رساله دکتری زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی : بررسی روایات کیکاووس در متون اساطیری، حماسی، تاریخی ایران و مقایسه‌ی آن با روایات مشابه ملل دیگر

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

موضوع:بررسی روایات کیکاووس در متون اساطیری، حماسی، تاریخی ایران و مقایسه‌ی آن با روایات مشابه ملل دیگر  پایان‌نامه‌ی ارایه شده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز به عنوان بخشی از فعالیت‌های تحصیلی لازم برای اخذ درجه‌ی دکتریدر رشته‌ی:زبان و ادبیات فارسی، گرایش ادبیات حماسیاز دانشگاه شیرازشیراز استاد راهنما:دکتر اکبر نحویبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودچکیدهکیکاووس فرزند کیقباد و دومین شاه کیانی در شاهنامه پرماجراترین شاه در روایات ملّی ایران است و مشهورترین داستان‌های حماسی ایران بیش‌تر در دوران کیکاووس و به سبب کارهای نابخردانه‌ی او صورت پذیرفته‌اند و به همین علت نامبردارترین شخصیت‌های پهلوانی شاهنامه در دوران کاووس می‌زیسته‌اند و یا اوج پهلوانی‌های ایشان در این دوران بوده است. از این گذشته داستان‌ها و روایات پیرامون کاووس از جمله توان جوان کردن پیران و شفا بخشیدن به زخمیان جنگ، به آسمان رفتن و جفا بر فرزند  شباهت بسیاری با داستان‌ها و روایت‌های دیگر ملل دور و نزدیک جهان دارد که تاکنون بررسی مستقل و جامعی درباره‌ی دلیل و ریشه‌ی این شباهت‌ها انجام نشده است. این رساله در پنج فصل ابتدا به نقل روایت‌های کیکاووس در دوران‌های مختلف و سپس بررسی و مقایسه‌ی این روایت‌ها، نقل روایات مشابه فهرست مطالبعنوان                                                                                    صفحه
  1. فصل اول: مقدمه
1-1 معرفی برخی منابع و مآخذ1-2 پیشینه‌ی تحقیق1-3 روش تحقیق1-4 پرسش‌های تحقیق
  1. فصل دوم: نقل روایت‌های کیکاووس
2-1 بخش نخست: کاووس در منابع هندی2-1-1 ریگ‌ودا2-1-2 مهابهارات2-1-3 مقایسه و بررسی2-1-3-1 نمونه‌هایی از رفتارهای روحانی کاووس2-2 بخش دوم: کاووس در منابع پیش از اسلام2-2-1 متون اوستایی2-2-1-1  یشت‌ها2-2-1-2 دیگر متون اوستایی2-2-2 متون پهلوی2-2-2-1 دینکرد2-2-2-2  بندهشن2-2-2-3  گزیده‌های زادسپرم2-2-2-4  روایات پهلوی2-2-2-5 مینوی خرد2-2-2-6  زند وهومن یسن2-2-2-7  شهرستان‌های ایران2-3.  بخش سوم: کاووس در روایات پس از اسلام2-3-1  کاووس در منابع پیش از شاهنامه2-3-1-1  اخبارالطوال2-3-1-2  تاریخ بخارا2-3-1-3  تاریخ طبری2-3-1-4  مروج‌الذهب و معادن‌الجوهر2-3-1-5  التنبیه و الاشراف2-3-1-6  آفرینش و تاریخ2-3-1-7  مفاتیح‌العلوم2-3-1-8  الفهرست2-3-1-9  تجارب الامم2-3-1-10 تاریخ بلعمی2-3-2  کاووس در شاهنامه2-3-3  کاووس در منابع پس از از شاهنامه2-3-3-1  غرر اخبار ملوک فرس ثعالبی2-3-3-2  تاریخ پیامبران و شاهان2-3-3-3 زین‌الاخبار2-3-3-4  سیاست‌نامه2-3-3-5  فارسنامه2-3-3-6  مجمل‌التواریخ والقصص2-3-3-7  جوامع‌الحکایات و لوامع‌الروایات2-3-3-8  تاریخ کامل2-3-3-9  تاریخ گزیده
  1. فصل سوم: برررسی روایت‌ها
3-1  نام کاووس3-2  لقب3-3  همسران3-4  فرزندان3-5  سال‌های پادشاهی3-10 کردار3-10-1 رفتن به مازندران3-10-2 رفتن به‌هاماوران3-10-3 رفتن به آسمان3-10-4 داستان سهراب3-10-5 ماجرای سیاوش3-11 سرداران و پهلوانان3-12 آمیختگی
  1. فصل چهارم: بررسی نمونه‌های مشابه
4-1 بررسی تطبیقی اسطوره‌های شفابخشی و زنده کردن مردگان4-1-1  سنت سبالدوس4-1-2  سنت پیتر آتروایی4-1-3  امپدوکلس4-1-4  معبد تاراپبث4-1-5  سنت زنوبیس4-1-6  ایلیاه4-1-7  الیشاع4-1-8  پطرس حواری4-1-9  پولس حواری4-1-10 مار سمعان اصغر4-1-11 آفاق خواجه4-1-12 آپولونیوس تیانایی4-1-13 مدئا4-1-14 بران4-1-15 مدوزا4-1-16 عیسی4-2 به آسمان رفتن4-2-1 به آسمان رفتن در فرهنگ ایرانی4-2-1-1 جمشید4-2-1-2 زرتشت4-2-1-3 گشتاسب4-2-1-4 کرتیر4-2-1-5 ارداویراف4-2-2  به آسمان رفتن در فرهنگ ملل دیگراتنهنمرودباروکپولس حواریزوستریانوسسیمون مغاشعیای نبیخاخام اکیبا بن یوسفاولیور راهب مالمزبریبلادود شاه بریتون‌هاعرب قسطنطنیهیوان هوانگ توآباریس4-3 عشق نامادری به ناپسری ..........4-4 کشتن حیوان مقدّس و گرفتار شدن به نفرین ابدی
  1. فصل پنجم کاووس در ادب فارسی
5-1 مقدمه5-2 شاعران5-2-1 رودکی5-2-2 فرخی5-2-3 منوچهری5-2-4 ناصر خسرو5-2-5 قطران تبریزی5-2-6 خیام5-2-7 عثمان مختاری5-2-8 سنایی5-2-9 انوری5-2-10 خاقانی5-2-11 نظامی5-2-12 عطار5-2-13 مولانا5-2-14 حکیم زجاجی5-2-15 امیر خسرو دهلوی5-2-16 خواجوی کرمانی5-2-17 حافظ5-2-18 سلمان ساوجی5-2-19 عبید زاکانی5-2-20 شمس الدین محمّد کوسج5-2-21 سلیمی جرونی5-2-22 بیدل شیرازی5-2-23 قاآنی شیرازی5-2-24 عرفی شیرازی5-2-24 قاآنی شیرازی
  1. فصل ششم نتیجه‌گیری
  1-1 سرآغازدر متون حماسی ما و به‌ویژه شاهنامه‌ی فردوسی که منسجم‌ترین، مفصّل‌ترین و درعین‌حال مشهورترین مجموعه‌ی حماسی ایرانیان است، تنها با حماسه سروکار نداریم بلکه اسطوره، حماسه  و تاریخ هر سه از ارکان تشکیل دهنده‌ی آن هستند. جالب این‌جاست که با وجود تفکیک شدن شاهنامه به سه دوره‌ی  اساطیری، حماسی و تاریخی از سوی دانشمندان، در هریک از این دوره‌های یاد شده نیز به اسطوره، حماسه یا تاریخ صرف برنمی‌خوریم. مثلا قسمت اساطیری شاهنامه آمیخته با حماسه و حتی رگه هایی از حقایق تاریخی است. (مانند تقسیم جهان توسط فریدون میان سه پسرش که اشاره به واقعیت تاریخی جدایی اقوام آریایی از یکدیگر دارد.) و بخش حماسی آن مشحون از اسطوره است و گاه رد پای تاریخ هم در آن دیده می‌شود. بخش تاریخی نیز از حماسه و حتی اسطوره خالی نیست. شخصیت‌های شاهنامه نیز این چنین‌اند. مثلا یک شخصیت کاملاً تاریخی مانند اردشیر هم نمی‌تواند فارغ از جنبه‌های اسطوره‌ای باشد.(داستان کرم هفتواد و ....)تجزیه و تحلیل شخصیت‌های برجسته‌ی شاهنامه از این دیدگاه و جداسازی جنبه‌های اسطوره‌ای، حماسی و احیانا تاریخی این شخصیت‌ها از یکدیگر همراه با نگاه به دیگر روایات مربوط یا مشابه با ایشان در دیگر منابع داخلی و خارجی (اساطیر و حماسه‌های ملل دیگر) کاری است که تاکنون به طور کامل و مستقل انجام نشده و تحقیق در این‌باره می‌تواند، بسیاری از ابهامات را از ذهن‌ها زدوده، پرسش‌های متعددی را به پاسخ نزدیک و نظریات تازه‌ای را در حوزه‌های اسطوره، حماسه و مبحث تبادل یا توارد فرهنگی ملل مطرح سازد.یکی از مهم‌ترین و مشهور‌ترین شاهان و شخصیت‌های شاهنامه کیکاووس است. بنا بر اوستا او یکی از هفت «کوی» آغازین است که به روان ایشان درود فرستاده شده. بنا بر متون فارسی میانه‌ی زرتشتی (پهلوی) مانند مینوی خرد، کیکاووس در کنار جمشید، فریدون و گرشاسب یکی از معدود کسانی است که قرار بوده جاودان باشند امّا چون اهریمن ایشان را می‌فریبد و دست به گناه می‌زنند میرا می‌شوند. کارهای ناشایست و گناهان کاووس هم بسیارند؛ از جمله حمله‌ی بیهوده و بی‌خردانه به مازندران و‌هاماوران، رفتن بی‌اجازه به آسمان که از نظر دینی بزرگترین گناه اوست؛ کشتن «اوشنر دانا» وزیر کاردانش، کشتن گاو مقدس «هدیوش» که مرز میان ایران و توران را مشخص می کرد؛ جفای ناجوانمردانه در حق رستم و سهراب و ظلم در حق سیاوش و... البتّه همانگونه که گفته شد نابخشودنی‌ترین گناه کاووس که موجب میرایی و و از دست دادن فره‌ی کیانی گردید؛ رفتن بی‌اجازه و گستاخانه‌اش به آسمان باشد.تکه هایی از متن به عنوان نمونه :***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 326قیمت : چهارده هزار تومان  
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید