دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی : بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

با عنوان : بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی

موضوع:

بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

استاد راهنما:

        جناب آقای دکتر حمید ابهری

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سعید حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست عنوان                صفحهمقدمه.......................................... 1فصل اول : کلیات ............................... 4مبحث اول : مفهوم تضامن و اقسام آن ................ 5گفتار نخست : مفهوم تضامن..................... 5بند اول : تضامن طلبکاران ...................... 5بند دوم: تضامن بدهکاران ....................... 6گفتار دوم : اقسام تضامن ..................... 7بند اول : تضامن مثبت و منفی.................... 7الف) تضامن مثبت یا تضامن طلب................... 7ب) تضامن منفی یا تضامن سلبی ................... 8بند دوم : تضامن کامل و ناقص.................... 9بند سوم : تضامن عرضی و طولی ................... 10مبحث دوم: منابع مسئولیت تضامنی.................... 11گفتار نخست: تضامن قراردادی .................. 11گفتار دوم : تضامن قانونی .................... 15مبحث سوم : آثار تضامن............................ 17گفتار اول : آثار وحدت دین ................... 17بند اول : امکان مراجعه طلبکار به هر یک از مسئولان برای دریافت تمام دین............................................ 17بند دوم : برائت ذمه تمام بدهکاران در صورت وفای به عهد از سوی یکی از متضامنان ...................................... 19بند سوم : حق استناد به ایرادات مشترک توسط هر بدهکار متضامن   20گفتار دوم : آثار تعدد روابط ................. 20بند اول: گذاشتن شرط در رابطه بدهکار با طلبکار . 20بند دوم : تهاتر ............................... 20بند سوم : تبدیل تعهد .......................... 22بند چهارم : مالکیت مافی الذمه ................. 23گفتار سوم: آثار نمایندگی متقابل ............ 23بند اول: مرور زمان ............................ 24بند دوم: درخواست تجدیدنظر...................... 24فصل دوم : مسئولیت تضامنی در حقوق مدنی ......... 25مبحث اول : مسئولیت تضامنی در عقد ضمان ............ 26گفتار اول : مفهوم ضمان ...................... 26گفتار دوم : ضمان و تضامن .................... 27بند اول : وجوه اشتراک ......................... 28بند دوم : وجوه اختلاف .......................... 28گفتار سوم : ماهیت عقد ضمان .................. 29گفتار چهارم : ضمان وثیقه ای و تضامنی........ 30بند اول : ضمان وثیقه ای....................... 31الف) بقاء ذمّه مضمون عنه........................ 31ب) ابراء مضمون عنه ............................ 31پ )بقاء وثائق دین.............................. 31ت) امکان اقاله ضمان............................ 32ث) عدم امکان ضمان مضمون عنه از ضامن ........... 32بند دوم : ضمان تضامنی.......................... 33الف) اثر ضمان تضامنی........................... 33ب) اثر ضمان یک نفر به نفع چند نفر.............. 34پ) ضمان دو ضامن از یکدیگر...................... 34مبحث دوم : مسئولیت تضامنی در غصب.................. 34گفتار اول : مفهوم غصب و ارکان تشکیل دهنده آن    35گفتار دوم : مبنای تضامن در غصب.............. 36گفتار سوم : مسئولیت ایادی متعاقبه در مورد غصب   37بند اول : ضمان غاصبین نسبت به عین در رابطه مالک با غاصبین    39الف) ابراء مالک و رجوع از حق نسبت به عین مال... 39ب) انتقال حقوق مالک به یکی از غاصبان........... 41پ) تهاتر بین مالک و یکی از غاصبان در مورد عین . 42بند دوم : ضمان غاصبین نسبت به منافع در رابطه مالک با غاصبین 42الف) ابراء مالک نسبت به منفعت.................. 43ب) انتقال حقوق مالک نسبت به منفعت به یکی از غاصبان  44پ) تهاتر بین مالک و غاصبان در مورد منافع ...... 44گفتار چهارم : رابطه غاصبان با یکدیگر ....... 44بند اول : ترتیب رجوع غاصبان به یکدیگر نسبت به عین مال    45بند دوم : ترتیب رجوع غاصبان به یکدیگر در صورت غرور  46بند سوم : توزیع مسئولیت در مورد ضمان منافع .... 47مبحث سوم : مسئولیت تضامنی در سایر قوانین........... 47گفتار اول : مسئولیت تضامنی کارگران متعدد... 48بند اول : مبنای حقوقی مسئولیت کارفرما در برابر ثالث زیان دیده    48بند دوم: شرایط تحقق مسئولیت کارفرما............ 49الف) خسارت از طرف کارکنان اداری یا کارگران وارد آمده باشد    49ب) زیان وارده به هنگام کار یا به مناسبت انجام آن باشد    49بند سوم : امکان رجوع زیان دیده و کارفرما به کارگر یا کارمند مسئول 50گفتار دوم : مسئولیت تضامنی چند قیم ......... 52گفتار سوم: مسئولیت تضامنی مالکین جدید بیمه. .53گفتار چهارم: مسئولیت تضامنی در قانون ثبت... 53فصل سوم: مسئولیت تضامنی در حقوق تجارت ......... 56مبحث اول: ضمان در حقوق تجارت ..................... 57گفتار اول: تضامن طولی و عرضی ............... 57گفتار دوم: موارد بری شدن ضامن از مسئولیت .. 58بند اول : وفای به عهد ......................... 58بند دوم : اقاله ............................... 58بند سوم : ابراء................................ 59الف)ضمان ناقل ذمه.............................. 591)ابراء ازبعض دین.............................. 592)ابراء از تمام دین............................ 59ب)ضمان ضم ذمه به ذمه .......................... 60بند چهارم : تبدیل تعهد ....................... 60بند پنجم : تهاتر............................... 61بند ششم : مالکیت ما فی الذمه................... 61گفتارسوم : عدم الزام ضامن به تادیه دین با حال شدن قروض مؤجل تاجر ورشکست62مبحث دوم : مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری .......... 63گفتار اول : مسئولیت تضامنی در برات.......... 63بند اول : تکالیف دارنده برات جهت استفاده از مزایای مسئولیت تضامنی ............................................... 64بند دوم : آثار عدم اعمال تکالیف قانونی توسط دارنده 66الف) رجوع به براتگیر .......................... 67ب) رجوع به برات دهنده.......................... 67پ) رجوع به ظهرنویس ها.......................... 68ت) رجوع به ضامن................................ 69گفتار دوم : مسئولیت تضامنی در سفته.......... 70بند اول : مسئولیت صادرکنندگان متعدد سفته....... 71بند دوم : استثناء وارده بر اصل تساوی صادرکنندگان متعدد سفته 72گفتار سوم : ضمانت در اسناد تجاری............ 73بند اول : تعهدات اطراف ضمان در مقابل یکدیگر.... 75الف) تعهد ضامن در مقابل دارنده ................ 751- تضامنی بودن مسئولیت ضامن.................... 752- محدودیت مسئولیت ضامن به مسئولیت مضمون عنه .. 76ب) تعهد مضمون عنه نسبت به پرداخت وجه........... 76پ) تعهد مضمون عنه در مقابل ضامن................ 77ت) تعهد مسولان دیگر برات در مقابل ضامن.......... 78بند دوم : ضمانت از ضامن........................ 78گفتار چهارم : مسئولیت تضامنی در چک.......... 79بند اول : مسئولیت تضامنی صادر کننده چک و ظهرنویس ها 80الف) رعایت مهلت در مراجعه به بانک.............. 80ب) اقامه دعوی.................................. 81بند دوم : شکایت کیفری چک....................... 81بند سوم : مسئولیت تضامنی نماینده و صاحب حساب در چک 82بند چهارم : مسئولیت صادرکنندگان چک از حساب مشترک    83مبحث سوم : بررسی مسئولیت تضامنی در شرکت تضامنی..... 84گفتار اول : اسم شرکت ........................ 85گفتار دوم : میزان مسئولیت شرکا ............. 86مبحث چهارم : بررسی مسئولیت تضامنی در شرکت با مسئولیت محدود    87گفتار اول : اسم شرکت ........................ 88گفتار دوم : ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود.......................................... 89بند اول : بطلان شرکت ........................... 89بند دوم : نتایج بطلان شرکت ..................... 91بند سوم : مسئولیت مدنی ناشی از بطلان شرکت ...... 92مبحث پنجم : بررسی مسئولیت تضامنی در شرکت سهامی..... 93گفتار اول : مسئولیت مؤسسان شرکت ............ 94گفتار دوم : بطلان شرکت ....................... 95گفتار سوم : قراردادهای مدیران با شرکت ...... 96گفتار چهارم : شخص حقوقی سهامدار به عنوان مدیر شرکت  97گفتار پنجم : مسئولیتهای مدنی مدیران و مدیرعامل  98بند اول : مسئولیت عادی......................... 99بند دوم : مسئولیت تضامنی....................... 100نتیجه گیری و پیشنهادات...............................  102منابع   105 مقدمه بیان مسألهمسئولیت تضامنی یعنی اینکه برای انجام یک تعهد، حداقل دو نفر مسئولیت داشته باشد، بطوریکه اگر آن تعهد انجام نشود متعهد له اختیار داشته باشد که از هر یک از آنان به طور مستقل، انجام آن تعهد را به صورت کامل بخواهد. در حقوق ایران، مسئولیت تضامنی بیشتر در حقوق تجارت وجود دارد و در خارج از امور تجارت، خلاف اصل است و تنها در صورتی پذیرفته می شود که در عقد تصریح شود. به عبارت دیگر، گفته می شود که در حقوق تجارت ایران اصل بر مسئولیت تضامنی است ولی در حقوق مدنی ایران مسئولیت تضامنی، جنبه استثنایی دارد.از جمله موارد مسئولیت تضامنی مورد مذکور ماده 249 ق. ت می باشد که در آن صادر کننده و محال علیه و ظهر نویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی داشته و همچنین ضامنی که ضمانت هر یک از آنان را نموده با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است. ضمانت در حقوق تجارت، سبب ضم ذمه به ذمه است برخلاف حقوق مدنی که قائل بر نقل ذمه به ذمه می باشند یعنی با عقد ضمان دین از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل می شود و در نتیجه در حقوق تجارت در صورت ابراء ضامن، از ناحیه دارنده، ذمه مضمون عنه مشغول باقی می ماند برخلاف حقوق مدنی که ذمه هر دو بری می شود. از موارد دیگر مسئولیت تضامنی ماده 19 ق. ص . چک می باشد که بیان داشته در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد صادر کننده و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت چک هستند و به علت وجود تضامن، اجرائیه علیه هر دو نفر صادر می شود. از موارد دیگر مسئولیت تضامنی مسئولیت شرکای شرکتهای تضامنی می باشد که حداقل از دو نفر تشکیل شده و مسئولیت شریک علاوه بر اینکه شخصی است، تضامنی نیز هست و در صورت انحلال شرکت، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام دیون شرکت است. در این تحقیق سعی بر آن شده که مفهوم و آثار مسئولیت تضامنی و مصادیق آن در حقوق ایران بررسی شود.سؤالات اصلی تحقیق:1- قاعده کلی مسئولیت در حقوق تجارت چیست؟2- آیا در حقوق مدنی ایران می توان مسئولیت تضامنی را به عنوان یک قاعده پذیرفت؟3- آیاظهرنویس می تواند مسئولیت تضامنی خود را در مقابل دارنده یا دارندگان جدید با قید عبارت( بدون تضمین) محدود کند؟4- در شرکتهای تضامنی هرگاه بر اثر انتقال سهم الشرکه یکی از شرکاء، شخص دیگر وارد شرکت شود مسئولیت او چگونه است؟فرضیه های تحقیق :1- در حقوق تجارت ایران، قاعده کلی مسئولیت، مسئولیت تضامنی است2- از استقراء در مواد مختلف قانونی، می توان در حقوق مدنی ایران نیز برای حمایت از طلبکار، مسئولیت تضامنی را پذیرفت3- ظهرنویس طبق اصل کلی ماده 249 ق. ت نمی تواند با قید شرط خلاف، مسئولیت خود را محدود نماید.4- هرگاه بر اثر انتقال سهم الشرکه یکی از شرکاء شخص دیگر وارد شرکت شود، متضامناً با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت، قبل از ورود او داشته است.اهداف تحقیق :هدف از ارائه این تحقیق، پرداختن به مسئولیت تضامنی و بررسی آثار آن و موارد کاربرد آن می باشد و با جمع آوری مطالب، متوجه می شویم که در حقوق مدنی ایران مسئولیت تضامنی یک نوع مسئولیت خلاف اصل و احتیاج به صراحت در عقد و قانون داشته و بیشتر در حقوق تجارت و جهت حمایت هر چه بیشتر از متعهد له و طلب او می باشد لیکن در حقوق مدنی نیز برای حمایت از طلبکار می توان قائل بر مسئولیت تضامنی شد.پیشینه تحقیق:در مورد مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران ،کتاب یا تحقیق مستقلی انجام نشده است اما بسیاری از حقوقدانان به صورت مختصر و گذرا هر کدام راجع به قسمتی از موضوع بحث نموده اند از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:1- اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ج3، ص 140: «دارنده برات، طبق ماده 249 ق.ت در صورت پرداخت نشدن برات در سر وعده می تواند پس از اعتراض عدم تأدیه علیه هر یک از مسئولان برات اقامه دعوی نماید. و همین حق را هر یک از ظهرنویس ها نسبت به ما قبل خود دارد. این قواعد، جز اجرای قواعد کلی مسئولیت تضامنی نیست»2- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ضمان عقدی در حقوق مدنی، ص 250 « مقصود از ضمان تضامنی آن است که به موجب عقد ضمان، بستانکار بتواند طلب خود را چه از مدیون اصلی و چه از ضامن مطالبه کند.»3- کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ص140« مسئولیت تضامنی وسیله تأمین وصول طلب و وثیقه شخصی به سود طلبکار است، تضامن به مقدار بدهی بدهکاران، چیزی نه می افزاید و نه کم می کند.»روش تحقیق :روش تحقیق، روش کتابخانه ای بوده که با بررسی و مطالعه کتابها و دیگر منابع موجود در خصوص موضوع، به جمع آوری اطلاعات و نقد و بررسی موضوع پرداخته می شود. لذا روش تحقیق، روش توصیفی – تحلیلی می باشد.تقسیم مطالب :مطالب این پایان نامه در سه فصل بیان شده است:.در فصل اول، به کلیاتی در مورد مفهوم تضامن واقسام آن و منابع و آثار مسئولیت تضامنی پرداخته شده و در فصل دوم به موارد مسئولیت تضامنی در حقوق مدنی و در فصل سوم، موارد مسئولیت تضامنی در حقوق تجارت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.تعداد صفحه :124قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید