پایان نامه­ ارشد زبانشناسی، گرایش آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان: بررسی ساختار واجی و تحلیل معنایی بیست سوره­ی پایانی قرآن کریم، در قالب نظریه­ی سیستمی‌_ نقشی هلیدی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شیرازدانشکده­ی ادبیات و زبانهای خارجیپایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­یزبانشناسی، گرایش آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانعنوان پایان نامه:بررسی ساختار واجی و تحلیل معنایی بیست سوره­ی پایانی قرآن کریم، در قالب نظریه­ی سیستمی‌_ نقشی هلیدی استاد راهنما:آ قای دکتر مهرزاد منصوریاستاد مشاور:آقای دکتر جلال رحیمیانبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :چکیده یافته­های زبانشناسی نوین، قرآن را به عنوان یک گفتمان فراانسانی، از منظری متفاوت بررسی کرده و تفسیر آن را وارد مرحله­ی جدیدی ساخته است. دستاوردهای این علم، در حوزه­های متفاوت معنایی و آوایی می­تواند، به عنوان ابزاری کارآمد در تفسیر قرآن به کار گرفته­شود. هدف پژوهش حاضر، ارائه­ی تفسیر متفاوتی در پرتو نظریه­ی سیستمی- نقشی هلیدی، در زمینه­ی معنایی و ویژگی‌های آوایی و هجایی در حوزه­ی بافتار موسیقی 20 سوره­ی پایانی قرآن کریم است، و به نوعی به بررسی همکنشی و تعامل معناشناسی و واج شناسی در راستای القای بهتر پیام می پردازد. نتیجه­ی بررسی­ها به دستاوردهای مهمی‌منتهی شده‌است. از جمله اینکه ویژگی‌های موسیقایی قرآن، مستقل از معنای آن عمل نمی‌کند و در حقیقت ابزاری است در خدمت انتقال پیام گوینده به مخاطب. همچنین نتایج نشان می‌دهد، که در تفسیر قرآن، می‌توان روش­های جدید زبانشناختی را برای گره گشایی و روشنگری هر چه بیشتر مفاهیم و معانی قرآنی به کار گرفت و دیدگاهی نوین را در تفسیر قرآن مطرح کرد.واژگان کلیدی: قرآن و زبانشناسی، تفسیر زبانشناختی، زبان شناسی نقش گرا، نظریه­ی سیستمی- نقشی هلیدی، بسامد­های آوایی و هجایی، نظم آهنگ و موسیقی قرآن، سوره­های پایانی جزء سی ام. فهرست مطالب  عنوان                                                                                                                          صفحه                          فصل اول : مقدمه. 11-1- مقدمه. 21- 2 - کلیات.. 21-2-  1- زبان قرآن و زبانشناسی جدید. 31-2-2- زبان عربی.. 51-2- 3- تحلیل گفتمان. 71-2- 4 -  متن.. 91-2- 5-  موسیقی درونی و نظم آهنگ... 101-3- هدف پژوهش... 111-4-  اهمیت پژوهش... 121-5- سؤالات پژوهش... 13فصل دوم: پیشینه­ی پژوهش... 142  - 1 – مقدمه. 152- 2-  زبانشناسی و دیدگاه‌ها 152 – 2- 1-  زبان. 172- 2- 2- تحلیل متن و گفتمان. 192 – 2- 3- نظریۀ سیستمی- نقشی هلیدی.. 202-2-4-  آواشناسی و واجشناسی.. 242 – 3- قرآن و دیدگاه‌ها 272- 3 – 1-  ترجمه و تفسیر قرآن. 282- 4-  قرآن و زبانشناسی.. 322- 4- 1- زبان قرآن و ساختار آن. 322 – 4- 2-  اشارات زبانشناختی قرآن. 332 - 4 -3-   قرآن : آواشناسی، تجوید و موسیقی کلام. 342 -4 – 4-  تحلیل متنی و گفتمانی قرآن. 37فصل سوم: روش پژوهش... 433-  1-  مقدمه. 443- 2- داده‌های پژوهش... 443 – 3-  چارچوب نظری پژوهش... 453 - 3 – 1-  جایگاه معنا و دستور در رویکرد هلیدی.. 463 -3 – 2- مروری بر فرا نقش‌های معنایی در نظریۀ هلیدی.. 483 – 4-  شیوۀ تجزیه و تحلیل سوره‌ها 513 - 4 -  1-  تعیین بسامد آوایی و هجایی هر سوره. 523 – 4- 2- تعیین فرا نقش‌های‌اندیشگانی، بینا فردی و متنی در متن سوره‌ها 533 – 5- شیوۀ ارائۀ نتایج. 54فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 574 - 1 - مقدمه. 584  - 2- تین(95) 584 – 2- 1- کلیات سوره. 584 - 2 – 2- نمایش آوایی، هجایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره. 594 – 2- 3-  بافت فرهنگی.. 604- 2- 4- تجزیه و تحلیل آوایی سوره. 614- 2- 5- تجزیه و تحلیل معنایی سوره. 664- 2- 6-  نتیجه گیری.. 724 -3-  علق(96) 734 -3 -1-  کلیات سوره. 734 – 3- 2- نمایش آوایی، هجایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره. 734 -3 - 3 -  بافت فرهنگی.. 774 -3 -4 -  تجزیه و تحلیل آوایی سوره. 784 -2 -5 -  تجزیه و تحلیل معنایی سوره. 844 -3 -6 -  نتیجه گیری.. 994 -4 - قدر(97) 994 -4 - 1 - کلیات سوره. 994 – 4- 2- نمایش آوایی، هجایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره. 1004 - 4 – 3- بافت فرهنگی.. 1014 – 4- 4- تجزیه و تحلیل آوایی سوره. 1014 - 4 – 5- تجزیه و تحلیل معنایی سوره. 1084 -4 – 6-  نتیجه گیری.. 1124 -5 - بینه (98) 1134 -5- 1- کلیات سوره. 1134 – 5- 2- نمایش آوایی، هجایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره. 1144 – 5- 3- تجزیه و تحلیل آوایی سوره. 1164 -5 -4 -  تجزیه و تحلیل معنایی سوره. 1204 -5 -5 -  نتیجه گیری.. 1264 - 6 - زلزال(99) 1264 -6- 1-  کلیات سوره. 1264 -6- 2- نمایش آوایی، هجایی،  نوشتاری و ترجمۀ سوره. 1274 -6 -3 -  تجزیه و تحلیل آوایی سوره. 1294 - 6 -4-  تجزیه و تحلیل معنایی سوره. 1344 - 6 -5-  نتیجه گیری.. 1384 - 7 - والعادیات(99) 1394 -7 – 1- کلیات سوره. 1394 – 7- 2- نمایش آوایی،هجایی،نوشتاری و ترجمۀ سوره. 1404 -7 -3 -  بافت فرهنگی.. 1424 - 7 -4-  تجزیه و تحلیل آوایی سوره. 1424 -7 – 5-  تجزیه و تحلیل معنایی سوره. 1484 - 7 -6-  نتیجه گیری.. 1524 -8- القارعه(101) 1534 - 8 -1 -کلیات سوره. 1534 – 8- 2- نمایش آوایی، هجایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره. 1544 -8 – 3- تجزیه و تحلیل آوایی سوره. 1554 -8 -4- تجزیه و تحلیل معنایی سوره. 1604 -8 -5-  نتیجه گیری.. 1654 -9 - تکاثر(102) 1664 - 9 – 1- کلیات سوره. 1664 – 9- 2- نمایش آوایی، هجایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره. 1674 - 9 -3- بافت فرهنگی.. 1684 -9 – 4-   تجزیه و تحلیل آوایی سوره. 1694 - 9 - 5 - تجزیه و تحلیل معنایی سوره. 1754 -9 – 6-  نتیجه گیری.. 1824 -10 -  عصر(103) 1824 -10- 1 - کلیات سوره. 1824 – 10- 2- نمایش آوایی، هجایی،  نوشتاری و ترجمۀ سوره. 1834 -10 -3- بافت فرهنگی.. 1844 -10 -4- تجزیه و تحلیل آوایی سوره. 1844 -10 -5 - تجزیه و تحلیل معنایی سوره. 1874 -10 -6 - نتیجه گیری.. 1904 -11 - همزه(104) 1904 -11 -1 - کلیات سوره. 1904 – 11- 2- نمایش آوایی، هجایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره. 1914 -11 – 3-  بافت فرهنگی.. 1924 -11 – 4- تجزیه و تحلیل آوایی سوره. 1934 -11- 5- تجزیه و تحلیل معنایی سوره. 1984 -11 -6 -  نتیجه گیری.. 2024 -12-  فیل(105) 2034 -12 -1- کلیات سوره. 2034 - 12 – 2- نمایش آوایی، هجایی، نوشتاری و هجایی.. 2034 -12 – 3- بافت فرهنگی.. 2044 -12 – 4-  تجزیه و تحلیل آوایی سوره. 2054 -12 -5-  تجزیه و تحلیل معنایی سوره. 2094 -12 -6-  نتیجه گیری.. 2134 -13- قریش(106) 2134 -13 -1 - کلیات سوره. 2134 – 13- 2- نمایش آوایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره. 2144 -13 -3-  بافت فرهنگی.. 2154 -13 -4- تجزیه و تحلیل آوایی سوره. 2164 -13 -5 -  تجزیه و تحلیل معنایی سوره. 2194 -13 -6 -  نتیجه گیری.. 2224 -14 - ماعون(107) 2234 -14 -1- کلیات سوره. 2234 – 14- 2- نمایش آوایی، هجایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره. 2244 -14 – 3-  تجزیه و تحلیل آوایی سوره. 2254 -14 -4- تجزیه و تحلیل معنایی سوره. 2284 -14 -5 - نتیجه گیری.. 23214 -15 - کوثر(108) 23314 -15 – 1- کلیات سوره. 2334 – 15- 2- نمایش آوایی، هجایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره. 2344 - 15 -3-  بافت فرهنگی.. 2344 -15 -4- تجزیه و تحلیل آوایی سوره. 2354 -15 -5 - تجزیه و تحلیل معنایی سوره. 2384 -15 -6 - نتیجه گیری.. 2414 -16 - کافرون(109) 2414 -16 -1- کلیات سوره. 2414 – 16- 2- نمایش آوایی، هجایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره. 2424 -16 – 3- بافت فرهنگی.. 2434 -16 -4-  تجزیه و تحلیل آوایی سوره. 2434 -16 -5- تجزیه و تحلیل معنایی سوره. 2474 -16 -6 -  نتیجه گیری.. 2514 -17-  نصر(110) 2514 -17- 1- کلیات سوره. 2514 – 17- 2- نمایش آوایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره. 2524 -17 – 3-  بافت فرهنگی.. 2534 -17 -4- تجزیه و تحلیل آوایی سوره. 2534 -17 – 5- تجزیه و تحلیل معنایی سوره. 2574 -17 -6 - نتیجه گیری.. 2604 -18 - تبت(مسد) (111) 2614 -18 -1 - کلیات سوره. 2614 - 18 – 2- نمایش آوایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره. 2614 -18 -3 -  بافت فرهنگی.. 2624 -18 -4 - تجزیه و تحلیل آوایی سوره. 2634 -18 -5 - تجزیه و تحلیل معنایی سوره. 2674 -18 -6 - نتیجه گیری.. 2714 -19 - اخلاص(112) 2714 -19 – 1- کلیات سوره. 2714 - 19 – 2- نمایش آوایی، هجایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره. 2724 -19 - 3 - بافت فرهنگی.. 2734 - 19 -4 -  تجزیه و تحلیل و آوایی سوره. 2734 -19 - 5 -  تجزیه و تحلیل معنایی سوره. 2764 - 19 – 6- نتیجه گیری.. 2794 -20 - فلق(113) 2804 -20 -1 - کلیات سوره. 2804 – 20- 2- نمایش آوایی، هجایی،  نوشتاری و ترجمۀ سوره. 2814 -20 – 3-  بافت فرهنگی.. 2824 -20 – 4- تجزیه و تحلیل آوایی سوره. 2834 -20 - 5 -  تجزیه و تحلیل معنایی سوره. 2864 -20 - 6 -  نتیجه گیری.. 2904 -21 - ناس(114) 2914 -21 - 1 - کلیات سوره. 2914 - 21 – 2- نمایش آوایی، هجایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره. 2924 -21 - 3 - بافت فرهنگی.. 2934 -21 – 4- تجزیه و تحلیل آوایی سوره. 2934 -21 – 5-  تجزیه و تحلیل معنایی سوره. 2964 -21 – 6-  نتیجه گیری.. 299فصل پنجم: نتیجه گیری.. 3005 - 1 - مقدمه. 3015 -2-  خلاصه. 3015- 3- پیوند میان صوت و معنا 3025- 4- تحلیل معنا بر اساس نظریۀ سیستمی- نقشی شیوه‌ای مناسب برای تفسیر قرآن. 3055 – 5-  محدودیتهای پژوهش... 3065 - 6 – پیشنهادات.. 307فهرست منابع. 308                                             فهرست جداول عنوان                                                                                                                 صفحهجدول 4- 2- 3- 1- بسامد همخوان‌ها 65جدول 4 – 2- 3- 2- بسامد واکه‌ها 65جدول 4 – 2- 3- 3- بسامد ساخت هجا 65جدول 4- 2- 5 – 1- فرآیندهای ساخت تعدی سورۀ تین.. 71جدول 4- 2- 5 – 2- ساخت وجهی و زمان افعال سورۀ تین.. 72جدول 4 - 3 – 4- 1- بسامد همخوان‌ها 83جدول 4 – 3- 4- 2- بسامد واکه‌ها 83جدول 4- 3- 4-  3- بسامد ساخت هجا 83جدول4 - 3 – 5- 1- فرآیند‌های ساخت تعدی سورۀ علق.. 97جدول 4 - 3 -5 – 2- ساخت وجهی و زمان افعال سورۀ علق.. 98جدول 4 - 4 - 4 – 1-  بسامد همخوان‌ها 107جدول 4 – 4- 4- 2- بسامد واکه‌ها 107جدول 4 - 4 -4 – 3-  بسامد ساخت هجا 107جدول 4 - 4 – 5- 1- فرآیندهای ساخت تعدی سورۀ قدر. 112جدول 4 - 4 – 5- 2-  ساخت وجهی و زمان افعال سورۀ قدر. 112جدول 4 - 5 -3 -1- بسامد همخوان‌ها 119جدول 4- 5- 3- 2- بسامد واکه‌ها 119جدول 4 – 5- 3- 3- بسامد ساخت هجا 119جدول 4 - 5 -4 – 1-  فرآیندهای ساخت تعدی سورهی بینه. 123جدول 4 – 5- 4- 2-  ساخت وجهی و زمان افعال سوره بینه. 125جدول 4 - 6 -3- 1- بسامد همخوان‌ها 133جدول 4 – 6- 3- 2-  بسامد واکه‌ها 133جدول 4 – 6- 3- 3- بسامد ساخت هجا 133جدول 4 – 6- 4- 1- فرآیندهای ساخت تعدی سورۀ زلزله. 137جدول 4 -6- 4- 2- ساخت وجهی و زمان افعال سورۀ زلزله. 138جدول 4 - 7 - 4 – 1- بسامد همخوان‌ها 147جدول 4- 7 – 4- 2-  بسامد واکه‌ها 147جدول 4 – 7- 4- 3- جدول ساخت هجایی.. 147جدول4- 7 – 5- 1- فرآیندهای ساخت تعدی سورۀ والعادیات.. 151جدول 4- 7- 5- 2-  ساخت وجهی و زمان افعال سورۀ والعادیات.. 152جدول 4 – 8- 3- 1-  بسامد همخوان‌ها 159جدول 4 – 8- 3- 2- بسامد واکه‌ها 159جدول 4 – 8- 3- 3- ساخت هجایی.. 159جدول 4 - 8 - 4 -1- فرآیند‌های ساخت تعدی سورۀ القارعه. 164جدول 4 -8- 4- 2-  ساخت وجهی و  زمان افعال سورۀ القارعه. 165جدول 4 - 9 – 4- 1- بسامد همخوان‌ها 174جدول  4 – 9- 4- 2- بسامد واکه‌ 174جدول 4 - 9 – 4- 3- بسامد ساخت هجا 174جدول 4- 9 - 5 – 1- فرآیندهای ساخت تعدی سوره تکاثر. 181جدول 4 – 9- 5- 2- ساخت وجهی و زمان افعال سورۀ تکاثر. 181جدول 4 - 10 - 4 – 1- بسامد همخوان‌ها 186جدول 4 – 10- 4- 2- بسامد واکه‌ها 186جدول 4 – 10- 4 – 3- بسامد ساخت هجا 186جدول 4 – 10- 5- 1- فرآیندهای ساخت تعدی سورۀ عصر. 189جدول4 – 10- 5- 2- ساخت و جهی و زمان افعال سورۀ عصر. 189جدول 4 - 11 -4- 1-  بسامد همخوان‌ها 197جدول 4 – 11- 4- 2- بسامد واکه‌ها 197جدول 4 - 11 – 4- 3- بسامد ساخت هجا 197جدول4 - 11 – 5- 1-  فرآیندهای ساخت تعدی سوره هُمَزَه. 201جدول 4 - 11 – 5- 2- ساخت وجهی و زمان افعال سوره هُمَزَه. 202جدول 4- 12- 4- 1- بسامد همخوان‌ها 208جدول 4- 12- 4- 2- بسامد واکه‌ها 208جدول 4 – 12- 4- 3- بسامد ساخت  هجا 208جدول 4 -12- 5- 1-.فرآیندهای ساخت تعدی سورۀ فیل.. 212جدول 4 – 12- 5- 2- ساخت وجهی و زمان افعال سوره فیل.. 212جدول 4 – 13- 4- 1- بسامد همخوان‌ها 218جدول 4- 13- 4 – 2- بسامد واکه‌ها 218جدول 4- 13 - 4 -3- بسامد ساخت هجا 218جدول 4 - 13 – 5- 1-  فرآیندهای ساخت تعدی سورۀ قریش... 222جدول 4 - 13 – 5- 2- ساخت وجهی و زمان افعال سورۀ قریش... 222جدول 4 -14- 3- 1- بسامد همخوان‌ها 227جدول 4 – 14- 3-  2- بسامد واکه‌ها 227جدول4 - 14 -3- 3- بسامد ساخت هجا 227جدول 4 - 14 -4- 1- فرآیندهای ساخت تعدی سورۀ ماعون. 231جدول 4 – 14- 4- 2-  ساخت وجهی و زمان افعال سورۀ ماعون. 231جدول 4 - 15 – 4- 1-  بسامد همخوان‌ها 237جدول 4 - 15 – 4- 2- بسامد واکه‌ها 237جدول 4 – 15- 4- 3- بسامد ساخت هجا 237جدول 4 - 15 - 5 – 1-  فرآیندهای ساخت تعدی سوره کوثر. 240جدول 4 – 15- 5- 2- ساخت وجهی و زمان افعال سوره کوثر. 240جدول4 - 16 - 4 – 1- بسامد همخوان‌ها 246جدول 4 – 16- 4- 2- بسامد واکه‌ها 246جدول4 – 16- 4- 3- بسامد ساخت هجای.. 246جدول 4 – 16- 5- 1-  فرآیندهای ساخت تعدی سورۀ کافرون. 250جدول 4 -16- 5- 2-  ساخت وجهی و زمان افعال سوره کافرون. 250جدول 4 - 17 -4- 1- بسامد همخوان‌ها 256جدول 4 – 17- 4- 2- بسامد واکه‌ها 256جدول4 - 17 -4 – 3- بسامد ساخت هجایی.. 256جدول 4 -17 -5 – 1- فرآیندهای ساخت تعدی سورۀ نصر. 260جدول 4 – 17- 5- 2-  ساخت وجهی و زمان افعال سورۀ نصر. 260جدول 4 - 18 – 4- 1- بسامد همخوان‌ها 266جدول 4- 18- 4- 2- بسامد واکه‌ها 266جدول 4 - 18 -4- 3- بسا مد ساخت هجا 266جدول 4 – 18- 5 – 1- فرآیندهای ساخت تعدی سورۀ تبت.. 270جدول 4 - 18 - 5 – 2- ساخت وجهی و زمان افعال سورۀ تبت.. 270جدول 4 - 19 - 4 – 1- بسامد همخوان‌ها 275جدول 4 – 19- 4- 2- بسامد واکه‌ها 275جدول4 – 19- 4 – 3- بسامد ساخت هجا 275جدول 4 – 19- 5 – 1- فرآیندهای ساخت تعدی سورۀ اخلاص... 279جدول 4 – 19- 5 – 2- ساخت وجهی و زمان افعال سورۀ اخلاص... 279جدول 4 – 20- 4 – 1-  بسامد همخوان‌ها 285جدول 4 – 20- 4- 2- بسامد واکه‌ها 285جدول 4 - 20 - 4 – 3-  تعداد و نوع هجا 285جدول 4 - 20 - 5 – 1-  فرآیندهای ساخت تعدی سورۀ فلق.. 289جدول 4 - 20 - 5 – 2-  ساخت وجهی و زمان افعال سورۀ فلق.. 290جدول 4- 21 – 4- 1- بسامد همخوان‌ها 295جدول 4 - 21 -4- 2- بسامد واکه‌ها 295جدول 4- 21 - 4 – 3- بسامد ساخت هجا 295جدول 4 - 21 - 5 – 1- فرآیندهای ساخت تعدی سوره ناس... 298جدول 4 – 21- 5- 2-  ساخت وجهی و زمان افعال سوره ناس... 298    

-1- مقدمه

 در فصلی که پیش رو داریم، ابتدا کلیاتی در مورد موضوع تحقیق ارائه خواهد شد. در این کلیات از زبان قرآن و زبانشناسی جدید سخن به میان خواهد آمد و سپس به معرفی اجمالی زبان عربی پرداخته می‌شود. تحلیل گفتمان، متن و موسیقی درونی و نظم آهنگ نیز در کلیات این فصل از نظر گذرانده خواهد شد. این فصل همچنین شامل بخش‌های هدف، اهمیت و سؤالات پژوهش می­باشد.                          ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 345قیمت : چهارده هزار تومان  
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید