پایان نامه ارشد:بررسی عوامل ارتقای شایستگی مدیران پلیس آگاهی مورد مطالعه پلیس آگاهی کرمانشاه و استان های همجوار

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : بررسی عوامل ارتقای شایستگی مدیران پلیس آگاهی مورد مطالعه پلیس آگاهی کرمانشاه و استان های همجوار

دانشگاه علوم انتظامی امین

دانشکده فرماندهی و ستاد

موضوع:

بررسی عوامل ارتقای شایستگی مدیران پلیس آگاهی مورد مطالعه پلیس آگاهی کرمانشاه و استان های همجوار

استاد راهنما:

 دکتر میرعلی سید نقوی

استاد مشاور:

 سرهنگ ستاد علیرضا مرزبانی

تابستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه———————————————————————-2

1-2-بیان مسئله——————————————————————3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق ——————————————————6

1-4- اهداف تحقیق—————————————————————8

 

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه ——————————————————————- 10

2-2-پیشینه تحقیق————————————————————–11

2-2-1-تحقیقات داخلی———————————————————–11

2-2-2-تحقیقات خارجی———————————————————-13

2-3- سازمان——————————————————————- 14

2-4-1- تاریخچه پلیس آگاهی—————————————————– 15

2-4-2- ماموریت و وظایف پلیس آگاهی——————————————–  17

2-5- مدیریت—————————————————————— 18

2-5-1- وظایف مدیران———————————————————–18

2-5-2-مهارت مدیران————————————————————20

2-5-3سطوح مدیریت————————————————————20

2-5-4- مدیران موفق و اثر بخش————————————————– 21

2-6- مفهوم شناسی شایستگی—————————————————–23

2-6-1- تعریف شایستگی و ارزیابی آن———————————————-  25

2-6-2- تعریف شایستگی های مدیریت———————————————-25

2-6-3- جنبه های شایستگی——————————————————25

2-6- 4- مفاهیم و تعاریف مرتبط با شایستگی—————————————- 26 2-6-5- مزایای شایستگی ———————————————————27

2-6-6- رویکرد شایستگی ——————————————————–27

2-6-7- چرخه حیات شایستگی—————————————————-29

2-7- چارچوب نظری تحقیق——————————————————-30

2-7-1- الگوی مفهومی تحقیق—————————————————–32

2-7-1- عوامل محتوایی———————————————————-32

2-7-1-1-  انگیزش————————————————————–33

2-7-2-2- سطح دانش———————————————————–35

2-7-2-3- آمادگی یادگیری——————————————————-37

2-7-2- عوامل ساختاری———————————————————-38  

2-7-2-1- نحوه ارزیابی عملکرد—————————————————-38

2-7-2- 2- توسعه فناوری اطلاعات————————————————- 39

2-7-2-3- سطح پاداش دهی——————————————————41

2-7-3-عوامل زمینه ای———————————————————–43

2-7-3-1- فرهنگ————————————————————– 44

2-7-3-2- رضایت شهروندان——————————————————48

2-8- فرضیه ها——————————————————————50

2-9- خلاصه فصل————————————————————– 51

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3– 1- مقدمه—————————————————————— 55

3-2- تعاریف و اصطلاحات و واژه ها————————————————-56

3-2-1-تعاریف نظری————————————————————-56

3-2-2-تعاریف عملیاتی———————————————————–58

3-3- روش تحقیق—————————————————————58

3-4-محدوده زمانی و مکانی تحقیق————————————————-59

3-5- جامعه آماری————————————————————-  59

3-5-1- نمونه ——————————————————————59

3-5- 2-روش نمونه گیری———————————————————61

3-5-3- ابزار پژوهش————————————————————-61

3-6- روش گرد آوری داده ها —————————————————– 64

3-6-1- روش تجزیه و تحلیل داده ها————————————65

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه——————————————————————- 67

4-2-آمار توصیفی————————————————————— 67

4-3-آمار استنباطی————————————————————–83

 

فصل پنجم:

 نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه ——————————————————————–88

5-2- نتایج ——————————————————————–89

5-3- پیشنهادات  —————————————————————95

5-3- پیشنهادات محقق ———————————————————-96

5-4- محدودیت ها—————————————————————96

منابع و مآخذ  ——————————————————————97

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                             صفحه

جدول3-1- نمونه تحقیق به تفکیک سطوح مدیریت ————————————60

جدول 3-2- راهنمای پرسشنامه محقق ساخته —————————————-62

جدول 3-3 – راهنمای پرسشنامه ارزیابی شایستگی مدیران و روسا ———————— 64

جدول  4-1-توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها بر حسب تحصیلات ———————– 67

جدول  4-2- توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها بر حسب درجه —————————68

جدول 4-3- توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها بر حسب محل خدمت ———————-69

جدول 4-4- میانگین و انحراف معیار متغیرهای سن و مدت خدمت————————70

جدول 4-5- توزیع فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار سوال های  مقیاس انگیزش———70

جدول4-6- توزیع فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار سوال های مقیاس سطح دانش——-71

جدول 4-7- توزیع فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار سوال های مقیاس آمادگی یادگیری—71

جدول4-8-  توزیع فراوانی ، درصد ،میانگین و انحراف معیار سوال های مقیاس نحوه ارزیابی عمکرد

——————————————————————————72

جدول4-9-  توزیع فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار سوال های مقیاس توسعه فناوری اطلاعات———————————————————————– 72

جدول4-10- توزیع فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار سوال های مقیاس سطح پاداش دهی-73

جدول4-11- توزیع فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار سوال های مقیاس فرهنگ———74

جدول4-12- توزیع فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار سوال های مقیاس رضایت شهروندان-75

جدول4-13- توزیع فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار سوال های مقیاس مهارت های ارتباطی——————————————————————————-76

جدول4-14- توزیع فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار سوال های مقیاس تصمیم گیری — 77

جدول4-15 – توزیع فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار سوال های مقیاس  تشویق،  نوآوری و تغییر————————————————————————- 78

جدول4-16- توزیع فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار سوال های مقیاس ارتباطات کاری– 79

جدول4-17- توزیع فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار سوال های مقیاس  مهارت های رهبری—————————————————————————— 80

جدول4-18- توزیع فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار سوال های مقیاس مهارت های حرفه ای —————————————————————————– 81

جدول4-19- توزیع فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار سوال های مقیاس به کارگیری

قابلیت ها——————————————————————— 81

جدول4-20- توزیع فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار سوال های مقیاس توسعه فعالیت های تیمی ————————————————————————- 82

جدول 4-21- نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای تطابق توزیع نمونه با توزیع نرمال —- 83

جدول 4-22- ضریب همبستگی بین عامل محتوایی و زیر مقیاس های آن با شایستگی مدیران پلیس آگاهی———————————————————————— 84

جدول 4-23- ضریب همبستگی بین عامل ساختاری و زیر مقیاس های آن با شایستگی مدیران پلیس آگاهی ——————————————————————- 85

جدول4-24- ضریب همبستگی بین عامل زمینه ای و زیر مقیاس های آن با شایستگی مدیران پلیس آگاهی ———————————————————————— 85

جدول 4-25-خلاصه نتایج رگرسیون پیش بینی شایستگی مدیران بر اساس عوامل زمینه ای ، ساختاری و محتوایی————————————————————–86

جدول 4-26-ضرایب تحلیل رگرسیون پیش بینی شایستگی مدیران بر اساس عوامل زمینه ای

،ساختاری و محتوایی ———————————————————— 87

 

فهرست نمودارها

عنوان                                    صفحه

 

نمودار 4-1 درصد آزمدنی ها به تفکیک تحصیلات——————————–  67

نمودار 4-2- درصد آزمودنی ها به تفکیک درجه———————————-  68

نمودار 4-3درصد آزمودنی ها بر حسب محل خدمت- —————————–  69

 

فصل اول

      کلیات

 

1-1 مقدمه

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) سازمانی است که بعد از تصویب قانون آن در مجلس شورای اسلامی (27/4/1369) در تاریخ (12/1/1370) مصادف با روز جمهوری اسلامی از ادغام اولیه سه نیروی ژاندارمری، شهربانی و کمیته انقلاب اسلامی سابق تشکیل شد. این سازمان عهده دار انجام وظایف سه سازمان قبلی و مسئول برقراری نظم و امنیت داخلی کشور است (سوری، 1388). در تمام سازمان ها از جمله نیروی انتظامی، مهم ترین رکنی که در رسیدن به اهداف سازمانی تأثیرگذار می باشد “مدیریت” است (اکرامی و رجب زاده، 1390). مهم ترین اقدامات هر سازمان از جمله تصمیم گیری[1]، برنامه ریزی[2]، هماهنگی[3] و رهبری[4] بر عهده مدیر است (نیرومند، صوفی بامداد، اعرابی و امیری، 1391). مدیران  مهم ترین عامل تعیین کننده موفقیت و شکست سازمان ها و نهادهای اجتماعی هستند که با تکیه بر شایستگی های خود، اهداف سازمان را محقق می سازند و استفاده از دیگر عوامل را در سازمان تعیین و بهترین شیوه ادغام و هماهنگی آن عوامل را انتخاب می کنند (کرمی، صالحی عمران و خشنودی فر، 1391).

 

1-2 بیان مسأله

مدیر[5] به عنوان نماینده ی رسمی سازمان، به منظور ایجاد هماهنگی و افزایش اثربخشی در رأس آن قرار می گیرد و موفقیت سازمان در تحقق اهداف، به چگونگی مدیریت آن وابسته است. موفقیت در انجام این مسئولیت سنگین، بیش از هر چیز به توانمندی و اثربخشی مدیران مربوط است. اثربخشی مدیران نیز به شایستگی[6]، مهارت[7]، میزان دانش[8]، بینش[9] و توانایی های آن ها بستگی دارد. به دلیل اهمیت عوامل مذکور در موفقیت مدیران، برای یافتن و تربیت کسانی که از شایستگی، توانایی[10] و مهارت برخوردار باشند تا به مدیرانی مؤثر و رهبرانی مفید تبدیل گردند، به طور مستمر تلاش می شود. در حال حاضر، شایستگی به اصطلاح چند منظوره ای تبدیل شده است که با معانی مختلف، در زمینه های علمی مورد استفاده قرار می گیرد (اکرامی و رجب زاده، 1390). برای شایستگی عبارات متعددی از قبیل لیاقت، قابلیت، توانمندی، توانایی، صلاحیت و مهارت استفاده می شود (غلام زاده، صحت و ستاری لقب، 1392). شایستگی، به منزله ویژگی هایی است که به گونه ای علی موجب عملکرد اثربخش یا برتر در یک شغل می شود (رضایت، یمنی دوزی سرخابی، کیامنش و نوه ابراهیم، 1390). در جامع ترین تعریف می توان گفت، شایستگی به عنوان عامل کلیدی در بقای سازمان ها، به مجموعه دانش، مهارت ها، خصوصیات شخصیتی، علایق، تجارب و توانمندی های مرتبط با شغل اطلاق می شود که فرد را در عملکرد شغلی خود موفق می کند (عریضی، خشوعی و نوری، 1391). اسپنسر[11] (1993؛ به نقل از یگانگی، 1389) شایستگی را به دو دسته طبقه بندی می کند: شایستگی های مورد نیاز که مهارت های ضروری را برای حداقل عملکرد در یک کار و یا انجام یک وظیفه مشخص می سازد. و شایستگی های برتر که براساس آن ها نتایج به دست آمده بالاتر از میانگین است. شایستگی مفهوم نسبتاً جدیدی در علم مدیریت است که شناسایی و تعیین عوامل و شاخص های مربوط به آن از سال 1980 به طور جدی مورد توجه قرار گرفت (یگانگی، 1389). در پژوهشی که اکرامی و رجب زاده (1390) با هدف ارتقای شایستگی های مدیران از طریق تعیین عوامل سازنده شایستگی های آن ها انجام دادند، 16 عامل (درک تفاوت های فردی، مدیریت تغییر، مدیریت مالی، تشکیل گروه، مدیریت بحران، درک مأموریت سازمان، شناخت واقعیت های سازمان، یادگیری مستمر، مدیریت منابع انسانی، برنامه ریزی، مشارکت جویی، مشتری محوری، مهارت فنی، ثابت قدمی، توجه به منافع سازمان و توجه به اهداف چالش انگیز) را در این خصوص شناسایی کردند. در پژوهش حاضر چارچوب نظری برای شناسایی و تعیین عوامل مربوط به شایستگی مدیران، مدل سه شاخگی[12] است که برای شناخت مسائل سازمانی طراحی شده است[13]. براساس این مدل عوامل ایجادکننده ی یک مسأله در قالب سه دسته از عوامل محتوایی[14]، ساختاری[15] و زمینه ای[16] مورد بررسی قرار می گیرند. عوامل مطرح شده، خود در تعامل با هم بوده و بر یکدیگر تأثیرگذار هستند. عوامل محتوایی شامل عوامل و روابط انسانی در سازمان هستند که نرم های رفتاری، ارتباط غیررسمی، الگوهای خاص به هم پیوسته و محتوای اصلی سازمان را تشکیل می دهند، عوامل ساختاری در برگیرنده تمام عناصر، عوامل و شرایط فیزیکی و غیرانسانی سازمان هستند که با نظم و ترتیب خاص و به هم پیوسته، چارچوب و قالب فیزیکی و مادی سازمان را می سازند. و عوامل زمینه ای دربرگیرنده همه شرایط و عوامل برون سازمانی هستند که بر سازمان بیشتر اثرگذارند تا تأثیر پذیر و سازمان روی آن ها کنترلی نداشته یا حداقل کنترل را دارد (روشندل اربطانی و جنوی، 1389).

برخی از مطالعات گذشته در خصوص شایستگی های مدیران منابع انسانی[17] به بررسی و شناسایی شایستگی های مورد نیاز مدیران پرداخته اند (جهانیان، 1389؛ آگات، گرا و پیرو[18]، 2003؛ یانگ و دالوکز[19]، 2009؛ ساچ، وست و شین[20]، 2012). و برخی دیگر مدل هایی را برای شایستگی مدیران منابع انسانی طراحی و ارائه نمودند (زاهدی و شیخ، 1389؛ حاج کریمی، رضائیان، هادی زاده و بنیادی نائینی، 1390؛ رضایت و همکاران، 1390؛ کرمی و همکاران، 1391؛ نیرومند و همکاران، 1391؛ کنگسفلد[21] و همکاران، 2012). بررسی ها نشان داد که تاکنون در زمینه ی عوامل ارتقای شایستگی مدیران پلیس آگاهی پژوهشی انجام نگرفته است. در پلیس آگاهی به لحاظ حاکمیت مبانی دینی و اسلامی و به منظور تعامل بهتر پلیس با مردم بر شایستگی مدیران و عوامل ارتقای آن تأکید شده است. بر همین اساس این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی[22] در سال جاری به بررسی عوامل ارتقای شایستگی مدیران پلیس آگاهی استان کرمانشاه و استان های همجوار آن (کردستان، لرستان، ایلام و همدان) می پردازد.

[1] . Decision making

[2] . Planning

[3] . Coordination

[4] . Leading

[5] . Manager

[6] . Competence

[7] . Skill

[8] . Knowledge

[9] . Insight

[10] . Ability

[11] . Spencer

[12] . Three-dimension model

[13] . نظریه سه شاخگی در مدیریت از دکتر حسن میرزایی اهرنجانی است.

 

[14] . Content factors

[15] . Structural

[16] . Context

[17] . Human resource managers competencies

[18] . Agut,Grau & Peiró

[19] . Young & Dulewicz

[20] . Suh,West & Shin

[21] . Koenigsfeld

[22] . Descriptive survey

تعداد صفحه :117

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997215363277 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید