پایان نامه ارشد حسابداری: ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر حسن قدرتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شودتکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالب:چکیده: 11- فصل اول1-1- مقدمه. 31-2- بیان مساله. 31-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 51-4- اهداف تحقیق.. 61-4-1- اهداف اصلی.. 61-4-2- اهداف فرعی.. 61-5- سوالات تحقیق.. 61-5-1- سوالات اصلی تحقیق.. 61-5-2- سوالات فرعی تحقیق.. 61-6- فرضیه‏های تحقیق.. 71-6-1- فرضیه های اصلی.. 71-6-2- فرضیه های فرعی.. 71-7- متغیرهای تحقیق.. 71-7-1- متغیر مستقل.. 81-7-2- نحوه اندازه گیری متغیر مستقل.. 81-7-3- متغیر وابسته. 91-7-4- نحوه اندازه گیری متغیر وابسته. 91-8ـ روش شناسی تحقیق.. 101-8-1- روش تحقیق ازجهت هدف... 101-8-2- روش تحقیق ازنظر روش استنتاج.. 111-8-3- روش تحقیق ازنظر طرح تحقیق.. 111-9- قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی تحقیق.. 111-9-1- قلمرو موضوعی.. 111-9-2- قلمرو زمانی.. 111-9-3- قلمرو مکانی.. 111-10- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح.. 111-11- ساختار تحقیق.. 122- فصل دوم2-1- مقدمه. 142-2- مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 152-2-1- مسولیت اجتماعی.. 152-1-2- مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد. 222-1-3- محرک‌های اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت... 242-1-4- اهمیت کیفیت گزارشگری مالی در استانداردهای حسابرسی.. 392-3- پیشینه تحقیق.. 403- فصل سوم3-1- مقدمه. 493-2- روش تحقیق.. 493-2-1- روش تحقیق ازجهت هدف... 493-2-2- روش تحقیق ازنظر روش استنتاج.. 493-2-3- روش تحقیق ازنظر طرح تحقیق.. 493-3- جامعه آماری.. 503-4- قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی تحقیق.. 503-4-1- قلمرو موضوعی.. 503-4-2- قلمرو زمانی.. 503-4-3- قلمرو مکانی.. 503-5- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 503-5-1- تعیین حجم نمونه. 513-5-2- روش نمونه گیری.. 513-6- روش گردآوری داده و کاربرد آنها 513-7- کیفیت ابزار اندازه گیری تحقیق.. 523-8- مدل تحقیق.. 523-8-1- مدل ریاضی تحقیق.. 523-8-2- دسته بندی متغیرها: 523-8-3- تعریف رابطه بین متغیرها 533-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها 533-9-1- آزمون کولموگروف اسمیرنوف یا جاک برا با استفاده از نرم افزار SPSS. 533-9-2- آزمون ضریب همبستگی با استفاده از نرم افزار EVIOWS. 543-9-3- بررسی ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته و مطالعه معنی دار ضرایب... 543-9-4- ضریب تعیین.. 543-9-5- رگرسیون چندگانه. 553-9-6- عدم وجود خودهمبستگی بین خطاهای مدل. 563-9-7- آزمون دوربین واتسون. 563-9-8- پانل دیتا 563-10- نرم افزارهای آماری.. 644- فصل چهارم4-1- مقدمه. 664-2- توصیف نمونه آماری.. 664-3- جامعه آماری.. 664-4 نمونه آماری.. 664-5- یافته های تحقیق.. 684-5-1- نحوه اندازه گیری متغیر کیفیت گزارشگری.. 704-5-2- برآورد اول شاخص کیفیت گزارشگری مالی.. 704-5-3- آزمون F لیمر مدل تغیر سالانه در حسابهای دریافتنی- شاخص اول کیفیت گزارشگری مالی.. 704-5-4- برآورد دوم شاخص کیفیت گزارشگری مالی.. 714-5-5- آزمون F لیمر مدل کل تعهدات - شاخص دوم کیفیت گزارشگری مالی.. 714-5-6- برآورد سوم شاخص کیفیت گزارشگری مالی.. 724-5-7- آزمون F لیمر مدل کل تعهدات – شاخص سوم کیفیت گزارشگری مالی.. 734-5-8- محاسبه نهایی متغیر کیفیت گزارشگری مالی.. 744-6- شاخص های مرکزی و پراکندگی.. 754-7- تحلیل پیش فرض ها ( آزمون فرض کلاسیک) 764-7-1- نرمال بودن متغیر وابسته(کیفیت گزارشگری مالی) 764-7-2- دلایل انتخاب روش آماری.. 784-8- آزمون فرض ها 784-8-1- آزمون F لیمر مدل - فرضیه های فرعی با استفاده از مدل مسولیت اجتماعی.. 794-8-2- برازش مدل تحقیق.. 794-8-3- آزمون F لیمر مدل- فرضیه های اصلی با استفاده از مدل کیفیت گزارشگری مالی.. 804-8-4- برازش مدل تحقیق.. 814-8-5- آزمون F لیمر مدل  - فرضیه های فرعی با استفاده از مدل کیفیت گزارشگری مالی.. 815- فصل پنجم5-1- مقدمه. 845-2- نتیجه­گیری.. 845-4- پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق.. 865ـ5ـ محدودیت های تحقیق.. 875-6- پیشنهادهایی برای مطالعات آینده 87 فهرست جداولجدول ‏2‑1 : خلاصه تحقیقات انجام شده 45جدول ‏4‑1: لیست شرکت انتخابی.. 67جدول ‏4‑2: لیست صنایع انتخابی.. 68جدول ‏4‑3: علائم اختصاری متغیرهای مستقل و وابسته. 69جدول ‏4‑4 نتایج آزمون معنی‌دار بودن اثرات ثابت در مقابل روش حداقل مربعات تجمیع شده برای مدل تحقیق (شاخص اول کیفیت گزارشگری مالی) 70جدول ‏4‑5: نتایج تخمین مدل (تغیر در حسابهای دریافتنی سالیانه – شاخص اول ) 71جدول ‏4‑6 نتایج آزمون معنی‌دار بودن اثرات ثابت در مقابل روش حداقل مربعات تجمیع شده برای مدل تحقیق (شاخص دوم کیفیت گزارشگری مالی) 71جدول ‏4‑7: نتایج تخمین مدل (تعهدات کل – شاخص دوم ) 72جدول ‏4‑8 نتایج آزمون معنی‌دار بودن اثرات ثابت در مقابل روش حداقل مربعات تجمیع شده برای مدل تحقیق (شاخص سوم کیفیت گزارشگری مالی) 73جدول ‏4‑9: نتایج تخمین مدل (اقلام تعهدی سرمایه در گردش – شاخص سوم ) 74جدول ‏4‑10: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرهای پژوهش.... 75جدول ‏4‑11: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر وابسته پژوهش.... 76جدول ‏4‑12: آزمون جارک- برا متغیر وابسته پژوهش بعد از اعمال تبدیلات جانسون. 77جدول ‏4‑13 نتایج آزمون معنی‌دار بودن اثرات ثابت در مقابل روش حداقل مربعات تجمیع شده برای مدل تحقیق (مسولیت اجتماعی) 79جدول ‏4‑14: نتایج تخمین مدل با روش PooL (متغیر وابسته: مسولیت اجتماعی) 80جدول ‏4‑15 نتایج آزمون معنی‌دار بودن اثرات ثابت در مقابل روش حداقل مربعات تجمیع شده برای مدل تحقیق (کیفیت گزارشگری مالی) 80جدول ‏4‑16: نتایج تخمین مدل با روش PooL (متغیر وابسته: کیفیت گزارشگری مالی) 81جدول ‏4‑17  نتایج آزمون معنی‌دار بودن اثرات ثابت در مقابل روش حداقل مربعات تجمیع شده برای مدل تحقیق (مسولیت اجتماعی) 81جدول ‏4‑18: نتایج تخمین مدل با روش  PooL (متغیر وابسته: کیفیت گزارشگری مالی) 825-1 جدول مقایسه با تحقیقات انجام شده 86 پیوستخروجی های نرم افزار. 91آمار توصیفی.. 91برازش مدل مسولیت اجتماعی با اثر ثابت... 92آزمون لیمر. 93برازش مدل پول مسولیت اجتماعی.. 93آزمون ثبات واریانس ها 94برازش مدل شاخص اول کیفیت گزارشگیری مالی با اثر ثابت... 95آزمون لیمر. 95برازش مدل پول شاخص اول. 96آزمون وایت مدل شاخص اول. 97برازش مدل با اثر ثابت شاخص دوم. 97آزمون لیمر. 98آزمون پول برازش مدل دوم. 99آزمون وایت شاخص دوم. 99برازش شاخص سوم کیفیت گزارشگری با اثر ثابت... 100آزمون لیمر. 101برازش مدل پول شاخص سوم. 101آزمون وایت... 102برازش مدل بین مسولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی.. 103مدل با اثر ثابت... 103آزمون لیمر. 103برازش مدل پول رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و مسولیت اجتماعی.. 104برازش مدل پول رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و اندازه و اهرم مالی ...........................................105چکیده: هدف این پژوهش ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش به منظور برآورد کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از میانگین سه عامل مختلف شامل: تغییر سالانه در حسابهای دریافتنی،کل تعهدات و اقلام تعهدی سرمایه درگردش و جهت اندازه گیری مسئولیت اجتماعی از چک لیست امتیازبندی شده استاندارد استفاده می کنیم. در این پژوهش از اطلاعات تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391-1390 استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه ها، از مدل های رگرسیونی و نرم افزار Spss و Eviews استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.مقدمه موضوع و مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در چند سال اخیر با توجه به رشد سازمان‌های غیردولتی، جنبش‌های اعتراضی علیه قدرت شرکت‌ها، افزایش آگاهی اجتماعی، توسعه‌ی بازارهای سرمایه و شرکت‌های سهامی عام و رسوایی‌های مالی و اخلاقی شرکت‌های بزرگ تبدیل به نمونه مسلّط و غالب در فضای اداره‌ی شرکت‌ها شده است. به این ترتیب از حدود 20 سال پیش، شاهد طرح مفهومی با عنوان «مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها[1]» هستیم که در چارچوب آن، بسیاری از اندیشمندان برجسته‌ی حوزه‌ی مدیریت و اقتصاد کوشیده‌اند تا چارچوب‌هایی با هدف افزایش کارآمدی برنامه‌های اجتماعی و نوع‌دوستانه‌ی شرکت‌ها و نیز هم‌راستا نمودن این برنامه‌ها با استراتژی‌های کلان شرکت‌ها طراحی کنند. از طریق مسئولیت اجتماعی، شرکت‌ها در کسب و کار تأکید مجدد بر اصول و ارزش‌ها، در هر دو فرآیندها و عملیات و در تعامل با سایر فعّالان اجتماعی دارند. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها عموماً دارای طبیعت داوطلبانه و اختیاری می‌باشد و به فعالیت‌هایی که بیش از انطباق با قانون است اشاره می‌کند. مسئولیت اجتماعی و محیطی شرکت ممکن است انتظارات در حال تغییر جامعه را منعکس کند (بابالولا[2]، 2012).بازار سرمایه به عنوان موتور محرکه اقتصاد بر محور اطلاعات قرار دارد. جریان درست اطلاعات در این بازار منجر به اتخاذ تصمیمات صحیح و منطقی از سوی مشارکت­کنندگان می­شود و درنهایت، توسعه اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی را به ارمغان می­آورد. گزارش­های مالی از مهم­ترین منابع اطلاعاتی است که هدف آن فراهم کردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری­های اقتصادی می­باشد و بخش اعظمی از نیاز اطلاعاتی بازار سرمایه را تأمین می­کند.لذا در این تحقیق به بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌ها پرداخته می شودتعداد صفحه : 121قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

15 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.