پایان نامه ارشد:بررسی پراکنش مکانی برخی خصوصیات فیزیکی- شیمیایی خاک در منطقه نقده

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :کشاورزی

گرایش :خاکشناسی

عنوان : بررسی پراکنش مکانی برخی خصوصیات فیزیکی- شیمیایی خاک در منطقه نقده

دانشکده کشاورزی

گروه خاکشناسی

عنوان:

بررسی پراکنش مکانی برخی خصوصیات فیزیکی- شیمیایی خاک در منطقه نقده

اساتید راهنما:

دکتر حمیدرضا ممتاز               دکتر ابراهیم سپهر

استاد مشاور:

دکتر ناصر دواتگر

پاییز 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالب فصل  1 مقدمه و هدف 1فصل  2 کلیات و مروری بر منابع 52-1 تغییرات در خاک 52-2 تجزیه و تحلیل تغییرات به روش آمار کلاسیک 62-2-1متغیر تصادفی 72-3 شاخص‌های موقعیت توزیع 81-2-3میانگین 82-3-2میانه 82-4 شاخص‌های پراکنش توزیع 82-4-1واریانس 82-4-2انحراف معیار 92-4-3دامنه 92-5 شاخص‌های شکل توزیع 102-5-1ضریب تغییرات 102-5-2سنجش عدم تقارن 102-5-3جداول فراوانی و نمایش گرافیکی داده‌ها 112-6 تاریخچه زمین‌آمار 132-6-1                                                  متغیر تصادفی 172-6-2                                                  تابع تصادفی                                                 172-6-3..................................... میدان تصادفی 172-6-4.................................... متغیر ناحیه‌ای 172-6-5       1 فرضیات ایستایی 182-7 تغییرنما تجربی 212-7-1 فرمول نیم‌تغییرنما 222-7-2 بخش‌های تغییرنما 232-7-3 رفتار تغییرنما در نزدیکی مبدأ 242-7-4 رفتار تغییرنما در بخش میانی 242-8 مدل‌های تئوری تغییرنما 252-8-1 تغییرنما سقف‌دار 262-8-2 تغییرنما‌های بدون سقف 292-9 تفسیر نیم‌تغییرنما 322-9-1 همسان‌گردی و ناهمسان‌گردی 322-9-2 اثر روند بلند دامنه بر تغییرنما 352-9-3 اثر گودی 352-10 تخمین و درون‌یابی مکانی 362-10-1 تخمین عام و تخمین موضعی 362-10-2 روش وزن‌دهی عکس فاصله (IDW) 362-10-3 کریجینگ (تخمین‌گر آماری) 372-11    ارزیابی اعتبار روش‌های درون‌یابی 412-11-1میانگین خطا ....412-11-2میانگین مربعات خطای تخمین 422-11-3ریشه میانگین مربعات خطا 422-11-4واریانس تعدیل شده 422-11-5 ضریب تبیین                                    432-12 تفاوت آمار کلاسیک و زمین‌آمار 432-13 مروری بر تحقیقات انجام شده 44فصل 3 مواد و روش‌ها 503-1 موقعیت منطقۀ مطالعاتی 503-2 تعیین نقاط نمونه‌برداری 523-3 تجزیه‌های فیزیکی و شیمیایی 533-3-1 اندازه‌گیری بافت خاک با روش هیدرومتری 533-3-2 هدایت الکتریکی(EC) عصارۀ اشباع 553-3-3 pH با روش گل اشباع 553-3-4 کربنات کلسیم معادل 563-3-5 کربن آلی با روش والکلی ‌و‌بلاک 563-3-6       اندازه‌گیری ازت کل به روش کجلدال 583-3-7 اندازه‌گیری پتاسیم قابل تبادل 593-3-8 تعیین فسفر قابل جذب (Olsen-P) 603-4 تجزیه و تحلیل‌های آماری 613-4-1 آمار توصیفی 613-4-2 آمار مکانی 633-4-3 تخمین مقادیر در نقاط نمونه برداری نشده 64فصل 4 نتایج و بحث 694-1 پارامترهای توزیع فراوانی جمعیت مورد مطالعه 694-2 آنالیز همبستگی 754-2-1 تغییر نما 774-2-2 ارزیابی مدل‌های تغییرنما 774-2-3 تفسیر مؤلفه‌های نیم‌تغییرنماهای برازش داده شده بر ویژگی‌های خاک 824-3 ارزیابی اعتبار روش‌های درون‌یابی 834-4 پهنه بندی پراکنش مکانی خصوصیات فیزیکوشیمیایی در منطقه مورد مطالعه 86فصل 5 935-1 نتایج کلی و پیشنهادات 935-2 پیشنهادات 94  فهرست اشکالشکل ‏2‑1. رفتار تغییرنما در نزدیکی مبدأشکل ‏2‑2 رفتار تغییرنما در بخش میانیشکل ‏2‑3تغییرنما اثر قطعه‌ایشکل ‏2‑4 مدل کرویشکل ‏2‑5 مدل نماییشکل ‏2‑6 مدل گوسیشکل ‏2‑7 مدل خطیشکل ‏2‑8. مدل دویسینشکل ‏2‑9 مدل سهمی‌گونهشکل ‏3‑1 موقعیت منطقه مطالعاتی و الگوی نمونه برداریشکل ‏3‑2 نقشه واحدهای فیزیوگرافی منطقه مطالعاتیشکل ‏3‑3 نقشه واحدهای زمین‌شناسی منطقه مطالعاتیشکل ‏4‑1 هیستوگرام و نمودار Q-Q متغیر رسشکل ‏4‑2 هیستوگرام و نمودارQ-Q  متغیر سیلتشکل ‏4‑3 هیستوگرام و نمودار Q-Q واکنش خاکشکل ‏4‑4 هیستوگرام و نمودارQ-Q  ازت کلشکل ‏4‑5 هیستوگرام داده‌های مربوط به متغیر شوری قبل و بعد از تبدیل لگاریتمیشکل ‏4‑6 نموادر  Q-Q داده‌های مربوط به متغیر شوری قبل و بعد از تبدیل لگاریتمیشکل ‏4‑7 نیم تغییرنمای تجربی مربوط به سه پارامتر رس، شن و شوریشکل ‏4‑8 نیم تغییرنمای تجربی مربوط به متغیرهای سیلت، واکنش خاک، آهک و پتاسیمشکل ‏4‑9 نیم تغییرنمای تجربی مربوط به متغیرهای کربن آلی، ازت کل و فسفر قابل استفادهشکل ‏4‑10نمایش نقاط اندازه‌گیری شده در مقابل نقاط برآورد شده برای شن و پتاسیمشکل ‏4‑11 نقشه پهنه بندی رس، سیلت، شن، هدایت الکتریکی و واکنش خاک به کمک کریجینگ معمولیشکل ‏4‑12 نقشه پهنه بندی کربنات کلسیم معادل، کربن آلی، ازت کل، فسفر و پتاسیم به کمک کریجینگ معمولی فهرست جداولجدول ‏4 -1 خلاصه آمار توصیفی خواص فیزیکی و شیمیایی اندازه‌گیری شده در منطقه مطالعاتیجدول ‏4‑2 گروه‌بندی خواص خاک برپایه ضریب تغییرات (%CV)جدول ‏4‑3 ماتریس ضرایب همبستگی خواص فیزیکوشیمیایی در منطقه نقدهجدول ‏4 -4 پارامترهای مدل‌های برازش داده شده بر نیم تغییرنمای برای هریک از صفات مورد مطالعهجدول ‏4 -5 نتایج حاصل از آماره‌های ارزیابی خطا با روش کریجینگ معمولیجدول ‏4 -6 نمایش ارزیابی دقت (ME) برای همه متغیرها با توان‌های مختلف روش IDWجدول ‏2‑3 نمایش ارزیابی دقت (RMSE) برای همه متغیرها با توان‌های مختلف روش IDWجدول ‏4 -8 ضریب همبستگی بین مقادیر پیش‌بینی شده و مقادیر مشاهده شده در روش کریجینگ معمولی  
  • 1              مقدمه و هدف
مقدمهمحیط زیست[1] دائماً در دو بعد در حال تغییر است. ویژگی‌های محیطی نتیجه کنش‌ها و برهم‌کنش‌های فرآیندها عوامل گوناگون هستند. ممکن است هر فرآیند بطور همزمان در چند مقیاس مختلف، به شکل غیر خطی و با بازخورد مثبت محلی عمل کند. محیط زیست که حاصل این فرآیندهاست با پیچیدگی فراوانی، از محلی به محل دیگر و در بسیاری از مقیاس‌های مکانی (از مقیاس‌های میکرومتری[2] گرفته تا چندصد کیلومتری) تغییر می‌کند. تغییرات عمده محیطی به حد کافی واضح هستند، مخصوصاً زمانیکه آنها را در عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌ای مشاهده می‌نماییم. سایر تغییرات پیچیده‌تر هستند و خصوصیاتی مانند درجه حرارت و ترکیبات شیمیایی به ندرت قابل مشاهده هستند. از اینرو بایستی سراغ اندازه‌گیری‌ها و تجزیه تحلیل نمونه‌ها برویم. از طریق توصیف تغییرات در مقیاس‌های مختلف مکانی، اغلب می‌توانیم بینشی از فرآیندها و فاکتورهایی بدست بیاوریم که مسبب این تغییرات یا عامل کنترل‌کننده آن هستند و ازینرو آنها را در یک بعد مکانی پیش‌بینی نماییم و منابع را مدیریت کنیم. نوع مدیریت تأثیر معنی‌داری بر تغییرپذیری[3] خاک می‌گذارد. بررسی تغییرات خاک در میان مزرعه از طریق ارزیابی خاک، آزمایشات خاک و گیاه و بررسی عملکرد محصول صورت می‌گیرد، اما اغلب کشاورزان ترجیح می‌دهند که یک نوع مدیریت خاک و محصول را در سراسر مزرعه انجام دهند. چنین مدیریتی سبب افزایش هزینه‌های مدیریتی مزرعه، کاهش بازدهی اقتصادی، آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی و همچنین هدر‌رفت انرژی می‌گردد. دستیابی به سود بهینه و حفاظت محیط‌زیست به این نکته بستگی دارد که چگونه مدیریت‌های کشاورزی براساس شرایط خاک اعمال شوند (  خرمی‌زاده، 1388). یکی از خصوصیات مشترک علوم محیطی، ماهیت داده‌های آن‌ها است. اغلب ویژگی‌های محیطی دارای پراکنش پیوسته در مکان بوده و از سوی دیگر نمونه‌برداری و اندازه‌گیری آن‌ها در تمام نقاط واقع در محدوده مطالعاتی غیرممکن است. تغییرات مکانی خاک، به عنوان یکی از متغیرهای محیطی، عبارت از تغییر در یک خصوصیت خاک به عنوان تابعی از موقعیت جغرافیایی است. پدولوژی[4] به عنوان زیر مجموعه‌ای از علوم خاک، نقش اساسی در مطالعه عوامل و فرآیندهای تشکیل خاک شامل کیفیت، وسعت، پراکنش و تغییرات مکانی خاک در مقیاس‌های مختلف برعهده دارد. از دیرباز تغییرات مکانی خاک‌ها مورد توجه خاکشناسان بوده و امروزه نیز چگونگی دستیابی به اطلاعات کمّی و دقیق از این تغییرات به منظور ارزیابی‌‌های کیفیت زیست محیطی خاک، ریسک آلودگی و سیر قهقرایی خواص خاک مورد توجه خاکشناسان است. اطلاعات در مورد توزیع مکانی ویژگی‌های خاک در منطقه مورد مطالعه، بخش ضروری اهداف مدیریتی، کشاورزی و سایر کاربرد‌های اراضی است. خاکشناسی علمی است که از روش‌های عددی[5] در مطالعاتش استفاده می‌نماید. روش‌هایی مانند زمین‌آمار[6]، سنجش از دور[7]، سیستم اطلاعات جغرافیایی[8] (GIS)، مدل‌سازی زمین‌نما[9] و تئوری فازی[10] را می‌توان از روش‌های قابل کاربرد در خاکشناسی مطرح نمود (چوکو و همکاران، 2010). امروزه سیستم اطلاعات جغرافیایی در تمامی علومی که به نحوی با اطلاعات مکانی[11] سر و کار دارند به کار می‌رود. ازجمله کاربردهای رایج سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی در سراسر جهان، در علوم زمینی[12] و به ویژه علم خاکشناسی از شاخه کشاورزی است. امروزه از فناوری GIS برای ذخیره و نگهداری، تجزیه و تحلیل اطلاعات و بررسی روند تغییرات خصوصیات سطح زمین از جمله حاصلخیزی خاک، کاربری اراضی[13]، تهیه نقشه پراکندگی عناصر غذایی و غیره استفاده می‌گردد. تهیه نقشه ابزار نیرومندی برای درک توزیع فضایی خواص خاک در هر مقیاسی است، به علاوه اطلاعات مربوط به ویژگی‌های خاک، برای مدیریت اراضی زراعی و تصمیم‌گیری جهت انتخاب راهبردهای خاص برای مطالعه تفاوت ویژگی‌های خاک در مناطق گسترده‌تر کمک می‌نماید (خرمی‌زاده و همکاران، 1388). بین ویژگی‌های خاک از نظر مکانی اختلاف وجود دارد و تغییر پذیری خاک‌ها تصادفی است (وبستر، 2000).[1] Environment[2] micrometer[3] variability[4] pedology[5] Numerical technique[6] Geostatistics[7] Remote sensing[8] Geo-spatial Information System[9] landscape[10] Fuzzy theory[11] Spatial informatin[12] Earth science[13] Land useتعداد صفحه : 114قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید