رسالۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی: عرفان، هرمنوتیک، عشق عُذری تحلیلِ تآویلِ نمادها و مضامین اشعار عُذری در متون عرفانی از قرن نخست تا پایان قرن هفتم هجری

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبان­های خارجی

 

عرفان، هرمنوتیک، عشق عُذری تحلیلِ تآویلِ نمادها و مضامین اشعار عُذری در متون عرفانی از قرن نخست تا پایان قرن هفتم هجری

 

رسالۀ دورۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی

 

استاد راهنما

دکتر داوود اسپرهم

 

استادان مشاور

دکتر عبّاسعلی وفایی و دکتر محمّدحسن حسن­زادۀ نیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

موضوع اصلی رسالۀ حاضر، بازکاوی نشانه­های ادب عُذری (یکی از جریان­های شعری و انواع ادبیِ ادبیات عرب مربوط به قرن اول هجری قمری در دورۀ اموی) اعم از نام­ها و نمادها، موضوعات، سروده­های شاعران عذری، و تمثیل­ها و اشاره­های داستانی به احوال دلباختگان عذری (همچون لیلی و مجنون) در برجسته­ترین متون عرفانی فارسی و عربی (اعم از متون مدرسی، و متون خلّاق و هنری) تا پایان قرن هفتم هجری، و تحلیل و بیان چگونگی حضور این نشانه­ها درین متون است. هدف و بلکه دستاورد این رساله در دو حیطۀ ادب تطبیقی و نقد ادبی جدید، تنها نشان­دادنِ تأثیرپذیریِ ادب و عرفان ایران از ادب عرب نیست، بلکه تبیین و نشان­دادن تأثیرگذاریِ متقابل و نقش خلّاقیتِ ادبا و عرفای ایران­زمین در حفظ، حیات، و حرکت ادب عذریِ عرب است. رسالۀ حاضر دارای سه فصل است. در فصل نخست ابتدا با چند مقدمه به بحث چیستیِ حبّ عذری، معرفی شاعرانِ عذری، تعریف و تبیین حبّ عذری، چگونگی پیدایش آن، مراحل آن، و مهم­ترین موضوعاتِ آن بنا به درونمایه­های سروده­های شاعران عذری پرداخته خواهد شد. هدف فصل دوم جستجو و بحث در چگونگیِ حضورِ نشانه­های ادب عذری، اعم از سروده­های شاعران عذری، شخصیت­ها، داستان­ها، و موضوعات ادب عذری، در برجسته­ترین متون صوفیانه و عارفانه تا پایان قرن هفتم هجری است. هدف فصل سوم، اگرچه به­کوتاهی، پرداختن از چه گفتن به چگونه گفتن بوده است. در این فصل با بیان چند مقدمه، به چگونگی حضور این نشانه­ها در متون عارفانه و نیز متون خلّاقِ هنری برمبنای هرمنوتیک و تأویلِ متن پرداخته می­شود تا بنگریم که عرفا و صوفیه (به­عنوان خوانندۀ متن) چه خوانش­های خلّاقانه­ای ازین متون داشته­اند و نیز هنرمندان (به­عنوان مؤلف متن) چگونه از نشانه­های ادب عذری برای گسترش­بخشی به توانشِ تفسیرپذیریِ متن برای دوگونه خوانشِ عاشقانه و عارفانه،  بهره­جسته­اند. در جدولِ پایانیِ رساله نیز سروده­هایی از شاعران عذری را خواهیم دید که این نگارنده موفق به یافتن آن­ها در لا­به­لای متون عرفانی شده و در بیشینۀ موارد برای نخستین­بار نام سرایندگان آن­ها را تعیین کرده است. مهم­ترین دستاورد این رساله (بنا به فصلِ نخست) نشان­دادنِ ریشه­های بسیاری از موضوعات شعر فارسی (خاصه غزل کلاسیک) بر اساس موضوعات متون عذری – و به­تبعِ آن­ها بر اساس متون عرفانی- است. نگارنده برآن است که آشنایی با این آبشخورهای موضوعی و فکری، درک و دریافت خواننده را از بسیاری از موضوعات کلان و پرکاربرد در شعر کلاسیک فارسی (خاصه غزل عاشقانه و عارفانه) به­نحو چشمگیری افزایش می­دهد. و اما دستاورد نهایی این رساله نشان دادن شدت تأثیرپذیری عرفان و ادب ایران از ادبیات عرب نیست؛ بلکه اشاره به توانمندی و خلّاقیت چشمگیر ادبا و عرفای ایران در پرورش، دگردیسی و تکاملِ بخشی از ادبیات عرب است. چنانکه در بخش نتیجه­گیریِ این رساله گفته خواهد شد، به­عقیدۀ این نگارنده ایرانیان در حفظ، حیات و حرکتِ ادب عذری، سهمی بیش از خود اعراب داشته­اند. رسالۀ حاضر را در نهایت می­توان به­نوعی آغازگرِ بحث دربارۀ نقشِ نویسندگان، عرفا و ادبای ایرانی، و خلّاقیتِ ایشان، در حفظِ اشعار، تئوریزه کردنِ موضوعات، تعالیِ اندیشه­ها، سامان­مند کردنِ داستان­ها، و گسترش و درمجموع توانمندساختنِ ادبِ عذریِ عرب دانست.

کلید واژه­ها: حبّ عذری، متون عرفانی، لیلی و مجنون، هرمنوتیک، تأویل، خوانشِ خلّاقانه، گسترشِ توانشِ تفسیرپذیریِ متن                                     

 

 

                                                      فهرست مطالب

 

پیشگفتار ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

درآمد ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فرضیه­ها و پرسش­های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….

پیشینۀ مطالعات ……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

فصل نخست

درآمد ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

معنای لغوی «حبّ» و مراتب «محبّت» …………………………………………………………………………………………….

طبقه­بندی انواع عشق، و جایگاه حُبّ عُذری ……………………………………………………………………….

معنای غزل در ادبیات عرب …………………………………………………………………………………………………………

شعر دورۀ اموی و پیدایش غزل …………………………………………………………………………………………………….

تقسیم­بندی غزل دورۀ اموی …………………………………………………………………………………………………………

حبّ عُذری ………………………………………………………………………………………………………………………………

برجسته­ترین ویژگی­های حبّ عُذری …………………………………………………………………………………………….

مراحل عشق عُذری ……………………………………………………………………………………………………………………

شعرای عُذری …………………………………………………………………………………………………………………………..

مجنون، وجود تاریخی و دگردیسی­های داستانی ……………………………………………………………………………..

پیوند میان عشق عُذری، عشق افلاطونی و عشق صوفیانه …………………………………………………………………….

 

    ویژگی­های دلباختگی در ادب عذری

درآمد …………………………………………………………………………………………………………………………………….

عشق عُذری، عشقی است پاک ……………………………………………………………………………………………………

6

7

9

10

 

 

11

12

15

19

20

21

24

25

28

29

33

37

 

45

46

 
وجود عشق، پیش از آفرینش ……………………………………………………………………………………………………..47 
      عشق عذری تا زمان مرگ ادامه دارد …………………………………………………………………………………………..49 
عشق عذری، پس از مرگ حتّی در گور باقی است …………………………………………………………………………49 
عشق عذری تا قیامت دوام می­یابد ……………………………………………………………………………………………….50 
وصال در عشق عُذری موکول به قیامت است ………………………………………………………………………………..51 
عشق، تقدیر الهی است ……………………………………………………………………………………………………………..53 
عشق عذری به وصال منجر نمی­شود …………………………………………………………………………………………….54 
عشق عذری به مرگ می­انجامد …………………………………………………………………………………………………..

مرگ در عشق عذری در حکم شهادت است ………………………………………………………………………………..

55

58

 
عشق، مولود نظر است و حسرتی است پس از یکبار نگریستن …………………………………………………………..58 
عشق عذری به جنون می­انجامد …………………………………………………………………………………………………..59 
با رنج و عذاب همراه است ………………………………………………………………………………………………………..60 
تشبیه عشق به آتش (عشق و سوز درون) ……………………………………………………………………………………….61 
پرده­دَر است و موجب شهرت عاشق ……………………………………………………………………………………………62 
تمامیت خواه است (هستی دلباخته را از او می­ستاند) ……………………………………………………………………….62 
بر هر چیزی چیره است ……………………………………………………………………………………………………………..62 
زمامی است که دلباخته را هر کجا بخواهد می­کشاند ………………………………………………………………………63 
پیوسته بر آن افزوده می­شود ………………………………………………………………………………63 
با صبر نمی­آمیزد ………………………………………………………………………………………………………………………64 
درد عشق را درمان نیست …………………………………………………………………………………………………………..64 
 

    ویژگی­های دلباخته در ادب عذری

    درآمد …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

65

 
عشقی عفیف و پاک دارد ………………………………………………………………………………………………………….66 
از معشوق، تنها به نگاهی گذرا خشنود است ………………………………………………………………………………….67 
کشتۀ (: شهید) عشق است ………………………………………………………………………………………………………….68 
سرّ عشق را فاش نمی­کند (کتمان عشق) ……………………………………………………………………………………….69 
از معشوق به دیگری نمی­پردازد ………………………………………………………………………………………………….71 
تنها خواسته­اش معشوق است (از دوست، دوست را می­طلبد) ……………………………………………………………72 
هر چه از معشوق بر او رسد، نیکوست (آزاردوستی یا مازوخیسم) ……………………………………………………..73 
در برابر معشوق خود، خاکسار است …………………………………………………………………………………………….75 
مطیع امر معشوق است ………………………………………………………………………………………………………………76 
با خیال معشوق، عشق می­بازد ……………………………………………………………………………………………………..77 
     خیال و ترک ادب شرعی ……………………………………………………………………………………………………..80 
لحظه­ای از یاد معشوق فارغ نیست ……………………………………………………………………………………………….

همیشه به مفارقت مبتلاست ………………………………………………………………………………………………………..

83

83

 
در برابر معشوق خود غرق حیرت است ………………………………………………………………………………………..84 
همیشه در خوف و رجاست ……………………………………………………………………………………………………….85 
پیمان نمی­شکند ……………………………………………………………………………………………………………………….86 
پاکباز است …………………………………………………………………………………………………………………………….86 
همیشه به رنج و بلا و اندوه مبتلاست …………………………………………………………………………………………….87 
رنج او ورای طاقت است ……………………………………………………………………………………………………………88 
خونین­دل است ………………………………………………………………………………………………………………………..90 
سرگردان است ………………………………………………………………………………………………………………………..91 
غریب است …………………………………………………………………………………………………………………………….91 
فراخنای جهان بر وجود او تنگ است …………………………………………………………………………………………..92 
بی­خواب است …………………………………………………………………………………………………………………………92 
پیوسته می­گرید ……………………………………………………………………………………………………………………….94 
بیمار است و پیکری نحیف دارد ………………………………………………………………………………………………….95 
بی صبر و شکیب است ………………………………………………………………………………………………………………96 
نصیحت نمی­شنود …………………………………………………………………………………………………………………….

همه وجودش معشوق است ………………………………………………………………………………………………………..

97

97

 
     همه جهان را معشوق می­بیند و معشوق را همه جهان ……………………………………………………………………….

 

    ویژگی­های دلدار در ادب عذری

    درآمد …………………………………………………………………………………………………………………………………….

98

 

99

 
پاکدامن است ………………………………………………………………………………………………………………………….100 
«موافقْ­صورت و معنی» است ………………………………………………………………………………………………………101 
یگانه است و بی­مثل و مانند ………………………………………………………………………………………………………..

دست در خون عاشقان دارد ……………………………………………………………………………………………………….

103

104

 
می­میراند و زنده ­می­سازد …………………………………………………………………………………………………………..106 
هم درد است و هم درمان ………………………………………………………………………………………………………….107 
هرچه بخواهد می­کند ……………………………………………………………………………………………………………….

هر چه کند بر حق است …………………………………………………………………………………………………………….

108

108

 
با غریبان آشنایی می­کند ……………………………………………………………………………………………………………109 
پیمان گُسِل است ………………………………………………………………………………………….

فارغ از رنج­های عاشق است ………………………………………………………………………………

109

110

 
به هر چه خریده شود، رایگان است ……………………………………………………………………………………………..

او نیز به دلداده مشتاق است ………………………………………………………………………………………………………..

او نیز نسبت به دلداده غیرت­مند است …………………………………………………………………………………………..

غنی است ……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

فصل دوم  

درآمد ………………………………………………………………………………………………………………………………………

بایزید بسطامی ……………………………………………………………………………………………………………………………

حسین­بن منصور حلاج ………………………………………………………………………………………………………………..

ابوبکر شبلی ………………………………………………………………………………………………………………………………

ابونصر سرّاج طوسی (اللّمع) ………………………………………………………………………………………………………….

کلاباذی (التّعرّف) ………………………………………………………………………………………………………………………

مستملی بخاری (شرح تعرّف) ……………………………………………………………………………………………………….

ابوالحسن خرقانی ……………………………………………………………………………………………………………………….

ابوسعید ابوالخیر …………………………………………………………………………………………………………………………

ابوالقاسم قشیری (رسالۀ قشیریّه) …………………………………………………………………………………………………….

علی­بن عثمان هجویری (کشف­المحجوب) ……………………………………………………………………………………..

خواجه علیِ حسنِ سیرجانی (البیاض و السّواد) ………………………………………………………………………………….

احمد غزّالی ………………………………………………………………………………………………………………………………

عین­القُضات همدانی ……………………………………………………………………………………………………………………

رشیدالدّین میبدی (کشف­الأسرار) …………………………………………………………………………………………………

سنایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

روزبهان بقلی شیرازی ………………………………………………………………………………………………………………….

فریدالدّین عطار نیشابوری …………………………………………………………………………………………………………….

بهاءولد …………………………………………………………………………………………………………………………………….

ابن فارض …………………………………………………………………………………………………………………………………

ابن عربی …………………………………………………………………………………………………………………………………..

شمس تبریزی ……………………………………………………………………………………………………………………………

نجم رازی …………………………………………………………………………………………………………………………………

مولانا ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

هزار حکایت صوفیان ………………………………………………………………………………………………………………….

عراقی همدانی ……………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

فصل سوم

درآمد ………………………………………………………………………………………………………………………………………

مقدمات بحث

هرمنوتیک ……………………………………………………………………………………………………………………………

تفسیر، تأویل …………………………………………………………………………………………………………………………

وجود نظریه­های هرمنوتیک و تأویل متن در میان ادیبان و عارفان گذشته …………………………………………..

تأویل­ها و خوانش­های خلّاق عارفان از متون ………………………………………………………………………………..

«مؤلّف»، «متن»، «خواننده». …………………………………………………….. ……………………………………………….

سه مبحث اصلی:

1- توانمندیِ «متن»: توانش­های مضامین شعر عذری برای تأویل و خوانش­های عارفانه …………………………

2- تأویل و تفسیر از منظرِ «مؤلّفِ متن» (: خوانندۀ  دیروز) ………………………………………………………………

3- شگرد­های هنری در گسترشِ توانشِ تفسیرپذیری متن ……………………………………………………………….

 

خلاصۀ مطالب و نتایج به­دست آمده  …………………………………………………………………………..

 

تعلیقات ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

جدول­ها

جدول 1: ­مهم­ترین ویژگی­های حبّ عذری بنابه سروده­های شاعران عذری ……………………………………………

جدول 2: مهم­ترین ویژگی­های  مشترکِ موضوعی میان حبّ عُذری و عشق عرفانی ………………………………..

جدول 3: سروده­های شاعران عذری در متون عرفانی …………………………………………………………………………

جدول 4: سروده­های عربیِ دیگر شاعران که در آن­ها از شخصیت­های ادب عذری یاد شده است، در متون عرفانی …..

 

فهرست منابع و مراجع ……………………………………………………………………………………………………………..

110

111

111

111

 

 
 

 

113

114

115

125

131

138

142

147

148

152

156

159

160

167

178

182

187

190

214

215

222

235

236

237

261

265

 

 

271

 

272

275

278

280

282

 

283

292

294

 

306

 

319

 

 

317

323

324

327

 

328

 

  

پیشگفتار

 

در طول قرون و اعصار، عرفا و صوفیه برای تبیین اندیشه­ها و انتقال مفاهیمِ ذهنیِ خود، و به­منظور در میان­نهادنِ تجاربِ شخصیِ خویش، در جهت تقریب به ذهن و ملموس­ساختنِ این مفاهیمِ انتزاعی، ناگزیر از  به­کارگیریِ زبانی تمثیلی و بیانی رمزی-داستانی بوده­اند. اینان زمینه­های تمثیل و نمادپردازی را از هرآن متنی که مناسبِ بیان مفاهیم ذهنی خویش می­یافته­اند، به ­­وام ­می­ستانده­اند. در این میان، مهم­ترین روش­شناسیِ (methodology) ایشان را در برخوردِ خلّاق با متون، می­توان «تأویل» دانست.

این رساله در پی تبیین این نکته است که عرفا و صوفیه، در متون عرفانی منثور و منظوم خویش، در بیان حُبِّ الهی، چرا از نمادها، ابیات و مضامین شعر عُذری (جریانی در ادبیات تغزّلیِ دورۀ اُمَوی) سود جسته­اند و این امر در آثار ایشان چگونه صورت­پذیرفته است؛ چگونه رویدادهای داستانی را با مراتب سلوک، تأویل کرده و تطبیق داده­اند؛ و فرایند تأویلِ خلّاق از نمادها و موضوعات آن اشعارِ تغزّلی، در آثار ایشان چگونه است.

موضوع پیش­نهادۀ حاضر، در دو ساحت ادب تطبیقی و نقد ادبی جدید، سه عرصه را مورد کاوش قرار خواهد داد: 1- مجموعۀ اشعار شعرای عُذری در دورۀ اموی 2- بازیابی این سروده­ها، مضامینِ آنها و نیز داستان­های ادب عذری در متون عرفانی منظوم و منثور پارسی (نیز برخی متون بنیادین عرفانی عربی)، از قرن نخست تا پایان قرن هفتم ه.ق 3- بحث دربارۀ توانش­های تأویلیِ این متون و دلائل توجه چشمگیر عرفا و صوفیه به این متون از منظر دانش هرمنوتیک و تأویلِ متن؛ و نیز بررسی شگردهای هنریِ برخی شاعران فارسی­زبان در گسترشِ توانشِ تفسیرپذیریِ متن، به کمک نشانه­های ادب عذری.

در یک جمع­بندی، انجام این پژوهش به منظور تحلیل هرچه دقیق­ترِ زبانِ تمثیلی و نمادپردازانۀ عرفا و صوفیه، و آگاهی و شناختِ هرچه بیشتر از روند تأویل در متون خلّاقِ ایشان، و جریان­شناسیِ رویکردهای هرمنوتیکی در متون عرفانی پارسی، بایسته می­نماید.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 351

قیمت : چهارده هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997215363277 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید