پایان‌نامه ارشد (مهندسی عمران- مهندسی آب و فاضلاب):مکان یابی محلهای احداث موج شکن در استان گیلان به کمک مدل تاپسیس

دانلود پایان نامهکارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمرانگرایش (مهندسی عمران- مهندسی آب و فاضلاب)

با عنوان:مکان یابی محلهای احداث موج شکن در استان گیلان به کمک مدل تاپسیس

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: مهندسی عمران   M.Sc

گرایش : مهندسی آب

موضوع:

مکانیابی محلهای احداث موج شکن در استان گیلان به کمک مدل تاپسیس

    تکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالبعنوان                                                                                                            صفحه چکیده.. 1فصل اول : کلیات تحقیق1-1-معرفی اهمیت مناطق ساحلی.. 21-1-معرفی اهمیت مناطق ساحلی.. 31-1-1- ابعاد و اندازه سواحل و مناطق ساحلی جهان.. 31-1-2- اکوسیستمهای ساحلی.. 41-1-3- ارزش و اهمیت اقتصادی منابع اکوسیستمی.. 41-1-4- انواع منابع و کاربردهای مناطق ساحلی.. 41-2-ضرورت حفاظت از مناطق ساحلی.. 61-2-1-حفاظت سواحل.. 71-2-2-انواع طرحهای حفاظت از سواحل.. 71-3- تشریح مناطق ساحلی استان گیلان و منطقه بندی آن.. 81-3-1- تحلیل موقعیت استان.. 81-3-2-سواحل دریای خزر در استان گیلان.. 111-3-3-ویژگیهای اقلیمی استان گیلان (دما-رطوبت-باد). 161-3-4-منطقه بندی پیشنهادی جهت بکارگیری در مدل تاپسیس... 211-3-5-معرفی اقلیمی مناطق ساحلی استان گیلان.. 221-3-5-1-منطقه اول ( آستارا). 221-3-5-2-منطقه دوم: تالش(طوالش). 331-3-5-3-رضوانشهر. 341-3-5-4-بندرانزلی.. 341-3-5-5-رشت... 461-4-معرفی انواع و تشریح عملکرد موجشکنها.. 671-4- موج شکنهای صندوقه ای پوشیده شده با بلوک بتنی مستهلک کننده موج.. 731-4-4-طریقه دیگرتقسیم بندی موج شکنها براساس نوع سازه ای.. 731-5-معرفی معیارهای موثر در جانمایی موج شکن.. 751-6-تشریح معیارهای موثر در جانمایی موج شکن.. 761-7-معرفی و تشریح مدل تاپسیس.. 126فصل دوم :مروری بر تحقیقات انجام شدهمروری بر تحقیقات انجام شده.. 129مروری بر تحقیقات انجام شده.. 130فصل سوم : روش تحقیقروش تحقیق :.. 1343-1-وزندهی معیارهای موثر در جانمایی موج شکن.. 1353-2-مقداردهی معیارهای موثردر جانمایی موج شکن در مناطق ساحلی استان گیلان.. 1363-3-بکارگیری معیارهای جانمایی موج شکن در مدل تاپسیس.. 149فصل چهارم : نتایجنتایج:.. 163فصل پنجم : بحث و نتیجه گیریبحث و نتیجه گیری:.. 164منابع و مآخذ:.. 166 فهرست جداولعنوان                                                                                                             صفحه جدول( 1-1): سهم واحدهای طبیعی تشکیل دهنده استان گیلان.. 9جدول(1- 1): منطقه بندی مناطق ساحلی دریای خزر در استان گیلان   22جدول( 1-2 ): جانمایی موج شکن ها.. 75جدول(1-3): وضعیت مورفودینامیکی ساختارهای رسوبی بستر سواحل جنوبی دریای خزر.. 85جدول (1-4) وضعیت عوارض مورفودینامیکی در ناحیه بخش خشک ساحل. 86جدول شماره (1-5): فراوانی زمانی سیستمهای اثر گذار بر سواحل جنوبی دریای خزر.. 104جدول شماره (1-6): منشأ و فراوانی سامانه های مؤثر بر ترازهای توفانی سواحل جنوبی دریای خزر.. 105جدول شماره (1-7): ویژگی های عمده تراز توفانی، فراوانی سامان ههای مؤثر و ویژگی های مسیرحرکتی در هریک از خوشه ها.. 108جدول (1-8) : سرعت جریانات دریایی m/m در خزر جنوبی سرعت میانگین و حداکثر جریان آب و جهت آن در شمال انزلی.. 119جدول 3-1-مقادیروزنی معیارهای موثر در جانمایی موج شکن.. 135جدول( 3-2): مقدار معیار شیب بستر (ماهیت منفی).. 136جدول(3-3): مقداری معیار طوفانی بودن دریا (ماهیت منفی).. 136جدول (3-4): مقدار معیار ارتفاع موج دریا (ماهیت منفی).. 137جدول (3-5): مقداری معیار جریانهای دریایی (ماهیت منفی).. 137جدول( 3-6): مقدار معیار شدت باد (ماهیت منفی).. 138جدول(3- 7): مقدار معیار شرایط پی و جنس خاک بستر دریا (ماهیت مثبت)   138جدول (3-8): مقدار معیار میزان رسوبات ساحلی (ماهیت منفی).. 139جدول (3-9) :مقداری معیار دسترسی به مصالح ساختمانی (ماهیت مثبت)   139جدول( 3-10): مقدار معیار کاربری موج شکن (ماهیت مثبت).. 140جدول (3-11) : مقدار معیار عوامل اقتصادی و سیاسی (ماهیت مثبت)   140جدول (3-12): مقدار معیار اثرات زیست محیطی و اکوتوریسم (ماهیت منفی).. 141جدول( 3-13):مقدار معیار محدوده بندر وتعداد و ابعادو سهولت تردد کشتیها (ماهیت مثبت).. 141جدول (3-14) : معیار توسعه آتی بندر (ماهیت مثبت).. 142جدول(3-15): مقدار معیار هزینه تعمیر و نگهداری (ماهیت منفی)   142جدول(3-15): مقدار معیاراستفاده تفریحی از بنادر و موج شکنها (ماهیت مثبت).. 143جدول(3-17): مقدار معیار احتمال لایروبی آتی محوطه بندری (ماهیت منفی).. 143جدول(3-18) : مقدار معیار وجود بندرگاههای مجاور (ماهیت منفی)   144جدول( 3-19) : مقدار معیار میزان بالاامدگی دریاsetupوپیشروی موج در ساحلrunup (ماهیت منفی).. 144جدول3(-20) مقدار معیار احتمال پدیده انعکاس در مجاورت موج شکن (ماهیت منفی).. 145جدول(3-21) : مقدار معیار مدل شکست امواج در ناحیه ساحلی (ماهیت منفی).. 145جدول (3-22) : مقدار معیار ارضای معیارهای ایین نامه ای طراحی بنادر(نوسان آب در محدوده بندر)(ماهیت منفی).. 146جدول(3-23) : مقدار معیاراقلیمی(دما) (ماهیت منفی).. 146جدول(3-24) : مقدارمعیار اقلیمی(رطوبت) (ماهیت منفی).. 147جدول(3-25) : مقدارمعیار ارتباطات تجاری با همسایگان (ماهیت مثبت)   147جدول(3-26):مقدارمعیار لرزه خیزی (ماهیت منفی).. 148  فهرست نمودارعنوان                                                                                                            صفحهنمودار( 1-1): میانگین دمای ماهانه در استان گیلان.. 17نمودار( 1-2): نقشه همدمای استان گیلان ( 2000- 1976 ) (کمانگر،1382).. 17نمودار(1-3): میانگین رطوبت نسبی ماهانه در استان گیلان.. 18نمودار (1-4): نقشه همباران استان گیلان ( 2000-1976 ) (کمانگر،1382)   19نمودار (1-5): درصد فصلی بارش در استان گیلان.. 20نمودار (1-6): حداکثر بارش روزانه شهرهای پرباران استان گیلان   21نمودار(1-7): تغییرات ماهانه دمای میانگین آستارا.. 25نمودار (1-8): تغییرات فصلی دمای آستارا.. 25نمودار (1-9): روند تغییرات سالانه دمای آستارا.. 25نمودار (1-10): تغییرات ماهانه رطوبت میانگین آستارا.. 26نمودار (1-12): روند تغییرات سالانه رطوبت آستارا.. 26نمودار (1-11): تغییرات فصلی رطوبت آستارا.. 26نمودار (1-13): میانگین ماهانه بارندگی آستارا.. 27نمودار(1-14):میانگین فصلی بارندگی آستارا.. 27نمودار(1-15): روند تغییرات مجموع بارندگی سالانه آستارا.. 27نمودار (1-16): میانگین ماهانه تعداد روزهای بارانی آستارا.. 28نمودار (1-17): روند تغییرات سالانه تعداد روزهای بارانی آستارا   28نمودار (1-18): حداکثر بارندگی 24 ساعته آستارا.. 28نمودار( 1-19): میانگین ماهانه تعداد روزهای صاف آستارا.. 29نمودار( 1-20): میانگین ماهانه تعداد روزهای نیمه ابری آستارا   29نمودار (1-21): میانگین ماهانه تعداد روزهای تمام ابری آستارا   29نمودار(1-22): میانگین ماهانه تعداد روزهای یخبندان آستارا.. 30نمودار (1-23): روند تغییرات سالانه تعداد روزهای یخبندان آستارا   30نمودار (1-24): میانگین ماهانه تعداد ساعات آفتابی آستارا.. 30نمودار (1-25): روند تغییرات سالانه تعداد ساعات آفتابی آستارا   31نمودار (1-26): میانگین ماهانه فشار هوای ایستگاه آستارا.. 31نمودار (1-27): روند تغییرات سالانه فشار هوای ایستگاه آستارا   31نمودار (1-28): میانگین ماهانه سرعت باد آستارا.. 32نمودار (1-29): روند تغییرات سالانه سرعت باد آستارا.. 32نمودار (1-30): میانگین فصلی باد آرام آستارا.. 32نمودار (1-31) : نمودار تغییرات ماهانه دمای میانگین بندرانزلی   37نمودار (1-32): نمودار تغییرات فصلی دمای بندرانزلی.. 38نمودار (1-33): نمودار روند تغییرات سالانه دمای بندرانزلی.. 38نمودار (1-34): نمودار روند تغییرات سالانه رطوبت بندرانزلی.. 38نمودار (1-35): نمودار تغییرات فصلی رطوبت بندرانزلی.. 39نمودار (1-36): نمودار میانگین فصلی بارندگی بندرانزلی.. 39نمودار (1-37) : نمودار میانگین ماهانه بارندگی بندرانزلی.. 39نمودار (1-38): نمودار روند تغییرات مجموع بارندگی سالانه بندرانزلی   40نمودار (1-39): نمودار میانگین ماهانه تعداد روزهای بارانی بندرانزلی.. 40نمودار (1-40): نمودار روند تغییرات سالانه تعداد روزهای بارانی بندرانزلی.. 40نمودار (1-41): نمودار حداکثر بارندگی 24 ساعته بندرانزلی.. 41نمودار (1-42): نمودار روند تغییرات سالانه تعداد ساعات آفتابی بندرانزلی.. 41نمودار (1-43): نمودار میانگین ماهانه تعداد روزهای نیمه ابری بندرانزلی.. 41نمودار (1-44): نمودار میانگین ماهانه تعداد روزهای تمام ابری بندرانزلی.. 42نمودار( 1-45): نمودار میانگین ماهانه تعداد روزهای یخبندان بندرانزلی.. 42نمودار (1-46): نمودار روند تغییرات سالانه تعداد روزهای یخبندان بندرانزلی.. 42نمودار( 1-47): نمودار میانگین ماهانه تعداد ساعات آفتابی بندرانزلی   43نمودار (1-48): نمودار روند تغییرات سالانه فشار هوای ایستگاه انزلی   43نمودار (1-49): نمودار روند تغییرات سالانه سرعت باد بندرانزلی   43نمودار (1-50): نمودار میانگین ماهانه سرعت باد بندرانزلی.. 44نمودار (1-51): نمودار میانگین ماهانه فشار هوای ایستگاه انزلی   44نمودار (1-52): نمودار میانگین ماهانه دمای آب و دمای هوای انزلی   44نمودار (1-53): نمودار میانگین فصلی باد آرام بندرانزلی.. 45نمودار (1-54): نمودار میانگین ماهانه شوری آب در بندر انزلی   45نمودار (1-56): نمودار میانگین ماهانه تفاضل دمای آب و هوا در انزلی   46نمودار (1-57): نمودار میانگین ماهانه PH آب در بندر انزلی.. 46نمودار(1-58) : نمودار تغییرات ماهانه دمای میانگین رشت.. 49نمودار (1-59): نمودار تغییرات فصلی دمای رشت.. 50نمودار( 1-60): نمودار روند تغییرات سالانه دمای رشت.. 50نمودار( 1-61): نمودار تغییرات ماهانه رطوبت میانگین رشت.. 50نمودار( 1-62): نمودار تغییرات فصلی رطوبت رشت.. 51نمودار( 1-63): نمودار روند تغییرات سالانه رطوبت رشت.. 51نمودار( 1-64): نمودار میانگین ماهانه بارندگی رشت.. 51نمودار( 1-65):نمودار میانگین فصلی بارندگی رشت.. 52نمودار( 1-66) : نمودار روند تغییرات مجموع بارندگی سالانه رشت   52نمودار (1-67): نمودار میانگین ماهانه تعداد روزهای بارانی رشت   52نمودار( 1-68): نمودار روند تغییرات سالانه تعداد روزهای بارانی رشت   53نمودار( 1-69): نمودار حداکثر بارندگی 24 ساعته رشت.. 53نمودار( 1-70): نمودار میانگین ماهانه تعداد روزهای صاف رشت.. 53نمودار( 1-71): نمودار میانگین ماهانه تعداد روزهای نیمه ابری رشت   54نمودار( 1-72): نمودار میانگین ماهانه تعداد روزهای تمام ابری رشت   54نمودار( 1-73): نمودار میانگین ماهانه تعداد روزهای یخبندان رشت   54نمودار( 1-74): نمودار روند تغییرات سالانه تعداد روزهای یخبندان رشت   55نمودار( 1-75): نمودار میانگین ماهانه تعداد ساعات آفتابی رشت   55نمودار(1-76): نمودار روند تغییرات سالانه تعداد ساعات آفتابی رشت   55نمودار( 1-77): نمودار میانگین ماهانه فشار هوای ایستگاه رشت   56نمودار( 1-78) : نمودار روند تغییرات سالانه فشار هوای ایستگاه رشت   56نمودار (1-79): نمودار میانگین ماهانه سرعت باد رشت.. 56نمودار( 1-80): نمودار روند تغییرات سالانه سرعت باد رشت.. 57نمودار( 1-81) : نمودار میانگین فصلی باد آرام رشت.. 57نمودار( 1-82) : تغییرات ماهانه دمای میانگین لاهیجان.. 61نمودار( 1-83): تغییرات فصلی دمای لاهیجان.. 61نمودار( 1-84): روند تغییرات سالانه دمای لاهیجان.. 61نمودار (1-85): میانگین ماهانه رطوبت نسبی لاهیجان.. 62نمودار (1-86): میانگین فصلی رطوبت نسبی لاهیجان.. 62نمودار( 1-87): تغییرات سالانه رطوبت نسبی لاهیجان.. 62نمودار (1-88) : نمودار میانگین ماهانه بارندگی لاهیجان.. 63نمودار (1-89): نمودار میانگین فصلی بارندگی لاهیجان.. 63نمودار( 1-90): نمودار روند تغییرات مجموع بارندگی سالانه لاهیجان   63نمودار( 1-91): نمودار میانگین ماهانه تعداد روزهای بارانی لاهیجان   64نمودار (1-92): نمودار روند تغییرات سالانه تعداد روزهای بارانی لاهیجان.. 64نمودار(1-93): حداکثر بارندگی 24 ساعته لاهیجان.. 64نمودار (1-94): نمودار میانگین ماهانه تعداد روزهای یخبندان لاهیجان   65نمودار (1-95): نمودار روند تغییرات سالانه تعداد روزهای یخبندان لاهیجان.. 65نمودار (1-95): نمودار ترازهای توفانی قابل مشاهده از مشاهدات ساعتی سواحل جنوبی دریای خزر.. 97نمودار (1-96): نمودار رابطه تغییرات تراز آب دریا(Δhc) با دوره میانگین داده های اولیه.. 97نمودار (1-97): دندروگرام تحلیل خوشه ای نقشه های همدیدی زمان رخداد تراز توفانی بالاتر از50 سانتیمتر.. 98نمودار (3-1) امتیاز مناطق مورد بررسی جهت احداث موج شکن (خروجی مدل تاپسیس).. 161 فهرست شکل هاعنوان                                                                                                             صفحه شکل(1-1): نقشه سیاسی استان گیلان.. 10شکل( 1-2 ): نقشه گیلان.. 21شکل(1-8): نقشه منطقه لنگرود.. 66شکل(1-3): ریخت شناسی بستر دریای خزر (The Caspian Sea, 1987)... 80شکل( 1-4 ): منطقه ریخت شناسی ساحلی.. 82(شکل 1-5)... 84شکل (1-6) سوراخ های زیستی روی بستر دریای خزر.. 85شکل(1-7): انواع موجک های ماسه ای در منطقه مورد بررسی.. 86شکل (1-8): نقشه عمق سنجی دریای خزر.. 90شکل (1-9): تغییرات مورفولوژیکی دهانه رودخانه سفیدرود در دریای خزر.. 91شکل (1-10): سهم رودخانه های حاشیه خزر در ورود آب به حوضچه دریای خزر.. 92شکل (1-11: دریای طوفانی).. 92شکل(1-12): اثر مد توفان بر سطح دریا و مد نجومی.. 94شکل (1-13): نقشه محدوده مورد مطالعه و موقعیت ایستگا ههای ترازسنجی   96شکل (1-14): الگوهای گردشی سطح 500 و 1000 میلیبار مؤثر بر ترازهای توفانی بیش از 5/0.. 101شکل شماره (1-15): میانگین مسیرهای عمده سیستم ها با منشا ده گانه   106شکل شماره (1-16):میانگین مسیرهای عمده رودبادهای 500 هکتوپاسکال   106شکل شماره (1-17): مسیرهای ده گانه سامانه های موثر بر ترازهای توفانی بیش از 50 سانتیمتر.. 107شکل شماره (1-18): جزر و مد.. 108شکل شماره (1-19): تصاویر جز و مد.. 110شکل شماره (1-20): نمای نزدیک از مش محاسباتی در جنوب دریای خزر.. 112شکل شماره (1-21): اصلاحات اعمال شده به جهت و سرعت باد مدل ECMWF Operational 113شکل (1-22): سری زمانی ارتفاع موج و نمودار پراکندگی داده های مدل در مقایسه با بویه امیرآباد در مارس و آوریل 2002. 114شکل (1-23): گلموج حاصل از مدلسازی و اندازه گیری در محل بویه نکادر سال 1992.. 115شکل (1-24): نمودار پراکندگی ارتفاع موج حاصل از مدلسازی و داده های ماهواره ای برای نقطه Tr-2-3. 115شکل (1-25): ارتفاع موج به متر در دوره بازگشت 100 ساله بر اساس توزیع TGUM/ ML (بخش جنوبی خزر).. 116شکل (1-26) جریان های آبی در دریای خزر.. 117شکل (1-27) : پراکنش رسوب های سطحی در کف دریای خزر.. 118شکل (1-28) : بنادر و شهرهای ساحلی دریای خزر.. 118شکل (1-29) : جریان های دریایی در دریای خزر (ماخذ دکتر امین سحابی)   119شکل (1-30) :گلباد ایستگاه های هواشناسی استان گیلان.. 122شکل (1-31) : ایستگاه آستارا.. 123شکل (1-32): ایستگاه تالش.. 123شکل (1-33): ایستگاه انزلی.. 124شکل (1-34) : ایستگاه رشت - فرودگاه.. 124شکل (1-35) : ایستگاه رشت – کشاورزی.. 125شکل (1-36) : ایستگاه کیاشهر (آستانه).. 125شکل (1-37) : کانون سطحی زمین لرزه فیرزو آباد.. 126فهرست نقشه هاعنوان                                                                                                            صفحه نقشه (1-1): نقشه منطقه آستارا.. 23نقشه (1-2): نقشه منطقه تالش.. 33نقشه (1-3): نقشه منطقه رضوانشهر.. 34نقشه( 1-4): نقشه منطقه بندرانزلی.. 34نقشه(1-5): نقشه منطقه رشت.. 46نقشه( 1-6 ): نقشه منطقه آستانه اشرفیه.. 58نقشه( 1-7): نقشه منطقه لاهیجان.. 59نقشه(1-9):نقشه منطقه رودسر.. 67

چکیده

موج شکن ها سازه هایی هستند که بنادر را در برابر اثرات ویران کننده امواج دریاها حفاظت میکنند. تاریخ ساخت موج شکن ها به 4000 الی 5000 سال پیش میرسد. فینیقی ها اولین کسانی بودند که اقدام به ساخت موج شکن های اولیه نمودند. در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم موج شکن های مشابهی ساخته شد که بر اثر حوادث و خرابی های زیادی که به بار آوردند همگی از نظر مهندسی مردود شناخته شدند. دو موج شکن الجیز (ALGIERS) و کاتانیا (CATANTA) از این نمونه اند. که هر دو به علت لغزیدن تخته سنگهایشان بر روی یکدیگر بکلی ویران گشتند. لذا برای مقابله با چنین خرابیها لازم آمد تا مطالعاتی در این زمینه انجام گیرد. موج شکن ها سازه های دیواره ای شکلی هستند که با استهلاک انرژی امواج , حوضچه آرامشی در سمت ساحلی خود ایجاد می نمایند .از محیط آرام ایجاد شده بوسیله بازوهای موج شکن استفاده های دیگری نیز می شود که از آن جمله می توان باراندازی , و باربرداری و عملکرد ایمن شناورها و نیز حفاظت از تسهیلات بندری و مناطق و گردشگاههای ساحلی را بر شمرد . علاوه بر موارد فوق الذکر موج شکن ها می توانند با بهبود شرایط ورودی بنادر و هدایت جریانهای دریائی و ایجاد ترازهای متفاوت آب, روند رسوبگذاری را کنترل نمایند. برای طراحی و جانمایی موج شکن علاوه بر بررسی ضروریت طرح، انجام عملیات هیدروگرافی و مطالعات و جمع آوری اطلاعات مربوط به عمق آب و مقدار و ارتفاع جذر و مد- ارتفاع متوسط امواج- جهت وزش باد های موسمی – میزان قدرت و نوع طوفانهای دریایی در منطقه- جهت و شدت وزش باد غالب- مطالعه بستر دریا بوسیله گمانه زنی و تعیین میزان و ارتفاع لای و رسوبات و همچنین تعیین نوع بستر(بستر سنگی یا بستر ماسه ای) موردنیاز میباشد. با بدست آوردن تمامی اطلاعات مذکور، طراحی با مد نظر قرار دادن این داده ها و همچنین بر اساس کارایی مورد نیاز موج شکن از لحاظ وسعت مورد نیاز حوضچه میزان سطح آب خور حوضچه جهت استفاده نوع کاربری و تعداد و تناژ نوع شناور هایی که برای استفاده از حوضچه یا وسعت محدوده ساحل حفاظتی مد نظر کارفرما میباشد و در واقع براساس نوع کاربری تعریف شده توسط کارفرما، اقدام به جانمایی و طراحی موج شکن مینماید. در این تحقیق سعی برآن است که بامنطقه بندی مناطق ساحلی براساس معیارهای دارای اولویت فوق با بکارگیری مدل تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS مکانهای دارای اولویت احداث موج شکن براساس منطقه بندی ساحلی را مشخص نماییم.          

فصل اول :

کلیات تحقیق

1-1-معرفی اهمیت مناطق ساحلی

دریاها و اقیانوسها بیش از 60 درصد از سطح زمین رامی پوشانند و متجاوز از 97 درصد آب موجود در کره زمین را در خودجای داده و نقشی حیاتی درچرخه انرژی وغذایی ایفامی کنند. انسانها برای بسیاری ازمسایل بویژه انرژی و موادمعدنی به دریاهاواقیانوسهاوابسته اند. دریاهاواقیانوسهاسکونتگاه موجودات زنده ومنبع غذایی بسیارمهم هستند . دریاهاواقیانوسها همچنین محلی برای تفریح، یادگیری ، تقویت قوای تخیل و ابداع در انسانها هستند . بسیاری از منابع مهم دریاها و اقیانوسها در نزدیک سواحل آنها متمرکز هستند . در سال 1997 تقریباً 601 میلیون نفر دارند در سواحل یا در نزدیکی سواحل واقع شده بودند.درصد شهرهای جهان که هر کدام جمعیتی بیش از 6بررسی منابع ساحلی جهان و آشنایی با آن برای کلیه کسانی که در سطوح مختلف درگیر مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی هستند مهم و ضروری است . در حقیقت بخش اعظمی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی بر محور نحوه بهره برداری درست وحفاظت از این منابع استوار است . اکوسیستمهای ساحلی منابع زاینده زیست محیطی هستند که نقش بسیار تاثیرگذاری در حیات کره زمین ایفا می نمایند.مناطق ساحلی به دلیل برخورداری از انواع منابع طبیعی و غیر طبیعی موجود در آنها دارای ارزش و اهمیت بالای اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی می باشند و دارای ارزش اقتصا دی بسیار بالایی هستند که در برخی از موارد اقتصاد کشورها و جوامع به شدت به آن وابسته است . از نظر زیست محیطی مناطق ساحلی به دلیل دارا بودن اکوسیستمهای مولد و حساس دارای اهمیت وارزش فوق العاده ای می باشند.مناطق ساحلی جهان را از زوایای مختلف می توان مورد توجه و بررسی قرار داد: 1-1-1- ابعاد و اندازه سواحل و مناطق ساحلی جهانسواحل جهان طولی به اندازه 1634701 کیلومتر دارند . مساحت سواحل از خط ساحلی تا فلات قاره (عمق دویست متری ازخط ساحلی)بالغ بر 242811 هزار کیلومتر مربع و مساحت قلمرو سرزمینی مجموع کشورها 18869هزار کیلومتر مربع میباشد. مساحت منطقه ویژه انحصاری کشور ها در حدود 1021084هزار کیلومتر مربع است . بر اساس آخرین اطلاعات موجودنزدیک به 39 درصد جمعیت جهان در فاصله 100 کیلومتری از سواحل زندگی می کنند .    1-1-2- اکوسیستمهای ساحلیخصوصیات سواحل ، اطلاعات پایه و مرجعی برای ارزیابی اکوسیستم های ساحلی و نحوه مدیریت آنها ارایه می دهند. 1-1-3- ارزش و اهمیت اقتصادی منابع اکوسیستمیارزش گذاری اقتصادی برای اکوسیستمها و خدماتی که ارایه می دهند کار سخت و پیچیده ای است . با این حال عده ای ازدانشمندان و اقتصاددانان کوشیده اند با استفاده از روشهای گوناگون برآوردهایی از ارزش کالاها و خدمات اکوسیستمها تهیه انجام داده اند . بر (Costanza et al., 1997) نمایند. یکی از این موارد، مطالعه ای است که کوستانزا و دیگران در سال 1997اساس این مطالعات ارزش سالانه خدمات اکوسیستمی ارایه شده توسط کل اکوسیستمهای موجود در بیوسفر چیزی بین 16 تا 33تریلیون دلار آمریکا برآورد شده است که نزدیک به 8/1 برابر بزرگتر از ارزش تولید ناخالص ملی کل کشورهای جهان است.تشکیل خاک به دلیل اهمیتی که برای کشاورزی دارد از پر ارزش ترین خدمات اکوسیستمی است . خدمات تفریحی و تنظیم و عرضه آب در رده بعدی قرار دارند .بدیهی است سهم قابل توجهی از این خدمات توسط اکوسیستم های ساحلی ارایه می شوند. 1-1-4- انواع منابع و کاربردهای مناطق ساحلیکاربری های ساحلی انواع متعددی دارند ولی در یک تقسیم بندی کلی می توان آنها را به چهار دسته تقسیم بندی نمود . این چهار دسته عبارتند از:الف) استخراج منابع
  • صید و صیادی
  • جنگلداری
  • نفت و گاز
  • معدن
ب) زیرساختها
  • حمل و نقل
  • بنادر
  • اسکله هاوموجشکنها
  • دفاع و حفاظت ساحلی
ج)توریسم و اوقات فراغتد)حفاظت و نگهداری از تنوع زیستیمنابع ساحلی را می توان به دو دسته منابع تجدید شونده و تجدید ناپذیر تقسیم بندی نمود.-استخراج منابع ( صید و صیادی)منابع تجد ید شونده ساحلی عمدتا منابع شیلا تی هستند که توسط صید تجاری و صید تفریحی و پرورش آبزیان بهره برداری می شوند .-استخراج منابع (منابع جنگلی)منابع جنگلی یکی دیگر از منابع تجدید شونده در مناطق ساحلی هستند که عمدتاً بر روی استخراج و بهره برداری از جنگلهای مانگرو استوار است . مانگرو به طور تار یخی منبعی برای سوخت، ساخت لوازم خانگی و سا یر استفاده ها در مناطق ساحلی بوده است ولی طی سالهای اخیر بهره برداری بی رویه از آن بویژه برای سوخت بطور روز افزونی در حال افزا یش بوده است .-استخراج منابع (منابع نفت و گاز)منابع نفت و گاز از جمله مهمتر ین منابع تجد ید ناپذیر هستند که در اغلب مناطق ساحلی وجود داشته و با سرعت زیادی درحال استخراج می باشند . بعضی از مناطق ساحلی و دریایی دارای ذخایر عظیمی از نفت و گاز و بعضی دارای ذخایر فراوانی ازطلا، کبالت، فسفر و سایر سنگهای با ارزش معدنی هستند . به این دسته از کانیهای ارزشمند باید شن و سنگ را نیز که در بعضی مناطق ساحلی به وفور یافت می شوند اضافه کرد.ذخایر انرژی ساحلی 11.8درصد از کل ذخایر نفت جهان و 25 درصد ذخایر گاز جهان را تشکیل می دهند.-استخراج منابع (منابع معدنی )سواحل همچنین دارای منابع معدنی مانند شن و ماسه، نمک و صخره های مرجانی هستند که ضمن ا ینکه بخش قابل توجهی از فعالیتها را در مناطق ساحلی به خود اختصاص می دهند نیاز به مدیریت درست منابع دارند و بدون استفاده درست از آنها مشکلات زیادی بوجود خواهد آمد .- زیرساختهاسازه های انسان ساز ، قابلیت دسترسی منابع ساحلی، توزیع زمانی و فضایی آنها ، کیفیت منابع موجود ساحلی را تغییر میدهند. به عنوان مثال جاده ها دسترسی را افزایش می دهند، تاسیسات تصفیه آب و فاضلاب، کیفیت آب موجود و در دسترس رابهبود می بخشند، سدهای روی رودخانه ها جریان آب در طول زمان را دستخوش تغییر قرار می دهند، دیواره های دفاعی ساحلی از نواحی شهری حفاظت می نمایند و زمینهای بیشتری را برای توسعه شهری در دسترس قرار میدهند .و موجشکنها در برابر تخریب مناطق ساحلی نقش بسزایی ایفامیکنند. پاکسازی کناره های دریا، زمینه های ایجاد تسهیلات تفریحی و توریستی را فراهم می نماید. سازه های انسان ساز همچنین شامل نواحی شهری با ز یرساخت های مسکن و فعالیتهای اقتصادی و همچنین زیر ساختهای اقتصادی و اجتماعی می شوند . بسیاری از این ساختارهادسترسی به منابع ساحلی را محدود کرده و در مواردی موجبات تهدید برای آنها را فراهم می آورند.عمده ترین زیرساختهای ساحلی عبارتند از:الف) بنادر و اسکله هاو موجشکنهاب) تأسیسات پشتیبانی و عملیات انواع مختلف حمل و نقلج) جاده ها و پلها***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :190
قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

13 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.