پایان نامه : اثر محلول پاشی برگی و خوشه­ای با اسید بوریک و سولفات روی بر میوه نشینی و خصوصیات کمی و کیفی میوه درختان خرمای برحی حاصل از کشت بافت

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم باغبانی

گرایش : فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

عنوان : اثر محلول پاشی برگی و خوشه­ای با اسید بوریک و سولفات روی بر میوه نشینی و خصوصیات کمی و کیفی میوه درختان خرمای برحی حاصل از کشت بافت

دانشگاه خلیج فارس بوشهر

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

گروه علوم باغبانی

 

پایان­ نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

اثر محلول پاشی برگی و خوشه­ای با اسید بوریک و سولفات روی بر میوه نشینی و خصوصیات کمی و کیفی میوه درختان خرمای برحی حاصل از کشت بافت

 

استاد راهنما:

دکتر ساسان راستگو

 

بهمن 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

خرما یک محصول مهم در مناطق خشک و نیمه خشک جهان است. نخل خرما یکی از درختان میوه اهلی باستانی در کشورهای خاورمیانه است و میوه های آن نقش مهمی در الگوی تغذیه ای بسیاری از مردم دارد. میوه خرما به عنوان میوه تازه در لیست تولید میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان پس از مرکبات، انبه، موز، آناناس در رتبه پنجم قرار دارد. محدودیت ازدیاد نخل خرما از طریق پاجوش بخصوص در مورد ارقام مرغوب مانند برحی، مانعی جدی در برنامه توسعه کشت این درخت می باشد. امروزه تکنولوژی کشت بافت گیاهی به عنوان یک روش تجاری ازدیاد، مواد گیاهی مورد نیاز تعدادی از ارقام برای توسعه نخلستان­ها را تأمین می­نماید. با وجود این، یکی از نقاط ضعف اصلی ازدیاد توسط تکنولوژی، ظهور فنوتیپ­های غیرطبیعی مانند تأخیر در گلدهی، سطوح پایین میوه­نشینی و تشکیل میوه­های چند برچه­ای پارتنوکارپیک است. سطوح پایین میوه­نشینی طبیعی به واسطه تولید بالای میوه­های سه برچه­ای و ریزش زیاد  میوه­چه­ها بویژه در گیاهان کشت بافتی رقم برحی و تعدادی از ارقام مستعد دیگر معمول است که منجر به زیان اقتصادی به باغداران  می­شود. هدف از این مطالعه بررسی اثرات محلول پاشی برگی و خوشه­ای با اسید بوریک و سولفات روی بر میوه نشینی و خصوصیات کمی و کیفی میوه درختان خرمای برحی حاصل از کشت بافت بود. این تحقیق در سال زراعی91-90 در ایستگاه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری دشتستان  بر روی نخل های خرمای 12 ساله برحی حاصل از کشت بافت به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. جهت محلول پاشی از اسید بوریک و سولفات روی هر یک با   غلظت های 5/0، 1 و 2 گرم در لیتر و تیمارهای ترکیبی اسید بوریک و سولفات روی با غلظت های 5/0+ 5/0، 1+1، 2+ 2 گرم در لیتر و برای تیمار شاهد از آب مقطر استفاده شد. محلول پاشی برگی در سه نوبت، نوبت اول حدود 2 هفته قبل از ظهور اسپات ها، نوبت دوم و سوم 4 و 8 هفته پس از گرده افشانی انجام شد. محلول پاشی خوشه­ای در سه نوبت، نوبت اول 4 ساعت قبل از گرده افشانی، نوبت دوم و سوم 4 و 8 هفته پس از گرده افشانی انجام شد. پنج هفته پس از گرده­افشانی، صفات میوه­نشینی، در مرحله خلال صفات فیزیکی میوه و بذر و پس از برداشت میوه­های رسیده، ویژگی­های شیمیایی میوه اندازه­گیری شدند. نتایج نشان داد که هم محلول پاشی خوشه­ای و هم برگی با   اسید بوریک و سولفات روی باعث افزایش میوه نشینی طبیعی، عملکرد  خوشه و ویژگی های کمی و کیفی میوه شدند. از بین دو نوع محلول­پاشی، محلول­پاشی برگی برتری مشهودی را در مجموع صفات اندازه گیری شده نسبت به محلو­پاشی خوشه­ای نشان داد. تیمار برتر تیمار ترکیبی اسید بوریک و سولفات روی با غلظت      ( 2 + 2 گرم در لیتر) بود که بعد از تیمار 2 گرم در لیتر اسید بوریک و 2 گرم در لیتر سولفات روی در           محلول پاشی برگی بیشترین درصد تشکیل میوه طبیعی، و همچنین باعث بیشترین اندازه  و وزن میوه، وزن خوشه، درصدTSS  و  قند کل  میوه شد.

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                              صفحه

 

فصل اول : مقدمه …………………………………………………………………………………………………………1
    1-1- اهمیت خرما در جهان………………………………………………………………………………………2
    1-2- جایگاه خرما در ایران ………………………………………………………………………………………5
       1-2-1- استان های خرما خیز ایران ……………………………………………………………………5
       1-2-2- جایگاه خرما در استان بوشهر  ………………………………………………………………..8
          1-2-2-1- موقعیت جغرافیایی، وسعت و اقلیم استان بوشهر ………………………….8
             1-2-2-1-1- شهرستان دشتستان  …………………………………………………………….8
        1-2-3- ارقام مهم خرمای ایران  ………………………………………………………………………..9
    1-3- ارزش اقتصادی و موارد استفاده از نخل خرما ………………………………………………..10
    1-4- ترکیبات غذایی خرما ………………………………………………………………………………………12
    1-5- گیاهشناسی نخل خرما ……………………………………………………………………………………12
    1-6 – گرده افشانی خرما…………………………………………………………………………………………..15
    1-7- ازدیاد خرما به روش کشت بافت………………………………………………………………………15
        1-7-1- فواید ازدیاد  نخل خرما به روش کشت بافت…………………………………………

1-7-2- معایب ازدیاد نخل خرما به روش کشت بافت………………………………………..

16

17

       1-7-3- ازدیاد به روش اندام زایی………………………………………………………………………..17
       1-7-4- ازدیاد به روش رویان زایی بدنی……………………………………………………………..18
    1-8- تغذیه نخل خرما با عناصر بور و روی به روش محلول پاشی……………………………21
   1-9- اهمیت پژوهش …………………………………………………………………………………………………22
    1-10- اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………22
عنوان                                                                                             صفحه                          

 

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده ……………………………………………………………..23
    2-1- اثر عناصر غذایی بر تشکیل میوه……………………………………………………………………..24
     2-1-1- اثر عناصر معدنی بر تشکیل میوه……………………………………………………………….24
        2-1-1-2-بور………………………………………………………………………………………………………..24
          2-1-1-2-1-نقش فیزیولوژیکی بور در گیاه…………………………………………….25
        2-1-1-3- روی……………………………………………………………………………………………………30
           2-1-1-3-1-نقش فیزیولوژیکی روی در گیاه…………………………………………..30
فصل سوم : روش انجام کار………………………………………………………………………………………37
        3-1- موقعیت جغرافیایی طرح ……………………………………………………………………………38
        3-2- مراحل مختلف پژوهش مزرعه ای ……………………………………………………………..40
           3-2-1- انتخاب درخت…………………………………………………………………………………….40
           3-2-2- روش تهیه محلول غذایی……………………………………………………………………40
           3-2-3- تیمارهای آزمایشی و روش اعمال آنها……………………………………………….41
           3-2-4- طرح آماری پژوهش……………………………………………………………………………41
           3-2-5- اندازه گیری تغییر محتوی عناصر ریز مغذی برگ…………………………….42
           3-2- 6- روش نمونه برداری از میوه و اندازه گیری صفات……………………………..43
          3-2-7- محاسبات آماری…………………………………………………………………………………..53
فصل چهارم : نتایج، بحث و پیشنهادها ……………………………………………………………………54
   4-1- تغییر محتوی عناصر ریز مغذی برگ متأثر از محلول پاشی برگ با        بوریک اسید و سولفات  روی…………………………………………………………………………….55
         4-1-1- تجزیه واریانس……………………………………………………………………………………….55
         4-1-2-مقایسه میانگین……………………………………………………………………………………….56
            4-1-2-1-بور………………………………………………………………………………………………….56
            4-1-2-2- روی……………………………………………………………………………………………….57
            4-1-2-3- آهن………………………………………………………………………………………………..58
            4-1-2-4- مس………………………………………………………………………………………………..59
             4-1-2-5- منگنز……………………………………………………………………………………………59

 

      4-2- اثر محلول پاشی برگی و خوشه ای  اسید بوریک و  سولفات روی  بر تشکیل میوه و صفات فیزیکی میوه و بذر ………………………………………………………61
        4-2-1- تجزیه واریانس…………………………………………………………………………………………61
        4-2-2-مقایسه میانگین اثرات متقابل………………………………………………………………….63
            4-2-2-1- صفات میوه نشینی………………………………………………………………………..63
            4-2-2-2- صفات فیزیکی میوه و بذر……………………………………………………………..66
               4-2-2-2-1- عملکرد خوشه……………………………………………………………………….66
               4-2-2-2-2- اندازه میوه……………………………………………………………………………..66
               4-2-2-2-3- وزن میوه……………………………………………………………………………….67
               4-2-2-2-4- نسبت طول به قطر میوه………………………………………………………67
               4-2-2-2-5- نسبت وزنی گوشت به بذر میوه……………………………………………67
               4-2-2-2-6- اندازه بذر……………………………………………………………………………….68
               4-2-2-2-7- وزن بذر…………………………………………………………………………………68
        4-2-3- مقایسه میانگین اثرات ساده……………………………………………………………………71
            4-2-3-1- نوع محلول پاشی…………………………………………………………………………..71
            4-2-3-1- تیمار تعذیه ای………………………………………………………………………………71
     4-3- اثر محلول پاشی برگی و خوشه ای بر صفات شیمیایی میوه………………………….74
        4-3-1- تجزیه واریانس…………………………………………………………………………………………74
        4-3-2-مقایسه میانگین اثرات متقابل………………………………………………………………….76
            4-3-2-1- میزان مواد جامد محلول……………………………………………………………….76
             4-3-2-2- درصد رطوبت گوشت میوه…………………………………………………………..76
            4-3-2-3- قند کل…………………………………………………………………………………………..76
        4-3-3- مقایسه میانگین اثرات ساده……………………………………………………………………79
            4-3-3-1- نوع محلول پاشی…………………………………………………………………………..79
            4-3-3-1- تیمار تعذیه ای………………………………………………………………………………79
      نتیجه­گیری کلی ………………………………………………………………………………………………………81
پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………..83
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………..84
پیوست­ها …………………………………………………………………………………………………………………………92

 

  

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                    صفحه

 

  جدول1-1- سطح برداشت، عملکرد بر هکتار و میزان تولید خرما در جهان و  قاره های     مختلف در سال 2011………………………………………………………………………………………………………3
  جدول1-2- سطح برداشت، عملکرد بر هکتار و میزان تولید خرما درکشور های اصلی تولیدکننده خرما در سال 2011 ……………………………………………………………………………………..4
 جدول 1-3-سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد خرما کشور به تفکیک استان در سال 1390………………………………………………………………………………………………………………………………….6
  جدول1- 4- ارزش غذایی100 گرم قسمت خوراکی میوه خرما…………………………………………….12
  جدول1-5- درصد میوه نشینی قابل قبول ارقام خرما در تولید تجاری ………………………………..20
 جدول 3-1- برخی از خصوصیات فیزیکی خاک محل اجرای طرح…………………………………………………39
 جدول 3-2- برخی از خصوصیات شیمیایی خاک محل اجرای طرح……………………………………..39
 جدول 3-3- برخی از خصوصیات شیمیایی آب مورد استفاده………………………………………………..39
 جدول 4-1- نتایج تجزیه واریانس اثر محلول پاشی برگ با تیمار های تغذیه ای اسید بوریک و سولفات روی بر تغییر  غلظت عناصر ریز مغذی برگ……………………………………. 

55

 جدول 4-2- مقایسه میانگین  تیمار تغذیه ای اسید بوریک و سولفات روی به صورت محلول پاشی برگی بر میزان تغییر محتوای عناصر ریز مغذی برگ…………………………. 

60

 جدول4-3- نتایج تجزیه واریانس صفات میوه نشینی و صفات فیزیکی میوه و بذر درختان خرمای برحی حاصل از کشت بافت محلول پاشی شده با اسید بوریک و سولفات روی به صورت برگی و خوشه ای…………………………………………………………………..62
 جدول 4-4- مقایسه میانگین اثر متقابل محلول پاشی برگ و خوشه با عناصر اسید بوریک و سولفات روی بر میوه نشینی نخل خرمای برحی حاصل از کشت بافت 5 هفته پس از گرده افشانی…………………………………………………………………………………65
 جدول 4-5- مقایسه میانگین اثر متقابل محلول پاشی برگ و خوشه با عناصر سولفات روی و اسید بوریک بر خصوصیات فیزیکی میوه و بذر درختان خرمای برحی حاصل از    کشت­بافت………………………………………………………………………………………69
 جدول4-6- مقایسه میانگین اثر مستقل نوع محلول پاشی برخصوصیات فیزیکی میوه و بذر.

جدول4-7- مقایسه میانگین اثر مستقل تیمار تغذیه ای  برخصوصیات فیزیکی میوه و بذر…

جدول4-8- تجزیه واریانس صفات شیمیایی میوه  درختان خرمای برحی محلول پاشی شده با تیمار بوریک اسید و سولفات روی به صورت برگی و خوشه ای……………………………………

72

73

 

75

 

 

  

جدول 4-9- مقایسه میانگین اثر متقابل محلول پاشی خوشه­ای و برگی با تیمار تغذیه ای  بور و روی بر خصوصیات شیمیایی میوه……………………………………………………………………………

 

 

77

 

 جدول4-10-  مقایسه میانگین اثر نوع  محلول پاشی برخصوصیات شیمیایی میوه……………..80
 جدول4-11- مقایسه میانگین اثر مستقل تیمار تغذیه ای برخصوصیات فیزیکی میوه و بذر..80

 

فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                   صفحه

 

شکل 1-1- توزیع سطح باور خرما استان ها نسبت به کل کشور……………………………………..7
شکل 1-2- توزیع میزان تولید خرما استان ها نسبت به کل کشور…………………………………..7
شکل 3-1- اندازه گیری طول میوه………………………………………………………………………………………45
شکل 3-2-اندازه گیری وزن میوه………………………………………………………………………………………..45
شکل 3-3- اندازه گیری درصد کل مواد جامد محلول عصاره میوه…………………………………….46
شکل 3-4- اندازه گیری pH عصاره میوه…………………………………………………………………………….47
شکل 3-5- تیتراسیون اسید عصاره میوه با سود 01/0نرمال………………………………………………48
شکل 3-6-  احیای یون مس محلول فهلینگ توسط قندهای احیا کننده و تشکیل رسوب آجری رنگ (تیتراسیون قبل از هیدرولیز) …………………………………………………………………..51
شکل 3-7- تبدیل قندهای غیر احیا کننده عصاره میوه به قندهای احیا کننده در مجاورت اسید کلریدریک بر روی حمام بن­ماری …………………………………………………………51
شکل 3-8-  احیای یون مس محلول فهلینگ توسط قندهای احیا کننده و تشکیل رسوب آجری رنگ (تیتراسیون بعد از هیدرولیز)……………………………………………………………………..52
شکل 4-1- اثر مستقل نوع محلول پاشی بر وزن خوشه…………………………………………………….70
شکل 4-2- اثر مستقل تیمار تغذیه ای بر وزن خوشه……………………………………………………….70
شکل 4-3- اثر مستقل نوع محلول پاشی بر حجم میوه……………………………………………………..70
شکل 4-4- اثر مستقل نوع محلول پاشی بر pH عصاره میوه…………………………………………….78

اهمیت خرما در جهان

 

میوه خرما به عنوان میوه تازه در لیست تولید میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان پس از مرکبات، انبه، موز، آناناس در رتبه پنجم قرار دارد. تعداد کشورهای تولید کننده خرما در جهان حدود 33 کشور با سطح زیر کشت 1121698 هکتار و تولید بالای 6832602 تن و با عملکرد 6091 کیلوگرم در هکتار می باشد[48]. کشورهای تولید کننده خرما در جهان در جدول1-2 آورده شده است. 9 کشور اول کشورهای اصلی تولید کننده خرما در جهان        می باشند. [49].

مناطق خشک خاورمیانه و شمال آفریقا  از مهمترین مناطق پرورش نخل خرما در جهان می باشند. در این مناطق 62 میلیون از 105 میلیون اصله در ختان نخل خرمای سراسر جهان  در مساحتی بیش از یک میلیون هکتار پرورش داده می شود. تولید جهانی میوه خرما تقریبا 63/7 میلیون تن است و فعالیت های مهم تجاری را به وجود می آورد. کشورهای امارات متحده عربی، الجزایر،  عربستان سعودی و ایران به ترتیب مقام های اول تا چهارم را از نظر سطح زیر کشت خرما در اختیار دارند. عموما شش کشور مصر، عربستان سعودی، ایران، امارات متحده عربی، پاکستان و الجزایر بیش از 72 درصد تولید خرمای جهان را در دست دارند از لحاظ عملکرد کشورهای مصر، چین و سوریه رتبه های اول تا سوم جهان قرار دارند. کشور ایران نیز با عملکرد 65898 کیلوگرم در هکتار در رتبه چهارم جهان قرار دارد [49].

بر اساس آمار ارائه شده توسط فائو1 2011، ده کشور صادر کننده اصلی  خرما در جهان عبارتند از: امارات متحده عربی، پاکستان، عراق، ایران، تونس، عربستان، مصر، اسرائیل، فرانسه و الجزایر. وارد کننده گان اصلی خرما  بر اساس این آمار کشورهای امارات متحده عربی، هند، مراکش، فرانسه، یمن، روسیه، مالزی، سوریه، اندونزی و ترکیه می باشد[49].

 

جدول 1-1- سطح برداشت، عملکرد بر هکتار و میزان تولید خرما در جهان و قاره های مختلف در سال 2011[49].

قارهسطح برداشت(هکتار)عملکرد بر هکتار(کیلوگرم)    میزان تولید(تن)
آسیا

آفریقا

آمریکای،شمالی

مرکزی

آمریکای جنوبی

اروپا

جهان

824403

366540

3318

988

107

4650

1200006

 

58801

71010

90500

68937

38224

37320

62541

 

4847597

2602785

30028

6811

409

17354

7504984

مصر

عربستان سعودی

ایران

امارات متحده عربی

پاکستان

الجزایر

عراق

عمان

لیبی

یمن

چین

ترکیه

بحرین

قطر

کویت

سوریه

اردن

مراکش

تونس

چاد

موریتانی

نامیبیا

کنیا

کامرون

ایالات متحده آمریکا

پرو

اسپانیا

41652

172297

154274

200000

93088

172500

123230

31348

30056

14983

10500

39830

1606

2366

5099

366

1769

43982

51000

9798

8638

153

439

134

3318

999

850

329773

65168

65898

45000

59866

40000

50246

85495

55213

39796

142857

39830

90853

87473

65821

109699

63386

27164

35294

19902

24818

24837

24318

41716

90500

68937

62988

1373570

1122820

1016610

900000

557279

690000

619182

268011

165948

59627

150000

28295

14591

20696

33562

4015

11213

119473

180000

19500

21438

380

1068

559

30028

6811

5354

جدول 1-2- سطح برداشت، عملکرد بر هکتار و میزان تولید خرما در کشورهای تولید کننده خرما در سال 2011[49].

تعداد صفحه : 114

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09199970560        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997263131360 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

11

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید