داشتن این حکم قرآنی تلاش ها کرده اند. بزرگان شیعه از جمله شیخ کلینی، شیخ طوسی و شیخ صدوق احادیث مفصلی را از پیامبر اسلام (ص) و ائمه شیعه درباره ازدواج موقت بیان داشته اند. در کتب اهل سنت از جمله در مورد مشروعیت ازدواج موقت در صدر اسلام احادیث و روایاتی را نقل کرده اند با اینکه شیعه آن را مشروع می داند ولی این حکم الهی به علل مختلف مورد سوءاستفاده قرار میگیرد. ازدواج مسیار نوعی ازدواج است که در سال های اخیر در برخی از کشور های اسلامی رواج یافته و مورد استقبال عده ای از مردان و زنان عرب واقع شده است. از آن جا که اهل تسنن ازدواج موقت را مشروع نمی دانند، برای پاسخ به نیاز های بعضی از مردان و زنان جوان ازدواج مسیار را مطرح نمودند. مسیار نوعی ازدواج دائم است که برآن شرط می شود زن حق نفقه و همخوابگی نداشته و شوهر مختار است، هر وقت بخواهد نزد زن برود. زن نیز در زندگی خود آزاد بوده و مرد نسبت به وی ریاست و مدیریتی ندارد. این نوشتار شرایط ازدواج مسیار و ادله علمای موافق و مخالف اهل تسنن مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.چنانچه اشاره شد ازدواج موقت (متعه) در نظام حقوقی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است اما ازدواج موقت با نهاد های مشابه در فقه اهل تسنن موضوع بحث قرار نگرفته است. در واقع در این تحقیق نگارنده بر آن است که جنبه های مبهم موضوع را روشن نماید. به طور قطع ،به شکل مسلم و قاطع نمی توان با موضوع برخورد کرد و تحقیق به دلیل کم سابقه بودن شاید جنبه گسترش علم را در بر داشته باشد. به نظر میرسد با توجه به ماهیت و آثار این پژوهش در این تحقیق به بررسی ادله و آراء فقها و قوانین پرداخته می شود، که این ادله شامل آیات قرآن کریم، روایات و اجماع هستند که در آن ها به بررسی حکم پرداخته شده است.به هر حال موضوع که می توان مطالعه تطبیقی ازدواج موقت با نهاد های مشابه در فقه اهل تسنن باشد به نظر میرسد از لحاظ ماهیت و اثر ازدواج موقت با نهاد های مشابه در فقه اهل تسنن  مثل ازدواج مسیار شباهت و تفاوت هایی داشته باشد که این ازدواج مورد نقد و بررسی فقها و علمای آنان می باشد که بعضی از فقهای شیعه نیز آن را مورد بررسی فقهی قرار داده ­­اند. در مورد حکم ازدواج مسیار بین علمای معاصر اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد، برخی آن را جایز و برخی حرام و برخی قائل به توقف شده اند که به این موضوعات در جای خود اشاره خواهد شد.هدفی که نگارنده در این تحقیق دارد، علاوه بر بررسی هریک از این دونوع از ازدواج به تفکیک، نظرات شیعه و اهل سنت این است که نقدی منصفانه بر آن حاکم سازد.نوع تحقیق هم به صورت توصیفی، هم به شکل تحلیلی و در کنار آن گردآوری اطلاعات به روش   کتابخانه ای است. به ناچار نگارنده در ابتدا باید به توصیف برخی مفاهیم و واژه ها در حیطه ازدواج موقت و مسیار بپردازد. از طرفی تحقیق از نوع توصیفی است چراکه موضوع برای نخستین بار در نظام حقوقی ایران مطرح می گردد و به دلیل فقد منبع و تحقیق به توسعه دانش در این زمینه خاص کمک می کند. روند نگارش این تحقیق مشکلاتی به همراه داشت، از سویی عدم تسلط اینجانب به زبان عربی که تاثیر آن زمانی روشن می گردید که اکثر منابع این تحقیق به زبان عربی نگارش یافته بودند و دیگر اینکه اکثر کتاب های مورد مطالعه از سابقۀ دقیقی برخوردار نبودند.از دیگر مشکلات این تحقیق وجود منابع بسیار محدود دربارۀ نکاح مسیار و دور از دسترس بودن محل اقامت اینجانب به منابع بود.در خصوص ازدواج موقت تا به حال تحقیقات فراوانی انجام شده است. محققان حوزه های علمی، حقوق، اجتماعی به بحث در مورد این موضوع پرداخته اند اما مطالعه تطبیقی ازدواج موقت در فقه اهل تسنن (ازدواج مسیار) کمتر مورد بحث و نظر قرار گرفته است. به نظر می رسد موضوع از هر حیث در ایران فاقد جنبه علمی و پژوهشی باشد. علی رغم گستردگی و دامنه مطالب سعی بر آن شده است که تمامی موارد در فصل یا بخش، تهیه و نگارش یابد که در فصل اول به نکاح موقت و فصل دوم به نکاح مسیار و فصل سوم به مقایسه تطبیقی دو نکاح پرداخته شده است که هر فصل شامل 4 بخش نیز می ­باشد.تعداد صفحه : 137قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید