پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی تاثیر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بر حمل و نقل در ایران و کشورهای ایالات متحده امریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت ترافیک

گرایش :

عنوان : بررسی تطبیقی تاثیر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بر حمل و نقل در ایران و کشورهای ایالات متحده امریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا

دانشگاه علوم انتظامی

دانشکده علوم و فنون راهنمایی و رانندگی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت ترافیک

عنوان:

بررسی تطبیقی تاثیر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بر حمل و نقل در ایران و کشورهای ایالات متحده امریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا

استاد راهنما:

دکتر سید محمد سادات حسینی

استاد مشاور:

سرهنگ احمد رستمی

1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

1- فصل اول : کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….1

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1 -2-   بیان مسئله تحقیق.  …………………………………………………………………………………………………………………..3

1 -3- اهمیت وضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………..3

1-4- سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-5- فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-6-اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-7- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………5

2- فصل دوم : ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..7

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

2-2- نمای کلی صنایع خودرو در آمریکا …………………………………………………………………………………………………9

2-2-1 مدیریت وسایل نقلیه فرسوده در آمریکا،پیدایش بازیافت در آمریکا…………………………………………………9

2-2-2 ASR در زباله های جامد شهری…………………………………………………………………………………………….10

2-2-3 پیامدهای محیطی گردانندگان کارخانه های خودروسازی امریکا………………………………………………………11

2-2-4 تاثیر رهنمودهای شرکتهای اروپایی در صنعت خودرو امریکا………………………………………………………….12

2-3 – اهداف و فعالیتهای خودروسازان در بازیافت و استفاده از مواد ………………………………………………………………. 13

2-3-1 دایملر – کرایسلر …………………………………………………………………………………………………………………13

2-3-2 فورد ………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-3-3 جنرال موتور ……………………………………………………………………………………………………………………. 15

2-4- نمایی کلی از صنایع خودرو در اتحادیه اروپا…………………………………………………………………………………………16

2-4-1- مدیریت وسایل نقلیه فرسوده در اتحادیه اروپا…………………………………………………………………………..16

2-4-2- فرازهایی از قانون بازیافت خودروها در آلمان…………………………………………………………………………..17

2-4-3 ایجاد چارچوب جدید در آلمان بر اساس دستورالعملELV…………………………………………………………….18

2-4-4 قوانین بازیافت خودرو در انگلستان……………………………………………………………………………………………21

2-5- نمای کلی صنایع خودرو در ژاپن………………………………………………………………………………………………………..21

2-5-1- مدیریت وسایل نقلیه فرسوده در ژاپن،قانون بازیافت در ژاپن…………………………………..………………..21

2-5-2- فرازهایی از قانون بازیافت در ژاپن………………………………………………………………………………………….22

2-6- تاریخچه صنعت خودرو در ایران……………………………………………………………………………………………………….23

2-7- معیارهای فرسودگی خودروهای سواری……………………………………………………………………………………………….24

2-7-1- ضرورت جایگزینی خودروهای فرسوده…………………………………………………………………………………….25

2-7-2- عدم تناسب بین تولید بی رویه خودرو و خروج خودروهای فرسوده……………………………………………….25

2-7-3- عدم وجود سیستمهای محاسباتی و مالیاتی مناسب و متناسب با افزایش عمر خودرو…………………………..26

2-7-4- آیین نامه نحوه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده…………………………………………………………………27

2-7-5 سن فرسودگی خودروها مصوبه شماره 25280/ ت 30830 ……………………….………..…………………28

2-7-6– بازیافت و جنبه های زیست محیطی…………………………………………………………………………………………29

2-7-7– اهداف بازیافت خودروهای فرسوده………………………………………………………………………………………….29

2-8- صنعت بازیافت خودروهای فرسوده ……………………………………………………………………………………………………30

2-8-1- فرایندهای صنعت بازیافت خودرو…………………………………………………………………………………………..30

2-8-2- جمع آوری و انباشت خودروها در پارکینگ های ویژه …………………………………………………………………31

2-8-3- فواید بازیافت ضایعات خودروهای فرسوده………………………………………………………………………………..32

2-8-4- مزایای اقتصادی بازیافت………………………………………………………………………………………………………..32

2-8-5- موانع موجود در مسیر بازیافت………………………………………………………………………………………………..34

2-8-6- هزینه های بازیافت خودروهای فرسوده…………………………………………………………………………………….35

2-9- بررسی تطبیقی بازیافت در ایران و جهان و انتخاب راهکارهای مناسب……………………………………………………….37

2-9-1- روشهای بازیافت………………………………………………………………………………………………………………….37

2-9-2- نگاه اجمالی به وضعیت بازیافت خودرو در ایران و جهان……………………………………………………………39

2-9-3- تفاوتهای صنعت بازیافت خودرو ایران و جهان …………………………………………………………………………39

2-9-4- مزایای صنعت بازیافت خودرو………………………………………………………………………………………………..40

2-10- آنالیز بازار…………………………………………………………………………………………………………………………………….40

2-10-1- در دسترس بودن و ارزش خودروهای فرسوده………………………………………………………………………40

2-10-2- فروش مواد قابل بازیافت و هزینه از بین بردن دور ریز…………………………………………………………..41

2-10-3- فروش قطعات یدکی……………………………………………………………………………………………………….41

2-11- روش های اصلی بازیافت یک خودرو………………………………………………………………………………………………..43

2-12- وضعیت ایمنی در حمل و نقل ایران و جهان……………………………………………………………………………………….47

2-13 آمار مراکز اسقاط خودرو در ایران………………………………………………………………………………………………………..52

2-14 چالشهای فراروی طرح اسقاط خودروهای فرسوده در ایران………………….……….…………………………………………..53

2-15- اقدامات اتحادیه اروپا در مورد یافتن راه حلهای ارتقاء ایمنی بهینه……………………………………………………………53

3- فصل سوم : روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..55

3-1- مقدمه………………………………….………………………………………………………………………………………………………..56

3-2-  فرایند انجام تحقیق………………………………...………………………………………………………………………………….56

3-3- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….58

3-4- جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………….58

3-5- روش تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………59

3-6- ابزار و روش گردآوری آطلاعات………………………………………………………………………………………………….59

3-7- گزارش روایی و پایایی تحقیق………………………………………………………………………………………………………60

3-8- روش تجزیه وتحلیل………………………………………………………………………………………………………………….60

4- فصل چهارم : تجزیه و تحلیل  اطلاعات…………………………………………………………………………………………………61

4-1- مقدمه……………….. ………………………………………………………………………………………………………………...62

4-2- یافته های توصیفی……………….. …………………………………………………………………………………………………...63

4-2-1- هدف از اسقاط خودروهای فرسوده…………………………………………………………………………………..62

4-2-2 میزان تاثیر اسقاط خودروهای فرسوده برکاهش مصرف سوخت…………………………………………………63

4-2-3- میزان تاثیر اسقاط خودروهای فرسوده بر افزایش ایمنی حمل ونقل و کاهش تصادفات………………… 64

4-2-4- میزان تاثیر اسقاط خودروهای فرسوده بر کاهش آلودگی محیط زیست…………………………………….. 65

4-2-5- چگونگی فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در زمینه اسقاط خودرو در ایران…………………………………..66

4-2-6- میزان سهولت انجام امور اسقاط و دسترسی آسان مردم به مراکز اسقاط……………………………………..67

4-2-7- بهترین امتیاز به مالکین خودروهای فرسوده در جهت اسقاط خودروهای خود…………………………… 68

4-2-8 سن مناسب برای فرسودگی خودرو در ایران…………………………………………………………………………70

4-2-9- افزایش هزینه بیمه شخص ثالث با افزایش سن خودرو ………………………………………………………. 71

4-2-10 افزایش هزینه و عوارض و مالیات با افزایش سن خودرو ……………………………………………………..72

4-2-11- وضعیت پاسخ دهندگان برحسب انتخاب صنایع خودرو سازی مختلف در داخل کشور …………… 73

4-2-12- فراهم شدن زمینه رقابت و افزایش کیفیت خودروهای داخلی………………………………………………..74

4-2-13- دلایل عدم رغبت مالکین خودرو های فرسوده در جهت اسقاط خودرو های خود…………………….75

4-2-14- عوامل موثر برای اقدام مالک خودرو به اسقاط خودروی خود ……………………………………………..77

4-2-15- سیاست های مختلف برای تسهیل اسقاط خودروهای فرسوده……………………………………………….78

4-3- تحلیلهای استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………….79

5- فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….82

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………83

5-2 نتایج حاصله از دیدگاه پاسخگویان در آزمون های فرض تحقیق…………………………………………………………83

5-2-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی……………………………………………………………………………….84

5-5-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه1 …………………………………………………………………………………….84

5-5-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه2 …………………………………………………………………………………….84

5-5-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه3 …………………………………………………………………………………….84

5-3- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….85

5-4- پیشنهادات اجرایی …………………………………………………………………………………………………………………..86

5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آینده ………………………………………………………………………………………………….86

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..87

 

 

 

فهرست جداول

جدول2-1- اهداف مدیریت اطلاعات IDMS و توصیه های ELV…………………………………………………………………………13

جدول 2-2- نقشهایی از اثرات زیست محیطی در مدیریت چرخه عمر وسایل نقلیه…………………………………………………….16

جدول 2-3- وضعیت مصرف سوخت در خودروهای نو و فرسوده در کشور……………………………………………………………..27

جدول2-4- سن فرسودگی خودروها…………………………………………………………………………………………………………………….29

جدول 2-5- هزینه آسیاب کردن هر تن خودروی فرسوده(به دلار) در کشورهای منتخب……………………………………………..36

جدول2-6-  تعداد تصادفات شهری و جاده ای ایران در سالهای 80 تا 83 ………………………………………………………………..48

جدول2-7- تعداد تلفات و نرخ تغییرات تصادفات………………………………………………………………………………………………….49

جدول2-8- شاخص تعداد کشته به یکصد هزار نفر جمعیت و تغییرات ان نسبت به سال 1373…………………………………..49

جدول4-1- هدف از اسقاط خودروهای فرسوده……………………………………………………………………………………………………..62

جدول4-2- میزان تاثیر اسقاط خودروهای فرسوده برکاهش مصرف سوخت………………………………………………………………63

جدول4-3- میزان تاثیر اسقاط خودروهای فرسوده برافزایش ایمنی حمل ونقل و کاهش تصادفات………………………………..64

جدول4-4- میزان تاثیر اسقاط خودروهای فرسوده بر کاهش آلودگی محیط زیست……………………………………………………..65

جدول4-5-چگونگی فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در زمینه اسقاط خودرو در ایران…………………………………………………..66

جدول4-6- میزان سهولت انجام امور اسقاط و دسترسی آسان مردم به مراکز اسقاط…………………………………………………….68

جدول4-7- بهترین امتیاز به مالکین خودروهای فرسوده در جهت اسقاط خودروهای خود…………………………………………..69

جدو ل4-8- سن مناسب برای فرسودگی خودرو در ایران………………………………………………………………………………………..70

جدول 4-9- افزایش هزینه بیمه شخص ثالث با افزایش سن خودرو………………………………………………………………………….71

جدول4-10- افزایش هزینه و عوارض و مالیات با افزایش سن خودرو………………………………………………………………………72

جدول4-11- توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان برحسب انتخاب صنایع خودرو سازی مختلف در داخل کشور……….73

جدول4-12- فراهم شدن زمینه رقابت و افزایش کیفیت خودروهای داخلی……………………………………………………………….74

جدول4-13- دلایل عدم رغبت مالکین خودرو های فرسوده در جهت اسقاط خودرو های خود………………………………….75

جدول4-14- آمارههای توصیفی هریک از عوامل موثر (به درصد) برای اقدام مالک خودرو به اسقاط خودروی خود……..77

جدول4-15- آماره های توصیفی برای نمرات(از 20) به سیاست های مختلف برای تسهیل اسقاط خودروهای فرسوده…..78

جدول4-16- نتایج آزمون t تک نمونه ای نظرسنجی……………………………………………………………………………………………..80

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

شکل1-1 – مراحل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….7

شکل2-1- شرح بازیافت وسایل و مراحل اصلی که وسایل ممکن است بعد از عمر خود طی کنند……………………………..11

شکل2-4 جمع تجمعی خودروهای فرسوده 30 ساله……………………………………………………………………………………………..26

شکل2-5- درصد مواد بازیافت……………………………………………………………………………………………………………………………39

شکل2-8- فضای مورد نیاز برای خط از رده خارج سازی خودرو……………………………………………………………………………43

شکل 2-9- نمایه خط از رده خارج کردن خودرو…………………………………………………………………………………………………..44

شکل 2-10- دستگاه تخلیه مایعات……………………………………………………………………………………………………………………….44

شکل 2-11- محوطه زیر زمینی تخلیه مایعات……………………………………………………………………………………………………….45

شکل 2-12- خط مکانیزه از رده خارج کردن خودروها…………………………………………………………………………………………..45

شکل2-13- مراحل فشرده سازی قطعات فلزی خودروهای فرسوده…………………………………………………………………………46

شکل2-14- له و خرد کردن خودرو و تفکیک قراضه ها…………………………………………………………………………………………47

شکل 2-15- دستگاه خردکن مواد فلزی خودروهای فرسوده…………………………………………………………………………………..47

شکل2-16- افزایش تعداد کشته شدگان تصادفات جاده ای در ایران………………………………………………………………………..50

شکل2-17- رشد تعداد تصادفات جاده ای در ایران……………………………………………………………………………………………….50

شکل2-18- رشد تعداد مجروحان تصادفات جاده ای در ایران………………………………………………………………………………..51

شکل2-19- سرعت افزایش شاخص تعداد کشته به یکصدهزار جمعیت در تصادفات ترافیکی ایران…………………………….51

شکل2-20- مقایسه شاخص تعداد کشته به ازاء یکصد میلیون وسیله-کیلومتر ایران با سایر کشورها…………………………….52

شکل2-21 -مقایسه شاخص تعدادکشته به ازا یکصد هزار نفر جمعیت ایران با سایر کشورها……………………………………….52

شکل3-1- فرایند تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………57

شکل 1-4- هدف از اسقاط خودروهای فرسوده……………………………………………………………………………………………………63

شکل 2-4- میزان تاثیر اسقاط خودروهای فرسوده برکاهش مصرف سوخت…………………………………………………………….64

شکل 3-4 – میزان تاثیر اسقاط خودروهای فرسوده برافزایش ایمنی حمل ونقل و کاهش تصادفات……………………………..65

شکل 4-4:میزان تاثیر اسقاط خودروهای فرسوده بر کاهش آلودگی محیط زیست………………………………………………………66

شکل 5-4: چگونگی فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در زمینه اسقاط خودرو در ایران………………………………………………….67

شکل 6-4: میزان سهولت انجام امور اسقاط و دسترسی آسان مردم به مراکز اسقاط…………………………………………………..68

شکل 7-4: بهترین امتیاز به مالکین خودروهای فرسوده در جهت اسقاط خودروهای خود…………………………………………69

شکل 8-4: سن مناسب برای فرسودگی خودرو در ایران……………………………………………………………………………………….70

شکل 9-4: افزایش هزینه بیمه شخص ثالث با افزایش سن خودرو………………………………………………………………………….72

شکل 10-4: افزایش هزینه و عوارض و مالیات با افزایش سن خودرو……………………………………………………………………..73

شکل 11-4:توزیع درصد فراوانی پاسخ دهندگان برحسب انتخاب صنایع خودرو سازی مختلف در داخل کشور…………..74

شکل 12-4: فراهم شدن زمینه رقابت و افزایش کیفیت خودروهای داخلی………………………………………………………………75

شکل 13-4: دلایل عدم رغبت مالکین خودرو های فرسوده در جهت اسقاط خودرو های خود…………………………………..76

شکل14-4: توزیع  فراوانی هریک از عوامل موثر (به درصد) برای اقدام مالک خودرو به اسقاط خودروی خود……………78

شکل 15-4: توزیع فراوانی برای نمرات(از 20) به سیاست های مختلف برای تسهیل اسقاط خودروهای فرسوده………….79

 

 

 

 

 

فصل1

کلیات تحقیق

 

 

 

 

1-1 مقدمه

یکی از اختراعات بشری که تحول عظیمی در زندگی انسانها بوجود اورده و فواصل را کاهش داده “خودرو” است. امروزه از خودرو بعنوان یک وسیله در کلیه جوامع استفاده می شود و انسانها فقط به مزایای کاهش فواصل کاهش زمان و ارامش ان اندیشیده و از الاینده های تولیدی و خطراتی که می تواند برای خود و سایرین داشته باشد تا حد زیادی غافلند.از یک سو تسهیل در زندگی روز مره بشر و سرعت دادن به فعالیتهای او و از سویی مرگ و میر و خسارت ناشی از تصادفات و نیز وارد کردن مقادیر قابل توجهی مواد الاینده به زندگی او که در دراز مدت سبب تهدید سلامتی انسان و محیط زیست او گردیده است. خودرو سازی صنعتی مولد، اشتغال زا و موثر در فعالیت های اقتصادی و دارایی سایر عواملی است که قطعا اثرات آن در جریان رشد و توسعه یک جامعه اثر گذار خواهد بود. اما ضروریست تبعات منفی آن نیز مورد بررسی قرار گیرد . گسترش شهر نشینی و اشتهای سیری ناپذیر بشر در دستیابی به تکنولوژی های برتر و وابستگی انسان به ماشین و زندگی ماشینی موجبات رشد سریع این صنعت در کنار صنایع دیگر دنیا شده است و امروزه زمانی است که باید این روند و این رشد نظام مند شود. روندی که عرصه حیات را با مشکلات جدی مواجه ساخته است و روز به روز این حلقه تنگ تر می شود و بشر غرق در مشکلات و معضلاتی می شود که خود با دست خوذ پدید آورده است.  مهم ترین چاره ای که در طول سالیان گذشته بعنوان اولین قدم برای مقابله با معضل خودروهای فرسوده اندیشیده شده به کنفرانس استکهلم در سال 1972 برمی گردد که سران کشورها با اجماع و اشتراک نظر خواستار حرکت نهادینه صنعت و جلوگیری از تخریب بیش از حد محیط زیست و از طرفی کاهش راه بندان و تلافات جانی و مالی ناشی از تصادفات خودروهای فرسوده شدند . در این طبیعت گسترده این حرکت نیازمند یک برنامه مدیریتی زیست محیطی هماهنگ جهت استحصال اهداف توسعه پایدار می باشد. بعنوان مثال ارتقاء استانداردهای خروجی اتو مبیل ها ، تدوین قوانین و استاندار ها، معاینه فنی، استفاده از سوخت ها جایگزین مناسب با آلایندگی کمتر، استفاده از منابع تجدیدپذیر برای سوخت خودرو ، گسترش فرهنگ استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی و ایجاد شرایط اقتصادی مناسب، فرهنگ سازی و آموزش مناسب در جهت استفاده از خودرو ، تعویض خودرو های فرسوده و تعیین سن خودرو های فرسوده از جمله حرکت هایی بود که در قالب های مختلف در کشور های دنیا انجام شد .

یکی از مهمترین بحث های مطرح در خودروها بحث عمر مفید آنها ست . خودرو قطعاً مانند هر وسیله که انسان از آن استفاده می کند دارای عمر مفیدی برای استفاده به صورت مطلوب می باشد که اگر  زمان بهره برداری از آن طولانی تر از حد متعادل و معمول آن باشد شرایط نامناسبی برای ادامه فعالیت و چرخه زندگی انسان بوجود خواهد آورد . اختلالاتی از قبیل استهلاک خودرو، کاهش سطح ایمنی، آلودگی صوتی و هوا، مصرف سوخت بالا، انتشار آلاینده های زیست محیطی و نا مناسب بودن وضعیت ظاهری و در نهایت ایجاد اختلال و مشکلات برای انسان و جامعه تنها بخشی از مشکلاتی است که استفاده از خودروهای با سن بالا یا به عنوان دیگر خودرو های فرسوده بوجود می آورند و بی شک جامعه را با معضلات عدیده ای مواجه می کنند

1-2 بیان مساله

از رده خارج کردن خودرو های فرسوده در جهت جلوگیری از تخریب محیط زیست و افزایش سطح ایمنی و سلامت انسانها و کاهش تلفات ناشی از تصادفات و در نهایت زیباسازی شهرها و بطور کلی محیط زندگی از اهمیت خاصی برخوردار است.دراین تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای وضعیت از رده خارج کردن خودروها ی فرسوده در چند کشور صاحب نام از جمله ایالات متحده امریکا،ژاپن و اتحادیه اروپا بررسی و در نهایت با شرایط ایران مقایسه خواهد شد.با استفاده از این تجارب می توان راهکارهای مناسب برای استفاده در ایران پیشنهاد داد. این پیشنهادات در قالب فرمهای نظر سنجی در اختیار کار شناسان زیربط قرار می گیرد و بهترین و کاربردی ترین پیشنهاد بر مبنای نظرات جمع آوری شده ارائه می گردد. سپس محاسبه می گردد که با از رده خارج کردن خودروهای فرسوده چه منافعی عاید کشور می شود؟در این تحقیق به این سئوال نیز پاسخ داده می شود که با توجه به تجربیات کشورهای دیگر روش مناسب از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در ایران چیست وچه منافعی برای کشور بهمراه خواهد داشت؟

.

1-3 اهمیت و  ضرورت  تحقیق

قبلا در زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل برون شهری در محوری خاص پایان نامه ای توسط سرهنگ علیرضا جهانگیری ارائه گردیده است.کتابی بعنوان بازیافت خودروهای فرسوده در جهان و بررسی وامکان سنجی ان در ایران و نیز خودروهای فرسوده بازیافت و مسایل زیست محیطی تالیف گردیده است.ضمنا مقالاتی نیز در این زمینه در اینترنت موجود بود که باتوجه به اجرای طرح اسقاط در کشورها، نیاز است روشهای بهینه مورد استفاده از سایر کشورها و اجرای آنها در ایران امکان سنجی و بهبود اهداف در دستور کار قرار گیرد.

اوراق کردن خودروهای فرسوده صنعت جدیدی است که ضرورت دارد سیاستهای کلان ان تدوین و نظیر سایر موارد در ایجاد یک صنعت، مطالعات جامعی در خصوص انتخاب محل مناسب باتوجه به تراکم خودرو و امکانات موجود با در نظر گرفتن سایر ابعاد و ضروریات زیربنایی لازم در جهت حفظ روح اهداف و حمایت از رعایت مسایل زیست محیطی و زندگی سبز به مورد اجرا گذاشته شود.

پس از سالها در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای وضعیت از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در چند کشور صاحب نام از جمله ایالت متحده امریکا- اتحادیه اروپا و ژاپن بررسی میگردد که با استفاده از این تجارب میتوان راهکارهای مناسب برای استفاده در کشورها پیشنهاد داد.بطوریکه با توجه به تجربیات کشورهای دیگر روش مناسب از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در ایران به چه صورت میتواند اجرا گردد و چه منافعی را برای کشور به همراه خواهد داشت. پس از شناخت روش از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در کشورهای مذکور و پیشنهاد روش مناسب برای ایران نظرات کارشناسان درمورد روش مناسب پیشنهادی اخذ میگردد.

اهمیت نظرسنجی از ان جهت بوجود می اید که کارشناسان با توجه به تجربیات خود، امکان اجرای روش پیشنهادی را مشخص خواهد کرد.همچنین مردم میزان استقبال از ان روش را اظهار خواهند نمود. بدین ترتیب میزان موفقیت روش پیشنهادی تاحدودی مشخص میگردد.

تعداد صفحه :98

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997215363277 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید