پایان نامه ارشد:راهکار های توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودخانه ها و آبگیر های شهرستان سیاهکل

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

عنوان : راهکار های توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودخانه ها و آبگیر های شهرستان سیاهکل

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی توریسم

عنوان:

راهکار های توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودخانه ها و آبگیر های شهرستان سیاهکل

استاد راهنما:

دکتر نصرا...مولایی هشجین

تابستان

1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)عنوان                                             فهرست مطالب                                       صفحهچکیده   ...................................................................................................................................   صمقدمه ........................................................................................................................................  1فصل اول: کلیات تحقیق                                                 11-31-1- بیان مسئله ....................................................................................................................... 51-2 اهمیت و ضرورت تحقیق ................................................................................................  61-3 اهداف تحقیق...............................................................................................................    71-3-1- هدف کلی .................................................................................................     71-3-2 – اهداف ویژه و کاربردی ...........................................................................     71-4- سوالات و فرضیه تحقیق ............................................................................................  81-4-1-سوالات تحقیق  ............................................................................................   81-4-2- فرضیه های تحقیق......................................................................................    81-5 – تعریف واژه ها و مفاهیم .........................................................................................    81-6- محدودیت ها و تنگناها تحقیق .................................................................................... 101-7- منابع فصل اول..............................................................................................................11.فصل دوم :ادبیات تحقیق                                              36-12           2 -1- پیشینه تحقیق .........................................................................................................    132-2- مفاهیم و تعاریف ...................................................................................................     14
 • مفهوم وتعریف توریسم ......................................................................................... 14
عنوان                                             فهرست مطالب                                          صفحه
 • مفهوم وتعریف اکوتوریسم .............................................................................................. 20
 • اکوتوریسم درجهان و ایران............................................................................................... 21
 • محیط های گوناگون اکوتوریسم در ایران......................................................................... 23
 • انواع اکوتوریست............................................................................................................. 26
 • اکوتوریسم پایدار............................................................................................................... 28
  • مکاتب و نظریه ها ................................................................................................ 30
  • منابع فصل دوم..................................................................................................... 35
فصل سوم :روش اجرای تحقیق                                           90-37                               3-1 معرفی محدوده مورد مطالعه ...................................................................................................  383-1-1موقعیت جغرافیایی  ......................................................................................................   383-1-2مشخصات محیط طبیعی.................................................................................................. 383-1-3مشخصات اجتماعی و جمعیتی ........................................................................................64
 • ویژگی های اقتصادی شهرستان سیاهکل......................................................................... 70
 • مشخصات کالبدی – فضایی............................................................................................ 74
3-2 - روش تحقیق و مراحل آن ..................................................................................................    803-2-1- روش تحقیق ......................................................................................................    803-2-2- مراحل تحقیق.......................................................................................................   813-2-2-1- گردآوری داده ها و اطلاعات ............................................................................ 813-2-2-2- سازماندهی داده ها و اطلاعات .................................................................       813-2-2-3- تحلیل اطلاعات ..................... ...................................................................       823-2-2-4- نتیجه گیری .................................................................................................      82عنوان                                               فهرست مطالب                                       صفحه3-3- جامعه آماری ، نمونه و حجم آن .......................................................................................       833-3-1 – جامعه آماری ..........................................................................................................  833-3-2- جامعه نمونه ........................................................................................................      833-3-3- حجم نمونه ............................................................................................................     833-4- متغیرها و شاخص های تحقیق ...........................................................................................      833-4-1 متغیر های تحقیق ...............................................................................................       833-4-2- شاخص های تحقیق .........................................................................................     843-5 مقطع زمانی تحقیق ..................................................................................................................    863-6- مدل مفهومی تحقیق ..............................................................................................................    863-7- تکنیک های تحقیق .................................................................................................................  883-8 منابع فصل سوم  ......................................................................................................................  89فصل چهارم : یافته های تحقیق                                                132-914-1-یافته های توصیفی .................................................................................................................  924-1-1- راهکارهای توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودخانه ها و آبگیر ها .............................   924-1-2- مشخصات فردی و عمومی پاسخگویان ....................................................................   924-1-3- زمینه های اکوتوریسم و توسعه گردشگری ................................................................ 984-1-4- اکوتوریسم و توسعه گردشگری ................................................................................. 1054-1-5- اکوتوریسم و افزایش درآمد .......................................................................................1074-1-6- زیر ساخت ، تبلیغات و بازاریابی و توسعه گردشگری با تاکید بر اکوتوریسم ...........1084-1-7 – اکوتوریسم و اشتغال ................................................................................................110عنوان                                          فهرست مطالب                                          صفحه 4-1-8- امکانات و فعالیت گردشگری ...................................................................................1124-1-9- اکوتوریسم و برنامه ریزی زمانی...............................................................................1174-1-10- نقاط قوت ..............................................................................................................1244-1-11- نقاط ضعف.............................................................................................................1244-1-12-فرصتها ................................................................................................................... 1254-1-13- تهدید ها ................................................................................................................1254-2- یافته های تحلیلی – استنباطی ................................................................................................1274-3- منابع فصل چهارم ............................................................................................... ................ 132فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات                        144-133                              5-1- جمع بندی مطالب....................................................................................................................1345-2- نتیجه گیری .............................................................................................................................1365-3- پیشنهادات و توصیه ها ...........................................................................................................1415-4- منابع فصل پنجم......................................................................................................................143منابع مآخذ .............................................................................................................................      144پیوست.چکیده  انگلیسی  عنوان                                           فهرست جداول                                               عنوانجدول  3-1 بارندگی لاهیجان و شاه شهیدان.................................................................................43جدول 3-2 دمای لاهیجان و شاه شهیدان ......................................................................................43جدول 3-3 استخرهای شهرستان سیاهکل.....................................................................................53جدول 3-4 تعداد تقسیمات سیاسی ، اداری شهرستان سیاهکل.....................................................65جدول 3-5 تغیرات جمعیتی شهرستان سیاهکل.............................................................................67جدول 3-6 تراکم نسبی جمعیت شهرستان سیاهکل......................................................................68جدول 3-7 جمعیت باسواد شهرستان سیاهکل.............................................................................. 69جدول 3-8 وضعیت اماکن آموزشی شهرستان سیاهکل...............................................................  70جدول 3-9  وضعیت دام و طیور شهرستان سیاهکل.....................................................................  72جدول 3-10 وضعیت واحدهای صنعتی شهرستان سیاهکل............................................................73جدول 3-11 وضعیت خدمات آب ، برق و گاز در شهرستان سیاهکل........................................... 75جدول 3-12  وضعیت ارتباطات و حمل و نقل در شهرستان سیاهکل............................................ 76جدول 3-13 جمعیت شاغل و بیکار شهرستان سیاهکل................................................................   76جدول 3-14 وضعیت اداری سیاسی شهرستان سیاهکل.................................................................... 77جدول 3-15 وضعیت خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستان سیاهکل.......................................... 78جدول 3-16 خدمات بازرگانی در شهرستان سیاهکل....................................................................... 78جدول 3-17 آمار ظرفیت واحدهای گردشگری شهرستان سیاهکل................................................. 79 جدول  3-18 قابلیت ها و جاذبه های اکوتوریستی شهرستان سیاهکل............................................. 85عنوان                                             فهرست جداول                                               صفحهجدول 4-1  توزیع تعداد و درصد پاسخگویان بر حسب جنس  ........................................................92جدول 4-2 توزیع تعداد و درصد پاسخگویان بر حسب سن ...............................................................94جدول 4-3 توزیع تعداد و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات ..................................................  95جدول 4-4. توزیع تعداد و درصد پاسخگویان برحسب شغل ....................................... ....................96جدول 4-5 توزیع تعداد و درصد پاسخگویان برحسب مبداء جغرافیایی گردشگران ......................... 97جدول 4-6 توزیع تعداد و درصد آشنایی گردشگران با جاذبه های گردشگری .................................. 98جدول 4-7 توزیع تعداد و درصد میزان آشنایی گردشگران با جاذبه های گردشگری........................ 100جدول 4- 8 توزیع تعداد و درصد جاذبه های اکوتوریستی مورد توجه گردشگران ...........................101جدول 4-9  توزیع تعداد و درصد انگیزه مسافرت گردشگران به شهرستان سیاهکل.......................  102جدول 4-10 توزیع تعداد و درصد میزان استفاده از توانهای اکوتوریستی شهرستان سیاهکل........... 103جدول 4-11 توزیع تعداد و درصد میزان تمایل گردشگران به دیدن جاذبه طبیعی ............................104جدول 4-12 توزیع تعداد و درصد میزان جاذبه ها ، تنوع جاذبه ها و توان آنها در توسعه .............. 106اکوتوریسم شهرستان سیاهکلجدول 4-13 توزیع تعداد و درصد رابطه توسعه اکوتوریسم و افزایش درآمد و فروش  ..................107محصول کشاورزی   عنوان                                             فهرست جداول                                                  صفحهجدول 4-14 توزیع تعداد و درصد میزان نقش زیر ساختها ، تبلیغات و بازار یابی در توسعه  ...............109اکوتوریسم شهرستان سیاهکلجدول 4-15 توزیع تعداد و درصد رابطه توسعه اکوتوریسم و افزایش اشتغال  ..............................     111جدول 4-16 توزیع تعداد و درصد توسعه اکوتوریسم در ایجاد انواع اشتغال  .......................................112جدول 4- 17 توزیع تعداد و درصد امکانات موجود گردشگری در حاشیه رودخانه ها و آبگیرها .......113جدول 4- 18 توزیع تعداد و درصد کمبود نوع امکانات گردشگری در حاشیه رودخانه ها    ........    114و آبگیرها در شهرستان سیاهکلجدول 4- 19 توزیه تعداد و درصد میزان وجود امکانات گردشگری در جذب توریست....................115جدول 4-20 توزیع تعداد و درصد میزان علاقه گردشگران به انجام فعالیت های گردشگری.............. 116در حاشیه رودخانه ها و آبگیرهاجدول 4-21 توزیع تعداد و درصد مدت اقامت گردشگران ..................................................................118جدول 4-22 توزیع تعداد و درصد امکانات اقامتی ، ارتقاء سطح فرهنگ و آموزش  در توسعه  ..........119اکوتوریسمجدول 4-23 توزیع تعداد و درصد میزان دفعات بازدید گردشگران از جاذبه های اکوتوریستی..........120جدول 4-24 توزیع تعداد و درصد فصل مناسب گردشگری از نگاه گردشگران .................................121جدول 4-25 توزیع تعداد و درصد موافقان و مخالفان رابطه توسعه اکوتوریسم با افزایش درآمد ،   122ایجاد اشتغال ، جذب توریست و کاهش بیکاری در شهرستان سیاهکل عنوان                                             فهرست جداول                                                  صفحهجدول 4- 26 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (نقاط قوت ) موثر بر اکوتوریسم شهرستان سیاهکل ......124جدول 4- 27 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط ضعف ) موثر بر اکوتوریسم شهرستان سیاهکل ...124جدول 4-28 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ( فرصت ها ) موثر بر اکوتوریسم شهرستان سیاهکل ....125جدول 4-29 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ( تهدید ها) موثر بر اکوتوریسم شهرستان سیاهکل...  ..125جدول 4-30 تحلیل راهبردی توان اکوتوریستی حاشیه رودخانه ها و آبگیرهای شهرستان سیاهکل ... 126جدول 4-  31 رابطه توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودخانه ها و آبگیرهای شهرستان سیاهکل و  ......128توسعه گردشگریجدول 4-32 رابطه بین توسعه زیرساخت ، تبلیغات و بازاریابی و توسعه اکوتوریسم در حاشیه .....   129رودخانه ها و آبگیرهای شهرستان سیاهکلجدول 4-33 رابطه توسعه گردشگری و افزایش درآمد .....................................................................130جدول 4-34  رابطه بین توسعه اکوتوریسم و ایجاد اشتغال در حاشیه رودخانه ها و آبگیرهای ....... 131شهرستان سیاهکل   عنوان                                             فهرست اشکال                                                 صفحهشکل 2-1 جایگاه جاذبه های آبی در توریسم ....................................................................................  29شکل 3-1 نقشه موقعیت شهرستان سیاهکل در ایران ........................................................................... 39شکل 3-2  نقشه توپوگرافی شهرستان سیاهکل .....................................................................................40شکل 3-3  نقشه زمین شناسی شهرستان سیاهکل.................................................................................. 41شکل 3-4 نقشه خاکهای شهرستان سیاهکل ..........................................................................................44شکل 3-5 نقشه کاربری اراضی شهرستان سیاهکل................................................................................46شکل 3-6 نقشه رودهای شهرستان سیاهکل.........................................................................................49شکل 3- 7 نقشه پراکندگی استخر شهرستان سیاهکل .........................................................................52شکل 3-8 عکس استخر سید وارستان سیاهکل ..................................................................................54.شکل3-9 عکس استخر پاشوران سیاهکل ...........................................................................................55شکل 3-10 عکس ماهواره ای استخر سپردان ................................................................................... 56شکل  3-11  عکس استخر فشتال  ................................................................................................... 57شکل 3-12 عکس ماهواره ای استخر کلامسر ...................................................................................58شکل 3-13 عکس استخر چالشم .......................................................................................................59شکل 3-14- آبشار لونک ...................................................................................................................62شکل 3-15 نمودارتعداد آبادی های شهرستان سیاهکل  به تفکیک دهستان .....................................65شکل 3-16 نقشه تقسیمات سیاسی اداری شهرستان سیاهکل ............................................................66شکل 3-17 مدل مفهومی تحقیق .......................................................................................................87عنوان                                             فهرست اشکال                                              صفحهشکل 4-1  توزیع درصد پاسخگویان بر حسب جنس ..........................................................................93شکل 4-2  توزیع درصد پاسخگویان بر حسب سن ...................................................................... .....94شکل 4-3 توزیع  درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات ................................................................95شکل 4-4 توزیع درصد پاسخگویان بر حسب شغل ...........................................................................96شکل 4-5 مبداء جغرافیایی گردشگران .............................................................................................. 97شکل 4-6 درصد نحوه آشنایی گردشگران با جاذبه های گردشگری شهرستان سیاهکل ....................99شکل 4-7 میزان آشنایی گردشگران با جاذبه های گردشگری ............................................................101شکل 4-8 میزان جاذبه های اکوتوریستی مورد توجه گردشگران .......................................................102شکل 4-9 انگیزه مسافرت گردشگران به شهرستان سیاهکل .............................................................103شکل 4-10 میزان استفاده از توان های اکوتوریستی شهرستان سیاهکل ............................................104شکل 4-11 میزان تمایل گردشگران به دیدن جاذبه های طبیعی ........................................................105شکل 4-12 میزان جاذبه ها ، تنوع جاذبه ها و توان آنها در توسعه اکوتوریسم ..............................  106شکل 4-13 میزان رابطه توسعه اکوتوریسم و افزایش درآمد و فروش محصولات کشاورزی ........  108شکل 4-14 میزان نقش زیرساختها ، تبلیغات و بازاریابی در توسعه اکوتوریسم ...............................110شکل 4-15 میزان رابطه توسعه اکوتوریسم و افزایش اشتغال ............................................................111شکل 4-16 نقش توسعه اکوتوریسم در ایجاد انواع اشتغال در شهرستان سیاهکل ...........................112شکل 4-17  امکانات موجود گردشگری در حاشیه رودخانه ها و آبگیرهای شهرستان سیاهکل.......113شکل 4-18 کمبود نوع امکانات گردشگری در حاشیه رودخانه ها و آبگیرهای شهرستان سیاهکل...114.عنوان                                             فهرست اشکال                                              صفحهشکل 4- 19 نقش میزان وجود امکانات گردشگری و جذب اکوتوریست ........................................115شکل 4-20 میزان علاقه گردشگران به انجام فعالیت های گردشگری در حاشیه...............................117رودخانه ها و آبگیرها شهرستان سیاهکلشکل 4-21 مدت اقامت گردشگران .................................................................................................118شکل 4-22 میزان رابطه امکانات اقامتی ، ارتقاء سطح فرهنگ وآموزش در توسعه اکوتوریسم.....  119شکل 4-23 میزان دفعات بازدید گردشگران از جاذبه های اکوتوریستی شهرستان سیاهکل ..........120شکل 4-24 فصل مناسب گردشگری در شهرستان سیاهکل از نگاه گردشگران ...........................  121شکل 4-25 میزان موافقان و مخالفان رابطه توسعه اکوتوریسم باافزایش درآمد ، ایجاد اشتغال.......123جذب توریست و کاهش بیکاری در شهرستان سیاهکلشکل 5-1 نقشه تلفیقی ( پوشش گیاهی ، رودها ، آبگیرها و روستاها )   .......................................139  
 • چکیده
شهرستان سیاهکل در جنوب شرق استان گیلان قرار دارد . از دو ناحیه  جلگه ای و کوهستانی تشکیل شده و از نظر آب و هوا دارای آب و هوای مرطوب و نیمه مرطوب است . وسعت این شهرستان 6/1048 کیلومتر مربع و جمعیت آن براساس آمارسال 90 ( 47096 نفر ) بوده است .به لحاظ وجود سه رودخانه مهم ، استخرها و آبگیرهای متعدد ، آبشار ، جنگل های انبوه و متراکم ، وجود مناطق شکار ممنوع و ذخیره گاههای جانوری  دارای زمینه های مستعد جهت گسترش اکوتوریسم می باشد .تحقیق حاضر بر روی یکی از جاذبه های اکوتوریستی این شهرستان یعنی رودهاو آبگیرها متمرکز شده و با توجه به جاذبه های گردشگری اطراف منابع آبی صورت گرفته است .هدف اصلی از این تحقیق ، شناسایی و معرفی رودها و آبگیرها و آب بندانهای شهرستان سیاهکل ، تعیین توانهای اکوتوریستی حاشیه آبگیرها و آب بندانها و رودها جهت توسعه گردشگری شهرستان سیاهکل ، ارائه راهکارها جهت توسعه طبیعت گردی در حاشیه رودها ، آبگیرها و آب بندانها، پیشنهاد توسعه و گسترش امکانات و تاسیسات و تجهیزات برای استفاده گردشگران و جلوگیری از نابودی آب بندانها و استخرها ی در حال نابودی می باشد .در این تحقیق از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده برای تدوین  مبانی نظری از روش توصیفی  برای یافته های تحقیق و مطالعات میدانی از روش تحلیلی بهره گیری شد. در بخش مبانی نظری تحقیق با جستجو در کتابها، مقالات ، روزنامه ها از روش کتابخانه ای استفاده گردید . در بخش میدانی با توزیع پرسشنامه و استخراج اطلاعات آن ، همچنین تهیه عکس و مشاهده پدیده های مورد نظر ، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید .ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه ، کتاب ها ، جداول نمودار ها و کامپیوتر بودند . جامعه آماری شهرستان سیاهکل ، جامعه نمونه گردشگران شهرستان سیاهکل و حجم نمونه بر اساس جدول کوکران 321 نفرگردشگر انتخاب شدند .در پایان پس از جمع آوری اطلاعات برای مبانی نظری تحقیق ، جمع آوری پرسشنامه ها و استخراج اطلاعات آن مبنی براینکه چه راهکارهایی برای توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودهاو آبگیرهای شهرستان سیاهکل وجود دارد . نتایج بدست آمده نشان داد که توسعه و بهبود راههای ارتباطی ، معرفی جاذبه های اکوتوریستی در رادیو و تلویزیون ، تبلیغات و بازاریابی و همچنین ایجاد مراکز اقامتی و خدماتی برای گردشگران راهکار پیشنهادی برای سوال اصلی تحقیق بود . همچنین نتایج دیگری با طراحی سوالات فرعی بدست آمد بیشتر گردشگران برای دیدن جاذبه های طبیعی مانند کوهها – جنگل – رود به این شهرستان مسافرت کردند . آنها معتقد بودند که از جاذبه های اکوتوریستی شهرستان سیاهکل استفاده مطلوب نشده است . گردشگران اظهار داشتند که توسعه اکوتوریسم می تواند سبب ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری شود . آنها معتقد بودند که با افزایش مراکز اقامتی و خدماتی طول مدت اقامتشان در شهرستان سیاهکل بیشتر خواهد شد و همچنین انها فصل بهار و تابستان را مناسب ترین فصل برای استفاده از طبیعت این شهرستان عنوان نمودند .در پایان پیشنهاداتی جهت رفع موانع و مشکلات ارا ئه گردید . ایجاد پارک ساحلی در حاشیه رودها و آبگیرها ، تعریف پارک جنگلی خطی در مسیر محور سیاهکل به دیلمان ، ساخت مراکز اقامتی و رفاهی برای گردشگران در سطح شهرستان ودر منطقه هدف گردشگری بالا رود تهیه برنامه های تبلیغاتی جهت معرفی هرچه بیشتر جاذبه های اکوتوریستی ، تهیه برنامه هاو مسابقات ورزشی آبی در اطراف منابع آبی از جمله پیشنهادات ارائه شده برای رفع موانع موجود بود .کلید واژه ها : راهکار ، توسعه ، اکوتوریسم ، رودخانه ، آبگیر  مقدمه :جاذبه های طبیعی و اقلیم های متفاوت جغرافیایی دستمایه های گران قیمتی را در حوزه اقتصادی برای انسان به ارمغان آورده است ، که مسلما بهره برداری از آن مستلزم فراهم نمودن شرایط مختلفی می باشد .امروزه وجود پتانسیل های عظیم طبیعی در ایران این کشور را یکی از جذا ب ترین مناطق جهان مبدل نموده است . یکی از اشکال مختلف گردشگری توریسم طبیعی یا گردشگری در طبیعت یا اکوتوریسم است . که در حقیقت توریسمی بر پایه پایداری محیط زیست با تمرکز اولیه بر تجربه محیط های طبیعی که عامل ترویج فرهنگ و محیط زیست است . و امروزه در صنعت گردشگری از جایگاه ویژه ای برخوردار است .وقتی با نام اکوتوریسم برخورد می نماییم ناخوداگاه سفر درون طبیعت در ذهن ما خطور می کند . توریسم بر مبنای طبیعت یکی از گونه های مختلف گردشگری می باشد که بر این اساس هر فعالیت با تجربه سفری که روی طبیعت متمرکز شود به معنای توریسم طبیعی می باشد که در این سفرها همواره تاکیدی بر مسئولیت پذیری گردشگری نسبت به محیط اطراف  انجام نمی پذیرد .اکوتوریسم عبارتست از سفری مسئولانه به مناطق طبیعی که از آنها حفاظت می شود و باعث ارتقای امکانات مردم بومی می شود .تحقیق حاضر به ارائه راهکارهایی برای توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودخانه ها و آبگیرهای شهرستان سیاهکل می پردازد در فصل اول این تحقیق ضمن بیان مسئله  و ضرورت های تحقیق و به هدف از این تحقیق که شناسایی جاذبه های اکوتوریستی حاشیه رودها و آبگیرها پرداخته شد . آبگیرهای شهرستان سیاهکل علاوه به داشتن نقش توریستی در تامین آب کشاورزی نیز نقش مهمی دارند . در فصل دوم این تحیق به پیشینه تحقیق و مفاهیم و تعاریف و مکتب ها و نظریه های مرتبط با تحقیق پرداخته شد .در فصل سوم در این تحقیق از روش توصیفی – تحلیلی استنباطی استفاده شد . در مراحل تحقیق ابتدا داده ها از منابع مکتوب و به روش کتابخانه ای و میدانی بدست آمد . (توزیع پرسشنامه ) سپس این داده ها سازماندهی شد  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .جامعه آماری شهرستان سیاهکل ، جامعه نمونه گردشگران این شهرستان و حجم نمونه طبق جدول کوکران321 نفر انتخاب شدند . متغیر های تحقیق شامل جاذبه های گردشگری (متغیر مستقل ) و گردشگران ( متغیر وابسته ) بودند . شاخص های تحقیق جاذبه های طبیعی و اکوتوریستی شهرستان سیاهکل شامل پوشش گیاهی ، زندگی جانوری ، رودها ، آبگیرها هستند .مشخصات طبیعی – ویژگی های انسانی و اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفت و جاذبه های اکوتوریستی حاشیه رودخانه و آبگیر ها مورد بررسی قرار گرفت .محدوده مطالعه کل شهرستان سیاهکل و مقطع زمانی آن از زمستان 92 تا شهریور 93 انتخاب گردید .در فصل چهارم با استفاده از اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه و ترسیم جدول و نمودار برای هر یک از گویه هاو فرضیه ها ی تحقیق و با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی فرضیه های تحقیق اثبات گردیدند.در فصل پنجم به نتیجه گیری از کل مطالب  پرداخته شد . مشخص شد که حاشیه رودخانه ها و آبگیرها ی شهرستان سیاهکل دارای تنوع اکوتوریستی مانند پوشش جنگلی ، رودخانه ،آب و هوای مطلوب ، آبشار ،و...... می باشد . پس با توجه به این مسئله و مشکلات توسعه اکوتوریسم در این محدوده راهکارهایی ارائه شد .تعداد صفحه : 187قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید