رشته روانشناسی بالینی: پایان نامه ارشد با موضوع بررسی مقایسه ای اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مسألۀ اجتماعی در اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی

عنوان : بررسی مقایسه ای اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مسألۀ اجتماعی در اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اردبیل

پایان نامه کارشناسی ارشد رشتۀ روانشناسی بالینی

عنوان:

بررسی مقایسه ای اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مسألۀ اجتماعی در اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان

استاد راهنما:

دکتر رضا کاظمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شودتکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالب:چکیده......1مقدمه فصل 1. 3بیان مسأله. 5اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 8اهداف پژوهش... 9اهداف جزئی.. 9سوالات.. 10فرضیه ها 10شرایط ورود و خروج. 10شرایط ورود. 10شرایط خروج. 11تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 11مقدمه فصل 2. 14اضطراب.. 14اختلالات اضطرابی از دیدگاه DSM-IV-R. 19اختلال اضطراب منتشر. 21اختلال وحشت زدگی.. 22اختلال فشار روانی پس آسیبی.. 22اضطراب آشکار و پنهان. 23عناصر اضطراب.. 25شیوع اضطراب.. 26ریشه ها و عوامل اضطراب.. 27درجات اضطراب.. 28تشخیص بالینی اضطراب.. 29انواع پاسخ به اضطراب.. 29دیدگاه صاحبنظران در خصوص اضطراب و منشأ آن. 31نظریه روانکاوی فروید. 32دیدگاه سالیوان. 34دیدگاه هورنای.. 35دیدگاه اتورانک... 37دیدگاه آدلر «روانشناسی فردی». 37نظریه پرز «گشتالت درمانی». 38اضطراب از دیدگاه رفتارگرایی.. 39دیدگاه راجرز 40دیدگاه الیس... 41دیدگاه گلاسر. 41دیدگاه علوم پزشکی و زیستی در خصوص اضطراب.. 42تفاوت و تشابه اختلالات اضطرابی.. 42تعلل ورزی.. 43تعلل ورزی تحصیلی.. 44دیدگاه های موجود در مورد تعلل ورزی.. 46تعلل به عنوان یک مشکل رفتاری.. 46تعلل به عنوان یک مشکل شناختی.. 46تعلل به عنوان یک مشکل انگیزشی.. 47تعلل به عنوان یک عادت.. 47تعلل به عنوان یک اختلال شخصیتی.. 47شیوع تعلل ورزی.. 47انواع و اقسام تعلل ورزی.. 49شیوه های درمانی تعلل ورزی.. 51نظریه منطقی-هیجانی الیس... 51نظریه درمان شناختی.. 51نظریه خودناهمگنی.. 52نظریه مدیریت زمان. 52نظریه پردازش اطلاعات.. 52نظریه مدیریت رفتار 53نظریه انگیزشی.. 53ارتباط میان تعلل ورزی و سایر ویژگی های روانشناختی.. 53مدیریت استرس... 55استرس یا فشار روانی.. 56منابع استرس... 58وقایع آسیب زا 58رویدادهای زندگی.. 59تعارضات درونی.. 60استرس ناشی از دگرگونی های  اجتماعی.. 60مدل های نظری استرس... 60مدل مبتنی بر محرک... 60مدل مبتنی بر پاسخ. 61پاسخ های فیزیولوژیک به استرس ها 62پاسخ های روان شناختی به تنیدگی.. 64مدل تعاملی.. 65حل مسأله اجتماعی.. 66مهارت های حل مسئله. 66الگوهای حل مسئله. 67آموزش روش حل مسئله. 68پیشینه پژوهشی.. 69پژوهش های انجام شده در داخل کشور 70پژوهش های انجام شده در خارج از کشور 75مقدمه فصل 3. 79روش پژوهش... 80متغیرهای پژوهش... 80جامعه آماری پژوهش... 81روش نمونه گیری.. 81ابزارهای پژوهش... 82مقیاس خود سنجی اضطراب زانگS.A.S 82مقیاس ارزیابی تعلل ورزی- نسخه دانش آموز (PASS) 84بسته آموزشی ایمن سازی در برابر استرس... 84بسته آموزش حل مساله اجتماعی.. 85نحوه انجام پژوهش... 86روش تجزیه و تحلیل آماری.. 86مقدمه فصل 4. 88الف) یافته های توصیفی.. 89ب) بررسی استنباطی فرضیه های پژوهشی.. 90فرضیۀ اول. 90فرضیۀ دوم. 92فرضیۀ سوم. 94فرضیۀ چهارم. 95سوال 1. 95سوال 2. 96مقدمه فصل 5. 98بحث و نتیجه گیری مربوط به فرضیه های پژوهش... 98محدودیتهای تحقیق.. 100پیشنهادها 101پیشنهادهای کاربردی.. 101پیشنهادهای پژوهشی.. 101پیوستهاوضمائم-------------102منابع ومآخذ-------106چکیدههدف اصلی این پژوهش بررسی مقایسه ای اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مسألۀ اجتماعی در اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان می باشد. روش تحقیق[1] این پژوهش از نوع آزمایشی گسترش یافته با پیش آزمون[2] و پس آزمون[3] چندگروهی می باشد و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان اسلامشهر در سال تحصیلی 90-89 می باشد. حجم جامعه مورد پژوهش، بنا بر آمارهای مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اسلام شهر 7238 نفر می باشد.فرضیه پژوهش شامل:موارد زیر می باشد1: آموزش مدیریت استرس بر کاهش اضطراب مؤثر است. 2: آموزش مدیریت استرس بر کاهش تعلل ورزی تحصیلی مؤثر است. 3: آموزش حل مساله اجتماعی بر کاهش اضطراب مؤثر است4: آموزش حل مسأله اجتماعی بر کاهش تعلل ورزی تحصیلی مؤثر استبدین منظور45نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس اسلامشهر به عنوان نمونه انتخاب شده و به طور همتاشده از لحاظ سنی و نمرات پیش آزمون در سه گروه گمارده شدند. از این سه گروه، گروه اول آموزش حل مساله اجتماعی، گروه دوم آموزش مدیریت استرس و گروه سوم کنترل بود. پس از اجرای جلسات نیز پس آزمون به عمل آمد. برای سنجش اضطراب دانش آموزان، پرسشنامه اضطراب زونگ و برای سنجش تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان از مقیاس ارزیابی تعلل ورزی- نسخه دانش آموز (PASS) استفاده شد. برای مقایسه میانگین های گروه ها در پیش آزمون و پس آزمون جهت تعیین میزان اثر آموزش ها، از روش آماری تحلیل کوواریانس یک متغیری استفاده شد. نتایج تحلیل های آماری نشان داد که تفاوت نمرات اضطراب پس از انجام آموزش مدیریت استرس و آموزش حل مساله در گروه های درمانی با F محاسبه شده 28.241 در سطح معناداری (0.01>P) و خطای کمتر از 0.001 (0.001˂p) از لحاظ آماری معنادار می باشد. بنابراین آموزش مدیریت استرس و آموزش حل مساله اجتماعی موجب کاهش اضطراب دانش آموزان شد. همچنین نتایج تحلیل های آماری نشان داد که تفاوت نمرات تعلل ورزی پس از انجام آموزش مدیریت استرس و آموزش حل مساله اجتماعی در گروه های درمانی با F محاسبه شده 69.745در سطح معناداری (0.01>P) و خطای کمتر از 0.001 (0.001˂p) از لحاظ آماری معنادار می باشد. بنابراین درمان شناختی رفتاری موجب کاهش تعلل ورزی دانش آموزان نیز شد. بررسی های تعقیبی به روش توکی نشان داد آموزش مدیریت استرس تاثیر بیشتری نسبت به روش آموزش حل مساله داشته و میزان اضطراب و تعلل ورزی را بیشتر کاهش داده است. بنابراین نتیجه می گردد که روش آموزش مدیریت استرس و آموزش حل مساله اجتماعی هر دو بر کاهش اضطراب و تعلل ورزی دانش آموزان موثر بوده اند و استفاده از این روش ها برای رفع مشکلات و موانع آموزشی دانش آموزان توصیه می گرددمقدمهاضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان ، یکی از مولفه های ساختار شخصیت وی می باشد و از این زاویه است که پاره ای از اضطراب های دوران کودکی و بزرگسالی را می توان به هنجار دانست و تأثیر مثبت آنها را بر فرایند تحول پذیرفت،( لافون[4] )چرا که این فرصت برای افراد فراهم می شود تا مکانیزم های تنش زای خود را در جهت مواجهه با منابع تنیدگی زا و اضطراب انگیز گسترش دهند . به عبارت دیگر، می توان گفت که اضطراب در پاره ای از مواقع ، سازندگی و خلاقیت را در فرد ایجاد می کند، امکان تجسم موقعیت ها و سلطه بر آنها را فراهم میاورد و یا آنکه وی را بر می انگیزد تا به طور جدی با مسولیت مهمی مانند آماده شدن برای یک امتحان یا پذیرفتن یک وظیفه اجتماعی مواجه شود.اضطراب یکی از مشکلاتی است که فرد در تلاطم دوره نوجوانی و بلوغ با آن مواجه می گردد. اضطراب در این سنین سیر صعودی پیدا کرده و در اغلب جنبه های زندگی خود را نشان می دهد و مشکلاتی برای نوجوان به وجود می آورد که از جمله آنها می توان به عدم کفایت در روابط اجتماعی (در محیط مدرسه، جمع همسالان و خانواده)، ناکامی در ابراز وجود و ابراز عقیده و دفاع از حقوق شخصی، اشاره نمود. (کاپلان[5] و سادوک[6]، بنقل از پورافکاری، 1387)این مشکلات در صورت تداوم می توانند اثرات مخربی بر سلامت و بهداشت روانی فرد در دوره بزرگسالی وارد کنند.از دیگر مشکلات پیش روی دانش آموزان نوجوان، تعلل ورزی و اهمال کاری است که به ویژه در حوزه های مسئولیت پذیری مانند تحصیل بروز می نماید که یکی از موانع پیشرفت تحصیلی و از کاهش دهنده های انگیزه و موفقیت تحصیلی می باشد.تعلل ورزی[7] آموزشی نیز یکی از شایعترین مشکلات در سطوح مختلف تحصیلی است. تعلل ورزی یا به آینده موکول نمودن کارها آنقدر متداول است که شاید بتوان آن را از تمایلات ذاتی انسان برشمرد. اگرچه تعلل ورزی همیشه مسئله ساز نیست اما در اغلب موارد می تواند از طریق ممانعت از پیشرفت و عدم دسترسی به اهداف، پی آمدهای نامطلوب و جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. در تعریف این سازه، محققان به کاهلی و امروز و فردا کردن در انجام کارهای مهم (در زمان مورد انتظار) همراه با تجارب ذهنی ناراحت کننده[8] اشاره نموده اند (الیس[9] و نال[10]، 1382؛ لای[11]، 1986؛ سنکال[12]، کوئستنر[13] و والرند[14]، 1995). تعلل ورزی با توجه به پیچیدگی و مولفه های شناختی، عاطفی و رفتاری آن تظاهرات گوناگونی دارد، از جمله، تعلل ورزی تحصیلی[15] (هیل[16]، هیل[17]، چابوت[18] و بارال[19]، 1978؛ زیسات[20]، روزنتال[21] و وایت[22]، 1978)، تعلل ورزی در تصمیم گیری[23]، (ایفرت[24] وفراری[25]، 1989)، تعلل ورزی روانرنجورانه[26]، (الیس و ناوس[27]، 1979)، و تعلل ورزی وسواس گونه[28] (فراری[29]، 1991).در این پژوهش دو نوع درمان روانشناختی آموزش مدیریت استرس و آموزش حل مسأله بطور آزمایشی، در کاهش میزان اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی دنش آموزان بررسی شده است و هدف اصلی، مقایسه اثربخشی آن دو است تعداد صفحه : 121قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

24 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.