سمینار ارشد رشته روانشناسی: اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌ آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با عنوان : اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی تحولی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

عنوان:

اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌ آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودعنوان ...................................................................................................  صفحهفصل اول: مقدمه ....................................................................................... 21ـ بیان مسأله ........................................................................................... 62ـ اهمیت و ضرورت مسأله ......................................................................... 133ـ اهداف، سوالها و فرضیه های پژوهش....................................................... 154ـ متغیرها و تعریف نظری و عملیاتی آنها....................................................... 18خلاصه .................................................................................................... 20فصل دوم: مروری بر پیشینه تحقیقاتبخش اول: مبانی نظری .............................................................................. 221ـ تعریف اختلالهای یادگیری ......................................................................... 222ـ سیر تحول تاریخی اختلالهای یادگیری ......................................................... 301) دوره بنیانگذاری: تحقیقات نخستین درباره مغز ............................................... 302) دوره انتقالی: مطالعه بالینی کودکان ........................................................... 333) دوره یکپارچگی: رشد سریع برنامه های مدارس ............................................ 434) دوره معاصر (از سال 1980 تا کنون) .............................................................. 443ـ طبقه بندی اختلالهای ویژه یادگیری بر مبنای .................................................. 441) اختلال خواندن .......................................................................................... 452) اختلال در ریاضیات .................................................................................... 463) اختلال بیان نوشتاری ................................................................................. 484) اختلال یادگیری که به گونه دیگر مشخص نشده است ...................................... 494ـ تعریف خواندن ........................................................................................... 505ـ تحول خواندن ............................................................................................ 556ـ مدل های خواندن ...................................................................................... 561) مدل پایین ـ بالا و مدل بالا ـ پایین ................................................................. 562) مدل تعاملی جبرانی................................................................................... 573) مدل پیوندگرایی......................................................................................... 594) مدل آوایی................................................................................................ 615) مدل ببین و بگو ......................................................................................... 636) مدل تعادل خواندن بیکر .............................................................................. 637ـ نارساخوانی............................................................................................... 701) تعریف نارساخوانی...................................................................................... 702) نشانه های بالینی نارساخوانی ..................................................................... 753) اختلالهای همراه با نارساخوانی...................................................................... 81الف ـ اختلالهای جانبی شدن ............................................................................. 81ب ـ اختلالهای سازمان یافتگی فضایی ـ زمانی ...................................................... 82ج ـ نابهنجاری حرکات چشم ها .......................................................................... 83د ـ تأخیر زبان گفتاری ........................................................................................ 85هـ ـ اختلالهای ادراکی ....................................................................................... 86و ـ اختلال حافظه کوتاه مدت ............................................................................... 87ز ـ اختلال نارسایی توجه (ADD) و ....................................................................... 88ح ـ اختلالهای رفتاری ......................................................................................... 914) شیوع نارساخوانی.......................................................................................... 945) تاریخچه نارساخوانی........................................................................................ 956) سبب شناسی نارساخوانی ............................................................................ 99الف ـ عوامل ژنتیکی ............................................................................................ 100ب ـ عوامل عصب شناختی .................................................................................... 103ج ـ تقارن نیمکره های مغزی .................................................................................. 107د ـ غلبه طرفی مغز .............................................................................................. 111هـ ـ عوامل حرکتی ............................................................................................... 114و ـ عوامل شناختی .............................................................................................. 115ز ـ عوامل رفتاری ................................................................................................. 118ح ـ عوامل محیطی ............................................................................................... 121ط ـ عوامل عاطفی ................................................................................................. 1228ـ دیدگاه های مختلف در مورد نارساخوانی ................................................................ 1249ـ نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی ................................................................... 12410ـ طبقه بندی نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی ................................................... 131الف ـ نارساخوانی اکتسابی ..................................................................................... 131ب ـ نارساخوانی تحولی ........................................................................................... 14011ـ فرآیند شکل گیری مدل تعادل خواندن از دیدگاه بیکر ................................................. 14812ـ عملکرد نیمکره های مغزی از دیدگاه بیکر ............................................................... 15413ـ طبقه بندی نارساخوانی تحولی از دیدگاه بیکر .......................................................... 1561) نارساخوانی نوع L (زبان شناختی) .......................................................................... 1562) نارساخوانی نوع P (ادراکی) ..................................................................................... 15614ـ بررسی اعتبار طبقه بندی نارساخوانی نوع .............................................................. 15815ـسبب شناسی نارساخوانی تحولی نوع .................................................................... 16216ـ شیوه های درمانی نوروسایکولوژی از دیدگاه بیکر ........................................................ 164بخش دوم: یافته های پژوهشی ................................................................................... 168خلاصه ..................................................................................................................... 180فصل سوم: روش تحقیق1ـ طرح تحقیق ........................................................................................................... 1842ـ روشهای آماری ....................................................................................................... 1853ـ تعریف جامعه آماری و ویژگیهای آن ............................................................................. 1864ـ روش نمونه گیری و حجم نمونه .................................................................................. 1875ـ ابزارهای پژوهشی .................................................................................................. 1881) آزمون وکسلر کودکان ............................................................................................... 1882) آزمون اختلال خواندن ............................................................................................... 1883) آزمون ADHD و آزمون اختلال سلوک اقتباس شده از پرسشنامه علائم مرضی کودکان............ 1994) جعبه آموزشی لامسه ای ......................................................................................... 2035) برنامه نرم افزاری ...................................................................................................... 2066ـ فرآیند تشخیص و روش اجرا ...................................................................................... 2097ـ فرآیند طبقه بندی دانش آموزان نارساخوان براساس مدل تعادل خواندن بیکر .......................2118ـ فرآیند اجرای شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بر مبنای مدل تعادل خواندن بیکر ...................2121) تحریک خاص نیمکره ها از طریق کانال دیداری.................................................................. 2122) تحریک خاص نیمکره ها از طریق کامال لامسه ای ........................................................... 221خلاصه ......................................................................................................................... 227فصل چهارم: تجزیه و تحلیل1ـ ارائه نتایج کمی .......................................................................................................... 229الف: توصیف داده ها ...................................................................................................... 229ب ـ تحلیل داده ها ......................................................................................................... 234ـ تحلیل واریانس آمیخته (3 2)........................................................................................... 234فرضیه اول: نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بر میزان دقت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع  ال ......................................................................................................................... 235فرضیه دوم: الف) نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی برمیزان درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع ال ........................................................................................................... 241فرضیه دوم: ب) نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی برمیزان درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع پی ............................................................................................................ 246فرضیه سوم: نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی برمیزان سرعت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع پی ............................................................................................................ 252خلاصه ........................................................................................................................... 258فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری1ـ بحث و تحلیل درباره یافته ها ............................................................................................ 2602ـ محدودیتها .................................................................................................................... 2703ـ پیشنهادات ................................................................................................................... 2714ـ کاربردهای آموزشی و پرورشی ......................................................................................... 272منابع1) منابع فارسی................................................................................................................. 2742) منابع انگلیسی ............................................................................................................. 276چکیده:در پژوهش حاضر، اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی تحولی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور انجام این پژوهش، ابتدا تعداد 165 نفر از دانش آموزان مشکوک به نارساخوانی در مقطع ابتدایی از پایه های سوم، چهارم و پنجم به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به صورت تصادفی انتخاب و سپس از میان آنها تعداد 60 دانش آموز پس از اجرای آزمونهای تشخیصی (از جمله آزمون هوشی وکسلر کودکان، آزمون اختلال خواندن، آزمون ADHD و آزمون اختلال سلوک) به صورت هدفمند برگزیده شدند. سپس، آزمودنیهای نارساخوان بر مبنای مقیاس طبقه بندی بیکر، درچهارگروه آزمایشی وگواه نوع L/p (تعداد هر گروه 15 نفر) به صورت تصادفی جایگزین شدند. پس از اجرای پیش آزمون در هر دو گروه، گروههای آزمایشی نوع L/p به مدت 20 جلسه، تحت درمان شیوه های نوروسایکولوژی (HSS) قرار گرفتند. اما گروههای گواه نوع L/p، هیچگونه روش درمانی را دریافت نکردند. پس از آن، در هر دو گروه آزمایشی و گواه، پس آزمون (بلافاصله پس از اتمام درمان) و آزمون پی گیری (پس از گذشت 4 ماه) به اجرا درآمد. در پایان داده های بدست آمده با روش آماری تحلیل واریانس آمیخته، تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر و آزمونt وابسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهشی حاکی از آن بود که اولاً مداخله های نوروسایکولوژی بر مبنای مدل تعادل خواندن بیکر سبب افزایش میزان دقت و درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع L گردید. همچنین این شیوه ها موجب افزایش میزان درک وسرعت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع p گردید. ثانیاً، کاربرد این شیوه های درمانی موجب پایداری اثرات درمان (پس از گذشت 4 ماه) در این گروه از کودکان شد.فصل اول مقدمهدر قرن حاضر، نارساخوانی یکی از مباحث چالش برانگیز آموزش و پرورش ویژه به شمار می رود. به اعتقاد پاره ای از متخصصان اختلالهای یادگیری حدود 80 درصد دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری، در خواندن مشکل دارند (به نقل از لرنر، 1997). ضعف در خواندن معمولاً منجر به مشکلات دیگری می شود. این گونه کودکان فرصت های استخدامی را از دست می دهند. بسیاری از کودکان به خاطر عملکرد تحصیلی ضعیف و شکست های مکرر از مدرسه اخراج می شوند.فن آوری پیشرفته و اتوماتیک شدن کارها در جهان امروز ایجاب می کند که افراد تحصیلات بالایی داشته باشند. مشاغل قدیمی به سرعت منسوخ می شود و فرایند بازآموزی به صورت ضرورتی اجتناب ناپذیر درمی آید. و پیش بینی می شود کارمندان در هر شغلی به دفعات مجبور شوند به بازآموزی در حرفه خود بپردازند تا آمادگی های لازم را برای مشاغل جدید کسب کنند. توانایی خواندن به صورتی کارآمد، ابزاری مهم در بازآموزی و حفظ شغل است. به هر حال، خواندن مشکل تحصیلی عمده ای برای دانش آموزان ناتوان در یادگیری است. ناتوانی خواندن پیامدهای بسیار جدی در مورد پیشرفت تحصیلی، استخدام و موفقیت در زندگی دارد (لرنر، 1997). کودکان مبتلا به نارساخوانی در هنگام خواندن مرتکب اشتباهات متعددی می شوند. این اشتباهات با حذف، افزودن یا وارونه نمودن کلمات مشخص می شود. این کودکان در تفکیک بین حروف از نظر شکل و اندازه دچار مشکل هستند، به خصوص حروفی که فقط از نظر جهت یابی و طول خطوط با هم تفاوت دارند. سرعت خواندن آنها پایین و غالباً با حداقل درک همراه است. اکثر کودکان نارساخوان توانایی رونویسی از متن چاپی را دارند، اما تقریباً آنها درهجی کردن ضعیف هستند. این کودکان ممکن است از وسط یا آخر کلمه شروع به خواندن نمایند. نارسایی در به خاطر آوردن و عدم استمرار فراخوانی موجب می شود که فرد اسم و صدای حروف را بخوبی به خاطر نیاورد و از آن پرهیز می کنند. اضطراب آنها در مقابل تقاضاهایی که زبان نوشتاری را ایجاب می کند، افزایش می یابد، اکثر کودکان مبتلا به نارساخوانی که آموزشهای کمکی دریافت نمی کنند ممکن از شکست مستمر و یاس ناشی از آن دچار احساس شرم و تحقیر شوند. با گذشت زمان این احساسها عمیق تر می گردند. کودکان بزرگتر ممکن است احساس خشم یا افسردگی پیدا کنند و احترام به نفس پایین نشان دهند. (کاپلان ـ سادوک، 2003، ترجمه رفیعی ورضاعی). لذا، متخصصان با توجه به مشکلات عمده دانش آموزان نارساخوان در سطح خواندن، نوشتن و هجی کردن، از دیدگاه های مختلف به تبیین نارساخوانی پرداخته اند. در پژوهش حاضر، نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی تبیین شده است. نوروسایکولوژی به عنوان شاخه ای از تحقیقات مغز در بیست سال اخیر به مثابه یک گرایش تخصصی در روان شناسی به شمار می آید. نوروسایکولوژی به تبیین رابطه بین مغز و رفتار می پردازد. و می خواهد به چگونگی کنش مغز پی ببرد، به طور مثال چه مکانیزمهایی در تفکر، یادگیری و احساس اهمیت دارند و چگونه راه اندازی می شود و چه تاثیری بر رفتار انسان دارند. نوروسایکولوژی از روشهای همچون تخریب، تحریک و ثبت استفاده می کند. روشهای نوروسایکولوژی تجربی بر ارائه محرک مبتنی هستند. در این زمینه از روشهای ارائه محرک به نیمی از میدان دید، یکی از دو گوش و تحریک لمس جانبی استفاده می کنند. در تمام این موارد هنگامی که تحریک ارائه می شود، پاسخ پس از تحلیل شناختی به صورت جانبی ظاهر می شود. در این پژوهش نیز برای درمان نارساخوانی از روش تحریک استفاده شده است.به اعتقاد پاره ای از مولفان نوروسایکولوژی، نارساخوانی ناشی از نارسایی در یکی از نیمکره های مغزی چپ و راست و یا هر دو نیمکره مغزی است. بر مبنای مدل تعادل خواندن بیکر (2002) نارساخوانی ناشی از وجود نارسایی در نیمکره مغزی چپ یا نیمکره مغزی راست می باشد. این مدل بر مبنای دیدگاه نوروسایکولوژی ایجاد شده است که به طبقه بندی دانش آموزان نارساخوان (نوعp/l) و درمان آنان می پردازد.به اعتقاد بیکر (2002) مغز این آمادگی را دارد که از راه تحریکهای عصب شناختی تغییر یابد. یعنی می توان با تحریک نیمکره چپ، عملکرد خواندن کودکان نارسا خوان نوعp را بهبود بخشید و با تحریک نیمکره راست می توان عملکرد خواندن کودکان نارساخوان نوعl را بهبود بخشید. بر مبنای مدل تعادل خواندن بیکر، کودکان نارساخوان نوعp هنگام یادگیری خواندن از مزایای نیمکره چپ و کودکان نارساخوان نوعl از کنش نیمکره راست بهره کمی برده اند. بنابراین، تحریک یکی از نیمکره های مغزی با توجه به نوع نارساخوانی مناسب به نظر می رسد.درراستای اهداف فوق، دراین پژوهش نیز نیز برای درمان دانش آموزان نارساخوان نوع p/l از شیوه های درمانی تحریک خاص نیمکره ها (Hss) از طریق کانال دیداری و لامسه ای استفاده شده است. لذا در این پژوهش، اثربخشی شیوه های درمانی نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی تحولی مورد بررسی قرار می گیرد.تکه هایی از متن به عنوان نمونه :***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 278 قیمت : چهارده هزار تومان  
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید