پایان نامه آثار قیمتی هدفمندی یارانه­ ها بر شاخص­های فقر(مطالعه موردی اقتصاد ایران)

دانلود متن کامل پایان نامه

دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده اقتصاد

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته علوم اقتصادی

آثار قیمتی هدفمندی یارانه ­ها بر شاخص­های فقر(مطالعه موردی اقتصاد ایران)

نگارش: ****

استاد راهنما: دکتر سهیلا پروین

استاد مشاور: دکتر فرشاد مومنی

1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :چکیده:انجام مطالعات فقر و به خصوص پژوهش­های مربوط به اندازه­گیری و مقایسه فقر به منظور بررسی تاثیر­ سیاست­های اجتماعی و اقتصادی دولت­ها ضروری به نظر می­رسد. به کارگیری نتایج حاصل از این مطالعات در اتخاذ سیاست­های موثر در زمینه فقر زدایی مانند سیاست­های مربوط به تخصیص یارانه­ها بسیار کمک کننده خواهد بود. برای این منظور در این مطالعه آثار رفاهی پرداخت نقدی یارانه بر گروه­های هزینه­ای مختلف(خوراک، پوشاک، مسکن، سوخت، بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات ، آموزش و سایر) برای خانوار شهری و روستایی کشور در سال­های قبل و بعد از اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها بررسی شده است . محور اصلی بحث در این رساله  چگونگی اندازه­گیری اثر تغییرات قیمتی بر شاخص­های فقر در چارچوب مفاهیم کشش­های قیمتی در سال­های قبل و بعد از هدفمندی یارانه­ها می­باشد. این یادآوری لازم است که خط فقر مورد استفاده در این مقاله مبتنی بر تعریف خط فقر نسبی می­باشد.با استفاده از حساسیت سه شاخص اندازه­گیری فقر نسبت به تغییرات قیمتی طی دوره 87تا91 بر تغییرات این شاخص­ها اندازه­گیری شده است. تغییرات این شاخص­ها نشان می­دهد که طی دوره مذکور هم در مناطق شهری و هم روستائی فقر افزایش یافته است. دلیل آن این است که افزایش قیمت کالا­هایی که سهم بیشتری در سبد خانوار فقیر دارند مثل خوراک، مسکن و سوخت بیشتر بوده است. در عین حال پرداخت نقدی در مناطق روستائی باعث گردیده که موقعیت گروه­های بشدت فقیر فقط در مناطق روستائی بهبود یابد این نتیجه در مناطق شهری ملاحظه نمی­شود. چون میزان پرداخت نقدی سهم بسیار ناچیزی ددر کل هزینه خانوار شهری داشته است.واژگان کلیدی: هدفمندی یارانه، فقر، شاخص هزینه زندگی فقر         فهرستفصل اول. 11-1تعریف عملیاتی واژگان کلیدی.. 21-2 بیان مسئله. 21-3 اهمیت موضوع. 31-4هدف‌های تحقیق.. 41-5 پرسش‌های پژوهش... 51-6  فرضیه ی پژوهش: 51-7  روش‏های پژوهش... 511-8 شیوه گردآوری اطلاعات: 51-9 ابزار گردآوری اطلاعات.. 51-10 جامعه آماری،روش نمونه گیری،حجم نمونه: 51-11 ساختار تحقیق.. 61-12 نتیجه گیری.. 6فصل دوم. 72-1 ادبیات موضوع. 82-2 تاریخچه یارانه در ایران. 92-3 آثار اقتصادی یارانه. 92-4 اثر فقرزدایی یارانه ها 102-5  طبقه بندی یارانه. 102-6 هدفمندی یارانه ها 112-7  روشهای هدفمندی و جایگاه شناسایی در هریک از آنها 132-7-1 هدفمندی انفرادی یا خانواری.. 132-7-2 هدفمندی اجتماعی.. 132-7-3 هدفمندی بازاری.. 142-7-4 هدفمندی جغرافیایی.. 152-7-5 هدفمندی جمعیتی.. 152-7-6 هدفمندی خوداظهاری.. 162-8 تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی.. 182-8-1 لهستان. 182-8-2 بلغارستان. 182-8-3 اندونزی.. 192-9تجربه هدفمندسازی یارانه مواد غذایی.. 202-9-1 مصر. 202-9-2 تونس... 212-10 آثار حذف یارانه. 232-10-1اثر تورم. 232-10-2اثر تورم بر تخصیص منابع، کارایی و انحراف امکانات تولید. 242-10-3 تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر مصرف خانوارها 242-11سیاست های کاهش اثرات حذف یارانهها 242-12 شاخص های سنجش فقر. 252-12-1شاخص نسبت افراد فقیر. 252-12-2شاخص نسبت شکاف درآمدی.. 262-12-3شاخص فقر سن.. 262-12-4شاخص فقر فاستر،گریر و توربک... 272-13 مطالعات تجربی در زمینه سیاستهای حمایتی.. 282-13-1مطالعات داخلی.. 282-13-2مطالعات خارجی.. 352-14 نتیجه گیری.. 40فصل سوم. 413-1 مقدمه. 423-2 شاخص سرشمار فقر. 423-3 شاخص شکاف فقر. 443-4 شاخص مجذور شکاف فقر(شدت فقر) 463-5 مقیاسهای سنجش فقر. 493-6 کشش قیمتی شاخصهای فقر. 513-7 اثرات تغییر قیمت بر شاخص فقر. 533-8شاخص قیمت برای گروه فقیر(PIP) 55فصل چهارم. 574-1مقدمه. 584-2 پایه آماری.. 584-3خط فقر. 594-4 شاخصهای اندازه گیری فقر. 624-4-1 شاخص نسبت افراد فقیر. 624-4-2 شاخص شکاف درآمدی.. 624-4-3 شاخص فقر فاستر،گریر و توربک... 634-5کششهای قیمتی.. 634-6 اثرات تغییر قیمت بر شاخص منفعت فقرا 664-7 اثرات توزیعی و درآمدی تغییرات قیمت بر شاخصهای فقر. 704-8نتیجه گیری.. 784-9پیشنهادات.. 79منابع. 80          

فصل اول

کلیات تحقیق  

1-1تعریف عملیاتی واژگان کلیدی

 شاخص هزینه زندگی :درصد تغییر قیمت نسبت به یک دوره خاص(سال پایه) است و شاخص قیمت مصرف­کننده درصد تغییر قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوار­ها است که معیاری است برای نشان دادن تغییر قدرت خرید مصرف­کنندگان برای یک سبد کالا­های خاص با همان کیفیت و مقداری که در دوره مبدا بوده است.هدفمندی یارانه ها:یکی از محورهای مهم در نظام پرداخت یارانه­ها"هدفمند کردن یارانه ها" به منظور کاهش فشار طبقات کم درآمد جامعه می­باشد.در یک مفهموم کلی "هدفمندی یارانه­ها" را می­توان به صورت کاهش اثرات مخرب یارانه ها و تقویت اصابت یارانه به گروهای هدف تعریف کرد.فقر: وضعیتی که درآمد خانوارها پایین تر از خط فقر مورد نظر باشد. 

1-2 بیان مسئله

پرداخت یارانه به جهت تامین رفاه اجتماعی و جلوگیری از کاهش رفاه افراد پیوسته مورد توجه اندیشمندان و نظریه پردازان از یکسو و سیاست­گذارن از سوی دیگر بوده است. یارانه یکی از ابزارهای مهم سیاست­گذاری دولت می­باشد که در شرایط بروز بحران­ها، مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جهت حمایت از اقشار و بخش­های مختلف اتخاذ می شود و بر اساس محل و نحوه تخصیص پرداخت­های یارانه­ای در فرایند تولید، توزیع، مصرف نتایج و تاثیرات متفاوتی وجود خواهد داشت که هر نظام اقتصادی با توجه به جهت­گیری سیاسی و اقتصادی خود روش­های مختلفی را درکاربرد ان بر می­گزیند. همچنین یارانه می­تواند ناکارائی­هایی در اقتصاد از جمله در تخصیص منابع ایجادکند. از اینرو برنامه هدفمندی این گونه کمک­ها در اولویت برنامه سیاست­گذاران است به ویژه وقتی سطح یارانه­ها گسترده و ناکارائی­های عمده در اقتصاد ایجاد کرده باشد. یکی از مهمترین این ناکارائی­ها اثرات تحمیل هزینه­های گسترده به دولت می باشد که اگر منابع تامین آن از محل کسری بودجه باشد فشارهای تورمی را خواهد افزود. از این جهت اصلاح سیاست یارانه از اهمیت خاصی برخوردار است. فقدان اطلاعات لازم در مورد موقعیت اقتصادی خانوارها و بخشهای اقتصادی موجب گردید تا اصلاح سیاست­های یارانه­ای به شکل پرداخت  نقدی همگانی به خانوارها تغییر یابد. به دلیل گستردگی پوشش و شیوه تامین مالی یارانه ها فرآیند تورمی گسترده ایجاد گردید. از این جهت به نظر می رسد این امر موقعیت خانوارهای فقیر را بیشتر تحت تاثیر قرار داده است تا اصل پرداخت یارانه. این رساله از طریق اندازه­گیری و تاثیر پذیری شاخص­های فقر از قیمت­ها و مقایسه آن برای دو دوره قبل و بعد از سیاست هدفمندی اثرات تغییر قیمت­ها را بر شاخص­های فقر مورد سنجش قرار می­دهد. 

1-3 اهمیت موضوع

اندازه­گیری  تغییرات رفاه اقتصادی همواره به عنوان یکی از کاربردی­ترین مباحث اقتصادی مطرح بوده است. تمام سیاست­های اقتصادی دولت می­تواند به نوعی بر رفاه خانوار­ها تاثیر­گذار  باشد. وضع مالیات، پرداخت یارانه، اصلاحات آموزشی، برنامه­های بهداشتی، هدفمندسازی یارانه­ها  همگی سیاست­هایی  هستند که از راه­های گوناگون بر رفاه اقتصادی تاثیرگذار می­باشند. یکی از مهمترین عواملی که به عنوان مکانیزم انتقال سیاست­های دولت بر رفاه اقتصادی  عمل می­کند تغییرات قیمت می­باشد. با تغییر سیاست­های دولت، ترجیحات مصرف­کنندگان و قیمت­های نسبی کالا­ها تغییر کرده و تخصیص منابع متحول می­شود. دولت­ها همواره در اعمال سیاست­گذاری باید به این امر توجه کنند که این سیاست­گذاری­ها  و تعدیلات قیمت چگونه بر رفاه افراد تاثیر می­گذارند.با آغاز برنامه پنجم توسعه و اجرای طرح هدفمند نمودن یارانه­ها در کشور و نتایج به دست آمده از مدت کوتاهی که از اجرای این طرح می­گذرد می­توان گفت تحقق اهداف و زمان اجرای طرح مزبور چالش­هایی در حیطه­های مختلف از جمله مجریان، میزان تحقق اهداف و زمان اجرای طرح، عوامل و زمینه­های فراهم کننده اجرای طرح، میزان آمادگی اقتصاد، میزان همخوانی توزیع کالاها براساس قیمت تمام شده با وجوه پرداختی به عنوان یارانه­ها، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی طرح، چگونگی و میزان نظارت و کنترل افزایش قیمت­ها قبل و بعد از اجرای طرح، رابطه کیفیت محصولات و تقاضای کل اقتصاد، اشتغال و بیکاری با طرح هدفمند کردن یارانه­ها و در نهایت میزان تطابق فرهنگ حاکم در محیط­های کاری اعم از تولیدی، خدماتی، توزیعی و مصرفی با اجرای طرح مذکور وجود دارد که می­بایست جهت اجرای موفق طرح مدنظر قرار داد. اصلی­ترین اهداف پرداخت یارانه­ به مصرف­کنندگان حمایت از اقشار آسیب­پذیر و جلوگیری از افزایش قیمت­ها است، در عین حال حمایت از تولید و صادرات، تامین امنیت غذایی هم مد نظر است. از سویی بسیاری از اقتصاددانان پرداخت عام یارانه را برای افزایش رفاه خانوار­های فقیر بسیار پر هزینه می­دانند. از آنجا که تعدیل قیمت­ همراه با کاهش تدریجی یارانه­ها و حذف آن در یک فرایند زمانی امکان پذیر است لذا اندازه­گیری تغییرات رفاهی شهروندان به منظور ارائه سیستم­های حمایتی جبرانی موضوعی بسیار حائز اهمیت است. با توجه به شرایط اقتصادی از منظر خانوارها اجرای فاز دوم سیاست هدفمندی منوط به داشتن اطلاع از تاثیر اجرای فاز اول بر خانوارها به وی‍ژه خانوارهای کم درآمد می باشد. این مطالعه می تواند جنبه­های اجرای فاز اول را از منظر خانوارها به تصویر بکشد. تا در طراحی و اجرای فاز دوم دقت نظر بیشتری در شکل و اجرای برنامه بعمل آید. از آنجا که تعدیل فشار بر گروه­های فقیر مهمترین هدف سیاست­گذار می­باشد. نتایج این مطالعه می تواند ابعادی از این مسئله را روشن نماید.

1-4هدف‌های تحقیق

در کشورهای در حال گذار از یک سیستم اقتصادی دولت گرا به یک اقتصاد مبتنی بر بازار، آزادسازی بخش­های مختلف اقتصادی شرط لاینفک این انتقال به شمار می­رود. در مسیر این انتقال می­بایست تعدیل­هایی در سیستم اقتصادی، از جمله تعدیل در ساختار قیمت­ها به اجرا گذارده شود. مسئله­ای که این کشور­ها و خصوصا کشور ما با آن مواجه است، اثرات رفاهی ناشی از این تغییرات است. بسیاری از کشور­ها در راستای کاهش کسری مالی دولت سعی نموده اند که سهم بیشتری را به خصوصی­سازی فرایند اقتصادی بدهند. ایران نیز از این مسئله مستثنی نبوده و در طی برنامه­های اقتصادی و اجتماعی، کاهش دخالت دولت، حذف یارانه­های غیر مستقیم، اصلاح قیمت­ها مورد تاکید قانون­گذار قرار گرفته است. درحال حاضر طرح تحول اقتصادی به ویژه برنامه هدفمندسازی یارانه ها در حال اجرا است که در نهایت منجر به افزایش قیمت بسیاری  از اقلام  به ویژه اقلام غذایی شده است. بر اساس آمار بانک مرکزی در آذرماه سال90 یعنی یکسال پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه­ها، شاخص گروه خوراکی­ها و آشامیدنی­ها، به 1/327رسید که نسبت به شاخص مذکور در آذر ماه 1389،6/24  درصد افزایش یافته است. البته دولت به منظور مصون نگه داشتن گروه­های آسیب­پذیر، با پرداختن یارانه نقدی(فراگیر) تلاش نموده است که آثار منفی  افزایش قیمت­ها را جبران یا حداقل کاهش دهد. از آنجا که آثار هر سیاست اقتصادی از طریق قیمت­ها و متوسط درآمد بر گروه­های درآمدی ظاهر می شود، بنابراین مطالعه در مورد نحوه اصلاح قیمت­ها و هدفمند کردن یارانه­ها با هدف برخورداری هر چه بیشتر اقتصاد از چنین برنامه­ای و همچنین کاهش آثار رفاهی منفی بر گروه­های متوسط و کم­درآمد از ضروریات است.در نتیجه یکی از مطالعات که می­تواند به مسئله ارزیابی تاثیر  سیاست هدفمندی یارانه­ها بر گروه­های درآمدی یا هزینه­ای مختلف بپردازد پژوهش حاضر است. این مطالعه تاثیرتغییرات قیمت(قبل و بعد از اعمال سیاست هدفمندی یارانه­ها) بر شاخص‌های فقر را بررسی می­کند.

1-5 پرسش‌های پژوهش

الف: پرسش‌های اصلی
  • اثرات پرداخت نقدی و حذف یارانه کالائی بر شاخص های فقر چیست؟
ب : پرسش‌های فرعی
  • آیا پرداخت نقدی در کاهش فقر در یک شرایط تورمی کارائی لازم را دارد؟
  • تغییرات شاخص هزینه زندگی برای گروههای مختلف درآمدی(هزینه) بعد از هدفمندی چقدر است؟
 

1-6  فرضیه­ی پژوهش:

تغییرات قیمتی سبد مصرفی خانوار پس از سیاست هدفمندی یارانه­ها فشار بیشتری بر گروه­های فقیر وارد کرده است. 

1-7  روش‏های پژوهش

روش پژوهش علی است و برای این منظور از داده­های بودجه خانوار حداقل برای 4سال(دوسال قبل از هدفمندی و دو سال بعد از هدفمندی) مورد استفاده قرار می گیرد. 

11-8 شیوه گردآوری اطلاعات:

از داده های منتشره طرح هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران استفاده می شود. 1-9 ابزار گردآوری اطلاعات: خرید داده­ها از مرکز آمار ایران

1-10 جامعه آماری،روش نمونه گیری،حجم نمونه:

خانوار شهری و روستایی ایران طی سال های 1387 تا 1391 

1-11 ساختار تحقیق

فصل دوم شامل دو بخش می­باشد ابتدا در بخش اول با عنوان مبانی نظری تحقیق به منظور رسیدن به درک مناسبی از موضوع هدفمندی یارانه­ها، علل و آثار آن پرداخته شده است. در بخش بعدی با عنوان مطالعات تجربی به بیان خلاصه­ای از چند تحقیق انجام شده در ایران و در سایر کشورها پرداخته شده است. در فصل سوم روش شناسی مورد استفاده در این تحقیق را بطور مختصر بیان نمودیم. در فصل چهارم پس از تشریح الگو، معرفی شاخص­ها و داده­های استفاده شده در تخمین الگو، نتایج حاصل از تخمین و تحلیل این نتایج بیان خواهد شد. در پایان در فصل پنجم نیز به ذکر نتیجه گیری، پیشنهادات و توصیه­ها پرداخته می­شود. 

1-12 نتیجه گیری

در این فصل از تحقیق رئوس کلی مطلب را عنوان نمودیم، اهداف و سوال­هایی که بدنبال پاسخ به آنها هستیم را مطرح نمودیم و همچنین سعی نمودیم ضرورت انجام این تحقیق را آشکار نمائیم. در ادامه هم­راستا با اهداف تحقیق مختصری از مبانی نظری موضوع را مطرح می­نمائیم.    

 

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق  

2-1 ادبیات تحقیق

مقدمهیارانه ها برای ایجاد درآمد و تعدیل در توزیع آن کاهش آثار ناشی از فشار بازار بر مصرف کنندگان و همچنین کاهش هزینه های تولید وحمایت از تولیدکننده ارائه می شوند.هدف از پرداخت یارانه­ها تخصیص بهینه منابع، ثبات قیمت ها، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و توزیع مجدد درآمدها می­تواند باشد. بنابراین یارانه جزء سیاست­های حمایتی دولت در راستای تصحیح و هدایت امور اقتصادی می­باشد. زیرا عوامل متعددی سبب ایجاد عدم تعادل میان بخش­های مختلف تولید، توزیع، مصرف و تجارت می­گردند.در دهه 1950 با مطرح شدن تفکر دولت رفاه توجه به شاخص‌های رفاه اجتماعی و کاهش فقر دخالت دولتها در این زمینه­ها گسترش یافت. این نقش را اقتصاددانان قبول نداشتند، چرا که هرگونه دخالت دولت در اقتصاد انحراف از تعادل بازار را در پی داشت. از دهه 1970 با شکل­گیری تفکر محوریت انسان در توسعه،  این آگاهی ایجاد شد که برای مواجهه با مسائل مبتلا به توسعه‌نیافتگی کشورها  سرمایه  فیزیکی کافی نیست و حداقل به اندازه سرمایه فیزیکی،  مسایل و سیاست‌های اجتماعی و شکل‌گیری سرمایه انسانی هم ضرورت دارند.بنابراین حمایت­های اجتماعی در قالب دولت­های رفاه، سیاست‌های یارانه‌ای و...در دستور برنامه‌های توسعه کشورها قرار گرفت. آنچه در زمینه پرداخت یارانه‌ها مورد غفلت قرار گرفت، هدفگیری صحیح این سیاستها بود. در دهه 1980 به دنبال بحران بدهی‌ها و رکود جهانی و تقابل تجربه کشورهای شرق آسیا، امریکای لاتین، جنوب آسیا و صحرای آفریقا، تاکید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر کرد که در چارچوب این رویکرد جدید اکثر کشورها نسبت به تغییر در اجرای  برنامه یارانه‌ها اقدام کردند.دلیل عمده این کشورها جهت  تغییر در اجرای  برنامه، پرهزینه بودن یارانه عمومی به جهت فراگیر بودن آن بود. با توجه به افزایش جمعیت و افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازارهای جهانی بار مالی دولت افزایش قابل توجهی یافته بود. علاوه بر این ناکارآیی نظام توزیع دولتی و اثرات منفی کنترل قیمت محصولات بر تولید کنندگان از دلایل دیگر انجام اصلاحات بوده است.بررسی‌های انجام شده در کشورهای منتخب نشان می‌دهد که هر یک از این کشورها متناسب با شرایط ویژه خود از شیوه خاص و یا ترکیبی از شیوه‌های مختلف بهره­مند شده­اند. غالب کشورها انتخاب خانوارهای فقیر را براساس آزمون وسع انجام داده‌اند. بدین‌گونه درآمد خانوارها به‌عنوان شاخصی برای انتخاب مستحقین مورد استفاده قرار می­گیرد که از آن جمله می‌توان از امریکا، هندوستان، برزیل و اردن نام برد.[1] 

2-2 تاریخچه یارانه در ایران

نخستین جهت­گیری حمایتی دولت در بخش کشاورزی در ایران به دوره صفویه مربوط می شود. ایران اولین نظام سهمیه بندی همراه با یارانه را در زمان جنگ جهانی تجربه نموده است. سابقه پرداخت یارانه به مفهوم کنونی آن به دهه 40 می رسد که این یارانه ها برای گوشت و گندم پرداخت می­شد اما رقم آن قابل توجه نبود و تا قبل از افزایش درآمد نفت و بالا رفتن نرخ تورم این یارانه­ها اندک بود. تا قبل از انقلاب در مردادماه1353دولت اقدام به تاسیس و تشکیل صندوقی  بنام حمایت از مصرف کننده نمود و در سال1356 سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان تاسیس شد که تمام وظایف صندوق به این سازمان محول شد. بعد از پیروزی انقلاب تغییراتی در تشکیلات اجرائی و نحوه توزیع کالاهای مشمول یارانه به وجود آمد. در دوران قبل از 1368 سیاست تثبیت اقتصادی دنبال می شد که فراگیری ، استمرار و فزاینده بودن از ویژگی سیاستهای حمایت در این دوران بود و در واقع همه بنوعی یارانه دریافت می کردند، در هیچ مرحله­ای پرداخت یارانه قطع نمی­شد و در حد سقف معینی متوقف نبود.[2] 

2-3 آثار اقتصادی یارانه

از دیدگاه نظری یارانه و مالیات دو ابزار مهم اقتصادی هستند که دولت به وسیله آنها دربازار دخالت می کنند. یارانه و مالیات با تغییردر قیمت­های نسبی، اقتصاد را تحت تاثیر قرارمی دهد. یارانه با تحریف قیمت ها، مانع تخصیص  بهینه منابع می شود.و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می­دهد، ازسوی دیگر با ایجاد کسری بودجه و افزایش هزینه­های اجتماعی، بر اقتصاد ملی آثار جدی بر جای می گذارد. اگرچه در برخی کشورها ظاهرا مصرف­کنندگان از این یارانه­ها  بهره­مند می­شوند، چون قیمتهای پایین تری برای کالاهای یارانه ای پرداخت می کنند، اما در اکثر موارد به طور غیر مستقیم متضرر خواهند شد.به علاوه هر اندازه که شفافیت در اقتصاد گسترش یابد و مداخله دولت در نظام قیمت ها کمتر شود، انحراف از سرمایه گذاری مولد کاهش می­یابد به عبارت دیگر سرمایه­گذاری به بخش­های دارای مزیت که قابلیت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی دارند، سوق پیدا می کند. در شرایطی که دولت قیمت­ها را کنترل و برای بخشی از کالاها یارانه پرداخت می­کند، سرمایه گذاری در بخش­های مشمول مالیات می تواند دچار انحراف شود. بر این اساس و به دلیل اخلالی که پرداخت یارانه در نظام قیمت گذاری و تخصیص بهینه منابع بهه وجود می­آورد اقتصاددانان توسعه  پرداخت یارانه را تنها برای جبران آثار نامناسب راهبردهای توسعه و توزیع دارایی­ها، توجیه­پذیر می­دانند. درکشورهایی که راهبردهای توسعه به دنبال ایجاد اشتغال، رشد بهره­وری، توزیع دارائی­ها، سرمایه­گذاری در زیر ساخت­های روستایی و بهبود بازاریابی است، به پرداخت یارانه نیازی نیست. پرداخت یارانه با تاثیر بر نظام قیمت ها بر ترجیحات مصرف کننده نیز اثر گذاشته است، از این رو در مورد کالاهای که تولید داخل جوابگوی تقاضا نباشد، موجب افزایش واردات  این اقلام می­شود. از سوی دیگر به دلیل اینکه مصرف کننده، قیمت واقعی کالای یارانه­ای را پرداخت نمی­کند مصرف بهینه آن را نیز رعایت نخواهد کرد. همین امر افزایش یارانه­ها را بدنبال دارد که خود یکی از عوامل اصلی کسری بودجه به شمار می رود.[1] وزارت رفاه و تامین اجتماعی،معاونت هدفمندی یارانه ها(1387)[2] تقوی،مهدی(1379)(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)تعداد صفحه : 96قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید