دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی : جایگاه اراضی ملی در انفال

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  حقوق خصوصی

با عنوان :  جایگاه اراضی ملی در انفال

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

 استاد راهنما:

دکتر رمضان دهقان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست عنوان                                                    صفحهچکیده 1مقدمه 2فصل اول مفاهیم و مبانیمبحث اول: تقسیم بندی انواع اراضی 8گفتار اول: تعریف زمین 8گفتار دوم: تقسیم بندی اراضی از دیدگاه فقهی 9بنداول: اراضی انفال 9بند دوم: اراضی موات 9بند سوم: اراضی بایر 10بند چهارم: اراضی دایر 11بند پنجم : اراضی فئی 11بند ششم : اراضی مفتوح العنوه 11بند هفتم : اراضی طوع و صلح 12بند هشتم : اراضی خراجی 12بند نهم : اراضی مباح 12بند دهم: اراضی اوقافی، اثلاث باقیه و احباس دائم 13گفتارسوم: تقسیم بندی اراضی از جهت نوع بهره برداری 15بند اول:اراضی متروکه 15بند دوم: اراضی عمومی 16بند سوم: اراضی دولتی 16بند چهارم: اراضی جنگلی ( جنگل تکامل نیافته) 17الف) جنگل 18ب) مرتع 18ج) بیشه 19بند پنجم: اراضی ساحلی 19الف) اراضی مجاور ساحلی 19ب) اراضی مستحدثه 20گفتار چهارم : سایر اراضی عرفی 20بند اول: باغ 20بند دوم: اراضی بیابانی 21بند سوم: اراضی موات حریم ده 21بند چهارم: اراضی آیش (زمین کشتخوان) 21بند پنجم: اراضی مفروزی 21بند ششم: اراضی مشاعی 22بند هفتم: اراضی دیم کار 22بند هشتم: اراضی کشت موقت 22مبحث دوم: انفال و جایگاه آن در حقوق موضوعه ایران 23گفتار اول: مفهوم انفال و مصادیق آن 23بند اول: انفال در قرآن 23بند دوم: تعریف فقهی انفال 24بند سوم: تعریف حقوقی انفال 25الف: تعریف انفال در ترمینولوژی حقوق 25ب) تعریف انفال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 25بند چهارم: مصادیق انفال 25الف: فیء 26ب: زمین‌های موات 27ج:  آبادی‌هایی که صاحب ندارند 27د: وسط دره‌ها، قله‌ها و جنگل‌ها 27ه: صفایا و قطایع 27و: غنیمتی که مجاهدان بدون اذن امام به دست آوردند 28ز: ارث کسی که وارث ندارد 28ح: معادن 28ت: دریاها و بیابان‌های لم یزرع 28بند پنجم: انفال از منظر اهل سنت 29گفتار دوم: نسبت انفال با اموال عمومی 30بند اول: خصوصیات اموال عمومی 30بند دوم: وجوه افتراق وتشابه اموال عمومی با انفال 31بند سوم: نتیجه بررسی وجوه افتراق و تشابه اموال عمومی با انفال 32گفتار سوم: مصرف انفال در دولت اسلامی 33بند اول: اصل نقش حاکمیتی دولت در انفال 34بند دوم: اصل مصلحت عمومی 34بند سوم: اصل آبادانی و عدم تعطیلی منابع انفال 34بند چهارم: اصل توانایی افراد در واگذاری و بهره برداری از منابع انفال 35بند پنجم: اصل عدم اتکای هزینه های مصرفی به انفال 35فصل دوم تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و نحوه اعتراض اشخاصمبحث اول: مفهوم و اهمیت تشخیص اراضی ملی(انفال) از مستثنیات و آثار آن 38گفتار اول: مفهوم تشخیص و ممیزی اراضی 38گفتار دوم: مبانی قانونی تشخیص و مرجع آن 39بند اول: قانون ملی شدن جنگلها 39بند دوم: قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور 40بند سوم: قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور 41بند چهارم: قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی 42گفتار سوم : مراحل و اهمیت تشخیص منابع ملی (انفال) 43بند اول :مراحل تشخیص 44الف) شناسایی مقدماتی 44ب) نقشه برداری 46ج) تنظیم برگ تشخیص 47د) انتشار آگهی 48بند دوم: آثار تشخیص 50الف) زوال مالکیت خصوصی و استقرار مالکیت عمومی 50ب) ابطال اسناد مالکیت خصوصی و صدور سند به نام دولت 51مبحث دوم: نحوه اعتراض اشخاص به اراضی ملی شده 54گفتار اول:کلیت اعتراض اشخاص 55گفتار دوم: نحوه اعتراض قبل از انقلاب اسلامی 58بند اول: نحوه اعتراض مطابق قانون ملی شدن مصوب 1341 و آیین نامه اجرایی آن 58بند دوم: نحوه اعتراض در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها (کمیسیون ماده 56) 58گفتار سوم: نحوه اعتراض به اراضی ملی شده بعد از انقلاب اسلامی 60بند اول : صلاحیت دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع تجدیدنظر) 60بند دوم : کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی 61بند سوم: نقد و بررسی ماده واحده 63گفتار چهارم: شعبه دادگاه ویژه در مرکز(خاتمه صلاحیت کمیسیون ماده واحده) 66بند اول: زمینه های تصویب قانون 67بند دوم: شاخص های اصلی رسیدگی 69الف) تغییر در تعداد اعضای مرجع رسیدگی کننده و ترکیب آن 69ب) تغییر در تعداد مراحل رسیدگی و استفاده از نظرات کارشناسی 70بند سوم: صلاحیت شعبۀ ویژه رسیدگی به پرونده های منابع طبیعی 71     بند چهارم: چگونگی فعالیت شعب ویژه استانها 73     بند پنجم: نقد و بررسی وضعیت فعلی رسیدگی به اعتراضات 74مبحث سوم : سازوکارهای حقوقی جلوگیری از زمین خواری و تصرف اراضی ملی 80گفتار اول: مفهوم زمین خواری و اشکال مختلف آن در ایران 81بند اول: تملک و تصرف املاک دولتی 81بند دوم: تغییر کاربری زمین هایی کشاورزی در حوزه های شهری 82بند سوم: استفاده از اطلاعات عمرانی و توسعه ای در مناطق رو به توسعه 82بند چهارم: استفاده از خلاهای قانونی با کمک کارمندان سازمان ها و ادارات دولتی 82گفتار دوم: اقدامات انجام شده در جهت کاهش زمین خواری در کشور 83بند اول: نقش کاداستر 83بند دوم: نقش شورای حفاظت از بیت المال در حفاظت از اراضی ملی 85نتیجه گیری 87پیشنهادات 89منابع 91الف- کتبب: مقالاتج-پایان نامه ها و جزواتذ- سایر منابعچکیدهیکی از اصطلاحات حقوقی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در عرف حقوقی و قضایی رایج گردیده و مباحثی را برانگیخته است، اصطلاح انفال است. خاستگاه این اصطلاح را باید در آثار فقهی جستجو کرد. ارزش و جایگاه انفال در جامعه بشری امروز بر هیچ کس پوشیده نیست. بخش مهمی از ثروت ملی جامعه زیر عنوان انفال قرار می گیرند. همین امر کافی است تا نشان دهد چرا از انفال در رشته های مختلف حقوق خصوصی (اموال و مالکیت) و حقوق عمومی (حقوق اساسی و حقوق مالی) بحث می شود. به غیر از قوانین عادی یکی از مقرره های قانونی مهمی که در مورد انفال در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران تأکید شده اصل 45 قانون اساسی است که مطابق آن این اموال در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد. قبل از انقلاب قوانینی مانند قانون ملی شدن جنگل ها بسیاری از اراضی را در اختیار دولت قرار داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تفکر و اندیشه نوین مبتنی بر اصول و قواعد فقهی و موازین شرعی، اموال و مشترکات عمومی را فرا گرفت و موقعیت جنگل‌ها ، مراتع و سایر عرصه‌ها و منابع طبیعی را از محدوده تصویب نامه ملی کردن آنها به جایگاه قانون اساسی ارتقاء داد و برای نخستین بار چند اصل از اصول قانون اساسی به منابع طبیعی اختصاص پیدا کرد. دایرۀ انفال وسیع بوده و اموال بسیاری را شامل می شود به نحوی که بهره برداری از این اموال در حال حاضر حسب مورد در صلاحیت دستگاه‌های اجرایی متعددی چون، سازمان جنگلها و مراتع، سازمان اراضی وابسته به وزارت کشاورزی، سازمان آب وابسته به وزارت نیرو، وزارت معادن، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت مسکن و شهرسازی در رابطه با اراضی موات شهری قرار گرفته است. اعتراض به ملی شدن نیز تا تا سال1390 در صلاحیت کمیسیون ماده واحده بود اما اعتراض اشخاص بعد از این تاریخ فقط توسط شعب ویژه دادگاه ها در مرکز که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شود قابل رسیدگی است.      به تبع این قانون، کمیسیون ماده واحده هم اکنون مجاز به پذیرش اعتراضات جدید نیست و فقط تا پایان رسیدگی به اعتراضات مطروحه قبلی موجودیت خود را حفظ خواهد نمود و پس از آن به لحاظ انتفای مأموریت محوله، عملا منحل خواهد بود.کلید واژگان: اراضی- ملی- انفال - کمیسیون ماده واحده- شعب ویژهمقدمهالف: بیان مسالههمانطور که می دانیم بر اساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.با این مقدمه ملی کردن به عنوان یکی از اهرم های سلب مالکیت خصوصی با اهداف گوناگون و مختلفی انجام می شود. به عنوان مثال رژیم های انقلابی سوسیالیست، ملی کردن را به صورت یکی از اهداف اساسی خود که برانداختن مالکیت خصوصیِ وسایل تولید است دنبال می کردند. در رژیم های اقتصاد آزاد نیز ملی کردن بعضی از رشته های صنایع و ارتباطات و خدمات به سود همگان به ویژه پس از جنگ جهانی دوم رایج شد. نوع دیگر ملی کردن اکثراً در کشورهای جهان سوم که تحت سلطه استعمار و استبداد بوده اند با هدف باز پس گیری منابع طبیعی و تولیدی انجام می گیرد. هدف اصلی از این گونه ملی کردن، انطباق نظام مالکیت و مدیریت صنایع ملی شده با مبانی ایدئولوژیک نظام جدید و اهداف و آرمان­های انقلابی است. اغلب این موارد بدون پرداخت هرگونه غرامت انجام شده و کارخانجات، صنایع و مؤسسات با کلیۀ اموال متعلق به آنها از مالکیت مالکین خصوصی منتزع و به دولت منقل شده است. مانند ملی کردن برخی کارخانجات، شرکت های خصوصی و تولیدی، سرمایه های خارجی و... که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به موجب مصوبات شورای انقلاب صورت گرفت.(قانون ملی شدن بانک ها مصوب 17/3/58 و قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 10/4/58). اما نوع دیگر ملی شدن به معنی لغو مالکیت­های خصوصی قبلی، تملک و استقرار مالکیت دولت بر منابعی است که تا پیش از آن از مشترکات عمومی و یا مباحات محسوب و مطابق ماده 27 قانون مدنی، افراد مجاز بودند «هر یک از اقسام مختلفه آنها را تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند.». با گسترش جمعیت، افزایش نیازها و کمبود این منابع و نظر به سایر مصالح عمومی، دولت مجبور شد با وضع قوانین و مقررات، تملک این گونه مباحات توسط اشخاص خصوصی را منتفی و یا محدود نماید و صرفاً تحت ضوابط و شرایط خاصی اجازه «استفاده» از این منابع را به شرط دریافت مجوز از دولت آن هم به میزان و مقدار مشخص به افراد بدهد. به عنوان مثال طبق مواد 148 تا 160 قانون مدنی مصوب 18/2/1307 آب های عمومی، انهار طبیعی، رودخانه ها و منابع آب زیرزمینی جزء «مباحات » محسوب می شد که هر کس می توانست با رعایت قوانین مربوط آن را حیازت نموده و مالک آن شود. قوانین مورد اشاره در این راستا همان مقررات مندرج در مواد 148 تا 160 قانون مدنی است که ضوابط ساده ای از قبیل رعایت حق تقدم افراد در تملک آب های مباح، چگونگی تقسیم آب در نهرهایی که توسط دو یا چند نفر مشترکاًٌ احداث می شود و... بوده است. اما «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» مصوب 12/4/1347 به حاکمیت مواد یاد شده پایان داد و آب های عمومی را از زمرۀ مباحات خارج و به عنوان «ثروت ملی» در اختیار دولت قرار داد.ملی کردن جنگل­ها و مراتع را  نیز می توان از این نوع ارزیابی کرد. زیرا تا قبل از تصویب لایحه قانونی ملی شدن، اشخاص می توانستند با تصرف و تبدیل این منابع و اخذ سند مالکیت به ویژه در مورد مراتع، همانند مباحات آنها را تملک کنند، آزادانه با قطع درختان جنگلی در جنگل­های عمومی از چوب آنها استفاده یا دام های خود را در آن تعلیف نمایند. اما با تصویب قانون مذکور تمامی جنگل­ها و مراتع به عنوان ثروت عمومی متعلق به دولت اعلام شد.با ذکر موارد فوق باید گفت که اراضی ملی به موجب ماده 1 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب 1341 جزو اموال عمومی محسوب می شوند و مالکیت دولت بر آن ها به سبب ادارۀ آن ها می باشد و جزو اموال دولتی به مفهوم خاص محسوب نمی شود. همچنین اراضی موات خارج از محدوده شهرها به موجب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 دارای مرجع تشخیص متفاوت از اراضی موات داخل محدوده شهرهاست و دولتی محسوب و سند مالکیت آن ها به نام دولت صادر می شود. طبق ماده 1 و 2 قانون ملی شدن جنگل، عرصه و اعیانی کلیه جنگل و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی و متعلق به دولت اعلام گردید و تصرف و اسناد مالکیت افراد بی اعتبار تلقی شده است. حفظ، احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آن ها به عهده سازمان جنگل بانی ایران واگذار شد. اما در پی تصویب قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 این مهم به وزارت جهاد سازندگی محول شد. لازم به ذکر است مطابق تبصره های 2 و 3 ماده 3 همان ماده توده های جنلگی محاط در زمین های زراعی که در اراضی جنگلداری شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند، عرصه و محاط تاسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل احداث شده اند و اراضی موات و بایر واقع در محدوده قانونی شهرها از شمول قانون ملی شدن جنگل ها خارج اند. اکنون با ادغام وزارت خانه های جهاد سازندگی و کشاورزی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی وظایف مذکور در حیطه اختیارات این وزارتخانه می باشد و از طریق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به اجرای آن مبادرت می نماید. در تازه ترین اقدام نیز شعب و دادگاه ویژه در زمینه رسیدگی به این زمینه تشکیل شده است.ب: ضرورت پژوهشمهمترین ضروتِ انجام پژوهش این است که با توجه به تغییراتی که در شیوه اعتراض به ملی شدن اراضی ملی صورت گرفته است تا کنون اثر منقح و قابل اتکایی در این زمینه کار نشده است؛ کتبی که نیز در این زمینه موجود است بیشتر به کلیات پرداخته و گذشته از آن به روز نیستند. در این راستا با توجه به اینکه تشخیص اولیه اراضی ملی با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (مرجع اداری تشخیص اولیه) می باشد این ضرورت آشکار می شود که طرق اعتراض به ملی شدن نزد محاکم قضایی چگونه بوده و اصولا رویه و سیر اعتراض به آرای این مراجع چگونه است؟ پاسخ به این موارد، همچنین تشریح انواع اراضی با تکیه بر اراضی ملی در این پژوهش مورد تأکید قرار گرفته است.ج: سوالات تحقیقسوال اصلی
  • جایگاه اراضی ملی در انفال چیست؟
سوالات فرعی
  • طبق آخرین تحولات قانونگذاری و قضایی، فرآیند رسیدگی و اعتراض به ملی شدن اراضی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب کدام قوانین انجام و مرجع رسیدگی به این اعتراضات کدام است ؟
  • معیار تمیز انفال چیست؟
د: فرضیه های تحقیقفرضیه اصلی:باتوجه به اصل 45 قانون اساسی، اراضی ملی از مصادیق بارز انفال و دارای جایگاه ویژه ای است.فرضیه فرعی:
  • از سال1390، رسیدگی به پرونده های جدید منابع طبیعی در صلاحیت شعب ویژه مطابق با قانون افزایش بهره وری کشاورزی است.
  • معیار تمیز­ انفال، مالک خاص نداشتن است.
ه: هدف تحقیقتغییرات قوانین و مقررات اخیر در مورد قابلیت اعتراض در مراجع سابق مانند کمیسیون ماده واحده با تشکیل شعب ویژه تا کنون، ابهاماتی ایجاد کرده است که شناخت دقیق اراضی ملی و چگونگی اعتراض به ملی شدن اراضی مهم می نماید که بررسی آن مهمترین هدف این تحقیق است. در کنار  این امر مساله مهم دیگر نیز قوانین حاکم در این زمینه است. این نکته نیز قابل توجه است که با اتمام کار کمیسیون ماده واحده(با احتساب عدم ورودی پرونده جدید به این کمیسیون) این سوال مطرح می شود که اشخاص چگونه می توانند اعتراضات خود را پیگیری کنند. در کنار این اهداف نیز می توان به اهداف دیگر این تحقیق اشاره کرده که شامل مواردی در رابطه با نقش کاداستر در جلوگیری از زمین خواری و نقش شواری حفاظت از بیت المال در جلوگیری از تملک و تصرف اراضی ملی را ذکر کرد.و: روش پژوهشبا استفاده از مدل ترکیبی؛ توصیفی و تحلیلی به مطالعه موضوع پرداخته و جهت بررسی مسأله، فرضیه و پرسش­های پژوهش با استفاده از روش کتابخانه­ای و از طریق منابع مکتوب نظیر کتب، مقالات، پایان نامه ­ها، پژوهش­ها، قوانین و مقررات و اینترنت به این امر اقدام نموده­ام. تعداد صفحه :114قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید