پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

با عنوان :  مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع :

مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)چکیدهاین پایان نامه به مطالعه ی‌ تطبیقی دادرسی افتراقی کیفری در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری پرداخته است که ذیل سه بخش بررسی شده است. در بخش کلیات موضوع مورد بحث مطالعه قرار گرفته است و در بخش دوم دیوان بین المللی کیفری از جوانب گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. مواردی همچون مفهوم اصطلاحی آیین دادرسی کیفری دیوان بین الملل، دیوان های بین المللی موقت و دیوان بین المللی کیفری، دیوان های نورنبرگ و توکیو، دیوان بین المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری برای رواندا، دیوان دایمی کیفری بین المللی، ترکیب و وظایف دیوان بین المللی کیفری همچون، مفهوم دیوان، تشکیلات دیوان، مقر دیوان، مقر و ارکان دیوان، بررسی صلاحیت های دیوان بین‎المللی کیفری، اصل صلاحیت تکمیلی، صلاحیت ذاتی (شخصی)، صلاحیت زمانی دیوان بین المللی کیفری، صلاحیت شخصی دیوان بین المللی کیفری، کشتار جمعی، جنایــــت علیه بشـــریت، جنایات جنگی‌ و در بخش سوم آیین دادرسی کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. مواردی همچون مفهوم مقدماتی آیین دادرسی کیفری، بررسی خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری، شیوه های رسیدگی محاکم کیفری در ایران، بررسی منابع در اختیار آیین دادرسی کیفری در بخش مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند و در نهایت در بخش آخر، دیوان بین المللی کیفری (نگاهی به حقوق ایران)، کار را به اتمام رساندیم.فهرست مطالبچکیده 2فهرست مطالب.. 3بخش اول: بررسی آیین دادرسی دیوان بین‎المللی کیفری و ایرانفصل اول: کلیات.. 8  مقدمه. 8  الف: بیان مسأله اساسی.. 8 ب: مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 13 ج: هدف کاربردی.. 18 د: سؤالات تحقیق. 18 و : نوع روش تحقیق :به صورت کتابخانه ای بوده است.. 19فصل دوم: دیوان بین‎المللی کیفری.. 19 مبحث اول: مفهوم آیین دادرسی کیفری.. 19گفتار اول: نظام اتهامی.. 20  گفتار دوم: نظام تفتیشی.. 21 گفتار سوم: نظام دادرسی مختلط.. 24 مبحث دوم: دیوان های بین المللی موقت و دیوان بین المللی کیفری.. 27گفتار اول: دیوان های نورنبرگ و توکیو. 27گفتار دوم: دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری برای رواندا 29گفتار سوم: دیوان دایمی کیفری بین المللی.. 31 مبحث سوم: مقر و ارکان دیوان. 32مبحث چهارم: بررسی صلاحیت های دیوان بین‎المللی کیفری.. 39  گفتار اول: اصل صلاحیت تکمیلی.. 39 گفتار دوم: صلاحیت ذاتی (شخصی) 40گفتار سوم: صلاحیت زمانی دیوان بین المللی کیفری.. 44 گفتار چهارم: صلاحیت شخصی دیوان بین المللی کیفری.. 45 مبحث پنجم: کشتار جمعی.. 46 گفتار اول: عنصر مادی.. 47 گفتار دوم: عنصر روانی.. 47مبحث ششم: جنایـت علیه بشـــریت.. 49گفتار اول: عنصر مادی. 50 گفتار دوم: عنصر روانی. 51مبحث هفتم: جنایات جنگی‌.. 51 مبحث هشتم: جنایت تجاوز. 52فصل سوم: آیین دادرسی کیفری ایران. 53 مبحث اول: تاریخچه آیین دادرسی کیفری در ایران. 53 مبحث دوم: مفهوم آیین دادرسی کیفری.. 55 گفتار اول: مفهوم عام. 56گفتار دوم: مفهوم خاص... 56 مبحث سوم: جایگاه و موضوع آئین دادرسی کیفری.. 56 مبحث چهارم: هدف از آیین دادرسی کیفری.. 57فصل چهارم: بررسی خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری.. 59مبحث اول: خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری.. 59مبحث دوم: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری.. 60 گفتار اول: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری در زمان. 60گفتار دوم: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری در مکان. 64فصل پنجم: شیوه های رسیدگی محاکم کیفری در ایران. 64 مبحث اول: روش های مختلف دادرسی کیفری.. 64گفتار اول: روش دادرسی اتهامی.. 64 گفتار دوم: روش دادرسی تفتیشی.. 66  گفتار سوم: روش دادرسی مختلط یا روش فرانسوی.. 68  گفتار چهارم: روش دادرسی اسلامی.. 72  گفتار پنجم: سیستم فعلی دادرسی در ایران. 81  مبحث دوم: منابع آیین دادرسی کیفری.. 83گفتار اول: قانون. 83گفتار دوم: منابع فقهی معتبر. 84گفتار سوم: رویه قضایی. 84   گفتار چهارم: نظریه علمای حقوق. 84بخش دوم: دیوان بین المللی کیفری (نگاهی به حقوق ایران) فصل اول: بررسی دیوان بین المللی کیفری با توجه به قوانین ایران. 85 مبحث اول: صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و سیستم قضایی ایران. 85 مبحث دوم: مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور و دیوان بین المللی کیفری   87 مبحث سوم: اصل عطف به ما سبق و دیوان بین المللی کیفری.. 90مبحث چهارم: عفو یا تخفیف مجازات محکومین و دیوان بین المللی کیفری.. 91فصل دوم: تطبیق دادرسی دیوان بین المللی کیفری و دادرسی کیفری ایران. 92مبحث اول: تشکیل دیوان ومراحل دادرسی آن. 92گفتار اول: طرفین و موضوع دادرسی.. 92 گفتار دوم: مراحل شروع به رسیدگی.. 94    گفتار سوم: استقلال دادستان. 95  گفتار چهارم: صدور رای.. 98 گفتار پنجم: تجدیدنظرخواهی از آرائ دیوان. 99 گفتار ششم: اعاده دادرسی.. 100مبحث دوم: سیستم دادرسی کیفری ایران. 101  گفتار اول: دعاوی ناشی از جرم 102   گفتار دوم: رسیدگی به جرم در دادسرا 104 گفتار سوم: استقلال دادسرا و دادستان. 105    گفتار چهارم: اعاده دادرسی کیفری. 108نتیجه گیری و پیشنهاداتنتیجه گیری.. 114ارائه پیشنهادات.. 124فهرست منابع. 124بخش اول: بررسی آیین دادرسی دیوان بین‎المللی کیفری و ایرانفصل اول: کلیاتفصل اول: کلیاتمقدمهدول بزرگ جامعه جهانی بعد از جنگ‏ در صدد بر آمدند اقدامات جدی‏تری را در جهت تحقق صلح جهانی به عمل آورده؛تا دیگر اشتباهات غیر قابل برگشت بروز جنگ‏ جهانی اول و دوم تکرار نگردد. بدین سان‏ ضرورت پیروزی از اصول حاکم بر حقوق‏ بین الملل توسط دولت‏ها نمایان‏تر گردیده شد چرا که صلح جهانی به ویژه پس از جنگ‏ جهانی دوم بزرگ‏ترین آرمان بشریت و دولتمردان قرار گرفته است. تأسیس «دیوان بین المللی کیفری [1]» به عنوان ارگان انحصاری بین المللی در محاکمه متهمین‏ جنایات علیه بشریت، جرایم جنگی و تجاوز و...، نقطه عطف مهمی در گرایش جدید حقوق کیفری بین المللی به شمار می‏آید.از طرفی، در حقوق جزای داخلی به جرایم علیه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه های قوانین و مقررات جزایی به اینگونه جرایم دقت کرده اند اما جرایم علیه انسانیت در مفهوم خاص خود اصطلاحی است که در اساسنامه دادگاه نورمبرگ برای محاکمه جنایتکاران و بزهکاران علیه انسانیت به کار گرفته شده است.الف: بیان مسأله اساسیدیوان بین المللی کیفری (ICC ) صلاحیت رسیدگی به چهار جرم از شدید ترین جرایم را دارد : نسل کشی ، جرایم علیه بشریت ، جرایم جنگی و جرم تجاوز . منظور از تأسیس چنین دادگاهی ، تعقیب مرتکبین جرایم فوق در یک دادگاه مستقل بین المللی و الزام ایشان به پاسخگویی در محضر جامعه جهانی می باشد .آرای دیوان تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بوده‌اند لازم‌الاجرا است (ماده ۵۹ اساسنامه). هم‌چنین آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. طرفین دعوی مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل متحد و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. در صورت بروز اختلاف در معنا و حدود حکم، دیوان بنا به درخواست هر یک از طرفین رأسا حق تفسیر رأی خود را دارد (ماده ۶۰ اساسنامه). چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه و تصمیماتی اتخاذ می‌نماید (بند ۲ ماده ۹۴ منشور).نکته قابل توجهی که در این خصوص وجود دارد، این است که اگر یکی از اعضای دایم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دایم خواهد توانست با استفاده از حق وتوی خود، عملاً رأی دیوان را بلااثر کند و این، به دور از موازین انصاف و عدالت است.صلاحیت دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشور، بسیار متفاوت است. در حقوق داخلی، دادگاه‌ها، صلاحیت عام دارند و باید تمام افراد جامعه در مقابل آنها پاسخگو باشند و آرای دادگاه‌ها نیز به شرط رعایت قواعد شکلی و ماهوی برای همه جنبه الزام‌آور دارد. لکن دیوان بین‌المللی دادگستری فاقد چنین ویژگی تعیین‌کننده‌ای است.بر پایه این اصل، صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشورهای طرف آن دعوی است و اولین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت است.بنابراین کشورها این حق را دارند که صلاحیت دیوان را به طور کلی یا در اختلافات معینی نپذیرند. لذا کشورهای طرف دعوی باید در ارجاع موضوع به دیوان، اتفاق نظر داشته باشند و این اتفاق نظر باید طی قرارداد خاصی به دیوان عرضه شود. گاهی نیز کشورها در حین انعقاد قرارداد یا عهدنامه‌ای، شرط ارجاع اختلافات احتمالی به دیوان را می‌گنجانند و به این ترتیب صلاحیت دیوان را برای حل اختلافات احتمالی آینده به رسمیت می‌شناسند.تعداد صفحه :130قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید