پایان نامه ارشد:نقد و بررسی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با محوریت نقش پلیس در پیشگیری،کنترل وجبران صدمات ناشی از حوادث رانندگی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تصادفات

عنوان : نقد و بررسی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با محوریت نقش پلیس در پیشگیری،کنترل وجبران صدمات ناشی از حوادث رانندگی

دانشگاه علوم انتظامی

دانشکده علوم و فنون راهنمایی و رانندگی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تصادفات

عنوان:

نقد و بررسی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با محوریت نقش پلیس در پیشگیری،کنترل وجبران صدمات ناشی از حوادث رانندگی

استاد راهنما:

دکتر احمد فرهانی

تابستان 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

12فصل اول : کلیات تحقیق
131-1- مقدمه
141-2- طرح مسئله
161-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
171-4- انگیزه و اهداف تحقیق
19فصل دوم : مبانی نظری و پژوهشی ( ادبیات تحقیق )
202-1- مقدمه
222-2- پیشینه تحقیق
222-2-1- مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی
242-2-2- تحقیقات انجام شده
282-3- مرور نظری
282-3-1- بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در کشورهای دیگر
302-3-2- بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در ایران
312-4- چارچوب نظری
372-5- فرضیه ها
39فصل سوم : روش شناسی تحقیق
403-1- مقدمه
413-2-تعاریف نظری تحقیق
413-2-1- تعاریف عمومی مربوط به بیمه و بیمه مسئولیت
493-2-2- مفاهیم و تعاریف مربوط به قانون اصلاح قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه
523-3-تعاریف عملیاتی مفاهیم
533-4-متغیرهای اصلی
543-5- روش تحقیق
543-5-1- مطالعات کتابخانه ای
553-5-2-تکنیک دلفی
583-5-3- روش مصاحبه
603-5-4- روش تحلیل داده های دلفی
603-5-4-1- آزمون مجذور خی یا کای اسکویر چیست
613-5-4-2-روش محاسبه مجذور خی
623-6- شناسایی متغیرها
623-7- جامعه آماری و نمونه
633-8- گزارش پایایی و روایی تحقیق
65فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
664-1-مقدمه
674-2- پیشگیری و کاهش سوانح رانندگی در قانون بیمه اجباری
674-2-1-  برخورد با رانندگان حادثه ساز
674-2-1-1- حق مراجعه بیمه گر به مسئول حادثه
704-2-1-2- تاکید بر مسئولیت راننده مسبب حادثه
724-2-2- مشارکت شرکت های بیمه در کاهش سوانح
724-2-2-1- لزوم مشارکت بیمه گر
754-2-2-2- اخذ مالیات از بیمه شخص ثالث
754-2-3- بیمه شخص ثالث ، بیمه وسیله و راننده
754-2-3-1-خصوصیات راننده
774-2-3-2- ویژگی های فنی و ایمنی وسیله نقلیه
784-2-3-3- خصوصیات مکان رانندگی
794-2-4- مشارکت شرکت های خودروساز در کاهش سوانح
804-2-5- نقش پلیس در پیشگیری و کاهش تصادفات
804-2-5-1- گزارش تصادفات و تعیین علت وقوع
824-2-5-2- اعمال محدودیت برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه
834-2-5-3- استفاده از بانک های اطلاعاتی پلیس
844-3- جبران صدمات ناشی از سوانح رانندگی در قانون بیمه اجباری
844-3-1- افزایش تعهدات بیمه گر
844-3-1-1-  افزایش حداقل بیمه
864-3-1-2- افزایش مشمولین شخص ثالث
874-3-1-2-1- بیمه گذار ، مالک یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه
87

 

4-3-1-2-2- کارکنان بیمه گذار مسئول حادثه حین کار و انجام وظیفه
884-3-1-2-3- همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گذار در صورتی که سرنشین وسیله نقلیه ای باشند که راننده یا بیمه گذار مسئول حادثه باشد
894-3-1-3-کاهش استثنائات قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه
904-3-1-3-1- خسارات ناشی از فورس ماژور از قبیل جنگ ، سیل ، زلزله
914-3-1-3-2- خسارات وارد به متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامه
914-3-2- تسهیل پرداخت خسارت به زیان دیدگان
914-3-2-1- پرداخت خسارت مالی تا سقف تعهدات بیمه بدون نیاز به کروکی
934-3-2-2- افزایش منابع مالی صندوق
964-3-2-3- تکلیف بیمه گر به پرداخت سریع خسارت
974-4- نتایج دلفی
974-4-1- داده های دور نخست دلفی
974-4-1-1- پیشنهادات مطروحه در راستای پیشگیری و کاهش سوانح رانندگی
984-4-1-2- پیشنهادات مطروحه در راستای جبران صدمات ناشی از سوانح رانندگی
994-4-2- تحلیل داده های دور دوم دلفی در بخش پیشگیری ( پرسش نامه1R )
994-4-2-1- تحلیل با استفاده از آمار توصیفی
1084-4-2-2- تحلیل استنباطی ( آزمون خی دو )
1104-4-3- تحلیل داده های دور دوم دلفی در بخش جبران صدمات (پرسش نامه1R )
1104-4-3-1- تحلیل با استفاده از آمار توصیفی
1154-4-3-2- تحلیل استنباطی ( آزمون خی دو )
117فصل پنجم : نتایج ، پیشنهادها و محدودیت های تحقیق
1185-1- مقدمه
1185-2- نتیجه گیری
1205-3- پیشنهادات
124منابع و مآخذ

 

فهرست جداول
65فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها
73جدول 4-1 مقایسه ضریب خسارت رشته شخص ثالث با دیگر رشته ها
95جدول 4-2 مقایسه حداکثر تعهد صندوق با مبلغ دیه در هر سال
100جدول 4-3 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال اول
100جدول 4-4 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال دوم
101جدول 4-5 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال سوم
101جدول 4-6 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال چهارم
102جدول 4-7 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال پنجم
102جدول 4-8 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال ششم
103جدول 4-9 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال هفتم
103جدول 4-10 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال هشتم
104جدول 4-11 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال نهم
104جدول 4-12 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال دهم
105جدول 4-13 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال یازدهم
105جدول 4-14 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال دوازدهم
106جدول 4-15 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال سیزدهم
106جدول 4-16 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال چهاردهم
107جدول 4-17 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال پانزدهم
107جدول 4-18 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال شانزدهم
108جدول 4-19 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال هفدهم
109جدول 4-20 فراوانی پاسخ های کارشناسان به سوالات مطرح شده در بخش پیشگیری
110جدول 4-21 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال هیجدهم
111جدول 4-22 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال نوزدهم
111جدول 4-23 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال بیستم
112جدول 4-24 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال بیست و یکم
112جدول 4-25 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال بیست و دوم
113جدول 4-26 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال بیست و سوم
113جدول 4-27 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال بیست و چهارم
114جدول 4-28 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال بیست و پنجم
114جدول 4-29 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال بیست و ششم
115جدول 4-30 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال بیست و هفتم
116جدول 4-31 فراوانی پاسخ های کارشناسان به سوالات مطرح شده در بخش جبران

 

فهرست اشکال
19فصل دوم : مبانی نظری و پژوهشی ( ادبیات تحقیق )
36نمودار 2-1 رفتار بیمه گذار پرریسک و کم ریسک در خرید بیمه نامه
39فصل سوم : روش شناسی تحقیق
59نمودار 3-1  شماتیک اقدامات انجام شده در روش دلفی
63نمودار 3-2  شماتیک اقدامات انجام شده در روش نمونه گیری گلوله برفی

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

«اگر در پی دستیابی به آرمان شهرها هستید آنها را بر پایه ها و ستونهای قانون بنا کنید و از مردم بخواهید به این ستونها تکیه کنند و مطمئن باشند هرگز فرو نخواهد ریخت .»  «اندیشمند چینی» گسترش و تنوع وسایل نقلیه موتوری زمینی در کنار رفاه و آسایشی که به ارمغان می آورد بر شمار تصادفات نیز می افزاید .  حوادث رانندگی در کشور ما سالانه جان هزاران نفر را می گیرد ، ده ها هزار نفر را مصدوم و مجروح می سازد و خانواده آن ها را با تبعات سنگین  اقتصادی و اجتماعی روبرو می سازد. کمتر کسی را می توان یافت که در اثر تصادفات رانندگی، خود یا یکی از نزدیکانش از لحاظ جانی یا مالی متضرر نشده باشد . طبق آمارهای منتشر شده از سوی سازمان پزشکی قانونی تنها در سال 88 تعداد 22974 نفر در اثر تصادفات رانندگی جان باخته و 295179 نفر نیز مصدوم ومجروح شده اند[1] . دامنه یک سانحه رانندگی به ضایعات موجود در صحنه تصادف ختم نمی شود . در حوادث منجر به فوت ، اگر سرپرست خانواده از دست برود اعضای خانواده در معرض  آسیب های اجتماعی فراوانی قرار می گیرند ، حتی در غیر این صورت نیز تعادل و آرامش خانوادگی افراد تحت الشعاع قرار گرفته و از دست می رود .

قرارگیری کشور در صدر جدول تصادفات بیان گر ناکارآمدی اقدامات کنترلی است. ضعف قوانین و مقررات و عدم کارایی سیستم اعمال قوانین برای متخلفین و نیز قانون مداران را می توان از جمله دلایل عمده در زمینه ناکارآمدی این سیستم دانست . متخلفی که می داند زیرپاگذاردن قانون برای او آثار و تبعات چندانی ندارد در ارتکاب تخلفش جری تر می شود و فرد قانون مندی که می بیند بین او و متخلف تفاوتی گذاشته نمی شود به سوی عدم رعایت مقررات کشیده می شود .
 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث[2] که پس از طی مراحل فراوان ، سرانجام در تاریخ 16/ 4 / 1387 به تصویب رسید را می توان یکی از اصلی ترین قوانین در زمینه جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی به شمار آورد ، چرا که هدف اصلی این قانون حمایت بیشتر از زیان دیدگان حوادث رانندگی و تسهیل فرآیند جبران خسارت آنان از طرقی چون قضازدایی می باشد ، به علاوه این قانون  به منظور پیشگیری و کاهش سوانح رانندگی تدابیری اندیشیده و تکالیفی را برای برخی نهادهای مرتبط بیان نموده است . ما در این تحقیق سعی خواهیم کرد تا با تحلیل و بررسی موارد مندرج در این قانون و بهره گیری از نظر کارشناسان و خبرگان ، نقاط ضعف و قوت آن و نیز تکالیف تبیینی برای پلیس را بیان کرده و راهکارهایی را در جهت  اصلاح معایب احتمالی و اجرای هر چه بهتر ارائه نماییم .

 

1-2- طرح مسئله

یکی از شاخص های سنجش میزان ایمنی در  بحث ترافیک زمینی سیر صعودی یا نزولی سوانح ترافیکی است. کشور ما در سال 1990 به لحاظ سوانح ترافیکی در ردیف نهم کشورهای جهان قرار داشت ، بنا بر آمارهای منتشر شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور تنها در طی 5 سال(1385-1389) تعداد 124576 نفر در جاده های کشور بر اثر تصادف جان خود را از دست داده و تعداد 1364493 نفر نیز مصدوم شده اند[3]. با چنین روندی پیش بینی می شود به لحاظ تعداد سوانح ، ایران در سال 2020 در رده سوم جهان قرار گیرد[4]. این روند رو به رشد مؤید این مطلب است که کاهش سوانح ترافیکی بایستی در صدر دغدغه های ملی ما قرار گیرد. برای نیل به این منظور اولا بایستی فرایند قانون گذاری به نحوی باشد که هر چه بیشتر این هدف را تامین نماید ، ثانیا باید قوانین تصویب شده به طور کامل و دقیق به مورد اجرا گذارده شوند . قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ( مصوب 1387 ) با هدف رفع نواقص قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث[5] ( مصوب 1347 ) به تصویب رسید . اما تحولات موجود در پرداخت خسارت به زیان دیدگان در این قانون و نیز رویکرد پیشگیرانه ای که قانون گذار در مفاد آن به منظور کاهش حوادث رانندگی داشته ، به گونه ای است که می توان قانون اصلاحی را یکی از نخستین قوانین جامع در خصوص سوانح رانندگی به شمار آورد تا جایی که گذاردن نام قانون اصلاح بر روی آن بی معنی به نظر می رسد . با این وجود به جهت نسبتاً نو بودن رویکرد مقنن به فرایند حوادث رانندگی و مسئولیت ناشی از آن در قالب یک فرایند جمعی متاثر از تعاملات بین بخشی سازمانها ، همانند سایر قوانین ، در متن این قانون نیز نقایصی مشاهده می شود . این تحقیق سعی دارد با استفاده از روش های علمی نقایص موجود در این قانون را شناسایی کرده ، راهکارهایی را در جهت رفع آنها ارایه نماید .

با این هدف سوال اصلی که تحقیق در پی دستیابی به پاسخ آن است به صورت زیر مطرح می گردد :

– آیا تکالیفی که در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث برای نهادهای دخیل بیان گردیده در پیشگیری ، کنترل و جبران صدمات ناشی از حوادث رانندگی موثر است؟

سوالات فرعی که در این تحقیق در راستای سوال اصلی مطرح می شوند عبارتند از :

– آیا قانون اصلاحی نسبت به قانون پیشین در پیشگیری و کاهش سوانح رانندگی ابزارهای قانونی کارآمدتری در اختیار دارد ؟

– آیا قانون اصلاحی در جبران صدمات ناشی از  سوانح رانندگی از قانون پیشین کارآمدتر است ؟

– خلاءهای قانونی موجود در قانون جدید در واگذاری تکالیف و وظایف نهادهای رسمی دخیل در پیشگیری و کاهش تصادفات کدام است ؟

– خلاءهای قانونی موجود در قانون جدید در واگذاری تکالیف و وظایف نهادهای رسمی دخیل در جبران صدمات ناشی از حوادث رانندگی کدام است ؟

– آیا تکالیفی که در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه برای پلیس بیان گردیده در پیشگیری و کاهش سوانح رانندگی موثر است ؟

امید است راه کارهای پیشنهادی این تحقیق در اجرایی شدن بهتر اهداف قانون گذار و نیز در نظر گرفتن آن در قانون جدید احتمالی به جهت آزمایشی بودن قانون اصلاح ، مفید و موثر واقع شود.

[1]–  برگرفته از سایت رسمی پزشکی قانونی به آدرس   http://www.lmo.ir  تاریخ بازدید 27/12/89

[2]– عنوان کامل قانون ، قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث است که برای جلوگیری از تطویل کلام از این پس از ذکر عنوان کامل آن خودداری شده و جهت اختصار از عناوین « قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی وسایل نقلیه» ، « قانون اصلاحی » و « قانون جدید » استفاده خواهد شد  .

[3]– برگرفته از سایت رسمی پزشکی قانونی به آدرس   http://www.lmo.ir  تاریخ بازدید 27/12/89

[4]– برگرفته از سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به آدرس   http://www.irna.ir  تاریخ بازدید 27/12/89

[5]– عنوان کامل قانون ، « قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث » است که برای جلوگیری از تطویل کلام از این پس از ذکر عنوان کامل آن خودداری نموده و جهت اختصار از عناوین « قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه» ،  « قانون سابق » و « قانون پیشین » استفاده خواهد شد .

تعداد صفحه :130

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997215363277 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید