دانلود کامل پایان نامه ارشد: پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنائی ایران و اسنادبین الملل

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنائی ایران و اسنادبین الملل

 

واحد بین المللی قشم

پایان نامه

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته حقوق جزا و جرم شناسی

 

موضوع

پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنائی ایران و اسنادبین الملل

 

استاد راهنما :

استاد مشاور:

نمیسال تحصیلی92-1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالب  عنوان                                                                                            صفحهمقدمهبیان مسئله ...........................................................................................................................2اهمیت وضرورت انجام تحقیق ............................................................................................4مرور ادبیات و سوابق .........................................................................................................5جنبه جدید بودن ونوآوری درتحقیق ....................................................................................5اهداف مشخص تحقیق ........................................................................................................5سئوالات تحقیق ...................................................................................................................6فرضیه های تحقیق ...............................................................................................................6روش شناسی تحقیق ............................................................................................................7متغیرهای مورد بررسی .........................................................................................................7گرد آوری داده ها ...............................................................................................................8تعریف واژه ها و اصطلاحات ..............................................................................................8تعریف مجازات ...................................................................................................................8تعریف بزهکاری ..................................................................................................................8 فصل اول : بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعیتعریف بزهکاری ...............................................................................................................12تعریف بزه در رویکرد های مختلف ...................................................................................13رویکرد حقوقی جرم .........................................................................................................13رویکرد جامعه شناختی ......................................................................................................14رویکرد جرم شناسی ..........................................................................................................14تعریف انواع بزه های معمول .............................................................................................15رویکرد ها در مورد علل بزهکاری .....................................................................................16رویکرد شکل ظاهری ........................................................................................................16رویکرد ساختار زیستی ......................................................................................................17رویکرد روانشناختی ..........................................................................................................18رویکرد وضعیت اقتصادی .................................................................................................20رویکرد کنترل اجتماعی .....................................................................................................21رویکرد پیوند افتراقی .......................................................................................................22رویکردهای التقاطی............................................................................................................24پیشگیری از بزهکاری.........................................................................................................26پیشگیری اولیه (سطح اول ) : ایجاد یک محیط سالم ..........................................................26پیشگیری ثانویه (سطح دوم ) : کاهش عوامل خطر زا ........................................................27پیشگیری ثالثیه (سطح سوم ) : کنترل موقعیت خطر ...........................................................28استراتژی های پیشگیری از بزهکار ....................................................................................28 فصل دوم : کودکان بزهکار وبزه دیده در حقوق ایرانقوانین موضوعه ایران در خصوص کودک بزهکار .............................................................36مفهوم کودک در قوانین ایران ............................................................................................37حدود ................................................................................................................................38قصاص .............................................................................................................................38دیات  ...............................................................................................................................38تعزیرات ............................................................................................................................39های بازدارنده ...................................................................................................................40قوانین موضوعه ایران در خصوص کودک بزه دیده ...........................................................40تخفیف ..............................................................................................................................41تشدید ...............................................................................................................................41جرم انگاری ......................................................................................................................42 فصل سوم : شناخت کودکان ونوجوانان در معرض خطر و علل بزه دیدگی آنانکودکان ونوجوانان در معرض خطر و بزه دیدگی ..............................................................52 فصل چهارم : در آمدی برحمایت از اطفال بزه دیده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللیحمایت در برابر مواد مخدر................................................................................................63حمایت از حقوق اجتماعی ................................................................................................70حمایت در برابر ضرب و جرح و آزار جسمانی .................................................................74حمایت در برابر جرایم جنسی............................................................................................79نتیجه گیری و پیشنهادها .....................................................................................................چکیدهظهورجنبش های بزه دیده شناسی در دهه های اخیر و تأثیرگذاری آنان در کاهش جرایم، موجب شد که چشم انداز جدیدی تحت عنوان«حمایت از بزه دیدگان » مورد توجه جرم شناسان قرار گیرد. ضرورت حمایت از بزه دیدگان، گسترۀ مبانی مستحکم و ارزشی این اندیشه نوین، سازمان های بین المللی را وادار نمود که در اندک زمانی طرح حمایت از بزه دیدگان جرایم را در اسناد و کنوانسیون های بین المللی به تصویب رسانده و دول عضو را ملزم به اجرای آن نماید. ضرورت حمایت از بزه دیدگان جرم و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی بر کسی پوشیده نیست، اما آن چه که در این زمینه مهم و راهگشا می باشد اولا، شناسایی و اولویت بندی نیازهای اساسی بزه دیدگان است و پس از آن آرایۀ را هکار و اتخاذ سیاست های کاربردی در راستای حمایت از بزه دیدگان است.گروه های آسیب پذیر، از جمله اطفال، به لحاظ شرایط خاصشان نیازمند حمایت از آنها از طریق اتخاذ سیاست افتراقی صورت می گیرد.سیاست افتراقی در قوانین داخلی به صورت جرم انگاری خاص در حوزه اطفال و یا به صورت تشدید مجازات متجلی می شود.در اسناد بین المللی نیز توجه ویژه ای به اطفال شده است. سعی داریم که به تطبیق حمایت های کیفری پیش بینی شده برای اطفال در اسناد بین المللی با قوانین داخلی بپردازیم.واژگان کلیدی:حمایت کیفری، قوانین داخلی، اسناد بین المللی، سیاست افتراقی، اطفال بزه دیده.مقدمه
1-1-بیان مسئله امروز مسئله بزهکاری نوجوانان و جوانان بصورت یکی از حادترین مسائل اجتماعی جـوامع مختلف­در­آمده است. پیدایش جوامع و ارتکاب­جرم­در­آغاز با یکدیگر همراه بود‌ه‌اند، زیرا از روزی که افراد دور هم جمع شده و تشکیل جامعه داده‌اند جـرم نیز با آنان همراه شده و گسترش یافـته است. رسـوخ بزهـکاری در میان نوجــوانان و جوانان که سازندگان اجتماع فردا هستند و ریشه دار شدن آن موجب بیم و نگرانی بیشتری شده است. بزهکاری اصولاً از مجمـوعه‌ای از جرائمی به وجود می‌آید کـه در یک زمان و مـکان معین به وقـوع مـی پیوندد و بـه همین جهت زمانی که مورد بررسی قرار می گیرند، در حقیقت کلیه پدیده هـای اقتصادی، فرهنگـی، بهداشتی، سیاسی، مــذهبی، خـانوادگی و ... یک جـامعه عمیقاً مـورد مطالعه­واقع­مـی­شوند.­در­وهله­اول­بزهکاران از جهات مختلف، سن و میزان تحصیلات، جرم، مشکلات خانوادگی و ... تقسیم بندی می‌شوند و به دنبال آن علل و عوامل مؤثر بزهکـاری اطفال­و نوجوانان و­پیشگیری از این عامل مورد بررسی قرار می‌گیرد. علل­و­عوامل­مؤثر­در­بزه­دیدگی:عامل­بروز بزهکار معمولاً عامل واحدی نیست، بلکه همیشه چندین­عامل­دست­به دست یکدیگر داده و باعث بروز بزه در افراد می شوند. عوامل­مهمی­که­می‌توان­نسبت­به­سایر عوامل اساسی‌تر تشخیص داد شامل عوامل اجتماعی، اقتصادی، روابط والدین و نوجوان می شود.عوامل اجتماعی: جامعه شناسان به عوامل مستقیم و غیر مستقیم محیط و تراکم جمعیت، وضع سکونت، آلودگی هوا و ... توجه کرده‌اند. نقش شرایط اجتماعی و تعارضاتی کـه در چارچوب آن به وقوع می پیوندد. انکـار ناپذیر است. به همین دلیل نه می توان بزهکاری را تنها بر اساس عوامل اجتماعی بررسی کـرد و نه یافته‌‌هــای مستقل این زمینه قبلی همواره هماهنگ است. بررسی ها نشان می دهد وقتی که در جامعه‌ای ثبات و پایداری اجتماعی وجود نداشته باشد، میزان بزهکاری رو به افزایش می گذارد. و به عکس، هر قدر جامعه به سوی پایداری سوق داده شود، میزان بزهکاری کاهش می یابد.عوامل­اقتصادی: فقر­یکی­از عوامل مهم از انواع انحرافات از جمله دزدی و انحراف جنسی در مردم،­به­ویژه­اطفال­و نوجوانان است. فقر بی گمان به وجود آورنده سختی ها و ناملایماتی است که اگر نتوان با آنها مبارزه کـرد، خواه ناخواه انسان را به زانو در می‌آورد. بیشتر محرومیتها و برآورده نشدن تمایلات کـه موجب عــدم اطمینان اجتماعی می‌شود، ناشی از عوامل فقر است و نمی توان آن را نادیده گرفت. بیکاری، کمبود مواد غذایی و پوشاک، بی‌سوادی و عقب افتادگی، جهل و خرافات، عدم بهداشت کافی و انواع بیماریهای روحی و جسمی و حتی در سطح جهانی، جنگها و خونریزیها، ریشه در نیازهای مادی و ترس از فقر دارد.محیط خانوادگی: بررسی‌های مختلف نشان داده است که محیط خانواده رابطه مستقیمی با بروز رفتار بزهکـارانه و انحرافی دارد. بزهکاران اغلب دارای والدینی نامناسب و محیط خانوادگی متشنج و از هم گسیخته هستند. این افراد اغلب در برابر والدین مقاومت می کنند، به طور کلی این افراد کسانی هستند کـه بالقوه نیروی بزهکارانه فراوانی در وجود خود دارند، اما اینکه این نیروها روزی بـه بالفعل تبدیل شوند بستگی به طـرز رفتار والدین و سایر افـراد خانواده و محیط اجتماعی که در آن قرار می گیرند دارد. وضـع خانوادگی و محیط عاطفی عـوامـل بسیار مهمی در بروز بزهکاری است.عوامل مهم دیگری که در بزهکاری نوجوانان مؤثرند به نقش دوستان و همسالان، عـوامـل روان شناختی، تغییرات سریع اجتماعی، مهاجرت، زندگی در شهرهای شلوغ و پر جمعیت و تماشای مکرر برنامه های خشونت بار می‌توان اشاره کرد.1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیقفایده این تحقیق ناظر برجنبه های کاربردی آن است که می تواند درمجامع علمی و دانشگاهی مورداستفاده مخاطبان قرارگیرد.اما اهمیت آن به دلیل خلاء پژوهشی موجود در این­حوزه­است­که­پژوهشگردرصدد­است­بابهره­گیری دست ازهمه منابع موجودوقابل دسترسی، تحلیل جدیدی درمورد بزه دیدگی اطفال در سیاست جنائی ایران و اسناد بین الملل ارائه دهد ودلایل، انگیزه هاواهداف اصلی بزه دیدگی اطفال در سیاست جنائی ایران و اسناد بین الملل  را باز نمایاند.همین امراهمیت وضرورت پژوهش دراین حوزه رانشان می دهد.1-3-مرور ادبیات و سوابق در ایران پایان نامه های در این خصوص نوشته شده است د ردانشگاه قم درخصوص بزه دیدگی اطفال و نوجوانان تحقیق شده است . د ردانشگاه تهران در خصوص بررسی علل و راههای پیشگیری از بزهکاری در جوانان پایان نامه ای کامل نوشته شده است. 1-4-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: عنایت به اینکه حقوق کیفری ایران، مبتنی بر حقوق جزای اسلام و متاثر از قواعد شرع است و با توجه به قلّت منابع مرتبط با بحث مورد نظر و با التفات به ارتباط پایان نامه با حوزه های متعدد حقوق کیفری بویژه نظریات و مکاتب نوین جرم شناسی، موضوع حاضر نوعاً خاص و واجد جنبه نوآوری است .     تعداد صفحه : 118قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید