دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد :بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه

دانشگاه علوم انتظامی

دانشکده فرماندهی  و ستاد – مجتمع تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

موضوع:

بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه

استاد راهنما:

دکتر رضا عبدالرحمانی

استاد مشاور:

دکتر محمدپوراسدی

تابستان 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

 

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1-مقدمه————————————————————————- 2

1-2- طرح مسئله———————————————————————- 3

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق ———————————————————– 4

1-4- اهداف(کلی وجزیی) ————————————————————– 5

1-5- سوالهای تحقیق——————————————————————  6

1-6-فرضیه های تحقیق—————————————————————– 6

1-7- قلمرو تحقیق——————————————————————–  7

1-8- خلاصه فصل 1—————————————————————9

فصل دوم: پیشینه پژوهش و مبانی  نظری

2-1- مقدمه ———————————————————————— 11

2-2- مبانی نظری تحقیق————————————————————– 12

2-2-1- تعاریف نظری مفاهیم———————————————————- 12

2-3- پیشینه تحقیق—————————————————————–  15

2-3-1- سازمانهای غیر دولتی———————————————————- 25

2-3-1-1- سابقه پیدایش وتاسیس نهادهی مشارکتی وسازمانهای مردم نهاد در ایران————— 25

2-3-1-2-NGO  چیست و زمینه‏های ایجاد آن در کشور ما از کجا آغاز شد؟——————– 26  2-3-1-3- ویژگی‏های یک NGO —————————————————-  27
2-3-2- جامعه مدنی و رویکردهای علمی به آن——————————————–29

2-3-3- ارتباط———————————————————————- 30

2-3-3-1- انواع ارتباط —————————————————————33

2-3-3-2- ارتباطات یک‌ سویه‌ و دو سویه‌———————————————— 35

2-3-3-3-  ارتباطات ها به لحاظ سطح————————————————— 36

2-3-3-4- ارتباط بادیگران————————————————————  39

2-3-3-5- ارتباط جمعی یا عمومی—————————————————– 40

2-3-3-6- تعریف ارتباطات بین‌سازمانی————————————————— 42

2-3-3-7- دسته بندی های ارتباطات برون سازمانی—————————————- 44

2-3-4- سطوح رویکرد تعاملی——————————————————–  47

2-3-4-1- نظر یه تعامل————————————————————  47

2-3-4-2- اهداف تعاملات پلیس با مدارس ———————————————- 48

2-3-4-3- نقش جامعه پذیری در تعاملات پلیس با مردم————————————  49

2-3-4-4- ارتباطات میان سازمان پلیس و سایر سازمان ها ونهادها—————————– 51

2-3-4-5- تعاملات و ارتباطات برون سازمانی کلانتری ها———————————— 58

2-3-4-6-ویژگی‌های تعاملات و ارتباطات برون سازمانی———————————— 59

2-3-4-7-پیامدهای ارتباطات برون سازمانی———————————————- 61

2-3-4-8- عوامل مزاحم ارتباطی—————————————————— 62

2-3-5-سازمان پلیس و سایر سازمان ها و نهاد ها—————————————– 63

2-3-6-نظریه های مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم—————————————- 64

2-3-7-دسته بندی انواع پیشگیری از جرم——————————————— 67

2-3-7-1- پیشگیری ازمنظر سطح بندی (اولویت ها) ————————————-  67

2-3-7-2-پیشگیری از منظر اجرا  —————————————————  68

2-3-7-3-پیشگیری ازمنظرنحوه عمل(فرایند)  —————————————–   69

2-3-7-4-پیشگیری ازمنظررویکرد(پیشگیری کیفری)  ———————————— 70

2-3-7-5- تقسیم بندی پیشگیری از جرم بر اساس دیدگاه جرم شناسان ———————–  71

2-3-8-نقش نهادهای اجتماعی در پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم —————————  73

2-4-چارچوب نظری تحقیق——————————————————— 84

2-5-مدل مفهومی تحقیق———————————————————— 86

2-6-خلاصه فصل  2 —————————————————————  88

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3– 1- مقدمه———————————————————————- 91

3-2- نوع و روش تحقیق————————————————————- 92

3– 3- جامعه آماری و نمونه آماری و روش نمونه گیری————————————- 92

3-4- روش و ابزار گردآوری اطلاعات—————————————————- 93

3-5- روایی یا قابلیت اعتبار ابزار سنجش———————————————– 94

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق——————————————— 97

3-7- متغیر ها——————————————————————– 98

3-7-1- متغیرهای مستقل———————————————————–  98

3-7-2- متغیر وابسته————————————————————— 99

3-8- سوالات پرسش نامه———————————————————- 101

3-8-1- پرسش‌نامه اولیه———————————————————–  102

3-8-2- شیوه انجام پرسش‌نامه—————————————————- 102

3-9- پایایی ابزار سنجش———————————————————- 107

3- 10- مدل تحلیل تحقیق ———————————————————– 108

3-11- خلاصه فصل  3 ———————————————————–– 109

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه———————————————————————- 111

4-2- یافته های موجود در پژوهش————————————————– 111

4-2-1-آمار توصیفی————————————————————— 112

4-2-1-1- بخش دموگرافی——————————————————— 112

4-2-1-2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق——————————————— 119

4-2-2-آماراستنباطی————————————————————- 124

4-2-2-1- بررسی فرضیات با همبستگی پیرسون—————————————-  124

4-2-2-2- آزمون کندال———————————————————– 128

4-2-2-3-تحلیل رگرسیون——————————————————— 129

4-3- خلاصه فصل 4  ————————————————————-    130

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه————————————————————————– 132

5-1- بحث در یافته ها————————————————————– 132

5-2- نتایج آمار توصیفی————————————————————- 136

5-3- نتایج آمار استنباطی———————————————————- 136

5-3-1- نتایج آزمون همبستگی—————————————————— 136

5-3-2- نتایج تحلیل رگرسیون——————————————————– 137

5-3-3- نتایج رتبه بندی آزمون کندال———————————————— 138

5-5- محدودیت های تحقیق——————————————————– 139

5-5-1- محدودیت های در اختیار محقق ———————————————-   139

5-5-2- محدودیت های خارج از اختیار محقق ——————————————   139

5-6- پیشنهادات—————————————————————– 139

5-6-1- پیشنهادات مبتنی بر یافته ها ————————————————- 139

5-6-1-1- پیشنهادات مبتنی بر نتیجه فرضیه اصلی ————————————— 139

5-6-1-2- پیشنهادات مبتنی بر نتیجه فرضیه اول—————————————– 140

5-6-1-3- پیشنهادات مبتنی بر نتیجه فرضیه دوم ————————————— 140

5-6-1-4- پیشنهادات مبتنی بر نتیجه فرضیه سوم —————————————   140

5-6-1-5- پیشنهادات مبتنی بر نتیجه فرضیه چهارم ————————————– 141

5-6-2- پیشنهادات مبتنی بر تجربه محقق ——————————————–  141

5-6-3- پیشنهادات برای تحقیقات آینده ——————————————— 144

5-7- خلاصه فصل  5 –———————————————————– 144

منابع و مآخذ——————————————————————– 146

منابع فارسی——————————————————————— 146

منابع لاتین———————————————————————- 148

ضمائم ————————————————————————- 150

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                        صفحه

 

جدول 2-1: خلاصه پیشینه های داخلی  ———————————————————-    18

جدول 2-2: خلاصه پیشینه های خارجی ———————————————————-   24

جدول2-3-: مدل تحلیلی تحقیق —————————————————————-  88

جدول3-1- اطلاعات دموگرافیک پاسخ دهندگان ————————————————–  101

جدول 3-2- تناظر سؤالات پرسشنامه با اطلاعات مدنظر در تحقیق —————————————  102

جدول 3-3 -روایی پرسشنامه –  فرضیه اول ——————————————————   103

جدول  3-4-روایی پرسشنامه –  فرضیه دوم ——————————————————  104

جدول  3-5- روایی پرسشنامه –  فرضیه سوم —————————————————–   105

جدول 3-6- روایی پرسشنامه –  فرضیه چهارم  —————————————————-  106

جدول 3-7- پایایی پرسش‌نامه   ————————————————————— 108

جدول 4-1- فراوانی جنسیت—————————————————————— 112

جدول4-2-  فراوانی وضعیت تاهل————————————————————– 113

جدول 4-3- فراوانی وضعیت تحصیلات———————————————————- 114

جدول4-4-  فراوانی سابقه کار—————————————————————- 115

جدول4-5-  فراوانی نوع استخدام————————————————————– 116

جدول4-6-  فراوانی نوع سازمان————————————————————— 117

جدول4-7-  فراوانی سن پاسخگویان———————————————————— 118

جدول4-8- آمار توصیفی نمرات تعاملات برون سازمانی روسای کلانتری ها——————————— 119

جدول4-9- آمار توصیفی مهارت های ارتباطی (کلامی) روسای کلانتری ها——————————— 120

جدول4-10- آمار توصیفی مهارت های ارتباط(غیرکلامی) روسای کلانتری ها——————————- 121

جدول4-11- آمار توصیفی تعاملات رسمی روسای کلانتری ها—————————————— 122

جدول4-12- آمار توصیفی تعاملات غیر رسمی روسای کلانتری ها————————————— 123

جدول4-13- آزمون همبستگی—————————————————————- 124

جدول4-14- آزمون همبستگی—————————————————————- 125

جدول4-15- آزمون همبستگی—————————————————————- 126

جدول4-16- آزمون همبستگی—————————————————————- 127

جدول 4-17-رتبه ها———————————————————————– 128

جدول 4-18-آزمون آمار توصیفی————————————————————– 128

جدول 4-19- تحلیل واریانس—————————————————————–  129

جدول4-20- رگرسیون———————————————————————- 129

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                 صفحه

 

نمودار 3-1 رابطه متغیر وابسته و مستقل————————————————————  99

نمودار 4-1- توزیع فراوانی جنسیت————————————————————-  112

نمودار 4-2- توزیع فراوانی وضعیت تاهل———————————————————  113

نمودار 4-3- توزیع فراوانی مقطع تحصیلی——————————————————— 114

نمودار 4-4- توزیع فراوانی سابقه کار———————————————————— 115

نمودار 4-5- توزیع فراوانی نوع استخدام———————————————————- 116

نمودار 4-6- توزیع فراوانی نوع سازمان———————————————————-  117

نمودار 4-7- توزیع فراوانی سن پاسخگویان——————————————————-  118

نمودار 4-8- آمار توصیفی نمرات تعاملات برون سازمانی روسای کلانتری ها——————————–  119

نمودار 4-9- آمار توصیفی مهارت های ارتباطی (کلامی) روسای کلانتری ها——————————–  120

نمودار 4-10- آمار توصیفی مهارت های ارتباط(غیرکلامی)روسای کلانتری ها——————————-  121

نمودار 4-11- آمار توصیفی تعاملات رسمی روسای کلانتری ها —————————————–  122

نمودار 4-12- آمار توصیفی تعاملات غیر رسمی روسای کلانتری ها————————————— 123

 


 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 • مقدمه

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یکی از دستگاه های اصلی و کلیدی در برقراری نظم و امنیت فردی و اجتماعی در جامعه است. از استراتژی های مهم ناجا در برقراری نظم و امنیت پایدار با توجه به اصل پیشگیری از جرائم بر مبنای به مشارکت طلبیدن سازمان ها، نهادهای دولتی و خصوصی و آحاد افراد جامعه می باشد.

پلیس پیشگیری ناجا که خط مقدم اقدامات انتظامی پیشگیرانه در  گستره جغرافیایی کشور محسوب می شد، با درک ضرورت تعامل با سازمان مذکور علاوه بر اقدامات سخت افزاری، اقتدارگرایانه، پیشگیرانه پلیس به پیشگیری فرهنگی از جرائم با بهره برداری از روش های نرم افزاری پیشگیری مبتنی بر پژوهش های علمی کاربردی نیز متوسل شده و در دستور کار آن (پلیس پیشگیری) قرار دارد.

تصویب پژوهش علمی در خصوص تعاملات برون سازمانی پلیس با تأکید بر افزایش آگاهی های شهروندان در زمینه پیشگیری از جرائم، والبته تصویب عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد ذیل «بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه» در همین راستا بوده است. با تصویب موضوع محقق با استفاده از تجارب چندین ساله در امور اجرایی و ستادی بر مبنای روش تحقیق علمی، این پژوهش را انجام داده است.

در فصل یک کلیات تحقیق، طرح مسئله و ضرورت اجرای آن و همچنین فرضیات اهداف، جامعه آماری، حجم نمونه، روش جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن، و تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق پرداخته می شود. در  فصل دوم مباحث نظری پژوهش بیان می گردد. بر مبنای مباحث نظری  الگوی نظری تحقیق ارائه می شود. متغیرهای مستقل و وابسته به تفکیک فرضیه مشخص شده است. در فصل سوم روش اجرای تحقیق، ابزار سنجش شاخص های آماری توصیفی و استنباطی مورد استفاده در پژوهش برای آزمون فرضیه ها  بیان می گردد. در فصل چهارم که تجزیه و تحلیل داده ها می باشد، در تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها جداول توزیع فراوانی و درصدها و همچنین شاخص های گرایش مرکزی و گرایش پراکندگی مربوط ویژگی های دموگرافیک  و نمودار های مربوطه  نشان داده شده است. در روش های استنباطی برای تعمیم نتایج بدست آمده از نمونه به جامعه آماری از آزمون T و همبستگی پیرسون و برای اولویت بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شد. در فصل پنجم تحقیق حاضر نتایج پیشنهادها و راهکارها آمده است.

1-2- طرح مسئله

با توجه به اینکه نتایج تحقیقات و گزارش ها حاکی از تغییر در کمیت و کیفیت جرایم ارتکابی در کلان شهرها و شهرهای بزرگ کشور، به ویژه شهرهایی چون تهران، مشهد و کرمانشاه است به این معنا که میزان های جرم در کشورمان رو به تزاید است و از طرفی جایگاه ارتباطات برون سازمانی در پیشگیری و کاهش جرایم در جامعه نامشخص و تا اندازه ای مبهم می باشد، محقق بر این باور است که ارتباطات و تعاملات سازمان پلیس با سازمان های رسمی و غیر رسمی (مدنی) می تواند در کاهش، کنترل و پیشگیری از جرایم نقشی اساسی داشته باشد. سازمان های مردم نهاد با هر اسم و عنوان و هدفی که تأسیس شده باشند عمدتا (مستقیم یا غیر مستقیم) دارای دو کارکرد آموزشی و یا حمایتی هستند. کارکردهای سازمان های مردم نهاد قابلیت هایی است که می تواند پلیس را در جهت پیشگیری از جرم یاری برساند. اما تا کنون اراده  و جدیتی ویژه  در خصوص به کارگیری آن (در سطح سازمانی) وجود نداشته است. با این که کارکردهای مثبت زیادی برای ارتباطات برون سازمانی در حل مشکلات قایل شده اند، لکن مروری بر نتایج تحقیقاتی که تاکنون در بسیاری از حوزه های فعالیت پلیس (که مهم ترین آنها جرم، انحرافات و آسیب های اجتماعی و برقراری امنیت است) انجام گرفته نشان می دهد که، ارتباطات برون سازمانی سازمان های دخیل در موضوعات مرتبط با پلیس (مانند بلایای طبیعی، فحشا، فساد اداری، جرایم کامپیوتری و خشونت در مدارس) به علل گوناگون چندان موفقیت آمیز نبوده است.

بنابراین مسئله اساسی محقق، پس از ارائه درونمای از میزان های جرایم در جامعه، به ویژه در شهر کرمانشاه؛ آن است که جایگاه ارتباطات برون سازمانی روساء کلانتری های شهر کرمانشاه با روساء و اعضای سازمان های رسمی (مانند آموزش و پرورش، شهرداری، دادگستری، کشور و…) و غیر رسمی  ( نظیر انجمن ها، بنیادها، جبهه ها، جمعیت ها، خانه ها، دفترها، سازمان ها، ستاد ها، شبکه ها، شرکت، شورا، کانون، گروه، موسسه، مجمع، مرکز، هیات ها خوانده می شوند) را مشخص ساخته، بر این امر تاکید کند که ارتباطات برون سازمانی در پیشگیری از جرایم ضعیف است. بر این اساس مسئله اصلی در تحقیق حاضر این است که: تعاملات برون سازمانی روسای کلانتری ها در پیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه تا چه اندازه اثرگذار است؟

 

 

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

مدیریت نحوه تعامل و ایجاد اجماع میان سازمان های کنشگر  از راه مذاکره وگفتگو تمامی سازمان های رسمی و به ویژه غیر رسمی می تواند به ایجاد تفاهم و تعامل سازمانی مناسب برای اجرای طرح ها و مداخله های پیشگیرانه کمک کند. یکی از نتایج کاهش جرایم، توجه به نقش مشارکت های مردمی، به خصوص مشارکت های سازمان یافته مردمی است که مهمترین شکل آن در قالب سازمان های مردم نهاد (یا سمن ها) جلوه می کند.

مشارکت عمومی در پیشگیری علاوه بر کاستن بار مسئولیت و هزینه های دستگاه های دولتی، با افزایش تعامل پلیس و مردم، زمینه های اجتماع محوری پلیس را نیز فراهم یا تقویت می کند. گذشته از آن، مشارکت مردم نقش تعیین کننده ای در کنترل و پیشگیری از جرایم دارد. این نقش به خصوص زمانی جلوه گر می شود که صحبت از پیشگیری اجتماعی رشد مدار می شود؛ جایی که خانواده، مدرسه و اولیا و مربیان نقش کلیدی خود را در کنترل فرهنگ حاکم برکودکان، جوانان و گروههای هم سال ایفا کرده و مانع امتداد مسیر انحرا ف های احتمالی جوانی به سمت ارتکاب جرم می شوند.

به این ترتیب لازم است که پس از بررسی تعامل میان نهادهای رسمی با یکدیگر، تعامل میان نهادهای رسمی با سازمان های مردم نهاد نیز مورد تحلیل قرار گیرد. محقق در این پژوهش به بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه می پردازد و پژوهش حاضر به این دلیل اهمیت دارد که:

 • ارتباطات برون سازمانی شیوه ای جدید برای حل مشکلات اجتماعی در عصر معاصر است.
 • ارتباطات برون سازمانی ایجاد نوعی مسئولیت اجتماعی (سهیم کردن دیگران) برای تمامی سازمان های دخیل در پیشگیری از جرم است.
 • ارتباطات برون سازمانی نوعی ارتباط، تعامل و مشارکت میان پلیس و سازمان های رسمی و غیر رسمی در راستای استراتژی جدید ناجا (پلیس اجتماعی محور) است.
 • ارتباطات برون سازمانی به کاهش بودجه و هزینه های ناجا کمک می کند.
 • این نوع از ارتباط به افزایش مشروعیت و محبوبیت پلیس در جامعه می افزاید.
 • و…

 

1-4- اهداف:(کلی وجزیی)

الف)هدف کلی

 • نقش تعاملات برون سازمانی روسای کلانتری ها درپیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه.

ب)هدف جزئی

 • تعیین نقش مهارت های ارتباطی (کلامی)در پیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه.
 • تعیین نقش مهارت های ارتباطی(غیر کلامی)در پیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه.
 • تعیین نقش تعاملات رسمی روسای کلانتری ها در پیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه.
 • تعیین نقش تعاملات غیر رسمی روسای کلانتری ها در پیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه.

ج) اهداف کاربردی

تعداد صفحه :154

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997215363277 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید