پایان نامه ارشد:بررسی مشکلات ارگونومیکی کتابداران کتابخانه های عمومی استان همدان و ارائه راهکار جهت بهبود وضعیت

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کنابداری و اطلاع رسانی پزشکی

عنوان : بررسی مشکلات ارگونومیکی کتابداران کتابخانه های عمومی استان همدان و ارائه راهکار جهت بهبود وضعیت

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشکده پیراپزشکی

پایان­ نامه:

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

موضوع:

بررسی مشکلات ارگونومیکی کتابداران کتابخانه های عمومی استان همدان و ارائه راهکار جهت بهبود وضعیت

استاد راهنما:

دکتر وحیده زارع گاوگانی

 

اساتید مشاور:

دکتر جلیل نظری

دکتر محمد اصغری جعفرآبادی

 

سال تحصیلی:مرداد 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مندرجات فصل اول: مقدمه مقدمه….…………………………………………………………………..9بیان مسئله…………………………………………………………………12اهمیت وضرورت تحقیق.. 16اهداف پژوهش... 17پرسش های اساسی: 18تعریف عملیاتی برخی از اصطلاحات.. 19  فصل دوم: مروری بر متون و ادبیات عملیمقدمه. 22مروری بر ادبیات تحقیق درخارج ازکشور 24مروری بر ادبیات تحقیق درداخل کشور 27 فصل سوم: روش کار و مواد روش تحقیق. 33جامعه آماری. 34روش و ابزارگردآوری اطلاعات (میدانی،کتابخانه‌ای وغیره) 34روش تجزیه وتحلیل اطلاعات.. 36محدودیتها و مشکلات.. 36 فصل چهارم: یافته ها نتایج و یافته ها 38اطلاعات زمینه ای: 38اطلاعات مربوط به کتابخانه های مورد مطالعه: 40وضعیت کاری مربوط به کار کتابداری 41شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در افراد تحت مطالعه. 43شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی بر اساس وظایف شغلی. 44 میزان بروز ناراحتی درنواحی مختلف بدن هنگام جا زدن کتاب.........................................45میزان بروز ناراحتی درنواحی مختلف بدن موقع کار با کامپیوتر 46ارتباط شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی با برخی اطلاعات دموگرافیکی. 47بررسی ابزارهای کاری کتابخانه. 50میزان بروز ناراحتی در ارتباط با اختلال درکار 54 فصل پنجم: بحث بحث و نتیجه گیری. 56اطلاعات کتابخانه ای: 56اطلاعات دموگرافی: 57وضعیت کاری: 57شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی درکتابداران کتابخانه. 58شیوع ناراحتی به تفکیک اندام ها درطول یکسال درگروههای تحت مطالعه. 60بروز ناراحتی بر اساس وظایف شغلی. 61بروز ناراحتی ها درحین جازدن کتاب درقفسه در اندامهای مختلف……………….........…61بروز ناراحتی درنواحی مختلف بدن موقع کار با کامپیوتر…………………………..……62ارتباط شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی با اطلاعات دموگرافی…………………….……..62بروز ناراحتی اسکلتی–عضلانی دربین کتابداران براساس جنسیت……………....................62بروز ناراحتی اسکلتی–عضلانی دربین کتابداران براساس سن……….…………………...63پراکندگی و رابطه بین اختلال اسکلتی– عضلانی در محیط کار برحسب سابقه کاری. ….….......64بررسی ابزارکاری کتابداران………..…………………………………………….64بروز ناراحتی در نواحی مختلف بدن درارتباط با وضعیت قرارگیری صندلی………………...64بروز ناراحتی در نواحی مختلف بدن دررابطه باوضعیت میزکاری…………………...….….65بروز ناراحتی درنواحی مختلف بدن و رابطه آن با کار باصفحه نمایش وصفحه کلید…….…....66بروز ناراحتی درطول یکسال واختلال درکار…………………………...……………67پیشنهادات.....................................................................................................68منابع………….…………………………………………………………...73 فهرست نمودارها نمودار 1-4: فراوانی ناراحتی ها در گروه های مورد مطالعه به تفکیک اندام ها بر حسب جنسیت................................................................................................................................................................47 نمودار 2-4: فراوانی ناراحتی ها در گروه های مورد مطالعه به تفکیک اندام ها بر حسب سن........................................................................................................................................................................48 نمودار 3-4: فراوانی ناراحتی ها در گروه های مورد مطالعه به تفکیک اندام ها بر حسب سابقه کار........................................................................................................................................................................49 نمودار 4-4: بروز ناراحتی در نواحی مختلف بدن در ارتباط با وضعیت قرارگیری صندلی..............50 نمودار 5-4: بروز ناراحتی در نواحی مختلف بدن در  رابطه با  وضعیت میز کاری............................52 نمودار 6-4: بروز ناراحتی در نواحی مختلف بدن در ارتباط با کار با صفحه نمایش و صفحه کلید....................................................................................................................................................................53  فهرست جداول 
جدول 1-4: توزیع ویژگی های جمعیتی در کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی استان همدان 38    
جدول2-4:  توزیع ویژگی های کتابخانه های عمومی استان همدان همدان.................................................40 
جدول 1-3-4: وضعیت کاری کتابداران در طول زمان کاری41
جدول 2-3-4: وضعیت کاری کتابداران در طول زمان کاری  ...........................................................42
جدول 4-4: شیوع ناراحتی ها در گروه های تحت مطالعه به تفکیک اندام ها در طول یک سال43
جدول 5-4: بروز ناراحتی ها در حین جا زدن کتاب در قفسه به تفکیک اندام های مربوطه 45
جدول 6-4: بروز ناراحتی ها در حین کار با کامپیوتر به تفکیک اندام های مربوطه46
جدول 7-4: میزان اختلال در کار54
  فصل اول مقدمه و بیان مسئله

1.1     مقدمه

بدیهی است شاغلین در هر حرفه و صنعتی به عنوان نیروهای فعال و موثر در امر تولید و بهره وری محسوب می شوند لذا کارفرمایان باید به طور خاصی به سلامت کاربران و ایجاد فضایی مناسب با ویژگی های جسمی و روحی افراد بیاندیشند در دنیای کنونی علوم مختلف بخش عمده ای از مشکلات افراد را در سیستم های کاری گوناگون حل کرده است در این راستا نیز علوم و فنونی وجود دارند که از زوایای مختلف سلامت و بهداشت شاغلین و همچنینکارآیی آنها را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد یکی ازاین علوم، ارگونومی[1] یا مهندسی فاکتورهای انسانی[2]می باشد. ارگونومی علمی است که از تطابق هر چه بیشتر کار با کاربر سخن می گوید (1)واز دو واژه یونانی ارگو[3]به معنای کار ونومی[4]به معنای قاعده و قانون طبیعی ریشه گرفته و در لغت به معنای قانون کاریا ارتباط بین کارگر و محیط کار تعریف شده است. این واژه نخستین بار در سال 1875میلادی به وسیله فردی به نام وو جسیچ جاستر[5] در یک روزنامه لهستانی به کار برده شد.علم ارگونومی یا همان مهندسی فاکتورهای انسانی مجموعه ای از علوم پایه مختلف ازجمله فیزیولوژی، روانشناسی، فیزیک، مکانیک و جامعه شناسی است که این علوم پایه در کنار یکدیگر به طراحی بهتر سازمان برای بهره وری بیشترکمک می کنند(2). ارگونومینوعی مطالعه علمی افراد (شامل خصوصیات – عادات – محدودیت ها)و کار آنها(فعالیت های جسمی و فکری در ارتباط با کار و تولید ویا فعالیت روزانه) است (3). علم و تکنیکی است که به آنالیز مسائل شاغلین در محیط های کار و زندگی آنها پرداخته و سعی در تجزیه و تحلیل ارتباط ها،شرایط و وضعیت های زندگی و تطابق آنها با نیاز ها و قابلیت های انسان دارد(4). همچنین علم مطالعه انسانها در حین کار برای درک ارتباطات پیچیده میان افراد و جنبه های فیزیکی و روانشناختی محیط کار،نیاز های شغلی و روش های کار می باشد(5) و دو هدف عمده را دنبال میکند:ارتقاء سطح بهداشت و افزایش بهره وری (6). با توجه به تطابق علمی کار و محیط کار با مشخصات فیزیکی و روانی انسان، ارگونومیست[6]اندازه های فیزیکی بدن افراد و تواناییهای جسمانی آنان را اندازه گیری و کار و محیط کار را براساس نتایج حاصله چنان طراحی می کند که با مشخصات فیزیکی تعداد بیشتری از افراد تطابق داشته باشد (7) و افراد را با محصولات،تولیدات،تجهیزات،امکانات،روش ها و محیط زندگی و کار مورد مطالعه قرار می دهد و با کمک علوم فنی _ مهندسی (که عمدتا به تکنیک ها و فنون می پردازد) به طراحی وسائل برای افراد تاکید دارد(8) بنابراین ترکیبی است از رشته‌های بیومکانیک، فیزیولوژی، آنتروپومتری و روانشناسی صنعتی که به بررسی تناسب محیط کاری کارمند با شرایط وی می‌پردازد(9). طراحی و ارزیابی کارها، محصولات، محیط و سیستم کاری شاغل برای سازگار ساختن آنها با نیازها، توانایی‌ها و محدودیت‌های افراد نیز از وظایف یک ارگونومیست است(9). بنابراین ارگونومی یک دانش چند رشته‌ای[7] است که اطلاعات مربوط به ظرفیتهای هر انسان (توانایی ها، محدودیت ها و ظرفیتهای فیزیکی و روانی) را گردآوری کرده و آنها را درطراحی مشاغل (کار)، محصولات، سیستم های در ارتباط با انسان، مکانهای کار و تجهیزات با هدف پیشگیری ازبروز مسایل و مشکلاتو آسیب های مربوط به سلامتی و همینطور بهبود و بهینه سازی، بهره وری و کیفیت بکار می‌برد (10). مطالعه کار در ارتباط با محیطی که کار در آن انجام می شود(محیط کاری)و شخصی که آن را انجام می دهد(کارمند) برای پیشگیری از انواع مشکلات و افزایش کارایی کارمند کمک می کند. با توجه به این توضیحات این علم شامل طیف وسیعی از موقعیت هایی می شود که روی راحتی، سلامتی و ایمنی انساتی تاثیر می گذارد که شامل عواملی مانند روشنایی،صدا،دما،ارتعاش،ابزار کار،طراحی صندلی،طراحی شغلیو همین طور نوبت کاری،وقفه های کاری،برنامه ریزی های وعده های غذایی می باشد.در این مدل به اصول پایه ای ازجمله نشستن،ایستادن،ابزار،کارهای فیزیکی و سنگین پرداخته شده است (11). کار و انسان دو جزءاصلی و تفکیک ناپذیر هستی است که باید به گونه ای متناسب با یکدیگر برنامه ریزی شوند. نبود همخوانی و تناسب میان توانمندی های انسان و نوع کاری که او انجام میدهد سبب بروز مشکلات بسیاری میشود که از آن جمله میتوان به رخداد حوادث و بیماریهای ناشی از کار و پایین بودن بهره وری نیروی کار اشاره کرد(12) و توجه به آسیب ها، ابزارو تجهیزات که مطابق با توانایی ها و محدودیت های فیزیکی کارمندان باشد، می تواند کمک کننده باشد (13). همچنین حذف موانع برای بهبود کیفیت و کارایی انسان جهت تولید محصولات،وظایف و محیط کاری، نقش این علم را پر رنگ تر می کند (14). ریسک فاکتورهای ارگونومیکی مرتبط با کار شامل فشار های فیزیکی و موقعیت محیط کاری می باشد که ممکن است به عنوان یک عامل آسیببرای سیستم اسکلتی عضلانی یک کارمند مطرح شود زیرا این فاکتورها در حین انجام کار یا در طول زمان بر اثر تقابل کارمند با محیط کاری ایجاد می شود (13). در این علم مباحث گوناگونی مطرح می شود برای نمونه: ارزیابی کارایی افراد به کمک مطالعات و بررسی های فیزیولوژیکی، بررسی فعالیت اندام ها در حین کار از دیدگاه اصول بیومکانیک، مطالعه زمانهای کار و استراحت، بررسی ارتباطات متقابل بین انسان و محیط کار، آنالیز کار، آنتروپومتری و طراحی آنتروپومتریک، طراحی ایستگاههای کار،تجهیزات و ابزار های دستی، بررسی تاثیرات کارهای نوبتی بر عملکرد افراد، بررسی تاثیرات شرایط محیط کاربر عملکرد دستگاههای مختلف بدن، آنالیز سیستم انسان و ماشین، ارزیابی کار، طراحی عوامل فیزیکی در ایستگاههای کار، بررسی میزان خستگی ناشی از کار می باشد (1).[1]Ergonomy[2]Humanfactor enginiering[3]Ergon[4]Nomos5Jester,jesich[6]Ergonomist[7]Multi Disciplinaryتعداد صفحه :102قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید