پایان نامه ارشد:رابطه بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و نگرش شغلی با توجه به میانجی گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : منابع انسانی

عنوان : رابطه بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و نگرش شغلی با توجه به میانجی گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

 

 گروه آموزشی  مدیریت دولتی

 

پایان نامه تحصیلی  جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت دولتی

گرایش: منابع انسانی

عنوان:

رابطه بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و نگرش شغلی با توجه به میانجی­گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

استاد راهنما: 

دکتر فرزین فرحبد

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) 

فهرست مطالب

چکیده...................................................................................................................................... 1فصل اول: کلیات تحقیق1-1) مقدمه............................................................................................................................. 31-2) بیان مسأله....................................................................................................................... 31-3) ضرورت و اهمیت تحقیق................................................................................................ 71-4) اهداف تحقیق.................................................................................................................. 81-5) فرضیه­های تحقیق............................................................................................................ 91-6) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق.............................................................. 91-7) قلمرو تحقیق.................................................................................................................. 11فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق2-1)مقدمه................................................................................................................................................13بخش اول: نگرش شغلی............................................................................................................ 142-1-1) تعریف نگرش شغلی................................................................................................... 152-1-2) جایگاه نگرش شغلی در مباحث رفتار سازمانی  و راهکارهای تغییر در آن........................ 162-1-3) ابعاد نگرش شغلی...................................................................................................... 182-1-4) عوامل مؤثر بر نگرش شغلی......................................................................................... 202-1-5) تأثیر باورها بر نگرش شغلی و باز مهندسی آن............................................................... 262-1-6) انواع نگرش شغلی...................................................................................................... 262-1-7) تعریف رضایت شغلی................................................................................................. 272-1-8) نظریه­های رضایت شغلی............................................................................................. 292-1-9) عوامل مؤثر بر رضایت شغلی....................................................................................... 322-1-10) روش­های اندازه­گیری رضایت شغلی.......................................................................... 362-1-11) پیامدهای رضایت شغلی............................................................................................ 422-1-12) تعریف تعهد سازمانی............................................................................................... 442-1-13) فرایند ایجاد تعهد سازمانی........................................................................................ 462-1-14) اهمیت تعهد سازمانی و راه­کارهای افزایش آن............................................................. 472-1-15) مدل­ها و نظریه­های تعهد سازمانی.............................................................................. 492-1-16) عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی...................................................................................... 572-1-17) نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی................................................................................. 62بخش دوم: سکوت سازمانی....................................................................................................... 632-2-1) تعریف سکوت سازمانی.............................................................................................. 642-2-2) علل و انگیزه سکوت سازمانی...................................................................................... 652-2-3) عوامل ایجاد کننده سکوت سازمانی............................................................................... 672-2-4) انواع سکوت و پیامدهای آن......................................................................................... 692-2-5) مدل­های سکوت سازمانی............................................................................................. 722-2-6) روش­های غلبه بر سکوت سازمانی............................................................................... 75بخش سوم: پیشینه تحقیق........................................................................................................... 772-3-1) پیشینه مطالعاتی در داخل کشور................................................................................... 782-3-2) پیشینه مطالعاتی در خارج از کشور............................................................................... 81فصل سوم: روش اجرای تحقیق3-1) مقدمه............................................................................................................................. 853-2) روش اجرای تحقیق......................................................................................................... 853-3) جامعه آماری................................................................................................................... 863-4) برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری............................................................................ 863-5) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها.................................................................................. 873-6) نحوه  توزیع وجمع آوری پرسش نامه ها........................................................................... 883-7) روایی و پایائی ابزار اندازه گیری....................................................................................... 893-7-1) روایی پرسش نامه....................................................................................................... 893-7-2) پایایی پرسش نامه....................................................................................................... 893-8) روش های تجزیه و تحلیل داده ها.................................................................................... 90فصل چهارم: جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق4-1) مقدمه............................................................................................................................. 934-2) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان......................................................... 944-3) توصیف متغیر های تحقیق................................................................................................ 984-4) آزمون کولمو گروف –اسمیرنوف(k-s )............................................................................ 1044-5) بررسی مدل تحقیق.......................................................................................................... 1054-5-1) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد......................................................................... 1054-5-2) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری.............................................................. 1064-5-3) بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق............................................ 1074-6) تحلیل مسیر های غیر مستقیم حاصل از مدل ساختاری تحقیق.............................................. 1084-7) آزمون فرضیه ها.............................................................................................................. 109فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات تحقیق5-1) مقدمه............................................................................................................................. 1115-2) نتایج آمار توصیفی........................................................................................................... 1115-2-1) توصیف  جمعیت شناختی  پاسخ دهندگان.................................................................... 1115-2-2) توصیف مؤلفه های  متغیر جو سکوت سازمانی ادراک شده ............................................ 1115-2-3) توصیف متغیر رفتار سکوت کارکنان.............................................................................. 1135-2-4) توصیف متغیر نگرش شغلی......................................................................................... 1145-3) نتایج آزمون فرضیه­ها....................................................................................................... 1155-4) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق.................................................................................... 1175-5) محدودیت­های تحقیق...................................................................................................... 1185-6) پیشنهاداتی برای محققین آینده.......................................................................................... 118 فهرست جداولجدول 2-1): میزان اختلاف ابعاد تعهد....................................................................................... 52جدول 2-2): مثال­هایی از انواع خاص سکوت............................................................................ 71جدول 3-1): جامعه آماری و حجم نمونه................................................................................... 86جدول 3-2): متغیرها و ابعاد آن ها و سؤالات مرتبط با متغیرها..................................................... 88جدول 3-3): آلفای کرانباخ....................................................................................................... 90جدول 4-1): توصیف جنسیت پاسخ دهندگان............................................................................. 94جدول 4-2): توصیف سن پاسخ دهندگان................................................................................... 95جدول 4-3): توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان......................................................................... 96جدول 4-4): توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان........................................................................... 97جدول 4-5): توصیف جو سکوت سازمانی ادراک شده................................................................ 98جدول 4-6): توصیف متغیر نگرش سرپرستان به سکوت.............................................................. 99جدول 4-7): توصیف متغیر نگرش مدیران ارشد به سکوت  ....................................................... 100جدول 4-8): توصیف متغیر فرصت های ارتباط.......................................................................... 101جدول 4-9): توصیف متغیر رفتار سکوت کارکنان....................................................................... 102جدول 4-10): توصیف متغیر نگرش شغلی................................................................................ 103جدول 4-11): آزمون کولموگروف- اسمیرنف............................................................................ 104جدول 4-12): شاخص های معنی داری و برازش مدل............................................................... 107جدول 4-13): جدول اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرکل بر تعهد سازمانی................................... 108جدول 5-1) توصیف نگرش مدیر ارشد به سکوت...................................................................... 111جدول 5-2) توصیف نگرش سرپرستان به سکوت....................................................................... 112جدول 5-3) توصیف فرصت ارتباطی........................................................................................ 113جدول 5-4) توصیف رفتار سکوت............................................................................................ 113جدول 5-5) توصیف تعهد سازمانی........................................................................................... 114جدول 5-6) توصیف رضایت شغلی........................................................................................................114 فهرست نمودارهانمودار 4-1): نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان................................................................... 94نمودار 4-2): نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان......................................................................... 95نمودار 4-3): نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان................................................................ 96نمودار 4-4): نمودار میله ای سابقه کار پاسخ دهندگان................................................................. 97نمودار 4-5): هیستوگرام  متغیر جو سکوت سازمانی ادراک شده................................................... 98نمودار 4-6): هیستوگرام  متغیر نگرش سرپرستان به سکوت......................................................... 99نمودار 4-7): هیستوگرام  متغیر نگرش مدیران به سکوت............................................................. 100نمودار 4-8): هیستوگرام  متغیر فرصت های ارتباط..................................................................... 101نمودار 4-9): هیستوگرام  متغیر رفتار سکوت کارکنان.................................................................. 102نمودار 4-10): هیستوگرام  متغیر نگرش شغلی........................................................................... 103نمودار 4-11): آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد)................................................................... 105نمودار 4-12): آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری)........................................................ 106 فهرست اشکالشکل 1-1): مدل مفهومی تحقیق................................................................................................ 7شکل 2-1): اجزای رابطه نگرش- رفتار  ................................................................................... 19شکل 2-2): عوامل مؤثر بر نگرش شغلی.................................................................................... 25شکل 2-3): تعهدات پنج­گانه..................................................................................................... 49شکل 2-4): ابعاد تعهد سازمانی................................................................................................. 54شکل 2-5): عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی................................................................................... 60شکل 2-6): مدل مارپیچ سکوت................................................................................................ 74 چکیدههدف تحقیق حاضر مطالعه رابطه بین جو  سکوت سازمانی ادراک شده با نگرش شغلی است. روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری داده­ها میدانی و ابزار آن پرسش نامه است.  جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان با تعداد 378 نفر است. برای انتخاب نمونه­ی آماری از روش نمونه­گیری در دسترس استفاده می­شود و با توجه به محدود بودن تعداد افراد جامعه با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه به تعداد 191 نفر برآورد گردید. تعداد 230 پرسش نامه بین کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان توزیع گردید که با توجه به برگشت 202 پرسش نامه نرخ بازگشت87 درصد می باشد. این مطالعه شامل 4فرضیه می باشد:1-بین نگرش مدیران ارشد به سکوت و رفتار سکوت کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران رابطه وجود دارد.2-بین نگرش سرپرستان به سکوت و رفتار سکوت کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران رابطه وجود دارد.3-بین فرصت های ارتباطی و رفتار سکوت کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران رابطه وجود دارد.4-بین رفتار سکوت کارکنان و نگرش شغلی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران رابطه وجود دارد. با تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از روش معادلات ساختاری مشخص گردید در سطح 95% اطمینان  باورهای مثبت مدیران و سرپرستان به سکوت سازمانی و هم چنین فرصت های ارتباطی منجر به از بین رفتن سکوت در جامعه آماری مورد تحقیق می شود. هم چنین هرچقدر سکوت سازمانی در جامعه کم تر باشد تعهد و رضایت شغلی کارکنان بالا می رود. بنابراین تمامی فرضیات تحقیق تأیید شد. در این مطالعه میزان رابطه نگرش مدیر ارشد به سکوت با رفتار سکوت کارکنان 34/0، میزان رابطه نگرش سرپرستان  به سکوت با رفتار سکوت کارکنان 25/0، میزان رابطه فرصت های ارتباطی با رفتار سکوت کارکنان 49/0 وهم چنین شدت رابطه رفتار سکوت با نگرش شغلی 79/0 برآوردشده است.کلمات کلیدی: جو سکوت سازمانی، نگرش مدیران ارشد به سکوت، نگرش سرپرستان به سکوت، فرصت­های ارتباطی، رفتار سکوت، نگرش­ شغلی 1-1)  مقدمهکار و تلاش از همان آغاز خلقت و حیات بشری جزئی جدایی ناپذیر از زندگی انسان بوده است. با این حال  با شکل گیری اجتماعات انسانی و شکل­گیری نهادها و مؤسسات کاری، تعداد فراوانی از افراد به استخدام سازمان­ها و نهادها درآمده و طی یک قرارداد متقابل در دوره های زمانی کوتاه تا طولانی مدت مشغول به کار شدند. طی این روند، کار و شرایط کاری و به ویژه شغل افراد نیز به سان دیگر شرایط زندگی بشر، زمینه­های رضایت و نارضایتی او را فراهم کرد و بدین ترتیب با ورود جوامع بشری به دوره های شکوفایی علمی و اطلاعاتی، واژه­هایی نظیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی پا به عرصه­ی متون علمی و پژوهشی گذاشتند. رضایت شغلی و تعهد سازمانی از همان بدو معرفی، واکنش شناختی و نگرش(و بر اساس رویکردهای نوین­تر یک واکنش عاطفی) به شغل محسوب می­شود که رفتار افراد را هدایت می­کند(Bakan & Buyukbes, 2013, p.20). برخی از نظریه­پردازان، تعهد سازمانی، رضایت شغلی را به عنوان پیش بینی کننده­ها یا عوامل اظهار نظر و سکوت بیان می­کنند ولی برخی بر این متغیرها به­عنوان پیامدهای سکوت سازمانی تأکید دارند. آن­ها نشان می­دهند که سکوت سازمانی منجر به ناهماهنگی شناختی در میان سایر متغیرها شده، بنابراین انگیزش، رضایت و تعهد  پایین تری در پی خواهد داشت. خصوصاً گواه نیرومندی در حمایت از عکس­العمل منفی مدیران عالی و سرپرستان ارشد برای بازخورد منفی وجود دارد که مانع از آن شده یا آن­را به تأخیر انداخته و یا تحریف می­کند(Vakola & Bouradas, 2012, p.422).با توجه به این که هدف این مطالعه بررسی رابطه بین جو  سکوت سازمانی ادراک شده با نگرش شغلی، لذا در این فصل ابتدا به بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، و در ادامه به فرضیات و اهداف تحقیق و نهایتاً به تعریف مفهومی و عملیاتی و قلمرو تحقیق پرداخته می­شود.تعداد صفحه : 157قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید