پایان نامه ارشد:ظرفیت ها و چالش های تقریب مذاهب إسلامی در لبنان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :شیعه شناسی

عنوان : ظرفیت ها و چالش های تقریب مذاهب إسلامی در لبنان

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشکده شیعه شناسی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته شیعه شناسی

ظرفیت ها و چالش های

تقریب مذاهب إسلامی در لبنان

استاد راهنما: حیدر حب الله

استاد مشاور: علیرضا ایمانی

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرستبخش اول: کلیات و مفاهیم و مباحث مقدماتی؛ 9فصل اول: کلیات: 91- بیان مسأله و تحقیق و اهمیت و فوائد آن. 92- پیشینه تحقیق و امتیاز این پژوهش و کاربرد نتایج تحقیق. 113- ضرورت این انتخاب و انجام تحقیق. 124- روش پژوهش و روش گردآوری اطلاعات و داده ها 12فصل دوم: مفاهیم و مباحث مقدماتی: 131- پیشینه تقریب؛..... 132- مفهوم تقریب مذاهب إسلامی؛…. 163- تقریب استراتژی یا تاکتیک؛…… 184- أنواع تقریب؛….. 195- مبانی تقریب؛……. 206- اهداف تقریب؛…… 237- چالش های تقریب    258- ظرفیت های تقریب    31بخش دوم: لبنان؛ 37فصل اول: لبنان و ورود اسلام و تشیع به آن؛ 371-آشنایی با لبنان؛.. 372- ورود اسلام و تشیع به لبنان؛….. 44فصل دوم: ادیان و مذاهب و جریانات سیاسی لبنان. 501- ادیان و مذاهب لبنان. 502- جریانات و احزاب سیاسی لبنان….  53فصل سوم: مهم ترین موسسات و مدارس علمیه شیعه و سنی؛ 771- مدارس و حوزه های علمیه شیعه لبنان……  772- مدارس و حوزه های علمیه اهل سنت لبنان……..  95بخش سوم: ظرفیت های تقریب در لبنان؛ 103فصل اول: جمهوری إسلامی ایران و حزب الله……..   104فصل دوم: مرکز تجمع علمای مسلمین لبنان………  110فصل سوم: اعتقادات کلامی و فتاوای علمای شیعه و سنی. 117فصل چهارم: احترام به مقدسات و ارزشهای دینی و مذهبی. 119فصل پنجم: محبت اهل بیت در بین مسلمانان……..  122فصل ششم: دشمن مشترک………………………….    125فصل هفتم: پایبندی به حقوق دیگران در تعامل با اتباع مذاهب؛ 128بخش چهارم: چالش های تقریب در لبنان؛ 133فصل اول: استکبار جهانی و اسرائیل………………   134فصل سوم: زمینه های چالش و ظرفیت جریان های سیاسی و إجتماعی. 142فصل چهارم: عدم اعتنا به مشترکات کلامی بین مذاهب.. 149فصل پنجم: اهانت و توهین به مقدسات و ارزشهای دینی و مذهبی. 151فصل ششم: دشواری مسائل کلامی و ناآگاهی اتباع مذاهب از آموزه های مذهب مقابل؛ 152بخش پنجم: راهکارها و پیشنهاد ها؛ 156ضمائم؛ مصاحبه ها 1591- علمای شیعه لبنان…………  159علامه سید جعفر مرتضی………………………………….   159علامه عبدالامیر قبلان……………………………….  167علامه عفیف نابلسی……………………………………   168علامه محمد یزبک………………………………………..    177شیخ نعیم قاسم…………………………………………..  184شیخ شفیق الجرادی…………………………………..   191شیخ حسان عبدالله………………………………………   1962- علمای اهل سنت لبنان………..  214قاضی أحمد الزین………………………………………..   214شیخ عبدالناصر الجبری………………………………   223شیخ ماهر حمود…………………………………………  230شیخ بلال شعبان………………………………………….  237دکتر رضوان السید……………………………………..  246منابع و مأخذ: 253چکیده:ضرورت و أهمیت تقریب مذاهب إسلامی و وحدت إسلامی از یک سو و أهمیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک لبنان از سوی دیگر باعث شده است که بررسی چالش ها و ظرفیت های تقریب مذاهب إسلامی در کشور لبنان، که اکثریت مردم آن را مسلمانان تشکیل می دهند، از جایگاه علمی ویژه ای برخوردار باشد.ضرورت بررسی چالش ها و ظرفیت های تقریب مذاهب إسلامی در لبنان، با در نظر گرفتن تاثیرگذاری کشور لبنان در ابعاد دینی و فرهنگی و سیاسی، در منطقه خاورمیانه و کشورهای عربی إسلامی، نمایان خواهد بود.از سویی دیگر اگر سیاست های استکبار جهانی و در رأس آنها، رژیم صهیونیستی و آمریکا مبنی بر اختلاف افکنی در بین اتباع فرق و مذاهب و ادیان، که به جهت پیشبرد اهدافشان در لبنان دنبال می شود نیز در نظر گرفته شود، أهمیت تقریب مذاهب إسلامی در لبنان روشن تر خواهد شد.این رساله در صدد بررسی ظرفیت های تقریبی در اندیشه کلامی و فقهی عالمان شیعه و سنی لبنان با نگاهی به جریان های دینی و سیاسی لبنان و همچنین بررسی ظرفیت های بالفعل و بالقوه تقریب و چالش های منتهی به تهدید یا فرصت تقریب در لبنان، می باشد.واژگان کلیدی: تقریب مذاهب إسلامی، وحدت إسلامی، لبنان، چالش ها ، ظرفیت ها

فصل اول: کلیات:

1-  بیان مسأله و تحقیق و اهمیت و فوائد آن

در روزگاری که استکبار جهانی، کمر همت به حاشیه راندن إسلام بسته است و موج جدیدی از إسلام ستیزی و إسلام هراسی، عالم را فرا گرفته است، سخن گفتن از تقریب بین مذاهب إسلامی و إتحاد مسلمانان، از ارزنده ترین امور و والاترین مباحث می باشد و و ضرورت این بحث، بر کسی پوشیده نیست.هم چنان که کوبیدن بر طبل اختلاف بین فِرَق إسلام عقلانی نیست، نفی اختلاف هم عقلانی نخواهد بود که طبیعت انسان، إقتضای اختلاف در اموری را دارد که پیرامون آن، به اندیشه و تفکر می پردازد و این طبیعت انسان به اختلاف مبانی فکری و نوع فهم و چگونگی برداشت های عقلی مربوط می شود. قرآن کریم این اختلاف را این گونه بیان می کند که: مردم قبل از بعثت أنبیا همه یک أمت واحد بودند، خداوند به خاطر اختلافى که در میان آنان پدید آمد انبیایى به بشارت و انذار برگزید و با آنان کتاب را به حق نازل فرمود تا طبق آن در میان مردم و در آنچه اختلاف کرده‏اند حکم کنند.[1]و ای بسا که در طول تاریخ، دشمنی ها و نزاع های خونین از این اختلاف ها ناشی شده باشد، در حالی است که قرآن، همه أمت إسلامی را به حفظ وحدت إسلامی و تقریب دعوت می کند و می فرماید: این است آئین شما، آئینى واحد و من پروردگار شمایم پس تنها مرا بپرستید.[2]و همگى به وسیله حبل خدا خویشتن را حفظ کنید و متفرق نشوید.[3]و سنت نبوی در قضیه وحدت إسلامی و تقریب نمی تواند غیر از آیات الهی باشد که پیامبر إسلام فرمودند: هر کس از جماعت مسلمانان جدا شود، مرگی جاهلانه خواهد داشت.[4]أهمیت تقریب و وحدت إسلامی از یک سو و أهمیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک لبنان از سوی دیگر باعث شده است که بررسی چالش ها و ظرفیت های تقریب مذاهب إسلامی در کشور لبنان، که اکثریت مردم آن را مسلمانان تشکیل می دهند، از أهمیت ویژه ای برخوردار باشد.ضرورت بررسی چالش ها و ظرفیت های تقریب در لبنان، با در نظر گرفتن تاثیرگذاری کشور لبنان در ابعاد دینی و فرهنگی و سیاسی، در منطقه و کشورهای إسلامی، نمایان خواهد بود. اگر سیاست های استکبار جهانی و در رأس آنها، رژیم صهیونیستی و آمریکا مبنی بر اختلاف افکنی در بین اتباع فرق و مذاهب و ادیان، که به جهت پیشبرد اهدافشان در لبنان دنبال می شود در نظر گرفته شود، أهمیت تقریب مذاهب إسلامی در لبنان، بر کسی پوشیده نخواهد بود.نتیجه این که بررسی تقریب در لبنان و واکاوی چالش ها و ظرفیت های آن، با توجه به جایگاه و أهمیت لبنان به عنوان کانون تقریب و تعامل ادیان و مذاهب در منطقه، جهت بهره برداری از پتانسیل این کشور برای بسط بحث تقریب، انتخاب موضوع برای پژوهشی مستقل، مستدل خواهد بود.این رساله در صدد بررسی ظرفیت های تقریبی در اندیشه کلامی و فقهی عالمان شیعه و سنی لبنان با نگاهی به جریان های دینی و سیاسی لبنان و همچنین بررسی ظرفیت های بالفعل و بالقوه تقریب و چالش های منتهی به تهدید یا فرصت تقریب در لبنان، می باشد.بررسی ظرفیت ها و چالش های تقریب مذاهب إسلامی در لبنان، به معنی واکاوی ظرفیت های تقریب مذاهب إسلامی و وحدت إسلامی در لبنان با در نظر گرفتن تاثیرگذاری کشور لبنان در ابعاد دینی و فرهنگی و سیاسی در منطقه خاورمیانه و کشورهای إسلامی است و همچنین بررسی و مطالعه موانع و چالش های بالفعل و بالقوه تقریب و همبستگی دینی در لبنان برای از میان برداشتن چالش ها و یا تبدیل چالش ها به فرصت های تقریبی.آرا و اندیشه های کلامی و فقهی اندیشمندان شیعه و سنی در لبنان می تواند رسالت قرآنی پیامبر خاتم صل الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام که همان همبستگی أمت إسلام است را رقم بزند.تعداد صفحه : 257قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید