پایان نامه ارشد:بررسی اثربخشی آموزش جرأت¬ورزی، در رابطان افتخاری بهداشت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

عنوان : بررسی اثربخشی آموزش جرأت­ورزی، در رابطان افتخاری بهداشت

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

عنوان : بررسی اثربخشی آموزش جرأت­ورزی، در رابطان افتخاری بهداشت

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبفصل اول: کلیات تحقیق.. 11-1- مقدمه. 21-2-  تعریف و بیان موضوع پژوهش(بیان مسأله) 41-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.... 71-4- متغیرهای پژوهش.... 91-5- گزاره­های تحقیق.. 91-5-1- هدف کلی.. 91-5-2- اهداف جزیی.. 101-6- فرضیه­های پژوهش.... 101-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه­ها 10فصل دوم :پیشینه پژوهش.... 152-1- تعریف مهارت­های زندگی.. 162-1- 1- تاریخچه­ی مهارت­های زندگی.. 182-1-2- پیشینه نظری.. 192-1-2-1- نظریه­های یادگیری و دلالت­های آن بر آموزش مهارت­های زندگی  192-1-2-1-1-  نظریه یادگیری اجتماعی.. 202-1-2-2-2-  نظریه یادگیری شناختی نوین. 212-1-2-3-3- نظریه هوش‌های چندگانه. 222-1-2-4-4- نظریه مازلو. 232-1-2-5-5- نظریه انسان گرایی راجرز..................................................................242-1-2-6-6- نظریه ساختن گرایی.............................................................................................................242-1- 2-2- اهداف آموزش مهارت­های زندگی.. 252-1-2 –3- ابعاد مهارت­های زندگی.. 262-1-2-4- انواع سبک­های رفتاری.. 342-1-3- تعاریف جرأت­ورزی..........................................................................................................................362-1-3-1- انواع جرأت­ورزی.. 402-1-3-2- عوامل تأثیرگذار بر جرأت­ورزی.. 422-1-3-3- کارکردهای جرأت­ورزی.. 442-1-3-4- آموزش جرأت­ورزی.. 442-1-3-5- کاربرد آموزش مهارت جرأت­ورزی.. 472-1-3-6- شیوه­های آموزش مهارت جرأت­ورزی.. 482-1-4- اضطراب و اضطراب اجتماعی.. 502-1-4-1- انواع اضطراب... 532-1-4- 2- دیدگاه­های مختلف در خصوص اضطراب... 572-1-4-2-1- نظریه روان­کاوی.. 572-1-4-2-2- نظریه­های رفتاری.. 582-1-4-2-3- نظریه شناختی.. 582-1-4-2-4- نظریه یادگیری اجتماعی.. 592-1-4-2-5- نظریه آسیب شناختی.. 592-1-5-تعریف عزت­نفس.... 602-1-5-1- چهار شرط عزت­نفس.... 622-1-5-2- دیدگاه­های  عزت­نفس.... 662-1-5-2-1- نظریه راجرز 662-1-5-2-2- دیدگاه آلپورت... 662-1-5-2-3- نظریه مزلو. 672-1-5-2-4- نظریه ویلیام جیمز. 672-1-5-2-5- نظریه کوپر اسمیت... 672-1-5-3- ابعاد عزت­نفس.... 682-1-6-رابطان افتخاری بهداشت... 692-2-پیشینه تجربی.. 722-2-1- تحقیقات انجام شده در خارج کشور 722-2-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور 79فصل سوم: روش پژوهش.... 933-1- روش تحقیق.. 943-2- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه­گیری.. 953-2-1- جامعه آماری.. 953-2-2- نمونه آماری.. 953-2-3- روش نمونه­گیری.. 953-3- ابزارهای پژوهش.... 953-3-1- پرسشنامه جرأت­ورزی گمبریل و ریچی(1975).. 963-3-2- پرسشنامه سنجش علائم هراس اجتماعی(1381) 973-3-3- پرسشنامه عزت­نفس کوپراسمیت(1967)... 983-3-4- ضرایب پایایی متغیرهای مختلف تحقیق.. 993-4- شیوه­ی اجرای پژوهش.... 1003-5- تجزیه و تحلیل داده­ها: 104فصل چهارم : یافته­های تحقیق.. 1064-1-یافته­های توصیفی.. 1064-2- یافته­های مربوط به فرضیه­های تحقیق.. 1074-3-  یافته های جانبی  ............................................................................................................................115فصل پنجم : بحث و نتیجه­گیری.. 1305-1- یافته­ها، بحث و تفسیر آن­ها 1315-2- نتیجه­گیری.. 1365-3- پیشنهادهای تحقیق.. 1385-3-1 -پیشنهادهای کاربردی.. 1385-3-2- پیشنهادات پژوهشی.. 1385-4- محدودیت­های پژوهش.... 139پیوست... 140پیوست شماره یک: متون استفاده شده در آموزش گروه پلاسیبو....................................................... 140پیوست شماره دو: بروشور آموزشی هر کس حق دارد...........................................................................142پیوست شماره سه: پرسشنامه سنجش علائم هراس اجتماعی(1381).............................................143پیوست شماره چهار: پرسشنامه جرأت­ورزی گمبریل و ریچی(1975)..............................................145پیوست شماره پنج: پرسشنامه عزت­نفس کوپراسمیت(1967)............................................................147فهرست منابع ومآخذ: 150 فهرست جداولجدول (3-1): دیاگرام طرح پژوهش.... 94جدول شماره(3-2). ضرایب پایایی متغیرهای مختلف تحقیق.. 100جدول(3-3): محتوای جلسات آموزش مهارت جرأت­ورزی.. 101جدول(4-1) توزیع فراوانی تعداد شرکت­کنندگان گروه­های مورد مطالعه  106جدول(4-2) توزیع فراوانی سن در میان شرکت­کنندگان گروه­های مورد مطالعه  107جدول(4-3) میانگین و انحراف معیار نمرات گروه­ها در پیش­آزمون و پس­آزمون مربوط به اضطراب اجتماعی  107جدول(4-4) تحلیل مانوا مربوط به تفاوت زمان بر اضطراب اجتماعی.. 108جدول(4-5) تحلیل واریانس درون­گروهی و بین­گروهی با طرح اندازه­گیری مکرر برای نمرات اضطراب اجتماعی گروه­های مورد مطالعه. 109جدول(4-6) آزمون تعقیبی توکی به منظور تعیین رابطه معناداری بین گروه­های مورد مقایسه در اضطراب اجتماعی  110جدول(4-7) میانگین و انحراف معیار نمرات گروه­ها در پیش­آزمون و پس­آزمون مربوط به عزت­نفس کلی  112جدول(4-8) تحلیل مانوا مربوط به تفاوت زمان بر عزت­نفس کلی.. 113جدول(4-9) تحلیل واریانس درون­گروهی و بین­گروهی با طرح اندازه­گیری مکرر برای نمرات عزت­نفس کلی گروه­های مورد مطالعه. 113جدول(4-10) آزمون تعقیبی توکی به منظور تعیین رابطه معناداری بین گروه­های مورد مقایسه در عزت­نفس کلی  114جدول(4-11) میانگین و انحراف معیار نمرات گروه­ها در پیش­آزمون و پس­آزمون مربوط به جرأت­ورزی  115جدول (4-12) تحلیل مانوا مربوط به تفاوت زمان بر جرأت­ورزی.. 116جدول(4-13) تحلیل واریانس درون­گروهی و بین­گروهی با طرح اندازه­گیری مکرر برای نمرات جرأت­ورزی گروه­های مورد مطالعه. 117جدول(4-14) آزمون تعقیبی توکی به منظور تعیین رابطه معناداری بین گروه­­های مورد مقایسه در جرأت­ورزی  118جدول(4-15) میانگین و انحراف معیار نمرات گروه­ها در پیش­آزمون و پس­آزمون مربوط به عزت نفس فردی  119جدول(4-16) تحلیل واریانس درون­گروهی و بین­گروهی با طرح اندازه­گیری مکرر برای نمرات عزت­نفس فردی گروه­های مورد مطالعه. 120جدول(4-17) آزمون تعقیبی توکی به منظور تعیین رابطه معناداری بین گروه­های مورد مقایسه در عزت­نفس فردی  121جدول(4-18) میانگین و انحراف معیار نمرات گروه­ها در پیش­آزمون و پس­آزمون مربوط به عزت­نفس اجتماعی  122جدول(4-19) تحلیل واریانس درون­گروهی و بین­گروهی با طرح اندازه­گیری مکرر برای نمرات عزت­نفس اجتماعی گروه­های مورد مطالعه. 123جدول(4-20) میانگین و انحراف معیار نمرات گروه­ها در پیش­آزمون و پس­آزمون مربوط به عزت­نفس تحصیلی  124جدول(4-21) تحلیل واریانس درون­گروهی و بین­گروهی با طرح اندازه­گیری مکرر برای نمرات عزت نفس تحصیلی گروه­های مورد مطالعه. 125جدول(4-22) آزمون تعقیبی توکی به منظور تعیین رابطه معناداری بین گروه­های مورد مقایسه در عزت­نفس تحصیلی  126جدول(4-23) میانگین و انحراف معیار نمرات گروه­ها در پیش­آزمون و پس­آزمون مربوط به عزت­نفس خانوادگی  127جدول (4-24) تحلیل مانوا مربوط به تفاوت زمان بر عزت­نفس خانوادگی.. 128جدول(4-25) تحلیل واریانس درون­گروهی و بین­گروهی با طرح اندازه­گیری مکرر برای نمرات عزت­نفس خانوادگی گروه­های مورد مطالعه. 128 فهرست نمودارنمودار(4-1) مقایسه میانگین نمرات اضطراب اجتماعی سه گروه مورد مطالعه در دو مرحله اندازه­گیری  111نمودار(4-2) مقایسه میانگین نمرات عزت­نفس کلی سه گروه مورد مطالعه در دو مرحله اندازه­گیری  115نمودار(4-3) مقایسه میانگین نمرات جرأت­ورزی سه گروه مورد مطالعه در دو مرحله اندازه­گیری  118نمودار(4-4) مقایسه میانگین نمرات عزت­نفس فردی سه گروه مورد مطالعه در دو مرحله اندازه­گیری  122نمودار(4-5) مقایسه میانگین نمرات عزت­نفس اجتماعی سه گروه مورد مطالعه در دو مرحله اندازه­گیری  124نمودار(4-6) مقایسه میانگین نمرات عزت­نفس تحصیلی سه گروه مورد مطالعه در دو مرحله اندازه­گیری  126نمودار(4-7) مقایسه میانگین نمرات عزت­نفس خانوادگی سه گروه مورد مطالعه در دو مرحله اندازه­گیری  129 فصل اولکلیات تحقیق 
1-1- مقدمهذات زندگی اجتماعی، زیستن در کنار دیگران و معاشرت با مردم است. آنچه زندگی آدمی را شکل می­دهد روابط میان انسان­ها است، از اعضای یک خانواده کوچک بگیرید تا اعضای جامعه جهانی این رابطه را تجربه می­کنند(فتحی، ۱۳۸۴: 7). زندگی امروزی بشر روز به روز پیچیده­تر می­شود و خطرات متعددی تندرستی و زندگی انسان­ها را تهدید می­کند. رفتارها، عادات و روش زندگی از اهمیت بسیاری برخوردار است. شکی نیست که اکثر بیماری­ها علاوه بر علل بیولوژیکی، دارای علل اقتصادی، اجتماعی و رفتاری نیز می­باشند. از این رو، نقش مهارت­های فردی و ارتباطی، به همراه مهارت­های خلاقیت و گفتگو در زندگی و در عصر حاضر بیشتراحساس می­شود(فولادی، 1383: 24).همان­گونه که هیچ انسانی را نمی­توان بدون«شخصیت» محسوب کرد، به همان ترتیب هیچ انسانی را بدون عزت­نفس یا حرمت خود[1] نمی­توان در نظر گرفت(سولیوان[2]، 1953). جامعه­ای که افراد آن از عزت­نفس بالاتر برخوردارند، در مقابل انواع مشکلات و مسائل زندگی، تنیدگی­های روان­شناختی، تهدیدها و حوادث ناگوار طبیعی و بیمارهای روانی مقاوم و پایدار خواهد بود و این امر شکوفایی استعدادهای نهفته، خلاقیت و پیشرفت­های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. اکثر صاحب نظران برخورداری از عزت­نفس را عامل مرکزی و اساسی سازگاری عاطفی و اجتماعی افراد می­دانند(حسن­زاده، 1378: 93). مک­کی و فانینگ[3](2000)، عزت­نفس را به عنوان یک امر لازم هیجانی، مؤلفه­ای که برای بقای روانی ضروری است، توصیف کرده­اند. آنان اظهار می­دارند که بدون مقداری ارزش خود و به دنبال آن بسیاری از نیازهای اساسی که برآورده نمی­شوند، زندگی ممکن است بسیار دردناک باشد(به نقل از صاحب الزمانی، 1388).اضطراب اجتماعی(هراس اجتماعی[4])، یکی از انواع اختلالات اضطرابی است و امروزه توجه بسیاری از کارشناسان را به عنوان یک اختلال گسترده و قابل درمان، به خود جلب کرده است. افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی طی تعاملات اجتماعی­شان، تصورات منفی از خودشان دارند که به خاطر این تصورات، به طور ضعیفی عمل کرده و نشانه­های اضطرابی را تجربه می­کنند. این تصورات تحریف شده منفی از خود باعث کاهش کیفیت روابط و تجربه اضطراب در آن­ها می­شود و با میزان تجارب اجتماعی ناراحت کننده در ارتباط است(طهماسبی، 1384).انسان دنیای امروز، به لحاظ پیچیدگی‌های زندگی، وسعت و سرعت تغییرات با چالش­های فراوانی رو به­روست. از چالش‌ها و بحران‌های مطرح می‌توان به مواردی همچون چالش بین جهانی شدن و بومی ماندن، بحران جمعیت، بحران سلامتی و تغذیه، دگرگونی‌های فناوری و شرایط حرفه­ای، اثرات فناوری نوین ارتباطی بر مهارت­های اجتماعی و اخلاقیات، مشکلات خانوادگی، اشتغال والدین در بیرون از منزل و... اشاره کرد، هریک از این بحران‌ها مشکلاتی را بر چگونگی زندگی افراد و رفتارهای اجتماعی و فردی آن­ها تحمیل می‌کند. بنابراین چگونگی رویارویی با مسائلی همچون مسائل فوق، و نیز تربیت انسان­های متعهد به خواست­ها، ارزش­ها، و آرمان­های جامعه، پیش­بینی­ها و برنامه­ریزی‌های خاصی را می‌طلبد. در این راستا برنامه آموزش مهارت­های زندگی جزئی از یک برنامه گسترده جهانی است که برای بهبود وضعیت سلامت، بهداشت مدارس و بالا بردن قابلیت­ها و ظرفیت­های روانی- اجتماعی افراد برای مقابله با چالش­ها و مسائل روزمره زندگی با حمایت سازمان­های بین­المللی نظیر یونیسف و سازمان جهانی بهداشت طراحی گردیده و در نظام­های تربیتی اکثر کشورهای جهان به اجرا درآمده است(خسروی و همکاران، 1388). متخصصان علوم رفتاری معتقدند، یکی از مؤثرترین برنامه­هایی که به افراد کمک می­کند تا زندگی بهتر و سالم­تری داشته باشند، برنامه آموزش مهارت­های زندگی است(فلاح زاده، 1388).به منظور توسعه، گسترش بهداشت جسمی و روانی و مقابله با برخی از مشکلات بهداشتی، طرح رابطان بهداشت با هدف جلب مشارکت مردمی و رفع مشکلات بهداشتی مناطق شهری و روستایی، بخصوص نواحی حاشیه شهرها در سطح کشور به اجرا درآمده و گام­های نخستین این رویکرد نتایج رضایت بخشی به همراه داشته است. اجرای این برنامه نه تنها وسیله­ای برای دستیابی به اهداف بهداشتی است، بلکه زمینه ساز رسیدن به توسعه مداوم و پایدار در جوامع بشری است و به همین دلیل باید طرح رابطان را در چارچوبی گسترده­تر از یک برنامه بهداشتی دید(فاتحی، 1388: 1).تحقیق حاضر به بررسی تأثیر آموزش مهارت جرأت­ورزی بر اضطراب اجتماعی و عزت­نفس رابطان بهداشتی می­پردازد. بنابراین با توجه به نقش مهم رابطان بهداشت در توسعه بهداشت جسمی و روانی، توجه به این گروه و آموزش مهارت­های زندگی به آنان ضروری به نظر می­رسد.1 - self-esteem[2] - Sullivan[3] - Mackay & Faning4  -Social Phobiaتعداد صفحه : 183قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید