دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش بین الملل

با عنوان : بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق (گرایش بین الملل)

موضوع:

بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

استاد راهنما:

جناب آقای دکترعلیرضا حسنی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر کارن روحانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)عنوان                                                                                                                                             صفحه چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………...1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………....2الف- اهمیت موضوع……….……………………….………………………………………………………………………………………..2ب- اهداف تحقیق…………………………………….…………………….…………………………………………………………………4ج- پرسش های تحقیق………….…………………………………..……………………………….……………………………………..4د- فرضیه های تحقیق………………..……………………………………………………………………………………………………….5ه- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..5و- سازماندهی تحقیق…………………..…………………………………………………………………………………………………….5بخش اول- کلیات...........................................................................................................6فصل اول – واژه شناسی و بررسی مصادیق حقوق بشر دوستانه.......................................8مبحث اول- واژه شناسی و تعاریف…………………………………….……………………………………………………………..8گفتار اول- مفهوم حقوق بشر دوستانه…………………………………………….…………………………………………………..8بند اول – معنا………………………………………………………………………………………………………………………………………8بند دوم – تعریف…………………………………………………………………………………………………………………………………8بند سوم- رابطه حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر……………………………….………………………………………………9گفتار دوم - پیشینه تاریخی ………………………………………………………………………………………………………………10مبحث دوم- شناسایی اصول و اهداف…………………………………..…………………………..……………………………….12گفتار اول – اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه……………………………….…………………………..………………......12بند اول -اصول حقوق بین الملل بشر دوستانه…………………………………………………………………………………….12بند دوم- قواعد اساسی حقوق بین المللی بشردوستانه………………………………………………………………………..13 بند سوم- اصول حاکم بر درگیری­های مسلحانه………………………………………………………………………………….14گفتار دوم- اهداف وانگیزه.....................................................................................................................14 فصل دوم- شناسایی انواع و منابع مخاصمات مسلحانه 14…………………………………………………..مبحث اول- انواع در گیری های مسلحانه ………………………………………………………………………………………….15گفتار اول-چگونگی اجرای حقوق بشر دوستانه………………………………………………………………………………….15بند اول – درگیری های مسلحانه بین المللی ……………………..………………………………………………………………15بند دوم- درگیری های مسلحانه غیر بین المللی  ............................................................................. ..16   بند سوم-تفاوت مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی..........................................................17گفتار دوم- منابع حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین المللی………………………………18بند اول- عرف.......................................................................................................................................18بند دوم- اصول کلی حقوقی……………………………………………………………………………………………………………..18بند سوم- معاهدات بین المللی………………………………………………………………………………………………………….18گفتار سوم -قلمرو حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه………………………………………………………..19مبحث دوم- جنایات جنگی ومداخله بشر دوستانه ……….…………………………………………………………………21گفتار اول-شناسایی مخاصمات مسلحانه (جنگ…………..………………………………………………………………….21بند اول-محدودیت‌ها ی عملیات جنگی………………….……………………………………………………………………….21بند دوم-تعریف جنایات جنگی………………………………………………………………………………………………………..22بند سوم- تقسیمات جنایات جنگی از حیث صلاحیت جهانی………..………………………………………………..24 بند چهارم-انواع دادگاه های جنایات جنگی..………………………………………………………………………………….25گفتار دوم- اهمیت مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل……………………………………………………………27بند اول-تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها……………………………………………………………….29بند دوم- رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه سازمان ملل……………………………………………..31بند سوم- رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه قضایی بین المللی………………………………….37بند چهارم- توجیه مداخله در قلمرو حاکمیت دولت ها…………………………………………………………………….38گفتار سوم- حقوق بشر دوستانه و مبارزه با تروریسم.................................................40بند اول – اصول عمومی حقوق بشردوستانه در مبارزه با تروریسم.........................................................40بند دوم - تروریسم در مخاصمه مسلحانه بین المللی.............................................................................44بند سوم - تروریسم در مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی....................................................................46بند چهارم – حقوق بشر دوستانه از حادثه 11 سپتامبر تا کنون............................................................48 بخش دوم –حقوق بشر دوستانه در اسلام و عرصه بین الملل 49........................................ فصل اول- حقوق بشر دوستانه در اسلام……………………………………………………………………………………………50مبحث اول - اصول اولیه حقوق بشر دوستانه در اسلام……………….…………………………………………………..50گفتار اول- رعایت حقوق بشر دوستانه در مخاصمات…………………….……………………………………………….51بند اول-تاریخچه جنگ در اسلام………………………..…………………………………………………………………………….53بند دوم-اصول بنیادین بشر دوستانه اسلامی…………..………………………………………………………………………….54گفتار دوم ـ ویژگى هاى جنگ در اسلام……………………………………………………………………………………………55بند اول ـ در راه خدا بودن………………………………………………………………………………………………………………..55بند دوم ـ عادلانه بودن………………………………………………………………………………………………………………………56بند سوم ـ دفاعى بودن………………………………………………….………………………………………………………………57بند چهارم ـ انسانى بودن……………………………….………………………………………………………………………………….60مبحث دوم- قواعد حقوق بشر دوستانه در اسلام………………………….…………..…….………………………………62گفتار اول- تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان……………………………….……..……….…………………………………62بنداول- حقوق غیر نظامیان در جنگ از دیدگاه قرآن..............................................................................63بند دوم- حقوق غیر نظامیان از دیدگاه روایات و سیره ائمه معصومین (ع…………………………………….64 بند سوم- حقوق غیر نظامیان از دیدگاه فقه….…………………………………………………………………………………..68گفتار دوم - حمایت از غیر نظامیان در اسلام….……………………………………………………………………………….70بند اول- اطفال تبعه دشمن…....………………………………………………………………………………………………………..70بند دوم- حقوق زنان………………………………………………………………………………………………………………………70بند سوم- حمایت از افراد سالمند…………………………………………………………………………………………………..72بند چهارم- حمایت از بیماران، مجروحان و سایر افراد خاص……………………………………………………..73بند پنجم- حمایت از افراد مذهبی…………………………………………………………………………………………………..74بند ششم- حمایت از نمایندگان و فرستادگان…………………………………………………………………………………74گفتار سوم- حقوق اسیران جنگی…………………………………………………………………………………………………….75بند اول- رفتار انسانی با اسرا…………………………………………………………………………………………………………..75بند دوم- حفظ وحدت خانوادگی اسرا…………………………………………………………………………………………….78بند سوم- آزادی اسیران……………………………………………………………………………………………………………………79فصل دوم- حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل................................................81مبحث اول- قواعد و مقررات حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل………………………………………..81گفتار اول- تمایز غیر نظامی از نظامی…………………………………………………………………………………………….81گفتار دوم –حمایت عام از افراد غیرنظامی……………………………………………………………………………………..84بند اول- احترام به گروه های انسانی…………………………………………………………………………………………..84بند دوم- حمایت خاص از برخی طبقات افراد غیرنظامی ……………………………………………………………..84بند سوم - رنج و عذاب غیرنظامیان……………………………………………………………………………………………….86مبحث دوم- اسناد بین المللی حقوق بشر دوستانه…………………………………………………………………………87گفتار اول - بررسی کنوانسیون های ژنو……………………………….……………………………………………………….88بند اول- کنوانسیون اول ژنو در مورد وضعیت مجروحین و بیماران در میادین جنگی………..………..89بند دوم- کنوانسیون دوم ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخم داران، بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….89بند سوم - کنوانسیون سوم مربوط به رفتار با اسیران جنگی……….…...……….………………………………………91بند چهارم- کنوانسیون چهارم مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در دوران جنگ…………...…....………92بند پنجم – پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های  ژنو…….…………....……….……………………………………..92گفتار دوم- اسناد مربوط به حمایت از حقوق کودک…..………………...………………………………………………….93بند اول - نقش سازمان های دولتی……..………….…...…………………………………………………………………………….94بند دوم- نقش سازمانهای غیردولتی ومجامع عمومی…..………………...………………………………………………….94گفتار سوم - اسناد مربوط به منع کاربرد سلاح های شیمیایی…….………………...………………………………...95گفتار چهارم- کنوانسیون 1954 لاهه در مورد حفاظت از میراث‏ فرهنگی در زمان جنگ….….......……..95بند اول – زمان رسمیت کنوانسیون…………………..……………………………………………………………………………….96بند دوم- منابع کنوانسیون و ارتباط آن با سایر اسناد بین المللی…………………..……….…….……………………96بند سوم - دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ اعضای متعاهد…………………....……...………….……………………..96بند چهارم- روشهای اجرائی………………………………………………………………………………………………………………97بند پنجم- ضمانت اجرای کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………97گفتار پنجم- اساسنامه دیوان بین المللی کیفری………..………………………………………………………………………98بند اول- نسل کشی یا ژنوسید………………………………..……………………………………………………………………..99 بند دوم- جنایت علیه بشریت………………………..………………………….……………………………………………………….99بند سوم- جنایت جنگی………………………………..……………………….………………………………………………………….99بند چهارم- جنایت علیه صلح……………………………………..…………………….……………………………………………100نتیجه گیری.....................................................................................................................................101ضمائم..............................................................................................................................................103منابع و ماخذ....................................................................................................................................106 چکیدهحقوق بشردوستانه یکى از مباحث مهم حقوق بین‌الملل است که به حمایت از قربانیان جنگ و کاهش خشونت پرداخته و بدون توجه به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن و صرف نظر از اینکه قربانیان متعلق به کدام یک از دو طرف درگیری هستند ،‌از آنها حمایت می کند. مقررات حقوق بشردوستانه ، از خشونت بی اندازه در جنگها جلوگیری کرده و حق دولتها را در انتخاب سلاح ها و روشهای جنگی محدود می نماید ، به همین دلیل آنرا حقوق در جنگ یا حقوق جنگ هم می نامند.حقوق بشر دوستانه مورد تأکید ادیان آسمانى بخصوص دین مبین اسلام می باشد. اسلام در زمان بروز جنگ قانون گسترده ای را بر پایه عدل، رحمت و رعایت حقوق انسانی تدوین نموده است و از غیر نظامیان و افراد خاص همچون ، زنان ، کودکان وسالخوردگان حمایت می نماید و کشتار آنان را نهى می فرماید. برای بیماران، مجروحان، نابینایان و افراد افلیج نیز مصونیت قائل شده و درباره حقوق اسیران، توصیه‌هاى فراوانی را ایراد نموده است.در عرصه بین الملل هم طی سالیان متمادی معاهدات و اسناد بسیاری در خصوص افراد در گیر جنگ و غیر نظامیان و سایر افرادی که به نوعی با مخاصمات مسلحانه در ارتباط هستند در نظر گرفته شده است. جامعه جهانی با تصویب کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون ،ژنو و لاهه و سایر کنوانسیون ها سعی در ایجاد یک اصول اساسی بشر دوستانه در زمان رخداد های جنگی دارد . این کنوانسیون ها، قوانینی هستند که رعایت آنها، اگر چه از وقوع جنگ جلوگیری نمی کند، اما درد ها و آسیب های انسانی را تا حدودی از طرفین مخاصمه می کاهد. مقایسه بین حقوق بشر دوستانه در اسلام و مقررات امروزی، نشان می دهد که حقوق اسلامی در این زمینه هم به لحاظ تاریخی و هم به جهت داشتن احکام بشر دوستانه بسیار غنی تر از حقوق بشر دوستانه کنونی است .واژگان کلیدی: حقوق بشردوستانه، اسلام ، حقوق بین الملل، مخاصمات مسلحانه ، غیرنظامیان،اسناد بین المللی.مقدمهحقوق بین الملل بشر دوستانه تاریخی‌ترین و قدیمی‌ترین بخش حقوق بین الملل است بنابراین شکل گیری آن به صورت امروزی متأثر از وقایع و رویدادهای تاریخی است. بدنبال پیدایش جوامع اولیه و شکل گیری روابط دوستانه میان آنها، روابط خصمانه نیز به دلیل تبعیض و بی‌عدالتی و استقلال طلبی ملت‌ها موجودیت پیدا کرد. جنگ بارزترین نمونۀ روابط خصمانه است. قواعد و مقررات انسان دوستانه در ابتدایی ترین جنگ‌ها ، البته نه به شکل امروزی آن ، رعایت می‌شده است. برای مثال در یونان و ایران باستان مقرراتی راجع به رفتار با اسیران جنگی و احترام به آنها، ایمنی غیررزمندگان، تکریم تسلیم شدگان، حرمت اماکن مقدس و...دیده می‌شود. پای بندی قواعد و رفتار انسان دوستانه و رعایت آنها در زمان درگیریهای مسلحانه، برخاسته و نشات گرفته از تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و عقاید و مذاهب ملل مختلف جهان می باشد. به یقین می‌توان گفت که در این زمینه بیشترین قوانین و مقررات مشترک میان ملّت‌ها وجود دارد و این مسئله سبب رعایت قواعد و مقررات انسان دوستانه در هنگام مخاصمات مسلحانه می گردد. لازم به یادآوری است که در این عرصه، نظام حقوقی اسلام بیش از سایر نظام‌های حقوقی جهان، قواعد بشر دوستانه را به جوامع بشری در راستای حرمت و پاسداشت انسان و انسانیت عرضه نموده است.باید اذعان داشت که حقوق بشر دوستانه بخشی از حقوق بین الملل است که در هنگام مخاصمات مسلّحانه بر روابط بین المللی دولت ها و عملکرد نیروهای نظامی حاکم می شود. هدف اصلی حقوق بین الملل بشردوستانه که در غالب معاهدات و اسناد بین المللی آمده است، حمایت از حیات ، سلامت و کرامت غیرنظامیان و رزمندگانی که صحنه درگیری را ترک کرده اند،‌ می باشد. همچنین حقوق بین الملل بشردوستانه حق طرفهای درگیری را در انتخاب روشها و سلاحهای جنگی محدود می نماید. بطور کلی حقوق بشر دوستانه از حقوق اساسی بشر و از حقوق قربانیان در شرایط جنگ دفاع نموده و باعث کاهش آلام صدمات ناشی از مخاصمات مسلّحانه می گردد. حقوق بشر دوستانه از یک سو ماهیت حقوق بشری دارد؛ چون رعایت آن در باره ی هر انسانی بدون توجه به رنگ ، نژاد ، زبان، مذهب و ملّیت لازم بوده و از سوی دیگر چون با انعقاد کنوانسیون های بین المللیلازم الاجرا می شود، صبغه ی حقوق بین المللی پیدا می کند.به موازات گسترش روابط دوستا نه ی بین المللی و پویایی دانش و فرهنگ و تمدن انسانی ، قدرت دولت ها و نیروهای خود کامه به تحلیل رفته و ارزش های اخلاقی و بشر دوستانه که در گذشته ها فقط جنبه ی اخلاقی داشت، امروزه به عنوان مهم ترین بخش حقوق بین الملل، جنبه ی حقوقی و الزامی یافته است . در اثر وقوع جنگ های خانمان سوز جهانی و منطقه ای ، امروزه همه به این باور رسیده اند که رعایت حقوق بشر دوستانه تأمین کننده ی منافع همه ی ملّت هاست؛ چون هر کشوری ممکن است روزی گرفتار مخاصمات مسلّحانه گردد و مردم آن نیازمند برخورداری از حداقل حقوق انسانی و قواعد محدود کننده ی رفتار قواید رگیر جنگ باشند .انسان در تاریخ حیات خود جنگ های خونینی را به خود دیده است، ملّتی نیست که از آسیب های آن در امان مانده باشد؛ این آسیب ها نه تنها جان و مال انسان را تهدید کرده، بلکه کرامت و احترام او را نیز نشانه گرفته است . کشتار کودکان، زنان و سالخوردگان، تجاوز به عنف و امثال آن، قلب بشریت را جریحه دار و پرونده ی افتخارآمیز جنگاوران را سیاه کرده است. در این میان حقوق بشردوستانه در پی کم کردن این آسیب ها و دفاع از حقوق ستمدیدگان جنگ بوده و جامعه جهانی با تصویب کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون ژنو و لاهه و سایر کنوانسیون ها سعی در ایجاد یک اصول اساسی بشر دوستانه در زمان رخداد های جنگی است اما این کنوانسیون ها، قوانینی هستند که رعایت آنها، اگر چه از وقوع جنگ جلوگیری نمی کنند، اما درد ها و آسیب های انسانی را تا حدودی از طرفین مخاصمه می کاهد. هرچند قوانین حقوق بشر دوستانه همانگونه که در کنوانسیون های بین المللی امروزه مطرح می باشد در منابع اسلامی مطرح نبوده، اما مواد آن از صدر اسلام، چه در قرآن و چه در سنّت پیامبر ( ص) و امامان اهل بیت ( ع ) موجود بوده است. قرآن کریم به صورت مکرّر بر رعایت عدالت و تجاوز نکردن از حدود معقول انسانى در مقابل دشمنان تأکید کرده است. برخى از تعالیم گسترده اسلام در مورد اشخاص و افرادى است که در جنگ و نبرد شرکت نکرده‌اند و یا طرف درگیر نیستند، می باشد. به عبارت دیگر دین اسلام ، براى افراد غیر نظامى، خواهان امنیت و سلامتى کامل شده و همچنین اسلام حقوق ویژه ایی را برای کودکان و زنان در زمان جنگ قائل شده است .در حدیثی معتبر پیامبر گرامى صلى‌الله‌علیه‌و‌آله می فرماید: پیران، زنان، اطفال، عابران و رهبانان را که در غارها و بیغوله‌ها زندگى مى‌کنند، به قتل نرسانید. شبیه این حدیث را، امام صادق علیه‌السلام نیز نقل کرده اند.الف- اهمیت موضوعبدلیل آنکه حقوق بشر دوستانه جنبه ی جهانی دارد و اندیشه ی بشر دوستانه بیش از هر زمان دیگر، در حوزه ی بین الملل در حال تثبیت و شکوفایی است از اینرو تبیین دید گاه اسلام در این زمینه ضروری و حیاتی می نماید .لذا در این تحقیق بر آن شده ایم تا ایده و نگرش های حقوق بشر دوستانه دین مبین اسلام را که در چهارده قرن گذشته در کلام خدا و ائمه اطهار (ع) ابراز شده است را با اسناد امروزه جهانی مقایسه نموده تا از این رهگذر به مبانی نظری ، عملی ، تفاوت و شباهات آنان دست یابیم .ب- اهداف تحقیق هدفی که بر این پژوهش به نظر می رسد این است که شباهت و تفاوتهای عمده حقوق بشر دوستانه اسلام با اسناد بین المللی بر محقق روشن شده و اینکه قواعد اسلام در چهارده قرن پیش ، در زمان وقوع جنگ، چه حقوق بشر دوستانه و آدابی را در نظر گرفته است؟ از طرفی در اسلام و عرصه بین الملل چه اقشار و گروه هایی از جنگ مصون هستند؟ و اینکه بر محقق روشن شود چه قواعدی در مورد حقوق بشر دوستانه به تصویب رسیده و تا چه میزان دارای ضمانت اجراست می تواند از اهداف این تحقیق به حساب آید.ج- پرسش های تحقیقپرسش اصلی تحقیق:1-حقوق بشر دوستانه در اسلام با حقوق بشر دوستانه ای که در اسناد بین المللی وجود دارد تا چه حدی با یکدیگر مطابقت دارند؟پرسش های فرعی تحقیق:2-نگاه اسلام به حقوق بشر دوستانه چگونه است و از چه جایگاهی برخوردار می باشد ؟3-در زمان درگیری های مسلحانه ، چه حمایتی برای افراد در نظر گرفته شده است؟4-با توجه به کنوانسیون های بین المللی چه اقداماتی با ناقضین حقوق بشردوستانه پیش بینی شده است ؟د- فرضیه های تحقیق1-قوانین حقوق بشر دوستانه هر دو شباهت زیادی به یکدیگر دارند اما قواعد اسلام دارای قدمت بیشتر و احکام غنی تری است.2-ریشه حقوق بشردوستانه در اسلام مسأله کرامت انسانی است که کتاب مقدس قرآن بر آن تأکید دارد.3-در تمامی کنوانسیون ها و اسناد بین المللی به حمایت از غیر نظامیان و افراد خاص توصیه شده است.4-مرتکبین نقض حقوق بشر دوستانه ، باید همیشه و در همه جا مورد تعقیب قرار گیرند و دولت ها مسئولیت دارند که این امر را تضمین نمایند .ه- روش تحقیقروش تحقیق به صورت نظری و کتابخانه ای بوده و برای تطبیق مطالب از کتب و مجلات حقوقی داخلی و بین المللی ، استفاده شده است . در مقایسه عناوین سعی شده نظریات علمای حقوق ، آیات و روایات و کلام فقها ، همچنین اسناد بین المللی بیان گردد.و- سازماندهی تحقیقاین پایان نامه از دو بخش اصلی تشکیل شده است، بخش اول کلیات می باشد و در دو فصل که فصل اول مربوط به واژه شناسی و بررسی مصادیق حقوق بشر دوستانه و فصل دوم به شناسایی انواع و منابع مخاصمات مسلحانه پرداخته است.بخش دوم تحقیق که به بررسی حقوق بشر دوستانه در اسلام و عرصه بین الملل می پردازد از دو فصل تشکیل شده که فصل اول آن اختصاص به حقوق بشر دوستانه در اسلام و فصل دوم مربوط به حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل است. در انتها پس از نتیجه گیری تعدادی از کنوانسیون های مهم ضمیمه این تحقیق می باشد.تعداد صفحه :119قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید