پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر متیل جاسمونات بر متابولیت­های ثانویه و اثرآنتی­اکسیدانی گیاه نعنا فلفلی ومیزان اسانس آن Mentha piperitaL.

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :شیمی

گرایش :شیمی وفناوری اسانس

عنوان : بررسی تاثیر متیل جاسمونات بر متابولیت­های ثانویه و اثرآنتی­اکسیدانی گیاه نعنا فلفلی ومیزان اسانس آن Mentha piperitaL.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم دارویی

دانشکده  شیمی دارویی، گروه شیمی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)

گرایش: شیمی وفناوری اسانس

 

عنوان:

بررسی تاثیر متیل جاسمونات بر متابولیت­های ثانویه و اثرآنتی­اکسیدانی گیاه نعنا فلفلی ومیزان اسانس آن Mentha piperitaL.

 

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر آزیتا شبرنگی

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سعید محمدی معتمد

 

سال تحصیلی93-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب

عنوان                                                                         صفحهچکیده 1فصل اول - کلیات
  • پیشگفتار3
  • اهمیت موضوع3
  • اهداف تحقیق 4
فصل دوم - بررسی متون و مطالعات دیگران در این زمینهبخش اول  - گیاه شناسی2-1-1 تیره نعنا 72-1-2 اختصاصات تشریحی تیره نعنا82-1-3 رده بندی گیاه نعنا فلفلی 82-1-4 اسامی مختلف 82-1-5 ریخت شناسی و مرفولوژی گیاه نعنا فلفلی 92-1-6 کشت گیاه 112-1-7 برداشت محصول 122-1-8 ترکیبات شیمیایی 122-1-9 اسانس نعنا فلفلی 132-1-10 مشخصات 142-1-11 تاریخچه 152-1-12 خواص درمانی 152-1-13 فرآورده های دارویی   L.) Mentha piperita)16    بخش دوم آنتی اکسیدان ها، فلانوئید ها، فنل ها واثرات آنها2- 2-1 رادیکال آزاد 182-2-2 عوامل مؤثر در تشکیل رادیکال آزاد 192-2-3 انواع رادیکال های آزاد 202-2-4 رادیکال های آزاد و بیماریها 222-2-5 ترکیبات آنتی اکسیدانی 232-2-6 آنتی اکسیدانهای طبیعی و اهمیت آن232-2-7 نحوه طبقه بندی آنتی اکسیدنها بر حسب عملکرد 242-2-8 مکانیسم علمکرد آنتی اکسیدانها محافظ 252-2-9 مکانیسم عملکرد آنتی اکسیدانهای شکننده زنجیره272-2-10 انواع آنتی اکسیدانها از نظر منشأ 292-2-11 نقش گیاهان به عنوان منابع آنتی اکسیدانی 302-2-12 کاربرد آنتی اکسیدان‏ها 312-2-13 فلاونوئیدها 322-2-14 پراکندگی فلاونوئیدها در طبیعت 332-2-15 نقش فلاونوئیدها در طبیعت 342-2- 16 ا نواع فلاونوئیدها 352-2-17 خواص فیزیکو شیمیایی فلاونوئیدها 362-2-18 نقشهای بیولوژیک فلاونوئیدها 372-2- 19خواص درمانی و صنعتی و اثرات فلاونوئیدها 382-2- 20منابع مهم غذایی 402-2-21 ترکیبات فنلی 402-2-22 ساختار شیمیایی ترکیبات فنلی 412-2-23 جایگاه ترکیبات فنلی و عملکرد آنها 41   بخش سوم روشهای استخراج مواد موجود در گیاهان2-3-1 تأثیر شرایط اکولوژیک بر مواد و خواص گیاهان دارویی 442-3-2 زمان برداشت 462-3-3 روش های خشک کردن گیاهان دارویی 462-3-4 آسیاب کردن 472-3-5 عصاره 482-3-6 عصاره تام 482-3-7 استخراج مواد گیاهی 492-3-8 روشهای استخراج502-3-9 روش های تصفیه و جدا سازی عصاره 552-3-10 روش های مختلف تغلیظ عصاره 562-3-11 روش محاسبه میزان عصاره براساس در صد 572-3-12 ارزیابی عصاره های گیاهی 57    بخش چهارم اسانس و روش های استخراج آن 2-4-1 اسانس چیست  592-4-2 عوامل مؤثر بر کیفیت و کمیت اسانس 592-4-3 محل اسانس در گیاه 602-4-4 ویژگی فیزیکی اسانس 602-4-5 جنس اسانس 612-4-6 شیمی اسانس622-4-7طبقه بندی اسانس براساس عامل شیمیایی 632-4-8 روش های جدا سازی اسانس از گیاه 652-4-9 کاربرد اسانس ها و اثرات درمانی  672-4-10 عوارض جانبی اسانس ها 692-4-11 دلیل استفاده از اسانس ها به جای گیاهان دارویی 70بخش پنجم متیل جاسمونات 2-5-1 هورمون های گیاهی722-5-2 متیل جاسمونات 722-5-3 ترکیبات شیمیایی متیل جاسمونات 732-5-4 محل تولید 732-5-5 روش های کاربرد 742-5-6 اثرات متیل جاسمونات در گیاهان 74فصل سوم مواد و روش ها     بخش اول   مواد و وسایل لازم     3-1-1 مواد و وسایل مورد نیاز 793-1-2 تهیه نمونه 803-1-3 نحوه اسپری نمونه 813-1-4 جمع آوری و خشک کردن 813-1-5 پودر کردن  823-1-6 تهیه عصاره به روش خیساندن(ماسراسیون) 823-1-7 اسانس گیری833-1-8 مواد و وسایل لازم برای تهیه اسانس833- 1-9 روش تهیه اسانس    84    بخش دوم روش های اندازه گیری3-2-1 روش اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی 873-2 -2 روش DPPH 873-2- 3تست DPPH 903-2-4روش کار تعیین محتوای تام فنلی 933-2-5 روش کار تعیین محتوای تام فلاونوئیدی94فصل چهارم تحلیل و آنالیز نتایج4-1 نتایج حاصل از رشد گیاه974-2 نتایج استخراج اسانس 994-3 میزان عصاره و درصد عصاره 1004-4 بررسی نتایج فعالیت آنتی اکسیدانی 1004-5 بررسی نتایج حاصل از محتوای تام فنلی عصاره ها 1064-6 بررسی نتایج حاصل از محتوای تام فلاونوئیدی عصاره ها108فصل پنجم بحث و پیشنهادات 5-1 بحث 1125-2 پیشنهادات 116منابع119چکیده انگلیسی 130ضمائم 131فهرست اشکالعنوان                                                                                    صفحهشکل (1-2) گیاه نعنا فلفلی 9شکل (2-2) گیاه نعنا فلفلی به همراه گل آذین آن 11شکل (2-3) عوامل خارجی در تولید رادیکال آزاد 20شکل (2-4)  ساختار موکلولی گلوتاتیون GS 26شکل (2-5) ساختار فلاونوئیدی 32شکل (2-6) ساختار متیل جاسمونات 73   شکل (3-1) نمونه دریافت شده از مرکز تحقیقات ولنجک 80   شکل (3-2) دکانتور های حاصل از چهار گروه برای تهیه ی عصاره 83شکل (3-3) دستگاه کلونجر 84شکل (3-4) ساختار DPPH 88شکل (3-5)واکنش احیا رادیکال DPPH88شکل(3-6)دستگاه اسپکتروفوتومتر 92شکل (3-7)اثر رادیکال DPPH بر غلظت های مختلف عصاره نعنا  فلفلی92شکل(3-8) اثر فولین –سیوکالیتو بر عصاره گیاه نعنا فلفلی94شکل (4-1) میزان رشد نمونه شاهد با آب 97شکل (4-2) میزان رشد نمونه شاهد با الکل98شکل (4-3) میزان رشد نمونه تیمار 50 میکرو مولار99شکل (4-4) میزان رشد نمونه تیمار 100 میکرو مولار100شکل (4-5) نموداردرصد مهار DPPH در غلظت های مختلف نمونه شاهد با آب101شکل(4-6) نمودار نموداردرصد مهار DPPH در غلظت های مختلف نمونه شاهد با الکل101شکل (4-7) نموداردرصد مهار DPPH در غلظت های مختلف نمونه تیمار 50 میکرو مولار102شکل(4-8) نموداردرصد مهار DPPH در غلظت های مختلف نمونه تیمار 100 میکرو مولار102شکل (4-9) مقایسه میانگینIC50 ±STD error در نمونه های مختلف شاهدها و تیمارها103شکل(4-10) نمودار مقایسه میانگین جذب نمونه ها در غلظت مختلف ±STD Error در سطح p*≤0.01104شکل (4-11) نمودارحاصل از منحنی کالیبراسیون استاندارد گالیک اسید106شکل (4-12)نمودارمیانگین جذب نمونه ها در بررسی محتوای تام فنلی±STD Error 107شکل(4-13) نمودار حاصل از منحنی کالیبراسیون استاندارد روتین 108شکل (4-14) نمودار میانگین جذب نمونه ها در بررسی محتوای تام فلاونوئیدی ±STD Error 109فهرست جداولعنوان                                                                                   صفحه   جدول (4-1) میزان اسانس تولید شده99جدول (4-2)میزان عصاره و درصد عصاره100جدول (4-3) میانگین IC50 ±STD error 5 در سطحP*≤0.05104جدول (4-4) میانگین جذب نمونه ها در بررسی محتوای فنلی ±STD error با p*≤0.01105جدول(4-5) نتایج برحسب mg گالیک اسید درگرم نمونه های عصاره 107جدول(4-6) نتایج برحسب mg گالیک اسید درگرم نمونه های عصاره متانولی108جدول (4-7) میانگین جذب نمونه ها در بررسی محتوای فلاونوئیدی ±STD error با p≤0.01110جدول(4-8) نتایج برحسب mg روتین در گرم نمونه های عصاره متانولی110

چکیده

گیاهان منبع غنی از ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی هستند که از مهمترین آنتی­اکسیدان­های طبیعی به شمار می­آیند. آنتی­اکسیدان­های موجود در رژیم غذایی به لحاظ محافظت بدن در مقابل استرس اکسیداتیو و حفظ سلامت حائز اهمیت هستند. در این تحقیق به بررسی تأثیر متیل جاسمونات بر محتوای فنلی و فلاونوئیدی و همچنین اثر آنتی­اکسیدانی و ضدرادیکالی گیاه نعنا فلفلی پرداخته می­شود .روش تحقیق: در این مطالعه نمونه­های گیاه نعنا  فلفلی به مدت 7 هفته نگهداری شده و سپس با محرک رشد متیل جاسمونات 50 و 100 میکرو مولار مورد تیمار قرار گرفته­اند. در ادامه میزان محتوای تام فنلی و فلاونوئیدی عصاره متانولی گیاه به روش اسپکتروفتومتری تعیین شده و در نهایت فعالیت آنتی­اکسیدانی عصاره گیاه در غلظت­های مختلف با استفاده از روش مهار رادیکال آزاد 2 و2 دی فنیل 1-پیکریل هیدرازیل DPPH)) اندازه­گیری شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با نرم افزار SPSS نسخه 16 و روش آزمون آنالیز واریانس انجام شد.یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد که میزان اسانس حاصل با افزایش غلظت تیمار بیشتر شده و در نمونه تیمار 100 میکرو مولارافزایش چشمگیر­تر بود. وهمچنین برای گروه­های شاهد با آب، شاهد با الکل، تیمار 50 میکرو مولارو تیمار 100 میکرو مولار محتوای تام ترکیبات فنلی عصاره متانولی گیاه برحسب میلی گرم­های گالیک اسید بر گرم نمونه به صورت  05/216،  75/224، 45/304 و 45/433 و محتوای تام ترکیبات فلاونوئیدی عصاره متانولی گیاه برحسب میلی گرمهای روتین به گرم نمونه به ترتیب 29/13، 84/13، 99/14 و 46/19میانگین غلظت عصاره در مهار 50 درصد IC50))± Std error به ترتیب 73/1±41/81 ، 46/1±05/77 ،11/2±81/64 و 55/0±13/58 حاصل گردید.    نتیجه­گیری: این نتایج نشان می­دهند که محتوای تام فنلی وفلاونوئیدی و نیز قدرت عصاره گیاه در مهار رادیکال DPPH)) افزایش یافته است. بنابراین می­توان با در نظر گرفتن دیگر جنبه­های سلامتی و زیست محیطی از متیل جاسمونات هنگام کشت گیاه نعنا فلفلی استفاده نمود.کلید واژه­ها: متیل جاسمونات، نعنا فلفلی، محتوای فنلی، محتوای فلاونوئیدی، اثر آنتی­اکسیدانی

فصل اول

کلیات

1-1 پیشگفتارپیوند انسان با گیاهان همواره با رمز و رازهایی ناشناخته همراه بوده و همیشه انسان سعی نموده تا با استفاده از اطلاعات پیشینیان و تجربیات علمی وعملی خود رازهای دنیای اسرار آمیز گیاهان راکشف کند. از دوران کهن استفاده از گیاهان دارویی برای درمان بیماریها معمول بوده است و علم شناسایی و استفاده از گیاهان دارویی به قدمت عمر انسان می­رسد. انسان اولیه پس از ابتلا به بیماری در تلاش برای بهبود از محیط اطراف خود مدد می­جسته است و اولین وسیله­ای که به آن متوسل می­شده گیاهان بوده است. این امر سبب شد که در طی زمانهای طولانی به طور تصادفی گیاهانی با اثرات درمانی جالب توجه کشف شوند.پیشرفت سریع علوم مثل شیمی از یک طرف و ازیاد جمعیت و کمبود منابع طبیعی باعث گردید که از مصرف داروهای گیاهی کاسته شده و ترکیبات شیمیایی جدید جایگزین شود اما عوارضی جانبی اکثر داروهای شیمیایی سبب گردید تا دانشمندان دوباره به داروهای گیاهی روی آورند.1-2 اهمیت موضوعگیاهان گروه بزرگی از ترکبیات آلی به نام متابولیت­های ثانویه را تولید می­کنند که توسط انسان به عنوان یک ترکیب دارویی مصرف می­شوند طبق برآوردهای صورت گرفته در سالهای اخیر توجه بازار جهانی به داروهای گیاهی که شامل گیاهان دارویی و فراورده­های آنهاست رو به افزایش بوده است. با توجه به این که بخش اعظم بازارهای گیاهان دارویی دنیا به تولید و عرضه متابولیت­های ثانویه مشتق از این گیاهان مربوط می­شود لذا متابولیت­های ثانویه­ی گیاهان از ارزش اقتصادی و همچنین ارزش افزوده بسیار بالایی برخوردار هستند و سنتز شیمیایی این متابولیت­ها معمولاً پیچیده و پرهزینه است. بنابراین تولید متابولیت­ها به روشهای مختلف زیست فناوری از جهت کشت سلولی گیاه یا راه جایگزین مناسب استفاده از الیسیتورهای افزایش دهنده متابولیت ثانویه گیاه نقش بسیار مهّمی برعهده دارد. (91و119)همچنین در راستای حذف ویا کاهش ترکیبات شیمیایی وسنتزی در مواد غذایی تحقیقات زیادی برای جایگزین کردن مواد طبیعی به جای ترکیبات شیمیایی انجام شده است. در همین زمینه تلاش­های زیادی در یافتن آنتی اکسیدان­های طبیعی از منابع گیاهی صورت گرفته است، چون آنتی اکسیدان­های صنعتی که برای به تاخیر انداختن اکسیداسیون چربی­ها استفاده می­شود، به دلیل اثرات بد تغذیه­ای و سرطان­زا بودن این ترکیبات استفاده از آنتی­اکسیدان­ها طبیعی مورد توّجه محققین قرار گرفته است.(33و52)تعداد صفحه : 166قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید