دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

با عنوان :  عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ( M-A )

عنوان

عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

استاد راهنما

جناب آقای دکتر محمد عالم زاده

استاد مشاور

جناب آقای دکتر علی مهاجری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرستعنوان                                                                                    صفحه چکیدهمقدمهبخش اول : سیر تاریخی و مفهوم عجزازپرداخت دینفصل اول : سیر تاریخی. 6مبحث اول :سیر شکل گیری مقررات حاکم و علل تفکیک آن. 6مبحث دوم :تحولات قانونگذاری در حقوق ایران. 10گفتار اول:تحولات قانونی در مورد عجز اشخاص غیرتاجر از پرداخت دیون. 12گفتار دوم :تحولات قانونی در مورد عجز اشخاص تاجر از پرداخت دیون. 17فصل دوم :مفهوم عجز از پرداخت دیونمبحث اول :عجز از پرداخت دین در فقه و حقوق مدنی.. 20گفتار اول :دین.. 20گفتار دوم :عجز. 22گفتار سوم :افلاس... 22بند اول :تعریف لغوی.. 22بند دوم : تعریف حقوقی.. 23گفتار چهارم : مُفلِس... 23بند اول :تعریف لغوی.. 23بند دوم :تعریف حقوقی.. 23گفتار پنجم :مـُفلًس... 24گفتارششم :اعسار. 25بند اول :تعریف لغوی.. 25بند دوم :تعریف فقهی.. 25بند سوم :تعریف حقوقی.. 26گفتار هفتم :امهال و تقسیط.. 28مبحث دوم :عجز از پرداخت دین در حقوق تجارت... 28گفتاراول :ورشکستگی.. 28بند اول :تعریف لغوی.. 28بند دوم :تعریف حقوقی.. 28گفتار دوم :رابطه ی مفلس ، معسر و ورشکسته. 29بخش دوم:انواع عجز غیرتاجراز پرداخت دین و دادرسی آنفصل اول :انواع اعسار. 34مبحث اول :اعسار از حیث ماهیت... 34گفتار اول :اعسار واقعی.. 34گفتار دوم :اعسار قانونی.. 35مبحث دوم :اعسار از حیث موضوع. 36گفتاراول :اعسار از هزینه دادرسی.. 36گفتار دوم :اعسار از محکوم به. 37گفتار سوم :اعسار از خواسته یا دین.. 38گفتار چهارم :اعسار در مقابل اجرائیه های ثبتی.. 38فصل دوم : دادرسی در دعوی اعسار. 40مبحث اول : دادرسی در دعوی اعسار از هزینه دادرسی.. 40گفتار اول :شرایط لازم برای مدعی اعسار. 40گفتار دوم :نحوه اقامه دعوی.. 42گفتارسوم :طرفین دعوی.. 43گفتار چهارم : دادگاه صالح.. 45گفتار پنجم : نحوه اثبات دعوی.. 46گفتار ششم :تجدید نظر خواهی.. 47مبحث دوم :دادرسی در دعوی اعسار از محکومه به. 49گفتار اول :شرایط لازم برای مدعی اعسار. 49گفتار دوم :نحوه اقامه دعوی.. 50گفتار سوم :طرفین دعوی.. 51گفتار چهارم : دادگاه صالح.. 51گفتار پنجم :نحوه اثبات دعوی.. 52گفتار ششم :تجدید نظر خواهی.. 53مبحث سوم :ماهیت دعوی.. 53گفتار اول : نسبی و شخصی.. 53گفتار دوم :حادث و متغیر. 54مبحث چهارم :غیابی یا حضوری بودن حکم اعسار. 54مبحث پنجم :مالی یا غیر مالی بودن دعوی اعسار. 55فصل سوم :مستثنیات دین. 57مبحث اول :مقررات عمومی.. 58مبحث دوم :برخی قوانین خاص.... 61مبحث سوم : ملاک در مستثنیات دین.. 64مبحث چهارم :مصادیق کلی مستثنیات دین.. 65بخش سوم :ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار ) ضمانت اجرا جهت وصول محکوم به و مصادیق ان ،مقررات جزایی و زوال وضعیت معسرفصل اول : ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین. 68مبحث اول :آثار حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی.. 68گفتار اول :معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی.. 68بند اول :محدوده هزینه دادرسی.. 69بند دوم : طرح دعوی واهی.. 70گفتار دوم :معاف در کلیه مراحل دادرسی.. 70گفتار سوم :معافیت در دعاوی متعدد همزمان. 71گفتار چهارم : حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله. 71مبحث دوم :آثار قبول حکم اعساراز پرداخت محکوم به. 72گفتار اول :معافیت کلی.. 72گفتاردوم :پرداخت به نحو اقساط.. 73گفتار سوم :آزادی از حبس... 77گفتار چهارم :استفاده از حکم اعسار در دعاوی متعدد. 77گفتا رپنجم : قائم مقامی در باب اعسار. 78گفتار ششم : حدود اعتبار بر حسب زمان. 79فصل دوم :ضمانت اجر جهت وصول محکوم به ومصادیق آن. 81مبحث اول:عجز از پرداخت جزائی نقدی.. 86مبحث دوم :عجز از پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم. 87مبحث سوم : عجز از پرداخت دیه. 88مبحث چهارم: عجز از پرداخت مهریه. 89فصل سوم : مقررات جزایی در خصوص عجز غیرتاجر از پرداخت دیون. 91مبحث اول :جرائم مدیون. 91گفتاراول:جرائم درخصوص دادخواست،مخارج محاکمه ومحکوم به. 91گفتار دوم : جرائم دادن صورت خلاف واقع از دارایی، انتقال مالی یا معرفی نکردن مال به قصد فرار از دین  92گفتار سوم :جرم استفاده از حالت اعسار پس از رفع عسرت... 94مبحث سوم :جرائم اشخاص ثالث... 94گفتار اول :شهادت دروغ. 95گفتار دوم : تبانی با مدیون. 95گفتار سوم :انتقال گیرنده با سوء نیت... 96مبحث سوم :جرائم محکوم له. 96فصل چهارم: زوال وضعیت عجز غیرتاجر از پرداخت دیون. 97مبحث اول :زوال وضعیت عجز غیر تاجر از پرداخت هزینه دادرسی.. 97گفتار اول :تمکن معسر از هزینه دادرسی.. 97گفتار دوم :فوت معسر. 98گفتار سوم : محکوم له واقع شدن در دعوی اصلی.. 98مبحث دوم : زوال وضعیت عجز غیر تاجر از پرداخت محکوم به. 98گفتاراول :تمکن معسر و رفع عسرت... 99گفتاردوم :زوال عجز بدلیل اظهارات خلاف واقع. 99گفتار سوم :زوال عجز به علت قصد فرار از دین.. 100نتیجه گیری.. 101منابع و مأخذ. 104 چکیده         مفاهیم مفلس، معسرو ورشکسته در عجز از پرداخت، بالفعل یکسان و در مصداق متفاوت هستند و هم اکنون تاسیس قضایی افلاس از حقوق ایران حذف شده است . لذا اشخاص غیر تاجر مشمول قواعد اعسار و اشخاص تاجر مشمول قواعد ورشکستگی می باشد .در خصوص اشخاص غیر تاجر که قادر به پرداخت دیون خود نباشند طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377برای تادیه محکوم به ،اگر مالی نداشته باشند به حبس محکوم می شوند تا اعسار خود را ثابت نمایند. معسر هم کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه هزینه دادرسی یا دیون خود نباشد که پس از حکم اعسارشخص غیر تاجر می تواند از مزایای معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی،حق داشتن وکیل معاضدتی،معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله ،پرداخت به نحوه اقساط و آزادی از حبس استفاده نماید .واژگان کلیدی : دین ، عجز ، اعسار ، افلاس ، محکومیت های مالیمقدمهبیان مسئلهاختلاف درامور دنیوی و تضاد اندیشه ها ، زمانی به چشم خورد که جامعه انسانی تدریجاً گسترش یافت و همین تضادها ،باعث شد که نیاز به مجموعه قواعدی که بتواند این اختلافات را سازماندهی کند احساس شود. از جمله این مقررات ضروری ، قواعدی است که در روابط بین دائن و مدیون حکومت می کند ، که نحوه واکنش حکومت ها و جوامع در مقابل عجز غیر تاجر از پرداخت دیون متفاوت بوده است . تا قبل از تصویب قوانین تجاری مصوب 1303 و 1304 در ایران ، قانون گذار ما مقررات راجع به افلاس را ،هم در مورد تجار و هم در مقابل غیر تجار به کار می برد . اما پس از تصویب قوانین تجاری در سال 1303 و 1304 ، اشخاص غیر تاجر مشمول قواعد افلاس و اعسار و اشخاص تاجر مشمول مقررات ورشکستگی شدند . که پس از چندی، بعد از تصویب قانون اعسار مصوب 1313 غیر تجار کلاً مشمول قانون اخیر الذکر شده و قواعد افلاس از قوانین عرفی به طور کلی حذف گردید.اعسار از نظر لغوی واژه عربی و مصدر می باشد که از «عسر » اخذ گردیده است و به معنی تنگدستی و نیازمند گردیدن ،فقیر و تهیدستی می باشد و مفهوم اعسار دراصطلاح حقوقی، صفت غیر بازرگانی است که بواسطه ی عدم کفایت دارایی یادسترسی نداشتن به مال خود، قدرت پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود را نداشته باشد. و قابل ذکر می باشد ، به این خاطر که موضوع پایان نامه عجز غیر تاجر از پرداخت دیون می باشد و از این عبارت در حقوق موضوعه کنونی به عنوان اعسار یاد می شود ،لذا در برخی مباحث به علت هماهنگی با موضوع موردبحث و اختصار در جملات از واژه اعسار استفاده شده است .اهداف تحقیقبا توجه به تصویب قوانین مربوطه در خصوص عجز غیر تاجر از پرداخت دین ، قانون اعسار مصوب 1313 و قوانین متعدد و پراکنده ای که بعد از قانون اخیر الذکر به تصویب رسیدند ، باز هم با مراجعه به مراجع قضایی و محاکم مربوطه ، مشاهده می شود که پرونده های متعددی در زمینه اعسار از پرداخت مهریه ، دیه و غیره...مطرح و در حال رسیدگی است ، و علی رغم قوانین مذکور،احکام متعدد و وجودنظریات مشورتی گوناگون در خصوص مصادیق متعدد اعسار ، باز هم ابهامات و اختلاف نظرات در این خصوص دیده می شود. فلذا باعنایت به این قضیه ضرورت قلمفرسایی در این خصوص غیر قابل اجتناب به نظر می رسد .سوالات تحقیق1ـ ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار )چیست ؟2ـ آثار عجز بر معاملات مدیون غیر تاجر چگونه است ؟3ـ حدود اعتبار حکم اعسار بر حسب زمان چگونه است ؟فرضیه های تحقیق1ـ معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی ، حق داشتن وکیل معاضدتی، پرداخت به نحو اقساط و یا آزادی از حبس .2ـ به نظر می رسد در اعمال حقوق مالی و غیر مالی وصحت معامات معسرممنوعیتی وجود ندارد .3ـ اعسار امری حادث و متغیر است ، لذا حکم اعسار اعتبار امر مختومه را دارا نمی باشد .روش تحقیقدر این تحقیق با شیوه مطالعه کتابخانه ای در منابع حقوق ایران به جمع آوری اطلاعات پرداخته و سپس با توصیف و تجزیه ، تحلیل آن ها به نتیجه گیری نهایی می پردازیم ، از این رو روش تحقیق ، توصیفی – تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد .مشکلات تحقیقاز جمله مشکلات در این پایان نامه را می توان صدور بخش نامه شماره ۱۰۰/۵۴۵٨ /٩٠٠٠ /٣١ /۰۴/١٣٩۱دانست که بند ج ماده ۱٨آئین نامه موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱٣٧٧را اصلاح نموده چرا که در این بخشنامه اصل را بر اعسار محکوم علیه و اثبات ملائت مدیون را بر دوش محکوم له نهاده است در حالی که در قوانین اصل بر ملائت مدیون می باشد .هر چند که به علت انتقادات شدید و ابهامات این بخشنامه ، منجر به صدور نظریه مشورتی شده است که برخی از این ابهامات را حل نمود اما در عمل برخی از قضات محاکم با این استدلال که بخشنامه خلاف قانون است از اجرای آن امتناع نمودند و اینکه این بخشنامه زمانی به تصویب رسید که، پایان نامه مسیر پایانی خود را سپری نموده بود .تقسیم بندی مطالبمجموعه حاضر با توجه به گستردگی مطالب و مسائل پیرامون آن در سه بخش به شرح ذیل تنظیم گردیده است .1ـ بخش اول به 2 فصل تقسیم شده که در فصل اول به بررسی نحوه واکنش حکومت و جامعه در مقابل عجز غیر تاجر از پرداخت دین وچگونگی پیدایش مقررات مربوطه و سیرتاریخی و شکل گیری این مقررات پرداختم و در فصل دوم آن مفاهیم مشابه را شناسایی و رابطه میان آنها را مجزا مورد بررسی قرار دادیم .2ـ بخش دوم را در 3 فصل جمع بندی نموده که فصل اول را به انواع اعسار از حیث موضوع و ماهیت ،فصل سوم را به مستثنیات دین اختصاص دادیم .3ـ و در نهایت بخش سوم در چهار فصل به طور مجزا تقسیم شده که فصل اول را به ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار )پرداخته و فصل دوم را به ضمانت اجرا جهت وصول محکوم به و مصادیق آن ، فصل سوم را به مقررات جزایی در خصوص دعاوی اعسار و فصل چهارم را به زوال وضعیت معسر پرداختم .تعداد صفحه :123قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید