دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

با عنوان :  مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

 دانشکده حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد

در رشته تحصیلی: حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع : مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه

استاد راهنما:جناب آقای دکتر محمد حسن حسنی

استاد مشاور: جناب آقای دکتر مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)عنوان                                                                                                                                      صفحهچکیده فارسی................................................................................................................................. 1مقدمه:.......................................................................................................................................... 2الف) بیان موضوع ........................................................................................................................... 2ب) سوالات تحقیق .......................................................................................................................... 4پ) فرضیه های تحقیق....................................................................................................................... 4ج) اهداف وکاربردها......................................................................................................................... 5ح) روش تحقیق................................................................................................................................ 5ی) معرفی پلان ................................................................................................................................ 6بخش نخست : کلیات ........................................................................................................................ 7فصل نخست: مفهوم، طبقه بندی و تاریخچه بزه زنا در حقوق ایران وفقه حنفی .................................. 8مبحث اول : مفهوم و طبقه بندی زنا...................................................................................................... 8گفتار اول : تعریف زنا....................................................................................................................... 8بند اول : تعریف لغوی....................................................................................................................... 8بند دوم : تعریف اصطلاحی................................................................................................................. 9الف) تعریف فقها امامیه از زنا........................................................................................................... 10ب) تعریف فقها اهل سنت از زنا........................................................................................................ 10گفتار دوم : طبقه بندی زنا ............................................................................................................... 12بند اول : زنا به عنف و زنا بدون عنف ................................................................................................. 12بند دوم : زنا توام با احصان و زنا بدون احصان ...................................................................................... 13بند سوم: زنا با محارم و زنا با غیر محارم .............................................................................................. 14مبحث دوم: تاریخچه بزه زنا .............................................................................................................. 15گفتار اول: بزه زنا در ادیان الهی ........................................................................................................ 15بند اول: در ادیان الهی ماقبل اسلام ..................................................................................................... 15بند دوم: در دین مبین اسلام ............................................................................................................. 20گفتار دوم: بزه زنا در حقوق موضوعه................................................................................................. 24فصل دوم: سیاست کیفری اسلام در قبال بزه زنا و فلسفه مجازات آن .......................................................... 25مبحث اول: سیاست کیفری اسلام در قبال بزه زنا .................................................................................... 25گفتار اول: نهی از تجسس و تشویق به بزه پوشی ................................................................................... 25بند اول: نهی از تجسس ................................................................................................................... 26بند دوم: تشویق به بزه پوشی ............................................................................................................ 26الف) تشویق بزهکار ...................................................................................................................... 26ب) تشویق شهود .......................................................................................................................... 27گفتار دوم: کیفر زدایی .................................................................................................................. 28بند اول: تشدید بار اثبات ................................................................................................................. 28بند دوم: تسهیل در موجبات سقوط مجازات ......................................................................................... 30الف) سقوط مجازات مبتنی بر قاعده درء ............................................................................................. 30ب) سقوط مجازات مبتنی بر انکار پس از اقرار ..................................................................................... 32ج) سقوط مجازات مبتنی بر توبه مقر ................................................................................................. 36مبحث دوم: فلسفه مجازات بزه زنا ..................................................................................................... 38گفتار اول: تنبیه و تنبه بزهکار ......................................................................................................... 41گفتار دوم: ارعاب – بازدارندگی ...................................................................................................... 42گفتار سوم: صیانت از اخلاق و عفت عمومی .................................................................................... 43بخش دوم: ارکان تشکیل دهنده بزه زنا در حقوق ایران و فقه حنفی .................................................... 45فصل اول: نص شرعی و قانونی ........................................................................................................ 46مبحث اول: نص شرعی .................................................................................................................. 46گفتار اول: آیات الهی ................................................................................................................... 47گفتار دوم: روایات ....................................................................................................................... 50مبحث دوم: نص قانونی .................................................................................................................. 52فصل دوم: وطی(دخول) ................................................................................................................. 53مبحث اول: مفهوم وطی(دخول) ....................................................................................................... 53گفتار اول: تعریف لغوی ................................................................................................................. 53گفتار دوم: تعریف اصطلاحی ........................................................................................................... 54مبحث دوم: شرایط وطی(دخول) ...................................................................................................... 54گفتار اول: نامشروع بودن ................................................................................................................ 56بند اول: وطی(دخول) مشروع .......................................................................................................... 56بند دوم: وطی(دخول) نا مشروع ....................................................................................................... 56گفتار دوم: وطی(دخول) با انسان ...................................................................................................... 57بند اول: موارد وطی (دخول) با انسان ................................................................................................. 57الف) وطی با جنس مخالف و موافق و خنثی ......................................................................................... 57ب) وطی با زندگان و مردگان .......................................................................................................... 61پ) وطی در دبر و قبل ................................................................................................................... 62ح) وطی با محارم و بیگانگان ............................................................................................................. 62خ) وطی با مسلمان و کافر ............................................................................................................... 64ک) وطی با باکره و غیر باکره ......................................................................................................... 65گ) وطی با کبیره و عاقله ............................................................................................................... 66د) وطی با صغیره و مجنونه .............................................................................................................. 66بند دوم: حکم وطی با بهائم .............................................................................................................. 68گفتار سوم: آلت و مقدار دخول به قدر الحشفه ..................................................................................... 69بند اول: آلت دخول ....................................................................................................................... 69الف) آلت تناسلی .......................................................................................................................... 69ب) آلات غیر تناسلی .................................................................................................................... 70بند دوم: دخول به قدر الحشفه .......................................................................................................... 71فصل سوم: قصد وطی (دخول) ......................................................................................................... 71مبحث اول: اراده آزاد .................................................................................................................... 71گفتار اول: زنا در حالات خواب و بیهوشی یا مستی ................................................................................ 72گفتار دوم: زنا در حالت اکراه و اضطرار .............................................................................................. 74مبحث دوم: علم و آگاهی ................................................................................................................ 76گفتار اول: علم به حکم ................................................................................................................... 77گفتار دوم: علم به موضوع ............................................................................................................... 79بند اول: اشتباه در وطی مباح(وطی به شبهه) ......................................................................................... 80بند دوم: اشتباه در وطی حرام ........................................................................................................... 82بخش سوم: مجازات بزه زنا در حقوق ایران و فقه حنفی .......................................................................... 83فصل اول: طبقه بندی مجازات بزه زنا ................................................................................................. 84مبحث اول: مجازات قتل ................................................................................................................. 84گفتار اول: مصادیق زنا مستوجب قتل ................................................................................................. 84بند اول: زنا به عنف ....................................................................................................................... 84الف) زنا به عنف زانی .................................................................................................................... 85ب) زنا به عنف زانیه ...................................................................................................................... 86بند دوم: زنا با محارم ...................................................................................................................... 88الف) محارم نسبی .......................................................................................................................... 89ب) محارم سببی ........................................................................................................................... 92ج) محارم رضاعی ......................................................................................................................... 94بند سوم: زنا کافر با مسلمان ............................................................................................................ 95بند چهارم: زنا با زن پدر................................................................................................................... 99مبحث دوم: مجازات رجم ............................................................................................................... 100 گفتار اول: حالت احصان پیش شرط زنا مستوجب رجم................................................................... 100بند اول: مفهوم و اقسام احصان ....................................................................................................... 100بند دوم: شرایط احصان ................................................................................................................ 101الف) وطی در ازدواج صحیح .......................................................................................................... 102
  • مسئله دائمی یا موقتی بودن ازدواج ...................................................................................... 103
  • مسئله در قبل یا دبر بودن وطی ............................................................................................. 103
  • مسئله امکان یا عدم امکان تمتع زوج و زوجه از یکدیگر ....................................................... 104
ب) بلوغ و عقل .......................................................................................................................... 1061- بلوغ و عقل در یک طرف ................................................................................................... 1062- بلوغ و عقل در دو طرف ...................................................................................................... 108ج) اسلام .................................................................................................................................. 108گفتار دوم: کیفیت اجرای مجازات رجم ........................................................................................... 109مبحث دوم: مجازات جلد و کیفر های الحاقی ..................................................................................... 119گفتار اول: زنا مستوجب مجازات جلد ............................................................................................... 119گفتار دوم: زنا مستوجب جلد و کیفر های الحاقی ................................................................................ 120بند اول: مصادیق زنا مستوجب جلد و کیفر های الحاقی......................................................................... 120بند دوم: اقسام کیفر های الحاقی ..................................................................................................... 123گفتار سوم: کیفیت اجرای مجازات جلد و کیفر های الحاقی ................................................................... 123فصل دوم: عوامل تشدید و تاخیر در اجرای مجازات بزه زنا.................................................................... 126مبحث اول: عوامل تشدید مجازات بزه زنا .......................................................................................... 126گفتار اول: تعدد جرم ................................................................................................................... 127بند اول: مفهوم تعدد جرم .............................................................................................................. 127بند دوم: انواع تعدد جرم ............................................................................................................... 127الف) مشابه بودن جرائم متعدد ........................................................................................................ 128ب)مختلف بودن جرائم متعدد.......................................................................................................... 128گفتار دوم: تکرار جرم.................................................................................................................. 130بند اول: مفهوم تکرار جرم............................................................................................................. 132بند دوم: چگونگی تعیین مجازات در تکرار جرم .................................................................................. 133مبحث دوم: عوامل تاخیر در اجرای مجازات بزه زنا ............................................................................. 135گفتار اول: بارداری محکوم علیه ...................................................................................................... 135گفتار دوم: استحاضه محکوم علیه .................................................................................................... 140گفتار سوم: نفاس محکوم علیه ........................................................................................................ 141گفتار چهارم: بیماری محکوم علیه .................................................................................................... 142بند اول: بیماری قابل علاج.............................................................................................................. 142بند دوم: بیماری غیر قابل علاج ....................................................................................................... 143گفتار پنجم: پناهندگی محکوم علیه به حرم ........................................................................................ 144نتیجه و پیشنهاد ها ....................................................................................................................... 147الف: نتیجه................................................................................................................................. 147ب: پیشنهادها ............................................................................................................................. 149منابع و ماخذ ............................................................................................................................... 151الف) منابع فارسی ......................................................................................................................... 1511-کتاب ها ................................................................................................................................ 1512-مقالات .................................................................................................................................. 1533-پایان نامه ها ............................................................................................................................ 154ب) منابع خارجی ........................................................................................................................ 154د)پایگاه های اینترنتی ................................................................................................................... 158چکیده انگلیسی .......................................................................................................................... 159صفحه عنوان انگلیسی ............................................................................................................... 160«علائم و نشانه های اختصاری»صلی الله علیه و آله و سلّم ....................................................................... (ص)علیه السلام ....................................................................................... (ع)رحمه الله علیه ................................................................................... (ره)هجری شمسی ....................................................................................(ه.ش)هجری قمری ..................................................................................... (ه.ق)قانون مجازات اسلامی ........................................................................... (ق.م.ا)قانون آیین دادرسی کیفری ..................................................................... (ق.آ.د.ک)چکیده فارسی:در ابواب مختلف بزه زنا بین دو فقه امامیه و حنفیه اتفاق و اختلاف آراء وجود داشته و هر یک از این دو دیدگاه دارای ادله و براهین متفاوتی در توجیه کلامشان ارائه نموده و هریک برای خود منطقی را پیش گرفته اند اما هرچند در مذهب شیعه اختلاف اصحاب در موارد بسیار جزئی وجود دارد ولیکن اختلاف در فقه حنفیه در برخی مسائل به جایی می رسد که بعضی از فقهای احناف نظرات جناب ابوحنیفه را که امام و پیشوای مذهبشان می باشد را رد می نمایند. لذا از تعاریف به عمل آمده در فقه شیعه از جرم زنا می توان گفت که این فقه با حساسیت بسیار زیادی با این مسئله برخورد نموده و روابط جنسی زن و مرد را فقط در مقوله عقد نکاح مورد پذیرش قرار داده است اما با نگاهی به نظرات ابوحنفیه در این زمینه و بیان احکامی مانند حلیت وطی با زن مستاجره یا عدم حد شرعی در صورت نکاح مرد با محارم حتی با داشتن علم به حرمت ازدواج و دیگر احکام این چنینی که در بسیاری از موارد با نظر غالب فقهای احناف دارای اختلاف بوده ولیکن استنباط می شود که حنفیه با موضوع زنا برخورد ارفاق آمیزی داشته و آنچنان شناعتی که در فقه شیعه به این عمل گناه آلود نسبت داده می شود در فقه حنفیه وجود نداردکلید واژگان : زنا ، رجم ، احصانمقدمه:      الف) بیان موضوعموضوعی که در این پایان نامه در نظرگرفته شده مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه می باشد. تجاوز و تخطی از موازین قانونی و شرعی در اکثر برهه ‎های تاریخی با ضمانت اجرای مجازات همراه بوده است. نگاهی به مجموعه های قوانین اشنونا، هیتی‎ها، حمورابی، تورات ، انجیل و قرآن کریم به صراحت این نظر را تایید می‎کند.در فقه جزایی اسلام، مجازاتها درحقیقت به چهار دسته اصلی حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم می‎شوند. همانطور که می دانیم بدون شک یکی از آمال و آرزوهای انسانی از دیر باز اجرای عدالت در تمام زمینه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و ... بوده و در راه تحصیل آن سعی و تلاش فراوانی صورت گرفته است . موضوع بزه زنا از دیرباز موضوع کلام و نظریات و اقوال بزرگان هر جامعه با هر دین و مذهبی بوده است و از آنجاییکه بزه مذکور در اسلام و درکتب مختلف فقهی تشیع و تسنن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و قانونگذار احکام آن را که به علت حدودا... بودن و تشریح شدن آن در کلام شارع مقدس و اقوال و سنن روایت شده از ائمه طاهرین(ع) در قانون پی ریزی کرده است تا جامعه را هرچه بیشتر از این عمل شنیع دور نماید. با مطالعه تاریخ      می بینیم که جوامع مختلف در تمام دوران و اعصار نسبت به اعمال منافی عفت و به ویژه جرم زنا حساسیت های خاصی داشته اند و در قبال آن واکنش های شدیدی اعمال می نموده اند. هر چند که در بعضی از فرهنگ ها ، جامعه و مردم به ندرت نسبت به مواردی از زنا و اشکالی از آن بی تفاوت بوده و هستند ولی آنگونه که تاریخ و قوانین حاضر کشورها نشان می دهد نسبت به زنای محصنه و زنای به عنف همیشه مجازات های سخت و سنگین اجرا        می شده است. بدین ترتیب ملاحظه می شود که اعمال مذکور در هیچ زمانی قابل پذیرش نبوده اند. لذا بعد از دگرگونی حکومت ایران و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل (ره) بسیاری از نهاد ها و سازمان های دولتی دچار تحولات اساسی گردید و در رأس آن شاید بتوان به جرأت گفت قوه قضاییه از یک وزارتخانه تحت نظارت دولت به یکی از قوای سه گانه نظام جمهوری اسلامی مبدل گردید و کلاً تقسیمات سابق در امور کیفری متحول و جرایم از خلاف ، جنحه و جنایت به عناوین جدیدی همچون حدود ، قصاص ،دیات ، تعزیرات و مجازات های بازدارنده تغییر پیدا کرد و حسب ضرورت امر می بایستی با نگرش جدید و بر اساس موازین فقهی عناوین جدید کیفری با سابقه طولانی در منابع فقهی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گرفت لذا بنابر ضرورت، قانون حدود و قصاص و دیات در سال 1361ه.ش و سپس قانون مجازات اسلامی در سال 1370ه.ش با اصطلاحاتی به تصویب رسید. ماهیت حدود حسب آنچه در این تحقیق در مورد زنا مطرح است؛ ماهیتی تعبدی است که نوع و میزان و کیفیت آنها در شرع تعیین شده است. مقنن درماده 13 ق.م.ا بر همین طریق بوده است. حدود به دلیل ویژگیهای خاص خودش، از قواعد خاصی هم تبعیت می‎نماید که از جمله آنها می‎توان به اشتراط اسلام در برخی حدود، قاعده حفظ دماء، قاعده درء و سایر قواعد مثل پذیرش توبه و رجوع از اقرار اشاره کرد. در میان حدود، زنا تفاوتهای مختلفی با سایر آنها دارد که می‎توان به آیات و روایات قرآن که در شناعت این عمل وارد شده و واژه های بیان شده برای آن اشاره کرد و یا اینکه از تعدد و اقسام حدود زنا نام برد که در مقایسه با سایر حدود بی مثال است. بنابر تفاوت دیدگاهها و استنباط ها ، زنا چند حد دارد که مهمترین آنها قتل، رجم و جلد هستند که هر سه مجازاتهای بدنی بسیار شدیدی می باشند که جنبه‎ های مختلف بازدارندگی فردی و اجتماعی در آنها لحاظ شده است.اما حفظ اخلاق و عفت عمومی از ملزومات یک جامعه سالم بشمار رفته و در رأس همه امور قرار می گیرد و اگر کسی تحت این عنوان که می خواهد از غرایز جنسی خود بهره مند شود به نحوی از انحاء اخلاق و عفت عمومی جامعه را جریحه دار و عرض و آبرو و عفت شخصی را آلوده سازد به تدریج نظام جامعه دچار بی نظمی شده و همچنین بنیاد خانوادگی دچار تزلزل و گسستگی می گردد که با تمام تلاشهایی که بشر امروز از خود نشان داده هنوز نتوانسته است مهار این حیوان سرکش را در اختیار بگیرد و این چیزی نیست جز سست شدن پایه های حیات سالم جنسی و پیدایش بیماری های خطرناک جنسی و سردرگمی نسل جوان و تزلزل بنیاد خانواده ها و رشد نجومی طلاق و پیدایش فرزندانی جامعه ستیز با مشکلات روحی و روانی فراوان لذا در این پایان نامه که موضوع آن مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران وفقه حنفیه می باشد سعی شده است با مراجعه به متون فقهی و حقوقی و بررسی اقوال فقها و روایات و تطبیق آن با فقه حنفیه این جرم را مورد بررسی قرار داد تا اشتراک و افتراق در مباحث مختلف مرتبط با بزه زنا بیان شده و نتیجه ای گران مایه از آن حاصل شود و ما در این تحقیق بر آنیم که آن را از منظر حقوق ایران که برگرفته از اقوال شارع مقدس می باشد را بررسی نموده و با دیدگاه فقه حنفی که یکی از مذاهب فقه عامه به شمار می رود، تطبیق دهیم. هر چند در حدی نیستم که بتوانم در مسایل مهم و پیچیده اظهار نظر نمایم ولی در حد بضاعت و بهره مندی از اساتید بزرگوار مباحث مطرح شده را دسته بندی و در معرض دانش پژوهان قرار خواهم داد. ب) سوالات تحقیق1) آیا اکراه مرد به زنا از جانب زن متصور و مجازات آن مرگ است؟2) حد قتل در بزه زنا با محارم اختصاص به محارم نسبی دارد یا اعم از نسبی و سببی و رضاعی است؟3) آیا فقه حنفیه و امامیه در باب حد زنا با محارم دیدگاه مشترک دارند؟پ) فرضیه های تحقیق 1) از آنجاییکه وجود زن نسبت به مرد از قوایی نسبتاً ضعیف تری برخوردار است و همچنین است اینکه نعوظت آلت تناسلی در مرد از روی شهوت بوده و اگر خوف و اکراهی بر مرد غالب شود نعوظت امکان پذیر نخواهد بود ، به نظر می رسد که عملاً اکراه شدن مرد توسط زن غیر قابل تصور است.2) محرمیت انواعی داشته و حد زنا را منصرف به یکی از اقسام آن کردن بعید به نظر می رسد زیرا محارم غیر نسبی هم به محض محرم شدن تمامی آثار و نتایج محرمیت نسبی بر آن مترتب می شود. لذا می توان گفت که حد زنا با محارم اعم از نسبی و سببی و رضاعی است.3)بدین علت که هریک از مذاهب حنفیه و امامیه دارای دو فقه مجزا بوده و دارای اختلاف آراء در مسائل شرعی می باشند لذا حد زنای با محارم هم یکی از همان مسائل شرعی است که به نظر می رسد به دلیل اختلاف در منابع صدور احکام خصوصاً در مباحث اصولی، دیدگاهی متفاوت داشته باشند.تعداد صفحه :169قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید