پایان نامه ارشد:عوامل اجتماعی – جمعیتی مؤثر بر تغییرات الگوی سنی ازدواج در ایران 85-1375 مطالعه­ ی­ موردی فاصله­ ی سنی زوجین در نقاط شهری و روستایی استان اردبیل

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جمعیت شناسی

عنوان : عوامل اجتماعی - جمعیتی مؤثر بر تغییرات الگوی سنی ازدواج در ایران 85-1375 مطالعه­ ی­ موردی فاصله­ ی سنی زوجین در نقاط شهری و روستایی استان اردبیل

دانشگاه علامه­ طباطبائی

دانشکده علوم اجتماعی

پایان نامه برای اخذ درجه­ ی کارشناسی ارشد رشته­ ی جمعیت­ شناسی

 

عنوان:

عوامل اجتماعی - جمعیتی مؤثر بر تغییرات الگوی سنی ازدواج در ایران 85-1375 مطالعه­ ی­ موردی فاصله­ ی سنی زوجین در نقاط شهری و روستایی استان اردبیل

 

استاد راهنما: آقای دکتر کورش مهرتاش

 

استاد مشاور: آقای دکتر حسین محمودیان

 

استاد داور: آقای دکتر اردشیر انتظاری

 

 

بهمن 1388

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبعنوان                                                                                                     صفحه1- فصل اول: کلیات .....................................................................................................................................11-1- طرح مسأله .........................................................................................................................................21-2- ضرورت و اهمیت تحقیق ................................................................................................................51-3- اهداف تحقیق ....................................................................................................................................71-4- سوالات تحقیق ..................................................................................................................................82- فصل دوم: مبانی نظری تحقیق ..........................................................................................................92-1- مقدمه ...............................................................................................................................................102-2- مبانی نظری......................................................................................................................................11نظریه­ی نوسازی .........................................................................................................................................11ساخت خانواده و فاصله سنی زوجین.....................................................................................................14نگرش­ها و اعتقادات فرهنگی ..................................................................................................................18نظریه­ی مبادله ...........................................................................................................................................19تئوری برابری جنسیتی ............................................................................................................................21موقعیت اجتماعی- اقتصادی و فاصله­ی سنی زوجین .......................................................................23مضیقه­ی ازدواجی ....................................................................................................................................24نظریه­ی گزینش مهاجرتی .......................................................................................................................26فرضیه­ی انطباق .........................................................................................................................................262-3-  مروری بر ادبیات تجربی پژوهش ..............................................................................................272-4- چارچوب نظری تحقیق .................................................................................................................362-4-1- مقدمه ..........................................................................................................................................362-4-2- نوسازی و فاصله­ی سنی زوجین ............................................................................................362-4-3- موقعیت اجتماعی- اقتصادی و فاصله­ی سنی زوجین ......................................................392-4-4- سن و فاصله­ی سنی زوجین ...................................................................................................402-4-5- مضیقه­ی ازدواجی و فاصله­ی سنی زوجین .........................................................................402-4-6- ازدواج مجدد و فاصله­ی سنی زوجین ..................................................................................402-4-7- مهاجرت و فاصله­ی سنی زوجین ..........................................................................................412-5- مدل نظری تحقیق ........................................................................................................................432-6- فرضیه­های تحقیق .........................................................................................................................443- فصل سوم: روش­شناسی تحقیق ......................................................................................................453-1- روش تحقیق ....................................................................................................................................463-2- معرفی نمونه­ی داده­های خام سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 ..........................473-3- جمعیت آماری و حجم نمونه­ی تحقیق ....................................................................................483-4- معرفی استان اردبیل .....................................................................................................................483-5- روش تجزیه و تحلیل داده­ها .......................................................................................................493-6- تعاریف مفاهیم و متغیرهای پژوهش .........................................................................................503-6-1- تعریف نظری و عملیاتی متغیر وابسته (فاصله­ی سنی زوجین) .....................................503-6-2- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای مستقل ........................................................................514- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق .............................................................................554-1- مقدمه ...............................................................................................................................................564-2- توصیف داده­ها ................................................................................................................................564-2-1- توصیف داده­های متغیر وابسته (فاصله­ی سنی زوجین) ..................................................574-2-2- توصیف داده­های متغیرهای مستقل .....................................................................................624-2-2-1- توصیف محل سکونت .........................................................................................................624-2-2-2- توصیف وضع سواد و مدرک تحصیلی .............................................................................644-2-2-3- توصیف وضع اشتغال ...........................................................................................................684-2-2-4- توصیف نوع شغل (کشاورزی و غیرکشاورزی) ..............................................................704-2-2-5- توصیف سن ..........................................................................................................................724-2-2-6- توصیف دفعات ازدواج و ازدواج مجدد .............................................................................794-2-2-7 - توصیف وضع مهاجرت ......................................................................................................844-3- تحلیل داده­ها (آزمون فرضیات پژوهش) ..................................................................................884-3- 1- آزمون فرضیه­ی شماره­ی 1: تفاوت فاصله­ی سنی زوجین شهری و روستایی ...........894-3- 2- آزمون فرضیه­ی شماره­ی 2: رابطه­ی تحصیلات و فاصله­ی سنی زوجین ...................914-3- 3- آزمون فرضیه­ی شماره­ی 3: تفاوت فاصله­ی سنی زوجین شاغل و غیرشاغل ........1054-3- 4- آزمون فرضیه­ی شماره­ی 4: تفاوت فاصله­ی سنی زوجین شاغل در بخش­های غیرکشاورزی و کشاورزی ......................................................................................................................1104-3- 5- آزمون فرضیه­ی شماره­ی 5: رابطه­ی سن و فاصله­ی سنی زوجین ...........................1124-3-6- آزمون فرضیه­ی شماره­ی 6: رابطه­ی دفعات ازدواج و فاصله­ی سنی زوجین ............1174-3- 7- آزمون فرضیه­ی شماره­ی 7: تفاوت فاصله­ی سنی زوجین مهاجر و بومی ...............1214-4- تحلیل چندمتغیری رابطه­ی متغیرهای مستقل و متغیر وابسته .......................................1244-4- 1- تحلیل رگرسیونی .................................................................................................................1254-4- 2- تحلیل مسیر ..........................................................................................................................1315- فصل پنجم: خلاصه و نتیجه­گیری ...............................................................................................1385-1- مقدمه ............................................................................................................................................1395-2- خلاصه­ای از توصیف داده­ها ......................................................................................................1395-2-1- خلاصه­ای از توصیف داده­های متغیر وابسته (فاصله­ی سنی زوجین) ........................1395-2-2- خلاصه­ای از توصیف داده­های متغیرهای مستقل ...........................................................1405-3- خلاصه­ای از تبیین داده­ها .........................................................................................................1415-4- بحث و نتیجه­گیری .....................................................................................................................1475-5- محدودیت­های تحقیق ...............................................................................................................1515-6- امتیازات تحقیق ...........................................................................................................................1525-7- پیشنهادات ....................................................................................................................................152منابع و مآخذ ...........................................................................................................................................154منابع فارسی .............................................................................................................................................155منابع لاتین ...............................................................................................................................................160ضمائم ........................................................................................................................................................165ضمیمه­ی شماره­ی یک ..........................................................................................................................166ضمیمه­ی شماره­ی دو ............................................................................................................................172چکیده­ی انگلیسی ...................................................................................................................................... a  فهرست جداولعنوان                                                                                                     صفحهجدول شماره­ی 1. تغییرات فاصله­ی سنی زوجین در ایران طی سال­های 85-1375 .................3جدول شماره­ی 2. توزیع فراوانی بر حسب فاصله­ی سنی زوجین به تفکیک محل سکونت در استان اردبیل 1385 .................................................................................................................................57جدول شماره­ی 3. توزیع فراوانی فراوانی بر حسب فاصله سنی زوجین به صورت طبقه بندی شده به تفکیک محل سکونت در استان اردبیل 1385 .....................................................................61جدول شماره­ی 4. توزیع فراوانی افراد بر حسب محل سکونت به تفکیک جنسیت در استان اردبیل   1385 ...........................................................................................................................................63جدول شماره­ی 5. توزیع فراوانی مردان بر حسب وضع سواد در نقاط شهری و روستایی استان اردبیل 1385 ..............................................................................................................................................64جدول شماره­ی 6. توزیع فراوانی زنان بر حسب وضع سواد در نقاط شهری و روستایی استان اردبیل1385  ..............................................................................................................................................64جدول شماره­ی 7. توزیع فراوانی مردان بر حسب مدرک تحصیلی در نقاط شهری و روستایی استان اردبیل 1385  ................................................................................................................................65جدول شماره­ی 8. توزیع فراوانی زنان بر حسب مدرک تحصیلی در نقاط شهری و روستایی استان اردبیل 1385...................................................................................................................................67جدول شماره­ی 9. توزیع فراوانی مردان بر حسب وضع اشتغال به تفکیک محل سکونت در استان اردبیل 1385 ..................................................................................................................................68جدول شماره­ی 10. توزیع فراوانی زنان بر حسب وضع اشتغال به تفکیک محل سکونت در استان اردبیل 1385  ................................................................................................................................69جدول شماره­ی 11. توزیع فراوانی مردان بر حسب اشتغال به بخش کشاورزی و غیر کشاورزی در استان اردبیل 1385 ............................................................................................................................70جدول شماره­ی 12. توزیع فراوانی زنان بر حسب اشتغال به بخش کشاورزی و غیر کشاورزی در استان اردبیل 1385...................................................................................................................................71جدول شماره­ی 13. توزیع فراوانی مردان بر حسب سن به تفکیک محل سکونت در استان اردبیل 1385 ..............................................................................................................................................74جدول شماره­ی 14. توزیع فراوانی مردان بر حسب گروه های سنی در استان اردبیل 1385...76جدول شماره­ی 15. توزیع فراوانی زنان بر حسب سن به تفکیک محل سکونت در استان اردبیل 1385 ...........................................................................................................................................................77جدول شماره­ی 16. توزیع فراوانی زنان بر حسب گروه های سنی در استان اردبیل 1385 ....78جدول شماره­ی 17. توزیع فراوانی بر حسب ازدواج مجدد به تفکیک جنسیت در استان اردبیل 1385 ...........................................................................................................................................................79جدول شماره­ی 18.  توزیع فراوانی بر حسب ازدواج مجدد به تفکیک جنسیت در نقاط شهری استان اردبیل 1385 .................................................................................................................................80جدول شماره­ی 19. توزیع فراوانی بر حسب ازدواج مجدد به تفکیک جنسیت در نقاط روستایی استان اردبیل 1385 .................................................................................................................................81جدول شماره­ی 20. توزیع فراوانی ازدواج مجدد کرده­ها بر حسب دفعات ازدواج در نقاط شهری و روستایی استان اردبیل 1385 .............................................................................................................82جدول شماره­ی 21. توزیع فراوانی مردان ازدواج مجدد کرده­ بر حسب دفعات ازدواج در نقاط شهری و روستایی استان اردبیل 1385 ................................................................................................83جدول شماره­ی 22. توزیع فراوانی زنان ازدواج مجدد کرده­ بر حسب دفعات ازدواج در نقاط شهری و روستایی استان اردبیل 1385 ................................................................................................84جدول شماره­ی 23. توزیع فراوانی بر حسب وضع مهاجرت به تفکیک جنسیت در استان اردبیل 1385 ...........................................................................................................................................................85جدول شماره­ی 24. توزیع فراوانی بر حسب وضع مهاجرت به تفکیک جنسیت در نقاط شهری استان اردبیل 1385 ..................................................................................................................................86جدول شماره­ی 25. توزیع فراوانی بر حسب وضع مهاجرت به تفکیک جنسیت در نقاط روستایی استان اردبیل 1385 ................................................................................................................87جدول شماره­ی 26. آزمون تفاوت فاصله­ی سنی زوجین با توجه به وضع سکونت مردان استان اردبیل 1385 ..............................................................................................................................................89جدول شماره­ی 27. آزمون تفاوت فاصله­ی سنی زوجین با توجه به وضع سکونت زنان استان اردبیل 1385 ..............................................................................................................................................90جدول شماره­ی 28. آزمون تفاوت فاصله­ی سنی زوجین باسواد و بی­سواد در نمونه­ی مردان استان اردبیل 1385 .................................................................................................................................92جدول شماره­ی 29. آزمون تفاوت فاصله­ی سنی زوجین در نمونه­ی زنان باسواد و بی­سواد استان اردبیل 1385 ...............................................................................................................................................93جدول شماره­ی 30. آزمون تحلیل واریانس یک طرفه­ی فاصله­ی سنی زوجین بر حسب مدارک مختلف تحصیلی مردان در استان اردبیل1385 .................................................................................94جدول شماره­ی 31. آزمون شفه برای مقایسه­ی فاصله­ی سنی زوجین در گروه­های تحصیلی مردان استان اردبیل 1385 .....................................................................................................................95جدول شماره­ی 32. آزمون تحلیل واریانس یک طرفه­ی فاصله­ی سنی زوجین بر حسب مدارک مختلف تحصیلی زنان در استان اردبیل1385 ....................................................................................97جدول شماره­ی 33. آزمون شفه برای مقایسه­ی فاصله­ی سنی زوجین در گروه های تحصیلی زنان استان اردبیل 1385 ........................................................................................................................98جدول شماره­ی 34. آزمون تحلیل واریانس رابطه­ی بین تحصیلات و فاصله­ی سنی زوجین در میان مردان ساکن در نقاط روستایی استان اردبیل 1385 ...........................................................100جدول شماره­ی 35. آزمون تحلیل واریانس رابطه­ی بین تحصیلات و فاصله­ی سنی زوجین در میان زنان ساکن در نقاط روستایی استان اردبیل 1385 ..............................................................101جدول شماره­ی 36. آزمون تحلیل واریانس رابطه­ی بین تحصیلات و فاصله­ی سنی زوجین در میان مردان ساکن در نقاط شهری استان اردبیل 1385 ...............................................................103جدول شماره­ی 37. آزمون تحلیل واریانس رابطه­ی بین تحصیلات و فاصله­ی سنی زوجین در میان زنان ساکن در نقاط شهری استان اردبیل 1385 ..................................................................104جدول شماره­ی 38. آزمون تفاوت میانگین فاصله­ی سنی زوجین شاغل و غیرشاغل در نمونه­ی مردان استان اردبیل 1385 ..................................................................................................................106جدول شماره­ی 39. آزمون تفاوت فاصله­ی سنی زوجین شاغل و غیرشاغل در نمونه­ی مردان ساکن در نقاط شهری استان اردبیل 1385 .....................................................................................107جدول شماره­ی 40. آزمون تفاوت میانگین فاصله­ی سنی زوجین شاغل و غیرشاغل در نمونه­ی مردان ساکن در نقاط روستایی استان اردبیل 1385 .....................................................................107جدول شماره­ی 41. آزمون تفاوت فاصله­ی سنی زوجین با توجه به وضع اشتغال در نمونه­ی زنان استان اردبیل 1385 .....................................................................................................................108جدول شماره­ی 42. آزمون تفاوت فاصله­ی سنی زوجین با توجه به وضع اشتغال زنان در نقاط شهری استان اردبیل 1385 .................................................................................................................109جدول شماره­ی 43. آزمون تفاوت فاصله­ی سنی زوجین با توجه به وضع اشتغال زنان در نقاط روستایی استان اردبیل 1385 ..............................................................................................................109جدول شماره­ی 44. آزمون تفاوت میانگین فاصله­ی سنی زوجین با توجه به نوع شغل مرداان در استان اردبیل 1385..........................................................................................................................110جدول شماره­ی 45. آزمون تفاوت میانگین فاصله­ی سنی زوجین با توجه به نوع شغل زنان در استان اردبیل 1385 ..............................................................................................................................111جدول شماره­ی 46. بررسی رابطه­ی سن مردان و فاصله­ی سنی زوجین در استان اردبیل 1385.........................................................................................................................................................113جدول شماره­ی 47. بررسی رابطه­ی سن مردان و فاصله­ی سنی زوجین در نقاط شهری استان اردبیل 1385 ...........................................................................................................................................113جدول شماره­ی 48. بررسی رابطه­ی سن مردان و فاصله­ی سنی زوجین در نقاط روستایی استان اردبیل 1385 ..............................................................................................................................113جدول شماره­ی 49. بررسی رابطه­ی سن زنان و فاصله­ی سنی زوجین در استان اردبیل 1385.........................................................................................................................................................114جدول شماره­ی 50. بررسی رابطه­ی سن زنان و فاصله­ی سنی زوجین در نقاط شهری استان اردبیل 1385 ...........................................................................................................................................114جدول شماره­ی 51. بررسی رابطه­ی سن زنان و فاصله­ی سنی زوجین در نقاط روستایی استان اردبیل 1385 ...........................................................................................................................................115جدول شماره­ی 52. آزمون تفاوت میانگین فاصله­ی سنی زوجین با توجه به وضع ازدواج مجدد مردان در استان اردبیل 1385 ............................................................................................................118جدول شماره­ی 53. بررسی رابطه­ی سن مردان و فاصله­ی سنی زوجین در استان اردبیل 1385 .....................................................................................................................................................................118جدول شماره­ی 54. آزمون تفاوت میانگین فاصله­ی سنی زوجین با توجه به وضع ازدواج مجدد زنان در استان اردبیل 1385 ...............................................................................................................119جدول شماره­ی 55. بررسی رابطه­ی سن زنان و فاصله­ی سنی زوجین در استان اردبیل 1385 ....................................................................................................................................................................119جدول شماره­ی 56. آزمون تفاوت میانگین فاصله­ی سنی زوجین مهاجر و بومی در استان اردبیل1385 ....................................................................................................................................................121جدول شماره­ی 57. آزمون تفاوت میانگین فاصله­ی سنی زوجین با توجه به وضع مهاجرت مردان در نقاط شهری استان اردبیل1385 ...........................................................................................................122جدول شماره­ی 58. آزمون تفاوت میانگین فاصله­ی سنی زوجین با توجه به وضع مهاجرت مردان در نقاط روستایی استان اردبیل1385 .......................................................................................................122جدول شماره­ی 59. آزمون تفاوت میانگین فاصله­ی سنی زوجین با توجه به وضع مهاجرت زنان در استان اردبیل1385 ........................................................................................................................................122جدول شماره­ی 60. آزمون تفاوت میانگین فاصله­ی سنی زوجین با توجه به وضع مهاجرت زنان در نقاط شهری استان اردبیل1385 .................................................................................................................123جدول شماره­ی 61. آزمون تفاوت میانگین فاصله­ی سنی زوجین با توجه به وضع مهاجرت زنان در نقاط روستایی استان اردبیل1385 .............................................................................................................123جدول شماره­ی 62. نتایج و ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون در مورد رابطه­ی متغیرهای مستقل و  فاصله­ی سنی زوجین در میان مردان استان اردبیل 1385 ..................................................................126جدول شماره­ی 63. نتایج و ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون در مورد رابطه­ی متغیرهای مستقل و وابسته در میان مردان نقاط شهری استان اردبیل 1385 .....................................................................127جدول شماره­ی 64. نتایج و ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون در مورد رابطه­ی متغیرهای مستقل و  وابسته در میان مردان نقاط روستایی استان اردبیل 1385 ..................................................................128جدول شماره­ی 65. نتایج و ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون در مورد رابطه­ی متغیرهای مستقل و  وابسته در میان زنان استان اردبیل 1385 ................................................................................................129جدول شماره­ی 66. نتایج و ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون در مورد رابطه­ی متغیرهای مستقل و وابسته در میان زنان نقاط شهری استان اردبیل 1385 .........................................................................130جدول شماره­ی 67. نتایج و ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون در مورد رابطه­ی متغیرهای مستقل و وابسته در میان زنان نقاط روستایی استان اردبیل 1385 .....................................................................130جدول شماره­ی 68. جمع اثرات متغیرهای موثر بر فاصله­ی سنی زوجین در نمونه­ی مردان..................................................................................................................................................................133جدول شماره­ی 69. جمع اثرات متغیرهای موثر بر فاصله­ی سنی زوجین در نمونه­ی زنان...........134فهرست نمودارهاعنوان                                                                                                          صفحهنمودار شماره­ی 1. مدل نظری تحقیق .........................................................................................................43نمودار شماره­ی 2. منحنی توزیع فراوانی بر حسب فاصله­ی سنی زوجین در استان اردبیل1385..59نمودار شماره ی 3. توزیع فراوانی بر حسب فاصله­ی سنی زوجین ساکن در نقاط شهری استان اردبیل1385 .......................................................................................................................................................60نمودار شماره­ی 4. توزیع فراوانی بر حسب فاصله­ی سنی زوجین ساکن در نقاط روستایی استان اردبیل1385 .......................................................................................................................................................60نمودار شماره­ی 5. توزیع فراوانی افراد بر حسب محل سکونت به تفکیک جنسیت در استان اردبیل1385 .......................................................................................................................................................63نمودار شماره­ی 6. توزیع فراوانی مردان بر حسب مدرک تحصیلی به تفکیک محل سکونت در استان اردبیل1385 .......................................................................................................................................................66نمودار شماره­ی 7. توزیع فراوانی زنان بر حسب مدرک تحصیلی به تفکیک محل سکونت در استان اردبیل1385 .......................................................................................................................................................67نمودار شماره­ی 8. توزیع فراوانی افراد بر حسب وضع فعالیت به تفکیک جنسیت در استان اردبیل 1385 ...................................................................................................................................................................70نمودار شماره­ی 9. توزیع فراوانی افراد بر حسب نوع شغل به تفکیک جنسیت در استان اردبیل 1385 ...................................................................................................................................................................72نمودار شماره­ی 10. هرم سنی- جنسی جمعیت نمونه ی مورد بررسی در استان اردبیل 1385 ...73نمودار شماره­ی 11. الگوی توزیع مردان بر حسب سن در استان اردبیل 1385 ................................75نمودار شماره­ی 12. الگوی توزیع زنان بر حسب سن در استان اردبیل 1385 ...................................78نمودار شماره­ی 13. توزیع فراوانی برحسب ازدواج مجدد به تفکیک جنسیت در استان اردبیل1385........................................................................................................................................................80نمودار شماره­ی 14. توزیع فراوانی برحسب ازدواج مجدد به تفکیک جنسیت در نقاط شهری استان اردبیل1385 .......................................................................................................................................................81نمودار شماره­ی 15. توزیع فراوانی برحسب ازدواج مجدد به تفکیک جنسیت در نقاط روستایی استان اردبیل1385 ...........................................................................................................................................82نمودار شماره­ی 16. ر طبق نمونه ی مورد بررسیتوزیع فراوانی برحسب وضع مهاجرت به تفکیک جنسیت در استان اردبیل1385 .......................................................................................................................................................85نمودار شماره­ی 17. توزیع فراوانی برحسب وضع مهاجرت به تفکیک جنسیت در نقاط شهری استان اردبیل 1385 .....................................................................................................................................................87نمودار شماره­ی 18. توزیع فراوانی برحسب وضع مهاجرت به تفکیک جنسیت در نقاط روستایی استان اردبیل1385 ...........................................................................................................................................88نمودار شماره­ی 19. الگوی توزیع فاصله­ی سنی زوجین شهری و روستایی در نمونه­ی مردان استان اردبیل1385 .......................................................................................................................................................91نمودار شماره­ی 20. الگوی توزیع فاصله­ی سنی زوجین شهری و روستایی در نمونه­ی زنان استان اردبیل1385 .......................................................................................................................................................91نمودار شماره­ی 21. الگوی توزیع فاصله­ی سنی زوجین در میان مردان با­سواد و بی­سواد در استان اردبیل1385 .......................................................................................................................................................92نمودار شماره­ی 22. الگوی توزیع فاصله­ی سنی زوجین در میان زنان باسواد و بی­سواد در استان اردبیل 1385 .....................................................................................................................................................93نمودار شماره­ی 23. الگوی توزیع فاصله­ی سنی زوجین بر حسب مدرک تحصیلی مردان استان اردبیل1385 .......................................................................................................................................................96نمودار شماره­ی 24. الگوی توزیع فاصله­ی سنی زوجین بر حسب مدرک تحصیلی زنان استان اردبیل1385 .......................................................................................................................................................99نمودار شماره­ی 25. الگوی توزیع فاصله­ی سنی زوجین بر حسب مدرک تحصیلی مردان ساکن در نقاط روستایی استان اردبیل1385 .............................................................................................................101نمودار شماره­ی 26. الگوی توزیع فاصله­ی سنی زوجین بر حسب مدرک تحصیلی زنان ساکن در نقاط روستایی استان اردبیل1385 .............................................................................................................102نمودار شماره­ی 27. الگوی توزیع فاصله­ی سنی زوجین بر حسب مدرک تحصیلی مردان ساکن در نقاط شهری استان اردبیل1385 .................................................................................................................103نمودار شماره­ی 28. الگوی توزیع فاصله­ی سنی زوجین بر حسب مدرک تحصیلی زنان ساکن در نقاط شهری استان اردبیل1385 .................................................................................................................105نمودار شماره­ی 29. الگوی توزیع فاصله­ی سنی زوجین بر حسب وضع اشتغال مردان در استان اردبیل 1385 ...................................................................................................................................................106نمودار شماره­ی 30. الگوی توزیع فاصله­ی سنی زوجین بر حسب وضع اشتغال زنان در استان اردبیل 1385 ...................................................................................................................................................108نمودار شماره­ی 31. الگوی توزیع فاصله­ی سنی زوجین بر حسب نوع شغل مردان در استان اردبیل 1385 ................................................................................................................................................................111نمودار شماره­ی 32. الگوی توزیع فاصله­ی سنی زوجین بر حسب نوع شغل زنان در استان اردبیل 1385 ................................................................................................................................................................112نمودار شماره­ی 33. الگوی توزیع فاصله­ی سنی زوجین بر حسب گروه­های سنی مردان در استان اردبیل1385 ....................................................................................................................................................115نمودار شماره­ی 34. الگوی توزیع فاصله­ی سنی زوجین بر حسب گروه­های سنی زنان در استان اردبیل1385 ................................................................................................................................................... 116نمودار شماره­ی 35. الگوی توزیع فاصله­ی سنی زوجین بر حسب دفعات ازدواج مردان در استان اردبیل 1385 ...................................................................................................................................................120نمودار شماره­ی 36. الگوی توزیع فاصله­ی سنی زوجین بر حسب دفعات ازدواج زنان در استان اردبیل 1385 ...................................................................................................................................................120نمودار شماره­ی 37. الگوی توزیع فاصله­ی سنی زوجین بر حسب وضع مهاجرت مردان استان اردبیل 1385....................................................................................................................................................124نمودار شماره­ی 38. الگوی توزیع فاصله­ی سنی زوجین بر حسب وضع مهاجرت زنان استان اردبیل 1385.................................................................................................................................................................124نمودار شماره­ی 32. دیاگرام مسیر مردان ساکن در استان اردبیل 1385 .........................................136نمودار شماره­ی 33. دیاگرام مسیر زنان ساکن در استان اردبیل 1385.............................................137
فصل اول
کلیات
  • طرح مساله
سیاست­گذاری­های مبتنی بر نوسازی[1] در کشورهای پیرامونی از جمله در ایران، باعث تغییر و تحولات اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، صنعتی و جمعیتی شده است. این تحولات به سهم خود، باعث سست شدن سنت­ها، تغییر ایده­ها، عمومیت یافتن فردگرایی در جامعه شده است. همزمان، تغییراتی در مسایل مربوط به ازدواج نیز رخ داده است و فاصله­ی سنی زوجین[2] دچار تغییر و تحولاتی گشته است. به گونه­ای که سن ازدواج مردان و زنان با درجه­ی متفاوتی افزایش یافته است و افزایش سن ازدواج زنان، بیشتر از مردان بوده است .طبق آمارهایی که از نخستین سرشماری تا آخرین سرشماری در ایران موجود است، به طور کلی فاصله­ی سنی زوجین از سال 1335 تا سال 1385 روندی کاهشی داشته است. به طوری که میانگین فاصله­ی سنی از 4/5 سال در اولین سرشماری به 3 سال در آخرین سرشماری نزول یافته است (کاهشی معادل 4/44درصد). البته، از سرشماری 1335 به سرشماری 1345، فاصله­ی سنی زوجین حدود 7/0 سال افزایش داشته است، اما در تمامی سرشماری­های بعدی، این فاصله همواره رو به کاهش گذاشته است. لازم به ذکر است که با این حال، متوسط فاصله­ی سنی زوجین ایرانی، بالاتر از بیشتر کشورهای جهان و منطقه است (آقا 1384: 221).بنابر جدول شماره­ی 1، فاصله­ی سنی زوجین در نیم قرن اخیر در کشور دارای روندی نزولی بوده است. تغییر فاصله­ی سنی زوجین، به طور ساده ناشی از تغییر سن ازدواج زنان یا مردان و یا هر دو است. البته، در ایران، شتاب زیادِ افزایش سن ازدواج زنان نسبت به مردان از اختلاف سنی زوجین کاسته است (کاظمی­پور 1383: 104-113). می دانیم که سن ازدواج یکی از عوامل بلافصل موثر بر باروری[3] است. با توجه به اینکه قابلیت باروری زنان در دوره­های مختلف سنی، متفاوت است پس، تغییر سن ازدواج زنان می­تواند باعث تغییر میزان باروری شود (امین­زاده 2537: 77). البته، افزایش فاصله­ی سنی زوجین خود به تنهایی می­تواند از طریق ایجاد خطر طلاق موجب انحلال روابط زناشویی و درنتیجه، کاهش باروری شود (کسترلاین[4] و همکاران  1986: 354 ؛ نیکلز  1985 به نقل از: بنی جمالی و همکاران  1383: 148 ؛ ساروخانی 1370: 53). و بالاخره فاصله­ی سنی زوجین می­تواند بر متغیرهای دیگری همچون رضایت از ازدواج و رابطه­ی زناشویی، تعداد فرزندان مطلوب زوجین و استفاده از وسایل پیشگیری از حاملگی تأثیر داشته باشد (کسترلاین و همکاران  1986: 354 ؛ محمودیان 1385: 128 ؛ اماج[5] 2009: 31).جدول شماره1. تغییرات فاصله­ی سنی زوجین در ایران طی سال­های 85-1335    
 سال سرشماریفاصله ی سنی زوجین (به سال)
کل کشورنقاط شهرینقاط روستایی
13355/97/25
13456/66/66/5
13554/44/93/6
13653/84/23/2
13753/23/72/3
138533/22/1
منبع: مرکز آمار ایران[6] (1:2006) ؛ امانی(1380: 44)علاوه بر اینکه تفاوت سنی بین زنان و مردان از نظر آمادگی بیولوژیکی می­تواند موجب تغییر فاصله­ی سنی زوجین شود، تغییر و تحولات اجتماعی، جمعیتی، اقتصادی و صنعتی که در نیم قرن اخیر در جامعه­ی ایران رخ داده است نیز موجب سست شدن سنت­ها و اشاعه­ی ارزش­های جدید و در نتیجه، ایجاد اشکال جدید هنجارهای اجتماعی در زمینه­ی تشکیل خانواده و سنین ازدواج و همچنین نگرش جدیدی در مورد فاصله­ی سنی زوجین شده است. در نتیجه­ی این تحول، خانواده­های مبتنی بر نظام پدرسالاری[7] کم­رنگ­تر شده و اقتدار افراد برای انتخاب همسر بیشتر شده است. همزمان، افزایش تحصیلات و اشتغال زنان، برابری جنسیتی و موقعیت زنان را افزایش داده است و ازدواج، دیگر بنا به سنت، آداب و رسوم صورت نمی گیرد، بلکه افراد می­خواهند با ازدواج کردن به اهداف عاطفی و عاشقانه، خودشکوفایی و بهتر زیستن برسند (ساروخانی 1370: 111 ؛ گیدنز[8] 1386: 262-259 ؛ سرایی  1385: 42-45 ؛ محمودیان 1385: 130-128 ؛ موحد و همکاران 1385: 148 ؛ بهنام و راسخ 1348: 154).فاصله­ی سنی زوجین و مضیقه­ی ازدواجی[9]رابطه­ی تنگاتنگی با یکدیگر دارند. برخی از محققان (کالدول[10]و همکاران 1983: 361) ادعا می­کنند که بروزِ پدیده­ی مضیقه­ی ازدواجی در جنوب هند باعث تأخیر ازدواج و کاهش تفاوت سنی زوجین شده است. فاصله­ی سنی زوجین در شهرها به علت بالاتر بودن تحصیلات افراد و پیچیدگی زندگی، و در روستاها به علت مهاجرت مردان جوان می تواند ناشی از مضیقه ی ازدواجی باشد. امری که در ایران، توسط محققان مختلف (درودی آهی 1381 ؛ جعفری مژدهی 1382) نتیجه­گیری شده است (به نقل از: محمودیان 1385: 131).در طول تاریخ، عدم توازن جنسی و مضیقه­ی ازدواجی در بین جمعیت مزدوجین در جوامع دیگر هم رخ داده و مختص به ایران نیست. این پدیده در کشورهای غربی در اواسط قرن بیستم نیز رخ داد. برای مثال، در ایالات متحده فاصله­ی سنی زوجین، در حدود 3 سال بود و دختران متولد در سال­های 46-1944، به علت کاهش باروری، اندکی کمتر از پسرانی بودند که در سال های 43-1941 به دنیا آمده بودند. بر عکس، دخترانی که در سال­های 49-1947 به دنیا آمدند، به دلیل افزایش باروری پس از پایان جنگ جهانی دوم،  14درصد بیشتر از تعداد پسر بچه­هایی بودند که در سال­های 46-1944 متولد شده بودند. بدین ترتیب، پسران متولدِ 43-1941 و دختران متولدِ 49-1947، در دهه ی 1960 به سن ازدواج رسیدند و دچار مضیقه­ی ازدواج شدند (هیر[11] 1380: 196-195) و سن ازدواج زنان و مردان به ترتیب، به 2/21 و 6/23 سال افزایش یافت و فاصله­ی سنی زوجین اندکی کاهش یافت (بای دوی[12] 1981: 923).بر این اساس، فاصله­ی سنی زوجین، همزمان با تغییر نسبت مجردین و بروز مضیقه­ی ازدواجی در جمعیت، می­تواند موجب مسایلی مانند افزایش احتمال طلاق، تغییر تعداد فرزندان مطلوب زوجین و استفاده از وسایل پیشگیری از باروری و ... شود (کسترلاین و همکاران  1986: 354 ؛ باربیِری[13] و هرتریچ[14] 2005: 654).به این ترتیب، تحقیق حاضر در پیِ آن است که با استفاده از نمونه­ی آمارهای خام سرشماری 1385[15] به تبیین فاصله­ی سنی زوجین در نقاط شهری و روستایی استان اردبیل بپردازد.[1] Modernization[2] Age Difference Between Spouses[3] Fertility[4] Casterline, J[5] Emaj Uddin[6] Statistical Center of Iran[7] Patriarchy[8] Giddens, A[9] Marriage Squeeze[10] Caldwell, J[11] Heer, D[12] Bytheway, W.[13] Barbieri, P. M[14] Hertrich, H[15] این داده­ها در فصل سوم توضیح داده شده است.تعداد صفحه :207قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید