پایان نامه ارشد:حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور از نگاه مذاهب فقهی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مذاهب فقهی

عنوان : حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور از نگاه مذاهب فقهی

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشکده مذاهب

پایان نامه کارشناسی رشته مذاهب فقهی

حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور از نگاه مذاهب فقهی

استاد راهنما:

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین رجبی

 

استاد مشاور:

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محسن فتاحی

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالبمقدمه 11-بیان مسئله 22- ضرورت و اهمیت تحقیق. 33- پرسش های تحقیق. 44- پیشینه و سابقه تحقیق. 45- فرضیه تحقیق. 5الف) فرضیه اصلی. 5ب) فرضیه فرعی. 56- روش تحقیق. 57- اهداف تحقیق. 6فصل اول:مفهوم شناسی1ـ1تعریف حق. 81ـ2  تعریف طفل. 91ـ2ـ1طفل در لغت. 91ـ2ـ2 طفل در قرآن 101ـ2ـ3 تعریف طفل نزد فقها 101ـ3 تعریف ازدواج. 121ـ3ـ1 ازدواج در لغت. 121ـ3ـ2 نکاح در لغت. 131ـ3ـ3 منظور ازازدواج. 131ـ4 ارکان ازدواج دائم 161ـ4ـ1 ارکان ازدواج در امامیه 161ـ4ـ2 ارکان ازدواج در اهل سنت. 161ـ5 ارکان ازدواج موقت. 171ـ6 شرایط ازدواج. 191ـ6ـ1معناى شرط. 191ـ6ـ2 شرط در لغت. 191ـ6ـ3 شرط در اصطلاح منطقیون 191ـ6ـ4 شرایط عقد ازدواج در امامیه 201ـ6ـ5 شرایط ازدواج در اهل سنت. 201ـ6ـ6 الفاظ عقد ازدواج در مذاهب. 211ـ6ـ7 «ولی » در نکاح. 221ـ6ـ8 ولی در عقد ازدواج امامیه 221ـ6ـ9 ولی در عقد ازدواج اهل سنت. 231ـ6ـ10 شرایط ازدواج موقت. 241ـ6ـ11مواردى که متعه حرام است: 241ـ6ـ12 مواردى که متعه کراهت دارد: 251ـ7 احکام زوجه در ازدواج موقت. 251ـ8 ازدواج صحیح، ازدواج فاسد و ازدواج باطل نزد اهل سنت. 261ـ8ـ1عقد ازدواج صحیح. 261ـ8ـ2 عقد ازدواج فاسد 27حالاتی که ازدواج فاسد می‌شود: 271ـ8ـ3 عقد ازدواج باطل. 28حالاتی که ازدواج  باطل می‌شود: 281ـ9 ازدواج‌های نوظهور 291ـ9ـ1منظور از نوظهور 291ـ9ـ2 نکاح مسیار 301ـ9ـ2ـ1 مفهوم لغوی مسیار 301ـ9ـ2ـ2 مفهوم اصطلاحی نکاح مسیار 311ـ9ـ2ـ3حکم ازدواج مسیار در فقه معاصراهل سنت.. 321ـ9ـ2ـ3ـ1 اباحه همراه با کراهت احیاناً 32ازدواج النهاریات و لیلیات.. 341ـ9ـ2ـ3ـ2 تحریم یا عدم قبول ازدواج مسیار شرعاً 341ـ9ـ2ـ3ـ3 توقف.. 34نظر امامیه در مورد گذشتن زن از حقوق خود 351ـ10 ازدواج عرفی. 351ـ10ـ1عرفی در لغت. 351ـ10ـ2 عرفی در اصطلاح. 361ـ10ـ3 مقصود از ازدواج عرفی. 361ـ10ـ4 خصوصیات ازدواج عرفی و مشخصه‌های آن 381ـ11 ازدواج سری. 391ـ11ـ1 سر در لغت. 391ـ11ـ2 ازدواج سری در اصطلاح. 391ـ11ـ3 انواع ازدواج سری و حکم شرعی آن 391ـ12 ازدواج مدنی. 411ـ12ـ1 مدنی در لغت. 411ـ12ـ2 ازدواج مدنی در اصطلاح. 411ـ12ـ3 حکم شرعی ازدواج مدنی. 421ـ13 ازدواج فرندی (دوستی) 431ـ13ـ1 مقصود از ازدواج فرندی. 431ـ13ـ2 ازدواج مِیسَر یا فرندی. 431ـ13ـ3 میسر در لغت. 431ـ13ـ4 سبب نامیده شدن این ازدواج به ازدواج فرندی. 431ـ13ـ5 حکم شرعی ازدواج فرندی. 441ـ14 ازدواج سیاحی. 461ـ14ـ1 سیاحی در لغت و اصطلاح. 461ـ14ـ2 حکم شرعی ازدواج سیاحی. 461ـ14ـ3 مقصود از ازدواج سیاحی. 471ـ15 ازدواج معاطاتی. 471ـ15ـ1 مفهوم معاطات. 471ـ15ـ2 منظور از نکاح معاطاتی. 471ـ15ـ3 نظریه صحت نکاح معاطاتی. 481ـ15ـ4 نظریه بطلان نکاح معاطاتی. 491ـ16 ازدواج سفید 501ـ17  نکاح جهادی. 511ـ18تعریف مذاهب خمسه 521ـ18ـ1 معرفی مذهب إمامیه 521ـ18ـ2 معرفی اجمالی مذاهب اربعه 531ـ19 نظر علمای امامیه در مورد حکم شرعی ازدواج های نو ظهور 561ـ19ـ1  آیت الله العظمی علوی گرگانی (مد ظله): 561ـ19ـ2 آیت الله العظمی سبحانی (مد ظله): 571ـ19ـ3 آیت الله شبیری زنجانی (مد ظله): 571ـ19ـ4 آیت الله مکارم شیرازی (مد ظله): 58فصل دوم:حقوق کودکان از نگاه علمای امامیه2ـ1 حق ثبوت نسب کودک. 602ـ1ـ1 نسب در لغت. 602ـ1ـ2 نسب در اصطلاح. 602ـ1ـ3 قاعده الفراش.. 61تعریف الفراش.. 612ـ1ـ4 تعریف قاعده الفراش.. 622ـ1ـ5 راه های اثبات نسب. 632ـ1ـ6 شرایط الحاق طفل به زوج. 642ـ1ـ7 ولد شبهه 672ـ1ـ7 ـ1 تعریف شبهه 672ـ1ـ8 ولد عقد فاسد 692ـ1ـ9 عدم ثبوت نسب در زنا 692ـ2 حق نفقه کودک. 712ـ2ـ1 نفقه در لغت. 712ـ2ـ2 نفقه در اصطلاح. 712ـ2ـ3 وجوب نفقه بر فرزندان 722ـ2ـ4 ادله به وجوب نفقه دادن به فرزندان 722ـ2ـ4ـ1 استناد به کتاب: 722ـ2ـ4ـ2 استناد به سنت: 732ـ2ـ5 استقلال پدر در نفقه دادن فرزندانش.. 742ـ2ـ6 شرایط منفق و منفق علیه 742ـ2ـ7 آیا پدر باید برای دادن نفقه فرزندان، کار کند؟ 752ـ2ـ8 پایان نفقه دادن به فرزندان 762ـ2ـ9 مقدار نفقه 772ـ2ـ10 حکم امتناع از دادن نفقه 772ـ3  حق رضاع کودک. 782ـ3ـ1 وجوب رضاع کودک. 782ـ3ـ2 اجرت رضاع 792ـ3ـ3 مدت رضاع 792ـ4 حق حضانت کودک. 802ـ4ـ1 حضانت در لغت. 802ـ4ـ2 حضانت در اصطلاح. 812ـ4ـ3 آیا حضانت حق است یا تکلیف؟ 812ـ4ـ4 حضانت از دیدگاه فقیهان 822ـ4ـ 5 آغاز و پایان حضانت. 842ـ5 حق ولایت بر کودک. 852ـ5ـ1 ولایت طفل بر عهده چه کسی است؟ 852ـ5ـ2 شرایط اولیا 882ـ5ـ3 تصرف ولی. 902ـ5ـ4 زمان پایان یافتن ولایت بر کودک. 90فصل سوم:حقوق کودکان از نگاه علمای اهل سنت3ـ1ـ1 حق ثبوت نسب طفل. 933ـ1ـ2  قواعد ثبوت نسب. 943ـ1ـ 3شرایط اثبات نسب. 953ـ1ـ3ـ1 ازدواج  صحیح. 963ـ1ـ3ـ2 ازدواج فاسد. 973ـ1ـ3ـ3 وطی به شبهه 983ـ1ـ4 راه های اثبات نسب. 99بینه 1003ـ2  حق نفقه کودک. 1013ـ2ـ1 معنای نفقه 1013ـ2ـ2 قرابت موجب نفقه 1013ـ2ـ3  شرایط وجوب نفقه 1023ـ2ـ4 شرط اتحاد دین. 1033ـ2ـ5 شرایط وجوب نفقه بر فرزندان 1043ـ2ـ5ـ1 شرایط نزد حنفیه 1043ـ2ـ5ـ2 شرایط نزد مالکیه 1053ـ2ـ5ـ3 شرایط نزد شافعیه 1053ـ2ـ5ـ4 شرایط نزد حنابله 1063ـ2ـ6 استقلال پدر در نفقه دادن بر فرزندان خودش.. 1073ـ2ـ7 مقدار نفقه 1083ـ3 حق حضانت کودک. 1083ـ3ـ1 معنای حضانت. 1093ـ3ـ2 شروط استحقاق حضانت.. 1103ـ3ـ2ـ1 شروط عامه در مردان و زنان. 1103ـ3ـ2ـ2 شرایط خاص در زنان. 1113ـ3ـ2ـ3 شروط خاص مردان. 1113ـ3ـ3 مستحق حضانت. 1123ـ3ـ4 اجرت حضانت. 1133ـ3ـ5 اجبار مادر بر حضانت. 1153ـ3ـ6 سقوط حق حضانت. 1153ـ3ـ7 سکوت صاحب حق در حضانت برای طلب آن 1163ـ3ـ8 مدت حضانت. 1173ـ4 حق رضاع کودک. 1183ـ4ـ1 معنای رضاع 1183ـ4ـ2 حق کودک در رضاع 1183ـ4ـ5 اجرت رضاع 1203ـ5 حق ولایت بر کودک. 1213ـ5ـ1 انواع ولایت. 1213ـ5ـ2 ترتیب ولی بر نفس.. 1223ـ5ـ4 انتهای ولایت بر نفس.. 1233ـ5ـ5 ولایت بر مال 1233ـ5ـ6  شروط ولی بر مال 1243ـ5ـ7  تصرفات ولی بر مال 1243ـ5ـ8 شروط وصی. 1243ـ5ـ9 انتهای ولایت و وصایت. 125خاتمه و نتیجه گیری. 125منابع 127چکیدهپایان‌نامه حاضر با عنوان حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج‌های نوظهوراز نگاه  مذاهب فقهی ، قصد دارد به آراء و نظرات فقهای مذاهب خمسه در خصوص حقوق کودکان ناشی از این ازدواج‌ها بپردازد. ازدواج موقت همان ازدواج متعه در امامیه می‌باشد و ازدواج‌های نوظهور ازدواج‌های نو و جدیدی هستند که امروزه در جوامع اسلامی به وجود آمده‌اند و در برخی از کشورها به سرعت در حال گسترش می‌باشند؛ مانند: ازدواج مسیار، عرفی، سری، مدنی، فرندی، سفید، معاطاتی و نکاح جهادی.به اعتقاد فقهای امامیه، ازدواج متعه ازدواجی صحیح است، اما اهل سنت آن را فاسد می‌دانند. فقهای امامیه و اهل سنت متفق‌القول هستند که فرزندان ناشی از ازدواج دائم، فاسد و وطی به شبهه دارای حقوق می‌باشند و همچنین نسب ولد زنا ثابت نیست و از نظر شرعی به او حقی تعلق نمی‌گیرد اما در عرف نزد امامیه دارای حقوق است. بنابر این باید دید که ازدواج‌های نوظهور را در کدام دسته قرار داده‌اند تا بتوان تکلیف حقوق کودکان ناشی از آنها را مشخص کرد.این نوشتار به دنبال آن است که با بررسی آراء و نظرات فقها، و استفاده از متون فقهی هر یک از مذاهب ،راه حلی پیش روی افرادی بگذارد که به نکاح‌های نوظهور روی آورده‌اند و از حقوق کودکان خود بی‌اطلاعند.واژگان کلیدی: ، حقوق کودک،  ازدواج موقت،ازدواج دائم، وطی به شبهه، نکاح فاسد، نکاح باطل، ولد زنا، ازدواج‌های نوظهور، ازدواج مسیار،ازدواج عرفی،ازدواج سری،ازدواج مدنی،ازدواج فرندی، ازدواج سفید،نکاح معاطاتی و نکاح جهادی،مذهب.

مقدمه

موضوع این پایان نامه حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور از نگاه مذاهب فقهی است در مباحث فقهی و آرای فقها، چه شیعه چه اهل‌سنّت، نیز حقوقی برای کودک به رسمیت شناخته شده که عمدتاً مبتنی بر آیات و احادیث است. در منابع جامع فقهی، بابی مستقل به حقوق کودک اختصاص نیافته بلکه حقوق مختلف او به تناسب موضوع، در ابواب گوناگونی آمده و احکام هر یک به دقت تحلیل و بیان شده است؛ از جمله در ابواب ارث، حدود، قصاص، دیات، نکاح، طلاق و ولایت. شماری از منابع فقهی شیعی به پیروی از برخی منابع حدیثی، در بابی با عنوان احکام الاولاد، ضمن مباحث نکاح، به بسیاری از حقوق کودک و فرزند پرداخته‌اند؛ هر چند شماری از این مسائل صرفآ آدابی مستحب درباره فرزندان‌اند و در پاره‌ای منابع نیز همه مسائل این باب، این‌گونه است .اما درمورد حقوق نسب و نفقه و حضانت ولایت رضاع کودک بابی مستقل بیان نشده است البته در کتاب های اهل سنت میتوان چنین ابوابی پیداکرد در این پایان نامه سعی شده که یک باب مستقل از این حقوق از نگاه اهل سنت و امامیه در مورد حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور بیان شود.این پایان‌نامه دارای سه فصل و نتیجه می‌باشد که فصل اول، یعنی مفهوم شناسی، شامل تعاریف مذهب، حق، ازدواج، کودک، همچنین ارکان و شرایط ازدواج دائم و موقت را از نگاه امامیه و اهل سنت بیان شده و پس از آن تعاریف ازدواج‌های نوظهور و حکم شرعی آنها از نگاه اهل سنت  و استفتا از برخی از مراجع معظم شیعه آمده است. در فصل دوم به حقوق کودکان از نگاه امامیه و در فصل سوم حقوق کودکان از نگاه اهل سنت نیز پرداخته شده است که هر یک شامل حق نسب، نفقه، حضانت، رضاع و ولایت می‌باشند.برای تدوین این پایان‌نامه نیز کارهای زیر صورت گرفته است:مطالعه، بررسی و ترجمه کتاب‌های زبان عربی اهل سنت در خصوص این نکاح‌ها که تاکنون به زبان فارسی ترجمه نشده‌اند، جستجو و بررسی مقالات در اینتر نت در خصوص این نکاح‌ها و حقوق کودکان، بررسی منابع فقه شیعی درباره نکاح‌های نوظهور و متعه و حقوق کودکان، استفتاء از برخی مراجع معظم تقلید شیعه، مصاحبه با آقای نذیر احمد از فقهای حنفی مذهب استان سیستان و بلوچستان و همچنین آقای بابایی از علمای شافعی تهران و مصاحبه اینترنتی با آقای سید صالح سید جعفر موسوی ،از فقهای شیعی کشور کویت، استفاده از نرم افزارهای کتابخانه نور و کتابخانه اهل البیت (علیهم السلام) و مکتبه الشامله و کتابخانه دانشگاه ادیان و مذاهب.تعداد صفحه : 147قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید