دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی: رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان فولاد شهر

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش: روانشناسی تربیتی

عنوان : رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان فولاد شهر

دانشگاه شهید چمران اهواز

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش روانشناسی تربیتی

عنوان:

رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان فولاد شهر

استاد راهنما:

دکتر سیروس عالی پور بیرگانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شودتکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالب:فهرست‌ جدول‌ها....................................................................................................................................................Vفهرست ‌نمودارها.................................................................................................................................................VIIفصل اول: کلیات پژوهشمقدمه......................................................................................................................................................................2بیان مسئله................................................................................................................................................................3اهمیت و ضرورت پژوهش......................................................................................................................................7هدف کلی پژوهش ..............................................................................................................................................10اهداف جزیی پژوهش............................................................................................................................................10فرضیه­­های پژوهش................................................................................................................................................10تعریف‌های مفهومی و عملیاتی متغیرها.................................................................................................................11فصل دوم: پیشینه‌ی پژوهشتعریف پرخاشگری...............................................................................................................................................15انواع پرخاشگری...................................................................................................................................................17پرخاشگری پیدا و پنهان........................................................................................................................................18پرخاشگری پیش کنشی و واکنشی........................................................................................................................18پرخاشگری ابزاری و خصمانه .............................................................................................................................19پرخاشگری عاطفی وتجاوزگرانه..........................................................................................................................19پرخاشگری دفاعی و مجرمانه..............................................................................................................................20دیدگاه های نظری در مورد پرخاشگری...........................................................................................................20دیدگاه روانکاوی..............................................................................................................................................20دیدگاه یادگیری................................................................................................................................................21دیدگاه عقلانی-هیجانی....................................................................................................................................23دیدگاه جامعه شناسی.......................................................................................................................................22دیدگاه ذاتی و غریزی......................................................................................................................................23دیدگاه موقعیتی................................................................................................................................................23دیدگاه انگیزشی ..............................................................................................................................................25راههای کنترل پرخاشگری...............................................................................................................................28مؤلفه های مزاج..............................................................................................................................................33سطح فعالیت...................................................................................................................................................34قابلیت پیش بینی.............................................................................................................................................34نزدیک شدن یاکناره گیری ااز محرک جدید...................................................................................................35سازش پذیری..................................................................................................................................................36شدت بیان خلق..............................................................................................................................................37ثبات فراخنای توجه .......................................................................................................................................38حواسپرتی ....................................................................................................................................................39آستانه حسی....................................................................................................................................................40پدر و مادر شدن......... ....................................................................................................................................41تعامل مادر-فرزند.............................................................................................................................................42تعامل پدر-فرزند..............................................................................................................................................45طرد-پذیرش والدین.........................................................................................................................................48رویکردهای نظری به تعامل والد-فرزند.........................................................................................................52نظریه روان تحلیل گری....................................................................................................................................52نظریه زیستی.....................................................................................................................................................53نظریه رفتارگرایی..............................................................................................................................................53نظریه یادگیری اجتماعی...................................................................................................................................54نظریه­ی انسان گرایی........................................................................................................................................55نظریه تعامل گرایی نمادین...............................................................................................................................56نظریه منظومه ای..............................................................................................................................................57نظریه طرد-پذیر.ش والدین..............................................................................................................................58نظریه دلبستگی.................................................................................................................................................59کیفیت دلبستگی...............................................................................................................................................62دلبستگی در دوران کودکی..............................................................................................................................63شیوه های فرزندپروری...................................................................................................................................65بازنگری پژوهش­های خارجی انجام شده در رابطه با متغیرها........................................................................69بازنگری پژوهش­های داخلی انجام شده در رابطه با متغیرها..........................................................................86فصل سوم: روش پژوهشجامعه‌ی آماری و روش نمونه‌گیری................................................................................................................89ابزارهای پژوهش.............................................................................................................................................91طرد- پذیرش والدین......................................................................................................................................93مزاج کودکی میانه.........................................................................................................................................101پرخاشگری باس و وارن...............................................................................................................................104روش­ اجرای پژوهش...................................................................................................................................107روش های آماری تجزیه تحلیل داده ها.......................................................................................................108فصل چهارم: یافته‌های پژوهشمقدمه............................................................................................................................................................110یافته­های توصیفی.........................................................................................................................................110یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش....................................................................................................... 115فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیریتبیین یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش..............................................................................................128محدودیت­های پژوهش .............................................................................................................................133پیشنهادهای پژوهش...................................................................................................................................134پیشنهادهای نظری......................................................................................................................................134پیشنهادهای کاربردی..................................................................................................................................135منابعفارسی........................................................................................................................................................137انگلیسی.....................................................................................................................................................141فهرست جداولجدول1-3. توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب دبستانهای انتخاب شده............................................................90جدول 2 – 3 چهار گروه بدست آمده از ترکیب دو عامل طرد و پذیرش والدین بر اساس پرسشنامه طرد و پذیرش والدین.......................................................................................................................................................92جدول 3-3. ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف مقیاس طرد–پذیرش والدین ویژه کودکان (فرم پدر).......................................................................................................................................................................93جدول 4-3. شاخص‌های برازندگی مربوط به تحلیل عامل تأییدی پرسشنامه طرد – پذیرش والدین ویژه کودکان (فرم پدر)...............................................................................................................................................................94جدول5-3. ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف مقیاس طرد–پذیرش والدین ویژه کودکان ( فرم مادر) ...............98جدول 6-3. شاخص‌های برازندگی مربوط به تحلیل عامل تأییدی پرسشنامه طرد – پذیرش والدین ویژه کودکان(فرم مادر)..............................................................................................................................................................99جدول 7-3.ضرایب پایایی خرده مقیاس های پرسشنامه­ی مزاج کودکی میانه....................................................103جدول8-3 ضرایب روایی خرده مقیاس های پرسشنامه­ی مزاج کودکی میانه.....................................................104جدول -3. ضرایب پایایی خرده مقیاس های پرسشنامه­ی پرخاشگری باس و وارن در پژوهش حاضر..........106جدول10-3ضرایب روایی خرده مقیاس های پرسشنامه­ی پرخاشگری با نمره کل مقیاس..............................107جدول -4. شاخصهای توصیفی نمره کل طرد- پذیرش پدر و نمره کل طرد- پذیرش مادر............................110.جدول2-4. شاخصهای توصیفی نمره کل رفتار پرخاشگرانه و ابعاد آن...........................................................111جدول3-4. شاخصهای توصیفی نمره کل خلق و خوی کودک و مولفه های آن..............................................112جدول -4. همبستگی نمره کل متغیر طرد - پذیرش پدر و طرد - پذیرش مادر با نمره کل پرخاشگری........113جدول5-4. همبستگی مولفه های خلق و خوی کودک با نمره کل پرخاشگری................................................113جدول6-4. همبستگی مولفه های خلق و خوی کودک با ابعاد پرخاشگری........................................................114.جدول 7-4. تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد- پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیش­بین­های رفتار پرخاشگرانه...........................................................116جدول8-4. تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد - پذیرش پدر، طرد - پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیش­بین­های پرخاشگری کلامی................................................118جدول 9-4. تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد- پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیش­بین­های پرخاشگری جسمی........................................................119جدول 10-4. تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد-پذیرش پدر، طرد-پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیش­بین­های خشم.............................................................................121جدول 11-4. تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد- پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیش­بین­های خصومت............................................................122جدول 12- 4.تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد-پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر و مؤلفه های خلق و خوی دانش آموزان به عنوان پیش­بین­های پرخاشگری غیرمستقیم.......................................124جدول 13-4. تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد-پذیرش پدر، طرد-پذیرش مادر به عنوان پیش­بین­های نمره کل پرخاشگری در دانش آموزان با حواسپرتی بالا........................................................125جدول 14-4.تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد-پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر به عنوان پیش­بین­های نمره کل پرخاشگری در دانش آموزان با حواسپرتی پایین....................................................126فهرست نمودارهانمودار 1-3. بارهای عاملی ماده‌های مربوط به پرسشنامه طرد – پذیرش والدین ویژه کودکان ( فرم پدر)...........96نمودار 2-3. بارهای عاملی ماده‌های مربوط به پرسشنامه طرد – پذیرش والدین ویژه کودکان ( فرم مادر) ......100چکیدههدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی با رفتار پرخاشگرانه آنها در شهر فولادشهر بود. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود. در این راستا 196 نفر دانش آموز دختر پایه ششم ابتدایی به صورت نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه طرد-پذیرش والدین ویژه کودکان (فرم پدر و مادر)، پرخاشگری باس و وارن و مزاج کودکی میانه استفاده شد. یافته ها نشان دهنده آن بود که طرد-پذیرش والدین و حواسپرتی بطور معنی داری پیش بینی کننده پرخاشگری دانش آموزان است. طرد-پذیرش پدر و آستانه ی حسی پیش بین های پرخاشگری کلامی در دانش آموزان، طرد-پذیرش مادر پیش بینی کننده پرخاشگری جسمی و خصومت در دانش آموزان و طرد-پذیرش مادر و حواسپرتی پیش بینی کننده خشم در دانش آموزان بوده، طرد-پذیرش والدین پیش بینی کننده های معنی دار پرخاشگری غیر مستقیم در دانش آموزان بودند. همچنین نتایج حاکی از آن بود که طرد-پذیرش مادر، پیش بینی کننده پرخاشگری در دانش آموزان با حواسپرتی بالا و طرد-پذیرش پدر، پیش بینی کننده پرخاشگری در دانش آموزان با حواسپرتی پایین استمقدمهپرخاشگری یکی از شایع ترین اختلال های رفتاری دانش آموزان در مدارس می باشد که به صورت پرخاشگری فیزیکی، کلامی و رابطه ای قابل مشاهده است. آنچه باعث توجه محققان تربیتی به این اختلال رفتاری در مدارس شده است، آثار نا مطلوب آن بر حالات درونی فرد و پیرو آن رفتار بین فردی افراد است و همچنین باعث ایجاد تصویر منفی در بین همسالان و آموزگاران، طرد از سوی والدین و همسالان، افت تحصیلی،ترک تحصیل،مصرف مواد، بیماری و مشکلات دیگر می شود (شهیم، 2007).تحقیقات صورت گرفته در زمینه اختلال های رفتاری، این نتیجه را در برداشته که در بروز این اختلال های رفتاری عواملی مثل خانواده، به ویژه الگوی رفتاری والدین و عوامل ارثی و زیستی مثل شخصیت، سن،جنس و خلق و خوی کودک موثر است.خلق و خوی کودک چه به تنهایی و چه با توجه به محیط،عامل مهمی است که به صورت روانی و رفتاری در کودک نمود پیدا می کند و در تحول اجتماعی، شخصیت و سازگاری روانی کوکان نقش ایفا می کند.مطالعات نشان داده است که رابطه والدین با فرزندان یک عامل حیاتی برای سازگاری روان شناختی فرزندان است و رفتار پرخاشگرانه فرزندان بیشتر حاصل خانواده های مشکل دار، دارای ساختار ناسالم و ارتباط نامطلوب والدین با فرزندان است که در این خانواده ها معمولا یک محرک استرس زا مانند عدم سازگاری زناشویی، عدم پذیرش فرزندان توسط والدین (فقدان صمیمیت، محبت، عشق، مراقبت، آسایش، حمایت و دیگر تظاهرات مثبت)، طرد والدین (فقدان احساسات مثبت و حضور گسترده ای از رفتارهای آسیب زای جسمانی و روان شناختی)، رفتارهای متفاوت والدین، کنترل روانی فرزندان توسط والدین و خلق و خوی دشوار آنها وجود دارد (شایگتو[1]، منگلزدورف[2] و بران[3]، 2014؛ اکسینر[4] و بایدر[5]،2014؛ روهنر[6]و خالقی[7]، 2012؛ جولی[8] و آندر[9]، 2011). پس بی تردید خانواده و چگونگی روابط میان اعضای خانواده و کیفیت ارتباط والدین و فرزندان و خلق و خوی خود کودک در شکل گیری اختلاهای رفتاری نظیر پرخاشگری نقش و اهمیت به سزایی دارد. بنابرین، برقراری محیطی گرم و صمیمی در خانواده و رابطه محبت آمیز بین والدین و فرزندان باعث کاهش پرخاشگری فرزندان و رفتارهای برون ریزی شده آنها خواهد شد و توجه به خلق و خوی کودک و شناخت بهتر آن به سلامت و رشد بهینه کودکان کمک شایانی خواهد کرد.تعداد صفحه : 174قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

1 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.