دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی : بررسی آلودگی و ژنوتایپینگ ژن کوآگولاز استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای سنتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی

با عنوان :  بررسی آلودگی و ژنوتایپینگ ژن کوآگولاز استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای سنتی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم پایه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: میکروبیولوژی

عنوان:

بررسی آلودگی و ژنوتایپینگ ژن کوآگولاز استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای سنتی روستا های اطراف شهرستان ملکان و میا ندوآب

 استاد راهنما:

مجید مقبلی

 اساتید مشاور:

اصغر تنومند

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)چکیده. ........................................................................................................................... .1فصل اول: مروری بر پیشینه ی تحقیقمقدمه. ............................................................................................................................. . 2اهداف تحقیق................................................................................................................... .3جنس ا ستافیلوکوکوس..................................................................................................... .5طبقه‌بندی استافیلوکوکوس ا ورئوس.................................................................................. .5استافیلوکوکوس اورئوس................................................................................................... 7مورفولوژی....................................................................................................................... .7ویژگی‌های ساختمانی. ...................................................................................................... .7ویژگی های بیولوژیکی و بیوشیمیایی................................................................................. ..8 پتیدوگلیگان       9پلی سارکارید................................................................................................................... .10اسیدتیکوئیک................................................................................................................... . 10پروتئین. A....................................................................................................................... 11فیزلوژی........................................................................................................................... .11خصوصیات کشت ........................................................................................................... ..11متابولیسم.......................................................................................................................... .12شناسایی بیوشیمیایی.......................................................................................................... . 13روش های طبقه بندی........................................................................................................ . 13تعیین تیپ با باکتریوفاژ.................................................................................................... .13تعیین انواع ...................................................................................................................... . 14ژنتیک............................................................................................................................. .14مقاومت........................................................................................................................... .15عوامل موثر در بیماریزایی.................................................................................................. . 15گیرنده های پروتئینی........................................................................................................ .16آنزیم های خارج سلولی..................................................................................................... .16گوآکولاز........................................................................................................................ 17فاکتور کلامپینگ............................................................................................................. 17علت پلی مورفیسم کوآگولاز............................................................................................. .18لیپازها............................................................................................................................. .18هیالورونیداز..................................................................................................................... .18استافیلوکیناز (فیبرینولیزین) ............................................................................................. 19نوکلئاز مقاوم به حرارت.................................................................................................... .19توکسین های سیتولیتیک................................................................................................... .19توکسین آلفا (همولیزین-آلفا ).......................................................................................... .19توکسین بتا (اسفنگومیلیناز)............................................................................................... .19توکسین دلتا..................................................................................................................... .19توکسین گاما.................................................................................................................... .20لکوسیدین........................................................................................................................ .20توکسین ها ..................................................................................................................... 21پایداری انتروتوکسین ها در برابر حرارت............................................................................ ..22تولید انتروتوکسین............................................................................................................ . 23توکسین اکسفولیاتیو......................................................................................................... .23بیماریزایی خارج روده ای.................................................................................................. .23مسمومیت غذایی استافیلوکوکوس....................................................................................... 20علایم مسمومیت غذایی...................................................................................................... .25فصل دوم: روش تحقیقمواد و روش کار.............................................................................................................. ..27محیط های کشت ............................................................................................................ 27محیط غنی کننده.............................................................................................................. . 27محیط انتخابی.................................................................................................................... .28تست های تاییدی. ........................................................................................................... ..30تست کاتالاز.................................................................................................................... .30تست گلوکز.................................................................................................................... .30تست مانیتول.................................................................................................................... .30تست کوآگولاز................................................................................................................ .31مشاهده میکروسکوپی........................................................................................................ .32نحوه نمونه برداری............................................................................................................ .32آماده کردن نمونه جهت انجام آزمایش. ............................................................................. .32استخراج DNA................................................................................................................. .33تعیین کیفیت DNA با استفاده از الکتروفورز بر روی ژل آگاروز....................................... . 34تعیین کمیت و کیفیت DNA با استفاده از اسپکتروفتومتری.............................................. 34واکنش زنجیره ای پلی مرازی............................................................................................ 35  الکتروفورز فرآورده های PCR ....................................................................................... 36تفکیک قطعات تکثیریافته. ............................................................................................... . 37بارگذاری محصولات تکثیر شده.......................................................................................... ..37فصل سوم:نتایج تحقیق نتایج شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس با کشت................................................................. ..32نتایج تعیین کیفیت DNA با استفاده از الکتروفورز بر روی ژل آگاروز ............................... 41نتایج انجام واکنش زنجیره ای پلی مراز براساس ژن Coa .................................................... . 42نتایج تعیین توالی.............................................................................................................. ..43فصل چهارم:بحث و نتیجه گیری نتیجه گیری وپیشنهاد........................................................................................................ . 51فهرست منابع.................................................................................................................... 95چکیده انگلیسی................................................................................................................ .98جدول 1-1- اسامی گونه های شناسایی شده استافیلوکوکوس................................................. .6جدول 2-1- خصوصیات بیوشیمیایی استافیلوکوکوس اورئوس در مقایسه باسایر...................... .. 9جدول 3-1- صفات متمایز کننده و تشخیص استافیلوکوکوس و میکروکوکوس..................... . 9جدول 1-2-ترکیب ومقدار مواد تشکیل دهنده ی محیط کشت گوشت پخته نمک دار........... 27جدول2-2- ترکیب ومقدار مواد تشکیل دهنده ی محیط کشت برد پارکر آگار                 29جدول 3-2- غلظت مواد تشکیل دهنده لیز بافر................................................................... 34جدول 4-2-اجزای واکنش زنجیره ای پلی مراز.................................................................... .36جدول 5-2-پرایمرهای مورد استفاده................................................................................... .36جدول 6-2- نحوه تهیه یک بافر TAE 50 X....................................................................... 37جدول 7-2- بافر لودینگ 6X ........................................................................................... 37جدول 8-2- محلول های مورد نیاز برای الکتروفورز ژل آگاروز                                    39جدول 1-3- توزیع فراوا نی و درصدی نمونه های مورد آزمایش                                    39جدول 2-3-توزیع فراوانی نتایج کشت برحسب نوع شیر در 103 نمونه مورد آزمایش           40جدول 3-3- آلودگی نمونه ها برحسب سن پنیر در 103 نمونه مورد مطالعه                        40جدول 4-3- آلودگی نمونه ها برحسب نوع پنیر در 103 نمونه مورد مطالعه                       40جدول 5-3- نتایج نهایی نمونه های پنیر مورد بررسی از نظر رشد باکتری در 103 نمونه موردمطالعه   41تصویر-1-1- تشکیل پرگنه های سیاه در محیط کشت برد پارکر آگار                            56تصویر3-1- الکتروفورز DNA های استخراج شده............................................................... 59تصویر3-2- الکتروفورز محصول PCR ژن coa در آگاروز 5/1 درصد................................. 60چکیدهاستافیلوکوکوس اورئوس به عنوان سومین عامل مهم بیماری های با منشاء مواد غذایی مطرح می باشد. شیر ماده ای اولیه منا سب جهت رشد استافیلوکوکوس اورئوس بوده و فراورده های شیری منبع شناخته شده ای برای مسمومیت های استافیلوکوکی است.این مطالعه جهت تعیین میزان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای محلی انجام شده است. مجموعا 103 نمونه بطور تصادفی از روستاهای اطراف ملکان و میاندوآب جمع آوری و با روش ها کشت و PCR مورد آزمایش قرار گرفتند.براساس نتایج این مطالعه 7 مورد (6/11 درصد) از نمونه ها آلوده به استافیلوکوکوس اورئوس بودند و 7مورد دیگر(6/11درصد) از نمونه ها آلوده به استافیلوکوکوس اینترمدیوس بودند وبراساس نتایج بدست امده در این مطالعه 2 /23 درصد از نمونه ها استافیلوکوکوسهای کواگولاز مثبت آلوده بودند و8/76 درصد از نمونه ها به استافیلوکوکوسهای کواگولاز منفی آلوده بودند.نتایج این تحقیق نشان داد که رعایت شرایط بهداشتی در حین تولید الزامی است و استفاده از شیر پاستوریزه در تهیه پنیر دارای اهمیت می باشد.کلمات کلیدی: پنیر محلی استافیلوکوکوس اورئوس- کشت PCR - ملکان و میاندوآب.مقدمه:پنیر از مهمترین پدیده های بشری است که در تغذیه بشر، سهم بسزائی دارد و ضمن تامین مواد لازم جهت رشد، در مطبوع ساختن غذای روزانه موثر است. در مناطق روستایی و عشایری به علت عدم وجود سردخانه جهت نگهداری شیر و طعم مطبوع پنیرهای سنتی، ساخت و مصرف این فرآورده متداول است.از آنجایی که پنیر یکی از فرآورده‌های مهم شیر مورد مصرف در کشور است و مصرف پنیر سنتی نیز در بسیاری از نقاط کشور رواج دارد، آلودگی میکروبی آن باید مورد توجه قرار گیرد.پنیرهای محلی تولید شده به چند دسته تقسیم می شوند که مبنای آن شیر حیوان نظیر پنیر گاومیش، گاو، گوسفندی، بزی و مخلوط (شیرگاو+شیرگوسفند) است که پنیراز ان تهیه می شود.جنس ا ستافیلوکوکوس یکی از باکتریهای حائز اهمیت در بهداشت مواد غذایی و بیماریهای انسانی ودامی است. از گونه های مختلف این جنس برخی ایجاد کننده مسمومیت های غذایی، برخی عامل ایجاد زخمهای پوستی، دمل وبرخی باعث ایجاد عفونتهای بیمارستانی بسیار خطرناک هستند وگاهی مقاوم به درمان می شوند.استافیلوکوکوس یکی از جنس های با کتریایی فرصت طلب سطوح بدن جانداران خونگرم است. مهمترین مساله از نظر بهداشت عمومی بویژه از نظر بهداشت مواد غذایی، مسمومیت غذایی است که بوسیله انتروتوکسین تولید شده توسط St.aureus ایجاد می شود.خصوصیات مسمومیت ایجاد شده بوسیله استافیلوکوکوس اورئوس عبارتند از: دوره کمون کوتاه 30 دقیقه تا 8 ساعت، استفراغ، درد و انقباضات شکمی،نبض ضعیف، تعریق،کاهش حرارت بدن.در این مسمومیت مرگ و میر بسیار نادر است و بهبودی طی 24تا48 ساعت رخ می دهد.این مسمومیت یکی از شایع ترین مسمومیت های غذایی در جهان است و در اکثر کشورها جزو 3 عامل اول مسمومیتهای غذایی است (6،10).این باکتری معمولا نه تنها در مواد غذایی خام بلکه در مواد غذایی پردازش شده باعث مسمومیت می‌شود. غذاهای عامل این مسمومیت می توانند فرآورده های پروتئینی، طیور و فرآورده های ماهی، فرآورده های شیر، سسهای کرم دار، سالاد در انواع مختلف، شکلات صبحانه و شیرینی های خامه ای باشند. در این غذاها بدلیل آنکه در طی فرآیند تهیه آنها میکروب های رقیب تضعیف می شوند محیط برای رشد استافیلوکوکوس مهیا می‌شود (6).روش‌های کشت که برای جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت مورد استفاده قرار می گیرند زمان بر بوده و ظاهرا در نتایج حاصله از آنها پاسخ های مثبت کاذب مشاهده می شود. در مطالعات اخیر روش های جدید با استفاده از واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR)[1]کارآئی خوبی نشان داده ا ند.لذا بدلیل اهمیت موضوع، مطالعه حاضر جهت تعیین میزان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت در پنیرهای محلی براساس روش های کشت و PCRانجام شد.اهداف تحقیق
  1. بررسی میزان شیوع استافیلوکوکوس کوآگولاز مثبت در پنیرهای محلی روستاهای اطراف شهرستان ملکان و میاندوآب با استفاده از روش کشت.
  2. بررسی میزان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت در پنیرهای محلی روستاهای اطراف شهرستان ملکان و میاندوآب براساس روش PCR.
  3. مقایسه نتایج بررسی با روش کشت و PCR
1-1 جنس استافیلوکوکوس[2]استافیلوکوکوس ها در همه جا یافت می‌شوند. این باکتریها از معمولترین میکروارگانیسم ها محسوب می‌شوند. علی رغم شناسایی مواد ضدمیکروبی و ارتقا سطح بهداشت عمومی که نقش موثری در کاهش شیوع ومرگ ومیر بیماریهای استافیلوکوکوسی در قرن بیستم داشته است، هنوز استافیلوکوکوس ها از مهمترین بیماری زا ها محسوب می شوند. این باکتریها مسئول بیش از 80 درصد بیماریهای چرکی با علائم بالینی می باشند. جایگاه طبیعی اولیه استافیلوکوکوس ها سطح بدن پستانداران است که درآن میکروارگانیسم ها به تعداد زیاد یافت می شوند. اگر سد دفاعی بدن میزبان به علت جراحت یا جراحی آسیب ببیند و این میکرومیکروارگانیسم ها در بافت های عمقی نفوذ کنند قدرت تهاجمی آنها آشکار خواهد شد. اگر این باکتری وارد جریان عمومی بدن شود می تواند اندوکاردیت حاد وضایعات متاستاتیک منتشره ایجاد کند. فاکتور عمده ای که موجب شده تا علی رغم تولید طیف وسیعی ازآنتی بیوتیک ها ی موثر بر استافیلوکوکوس ها (در مدت 40 سال گذشته)باز هم این میکرومیکروارگانیسم ها بقای خود را حفظ کنند، سویه های مقاوم در برابر پنی سیلین ومشتقات آن و حضور این سویه ها در عفونت های شدید بیمارستانی است.استافیلوکوکوس ها کوکسی گرم مثبت و بی هوازی اختیاری هستند که با آرایش خوشه انگوری رشد می کنند. نام استافیلوکوکوس از ریشه یونانی استافیل (به معنای یک خوشه انگور) و کوکوس (به معنای یک دانه یا حبه)گرفته شده است.برای اولین بار این واژه در توصیف میکروارگانسیم ها یی استفاده شده است که در ترشحات چرکی زخم های جراحی وجود داشته اند. از آنجایی که سویه های جوان در عفونت های استافیلوکوکوسی پیگمان زرد تولید می کنند این میکروارگانیسم تحت عنوان استافیلوکوکوس اورئوس نامیده می شود و از سویه های با قدرت بیماریزایی کمتر (استافیلوکوکوس های تولید کننده کلونی های سفید)متمایز شوند. تولید پیگمان ویژگی متغیری در استافیلوکوکوس ها است و ارتباط با بیماریزایی آن قطعی نیست. امروزه توانایی تولید کواگولاز[3] جایگزین نوع پیگمان کلونی ها شده است. توانایی تولید کواگولاز مفیدترین معیار تشخیص برای استافیلوکوکوس اورئوس است (7).   تعداد صفحه :151قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید