دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی رویکردهای سیاسی اشعار محمد الفیتوری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : بررسی رویکردهای سیاسی اشعار محمد الفیتوری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)چکیده پایان نامه حاضر تحت عنوان « بررسی رویکردهای سیاسی اشعار محمد الفیتوری درصدد است تا به رویکردهایسیاسی این شاعر و موضع گیری های وی پیرامون ملت آفریقا و سودان و کشورهای عربی بپردازد.فیتوری ؛ نژاد ، دین ، زبان ، فرهنگ آفریقایی و عربی را از عوامل اساسی در ایجاد اتحاد ملت اسلامی می دانـد.او به عنوان شاعری متعهد در برابر استعمار انگلیس و آمریکا با اندیشه های والای خود با آنان به مبارزه پرداخته و به بیداری مردم زمانه همت گماشته و چهره کریه استعمار را به مردم شناسانده است.قصاید فیتوری تصویری از خشم ، پریشانی ، درد و رنج و آرزوهـای مـلت آفریـقا و عـرب و دعـوت به مبـارزه ومقاومت و ایستادگی در مقابل استعمار است. ملت آفریقا و عرب رمز و رازهای خود را در اشعار فیتوری دیده اند لذا شعر او نزد آنها گرامی است. مقدمه سپاس بی حّد و قیاس ایزد توانا را سزاست که به وجود نامحدود خود انسان را آفرید و  به نیرویعقل و منطق او را بر سایر موجودات برتری بخشید ، درود نامحدود بر روان پاک سفیران الهی مخصوصاً به روح پرفتوح حضرت حتمی مرتبت و اوصیای گرامی او باد که برگزیدگان حقّند و راهنمایان خلق ( صَلَواتُ الله عَلَیهم اَجمَعین )موضوع این رساله تحت عنوان « بررسی رویکردهای سیاسی اشعار محمد الفیتوری » است.فیتوری در میان ملت آفریقا به ویژه کشورهای سودان و  مصر و برخی دیگر از کشـورهای عـربیزندگی کرده است. لذا از نزدیک با زندگی اعراب و آفریقاییان آشنا و درد و رنج آنها را لمس نموده و خود نیز از میان آنها بوده است. فیتوری در رویکردهای سیاسی خود به اشعار میهنی و ملی که پیرامون مسائل میهن خود یعنی سودان و آفریقا و دیگر کشورهای عرب و مشکلات سیاسی و اجتماعی که در جریان است و عشق انسان به وطن و امتش و همچنین عشق و فخر به دیگر   ملیت ها و چهره های مبارز پرداخته و آنها را به تصویر می کشد. او در اشعار خود از تعابیر زیبا ، لطیف و پرمعنی و مؤثر استفاده نموده و به آنها رنگ عاطفی بخشیده تا توانایی تأثیر در جان های مردم را داشته باشد.شعرهای او تصویری از وجدان مردم  و بیان آرزوها و رؤیاهایـشان می بـاشد کـه رمـز و رازهـایدرونی آنها بوده است.در آفریقا و سودان و دیگر کشورهای عربی ،  مشکلات عـدیده ای چـون فـقر ، عقـب ماندگـی ،تبعیض نژادی ، اوضاع نامناسب اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و وجود استعمارگرانی چون عثمانی ، انگلیس و آمریکا ، آزاد مردان و آزاد اندیشانی چون فیتوری را وادار نموده و انگیزه داده است که با سرودن اشعار سیاسی ، ملی و میهنی و ... رسالت خود را در معرض استعمارگران برپا داشته تا با بیداری و مقاومت و ایستادگی مردم مقدمات خروج آنها را از سرزمین های آفریقایی ، عربی و اسلامی فراهم نماید.این رساله بدنبال آن است که با بـررسی رویکـردهای سیـاسی اشـعار فـیتوری ، بیـان دارد کـهفیتوری به عنوان یکی از بزرگان شعر معاصر عرب به اشعار سیاسی ، ملی و میهنی پرداخته است و در این راه اهتمام فراوانی از خود نشان داده است.اما از جمله مشکلاتی که طی نگارش این رساله با آن روبـرو بـودم کمـبود منـابع بـوده است بهگونه ای که با مراجعه به کتابخانه ملی ، مجلس شورای اسلامی ، دانشگاه تهران ، علامه طباطبایی ، دانشگاه گرمسار ، دانشگاه علوم رضوی مشهد و کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی موفق شدم تنها به یکی از دیوانهای فیتوری به نام « اغانی افریقیا » دست یابم. هم چنین با مراجعه به     سایت های مختلف نیز تنها گزیده هایی از اشعار وی را مشاهده نمودم. لذا با توجه به کمبود منابع ، از طریق برخی دوستان در سودان موفق شدم تا با دو اثر دیگر از فیتوری و یک موسوعه که پیرامون فیتوری نکاتی را بیان داشته بود آشنا شوم که در نگارش رساله مورد استفاده قرار گرفته است. عناوین سه اثر مزبور عبارت است از :
  1. الأعمال الشعریه للشاعر
  2. الاعمال الکامله
  3. موسوعه القبائل و الانساب فی السودان.
این رساله در پنج فصل نگاشته شده است :فصل اول به کلیات تحقیق اختصاص دارد. فصل دوم تاریخ سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی و ادبی سودان را در دوره معاصر بررسی می نماید زیرا اوضاع سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی هر کشوری آینه ی تمام نمای ادبیات آن کشور است. فصل سوم به زندگی نامه ی شخصی و ادبی محمد الفیتوری می پردازد. فصل چهارم نگاهی به شعر سیاسی از آغاز تا دوره معاصر است که ما را با شعر سیاسی ، زبان شعر سیاسی و پیشینه آن آشنا می نماید. فصل پنجم که فصل پایانی رساله است به بررسی رویکردهای سیاسی اشعار محمد الفیتوری می پردازد. در این فصل به موضوعات سیاسی اشعار فیتوری اشاره شده است که عمده این موضوعات بیان مشکلات ، رنج ها ، فقر ، رؤیاها و آرزوهای مردم آفریقا ، سودان و کشورهای عربی می باشد و در انتها با نتیجه گیری به نگارش رساله پایان بخشیده ام.  فصل اول کلیات تحقیق  1 1  بیان مسأله  هر شاعری به اقتضای طبیعت خود به زادگاه و سرزمیـنی که در آنـجا رشـد کـرده است و عـمرگذرانده و همچنین به اقوام و ملیت های دیگر که با آنها وحدت زبانی ، دینی و فرهنگی دارد ، علاقه مند می باشد لذا به طریقی که همان زبان گویای اوست احساسات درونی و علاقه مندی خود را نسبت به این موضوع بیان می دارد. شعرا زبان گویای ملت خود هستند و تمام تلاش خود را در بیدارسازی افکار عمومی به خرج می دهند ، شاعر با پرداختن به اشعار ملی ، قومی و سیاسی کشورش به واقعیاتی که در جامعه او وجود داشته یا وجود دارد می پردازد و از آنها یاد می کند و مردم را به بیداری و آزادی و مقاومت و پایداری دعوت می نماید و خود نیز با آنها احساس همدردی می کند.پژوهش فوق پیرامون مسـأله ی «  رویـکردهای سیـاسی اشعـار محـمد الفیتـوری » اسـت ، درایـن رساله به دنبال آنیم که رویکردهای سیاسی را در دیوان های فیتوری بررسی و بیان داریم که فیتوری یکی از شاعران معاصر عرب است که به موضوعات سیاسی در اشعار خود پرداخته و به آن اهتمام داشته و قصاید فراوانی در زمینه های سیاسی سراییده است. 1 2  پرسشهای تحقیق   1 2 1   سؤال اصلی   -  چه موضوعاتی در اشعار سیاسی فیتوری بارزتر است ؟-  عواملی که موجب شد فیتوری به اشعار سیاسی بپردازد چیست ؟ 1 2 2   سؤال فرعی   -  اوضاع سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و ادبی سودان چیست ؟-  شعر سیاسی چیست ؟ و پیشینه آن از دوره جاهلی تا دوره معاصر چگونه است ؟-  میهن پرستی و قومی گرایی چیست ؟1 3  اهداف تحقیق    1 3 1   هدف اصلی تحقیق   
  1. گرایش های سیاسی فیتوری در اشعار او چگونه است ؟
  2. در اشعار سیاسی فیتوری چه موضوعاتی دغدغه های اصلی او را تشکیل می دهد ؟
 1 3 2   هدف فرعی تحقیق
  1. آشنایی با اوضاع سیاسی اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ادبی سودان.
  2. آشنایی با زندگی محمد الفیتوری .
تعداد صفحه : 192 قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید