دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : فقیهی آماده

دانلود متن کامل کار تحقیقی وکالت رشته حقوق

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) بیوگرافی : 8اهداف تحقیق : 10چکیده 12ارزشیابی تحصیلی.. 13ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (achievement  evelution Academic  ). 14ویژگی ارزشیابی فرایند - مدار. 15آشنایی با پاره ای از مفاهیم ارزشیابی.. 15«تفاوت بین اندازه گیری و ارزشیابی ». 17ارزشیابی توصیفی.. 17تشخیص مفاهیم : 18تعریف مدیریت.. 18وظایف مدیردر امور دانش آموزان : 19وظایف مدیر درامور کارکنان. 20قدرت شخصی.. 21قدرت مقام. 22وظایف مدیر در زمینه بـرنامه آموزشـی و تدریس.. 22مدیریت آموزشی.. 23تعاریف مدیریت آموزشی.. 23انواع سبکهای مدیریت : 24رهبری فرهمند. 25رهبری تحول گرا 25روش های آموزش : 25روش های جدید آموزشی.. 26ارزشیابی IPI و CAI و IGE و سایر روشها : 29ویژگیهای روش واحد ها : 30روش واحد موضوع : 31ویژگیهای روش واحد موضوع : 33محاسن و محدودیتهای روش واحد موضوع : 33نمونه ای از یک واحد تجربی : اهیمت آب در زندگی.. 34روش واحد طرح : 35ویژگیهای روش واحد طرح : 35محاسن و محدودیتهای روش واحد طرح : 36نقش برنامه ریزی آموزشی در فرایند نظام آموزشی.. 38ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان یک تخصص.... 41ضرورت ارزشیابی آموزشی.. 41جایگاه و نقش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در آموزش و یادگیری فرایند – مدار. 42آشنایی با پاره ای از مفاهیم ارزشیابی.. 43اصول و مفاهیم قابل تاکید در ارزشیابی.. 44اهدافی که ارزشیابی آموزشی در نظر دارد. 44نقش ارزشیابی در برنامه درسی و پیشرفت تحصیلی.. 44سخنان حضرت امام خمینی (ره) با تمسک به قرآن و به شرط وحدت ناگسستنی.. 47فرهنگ و معارف قرآنی. 56نقش وزارت آموزش و پرورش  د رتوسعه معارف بین نوجوانان. 61تهیه و تدوین متون درسی.. 62همکاری آموزش و پرورش با سازمان تبلیغات اسلامی.. 69عوامل مؤثر ارتباطی : 75-عدم اعتماد به نفس وترس از تمسخر دیگران. 852- امنیت شغلی1 در آینده 873- تعاریف و مفاهیم ایمنی و بهداشت کار. 874- روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار. 875- قوانین دولتی و ایمنی و سلامت حرفه‌ای.. 886- قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران. 887- موازین مربوط به ایمنی و بهداشت کار. 898- مدیریت ایمنی و سلامت محیط کار. 899- عوامل کلیدی بهبود ایمنی و سلامت حرفه‌ای محیط کار. 909- 1- فرهنگ... 909-2- سیستم ها 909-3- سخت افزار. 9110- اجزای برنامه ایمنی.. 9111- ارزیابی عملکرد ایمنی و سلامت.. 9111-1- موارد راهنما به منظور ارزیابی عملکرد ایمنی و سلامت.. 9112- چگونگی ایجاد یک برنامه جامع کنترل مخاطرات بالقوه 9213- انواع برنامه‌های ایمنی.. 9213-1- برنامه‌های ایمنی بر مبنای رفتار. 9213-2- برنامه‌های ایمنی بر مبنای مشوق.. 9314- نظرات جاری در ایمنی و سلامت.. 9315- استرس13. 9415-1- استرس شغلی.. 9415-2- سندروم سازگاری عمومی14. 9415-3- ایجاد کننده‌های استرس15. 9515-4- منابع استرس.. 9615-5- علل کاری استرس.. 9615-5-1- بار زیاد کاری.. 9715-5-2- فشار کاری کم. 9715-5-3- نوبت کاری.. 9715-5-4- روابط بین شخصی.. 9715-5-5- تغییر. 9715-5-6- جو سازمانی.. 9815-5-7- محیط فیزیکی.. 9915-5-8- ابهام نقش.. 9915-5-9- عوامل شخصی.. 9915-5-10- عوامل خارجی.. 9915-5-11- شرایط اقتصادی.. 9915-5-12- مقررات و قوانین دولتی.. 10015-5-13- مسافرت.. 10015-5-14- ارزش‌های جامعه. 10115-5-15- جرم و جنایت.. 10115-5-16- موضوعات خانوادگی و شخصی.. 10116- استرس و عملکرد کاری.. 10117- رابطه استرس و ترک خدمت و سبک رهبری.. 10218- تصمیم گیری و استرس.. 10219- علائم استرس.. 10320- مدیریت استرس.. 10320-1- استراحت.. 10320-2- ورزش.. 10520-3- رژیم غذایی.. 10520-4- صحبت کردن. 10520-5- برنامه ریزی و مدیریت زمان. 10520-6- تفویض.... 10521- ده راه که مدیریت بوسیله آن می‌تواند استرس کار کنان را در حین کار کاهش دهد. 105نتیجه گیری.. 106 منابع........................................................................................................................................................................................................................................108مقدمهارزشیابی یکی از ارکان هر برنامه درسی است همان طور که در ابتدای هر درس با انجام ارزشیابی تشخیص میزان دانش و توانایی فراگیران سنجیده می شود . پس از هر درس و در پایان درس نیز آموخته های دانش آموزان ارزشیابی می گردد .معمولاً ارزشیابی هم میزان پیشرفت فراگیران و هم میزان توفیق آموزگاران را می سنجد و نقاط قوت و ضعف برنامه آموزشی را نشان می دهد .ضمناً آموخته های فراگیران در سه حیطه ی دانش – مهارت علمی – نگرش مورد ارزش و سنجش قرار می گیرد .در این ارزشیابی رشد میزان یادگیری هردانش آموز مورد نظر است و همچنین فعالیت تلاش فردی و گروهی دانش آموزان منظور می شود . فعالیت خارج از کلاس دانش آموزان بخشی از نمره ارزش یابی مستمر را شامل می شود و ضمناًباید به تفاوتهای فردی فراگیران توجه شود .در پایان برای داشتن یک ارزشیابی توصیفی همراه با یادگیری مؤثر و مفید لازم است که معلمان با اهداف این نوع کار و ابزار و نحوه ی انجام آن آشنا شوند وآنگاه اولیاء را در جریان کار قرار دهند و آنها را توجیه کرد و سپس دانش آموزان را توجیه کرد و در این صورت است که همگی با هم با فکر و توان هم می توانیم راه را تا پایان ادامه دهیم و به نتایج مطلوب برسیم .اهدافی که ارزشیابی تحصیلی در نظر داردبا عنایت به اهمیت ارزشیابی می توان اهداف زیر را برای آن مطرح نمود :- ارزشیابی می تواند به عنوان عاملی مؤثر در تشخیص شیوه صحیح تدریس و کمک به ارتقاء و اعقلای آن یاری رسان معلم باشد .- بر اساس نتایج حاصله از ارزشیابی می توان در انتخاب معلمان کارآمد و شیوه تدریس مؤثر تصمیم گیری نمود .- دانش آموزان در این زمینه بهره ور خواهند شد و از نتایج ارزشیابی می توانند به نقاط ضعف و قوت خود آگاهی پیدا نموده درصدد رفع یا تقویت آن نقاط باشند .- ترسیم ضوابط خاص در زمینه ی ارائه ی شیوه های مؤثر-  تدریس هدفهای ارزشیابی بر حسب سؤالی که ارزشیاب درباره بازده مورد ارزشیابی مطرح میکند فرق می کند و کار آن گروه از شیوه های ارزشیابی که در نظام تحصیلی به کار می رود . این است که تحقیق هدف های آموزشی را کنترل می نماید . اهداف این تحقیق عبارتند از :مقصود از ارزشیابی خدمت به آموزش است ، نه در کمین نشستن برای غافلگیر کردن دانش آموزان و محک زدن او با معیار آنچه «نمی داند» فرهنگ موفقیت را میتوان با کاربرد روش صحیح در آموزش و ارزشیابی بر فضای کلاس غالب کرد .در ارزشیابی (توصیفی) میزان افزایش یادگیری هر دانش آموز مدنظر می باشد و همچنین فعالیت تلاش فرد و گروهی دانش آموزان منظور می شود .فعالیت خارج از کلاس فراگیران بخشی از نمره ارزشیابی مستمر را شامل می شود و ضمناً باید به تفاوتهای فردی فراگیران توجه شود .اطلاعات حاصل از سنجش و ارزشیابی مستمر هر دانش آموز به این پرسش معلم پاسخ دهد که این دانش آموز در کجا قرار دارد . و برای پیشرفت  او چه می توان کرد ؟ نه این که معلم نتیجه گیری نماید که مثلاً این دانش آموز زیر حد متوسط ، کند ذهن یا تیز هوش است.  

اهداف تحقیق :

کسب مهارت های بحث و گفتگومشارکت در فعالیتهای گروهیایجاد انگیزه برای مطالعه و یادگیریکسب مهارتهای مربوط به ارتباطات بین فردیکسب مهارتهای مطالعه درستتوجه به موضوع مورد مطالعهکسب مهارت تفکر انتقادیارتباط بین یادگیری قبلی و بعدیتثبیت یادگیری از طریق مرور کردن ، سؤال جواب و یافتن جوابتلفیق مهارتهای شنیدن ، خواندن ، تفکر و نوشتنافزایش اعتماد به نفس و ابراز وجود

چکیده

در این مقاله سعی شده است که بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( کیفی – یاد گیری ) فراگیران با توجه به اهمیت آن نگاهی داشته باشیم .بر اساس این روش که همان سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با هدفهای آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیم گیری که آیا فعالیت های آموزشی معلم و تلاش های فراگیران به نتایج مطلوب رسیده است . بدین منظور از انواع ارزشیابی ها که شامل آغازین – تکوینی ( مستمر ) پایانی ( تراکمی ) مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .هم چنین اصول و مفاهیم قابل تاکید در ارزشیابی توصیفی و نقش آن در آموزش و یادگیری حد نظر واقع شده است در این مباحث سعی شده که اهداف ارزشابی توصیفی و ارتباط آن با ارزشابی تکوینی بیان شود . بعد از این موارد ابزارهایی که در این روش استفاده می شود .پوشه کار – پروژه – آزمون های عملکرد می باشد .برای مثال : در آزمون عملکرد ،  تهیه یک آزمون عملکرد از نوع سیاهه یا چک لیست می باشد .در مجموع  امیدواریم که راهکارهای مناسب جهت چگونگی استفاده از ابزار ها و نتایج حاصل از ارزشیابی توصیفی ارائه شده باشد . تعداد صفحه :108قیمت : 8800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید