پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار (واحد قیامدشت)

دانلود متن کامل پایان نامه بررسی تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار (واحد قیامدشت)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالبعنوان                                                    صفحهفصل اول...................................... 1مقدمه........................................ 2بیان مساله .................................. 4فرضیه‌های تحقیق............................... 5اهداف کلی.................................... 5اهداف جزیی .................................. 5اهمیت و فایده پژوهش.......................... 6تعریف اصلاحات ................................ 8تعریف عملیاتی ............................... 8

فصل دوم

تعاریف سلامت روان ............................ 11

تاریخچه مختصری بر سلامت روان.................. 12اصول بهداشت روان............................. 13انجمن ملی بهداشت روانی (NIMH).................. 15رابطه ورزش با سلامت روان...................... 15زنان و فعالیت بدنی .......................... 17جمعیت مسن و فعالیت بدنی...................... 18تعاریف ورزش ................................. 19تاریخچه مختصری بر ورزش هندبال ............... 19کاربرد ورزش هندبال در جامعه.................. 20نظریه‌های ارائه شده درباره ورزش توسط محققان .. 21مکتب انسان گرایی............................. 23مکتب رفتار گرایی............................. 23مکتب شناخت گرایی ............................ 24ورزش از دیدگاه اسلام ......................... 25ورزش و درمان ................................ 25پیشینه مطالعاتی در جهان...................... 27پیشینه مطالعاتی در ایران .................... 29

فصل سوم

روش تحقیق ................................... 32جامعه تحقیق.................................. 32نمونه تحقیق.................................. 33چگونگی نمونه‌برداری........................... 33توضیح درباره نمونه‌ها......................... 34نحوه نمره گذاری ............................. 33ابزار تحقیق.................................. 34- روایی پرسشنامه ............................ 36- اعتباری پرسشنامه........................... 37روش آماری.................................... 40

فصل چهارم

محاسبات آماری علائم جسمانی.................... 44
تفسیر و بیان نتیجه علائم جسمانی............... 44محاسبات آماری علائم اضطرابی و خواب............ 48تفسیر و بیان نتیجه علائم ضطرابی و خواب........ 48محاسبات آماری کارکرد اجتماعی................. 51تفسیر و بیان نتیجه کارکرد اجتماعی............ 51محاسبات و بیان افسردگی....................... 54تفسیر و بیان نتیجه افسردگی................... 54محاسبات آماری سلامت عمومی..................... 56تفسیر و بیان نتیجه سلامت عمومی................ 56

فصل پنجم

خلاصه‌ای از فصول............................... 60مقایسه پژوهش حاضر با پژوهشهای پیشین.......... 60محدودیتهای پژوهش............................. 61پیشنهادات ................................... 63منابع و مآ‎خذ.................................

فهرست جداول

جدول علائم جسمانی (1-4)....................... 46جدول علائم اضطرابی و اختلال خواب (2-4)......... 49جدول کارکرد اجتماعی (3-4).................... 53جدول علائم افسردگی (4-4)...................... 55جدول سلامت عمومی (5-4)........................ 57

                  فهرست نمودارها

نمودار علائم جسمانی (1-4)..................... 46نمودار علائم اضطرابی و اختلال خواب (2-4)....... 49نمودار کارکرد اجتماعی (3-4).................. 52نمودار علائم افسردگی (4-4).................... 55نمودار سلامت عمومی (5-4)...................... 57 چکیده: در این پژوهش به بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روان در زنان ورزشکار و غیرورزشکار پرداخته شده است فرضیه‌های مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از:1- بین علائم جسمانی در زنان ورزشکار با زنان غیر ورزشکار تفاوت وجود دارد.2- بین علائم اضطرابی و اختلال خواب در زنان ورزشکار با زنان غیرورزشکار تفاوت وجود دارد.3- بین کارکرد اجتماعی در زنان ورزشکار با زنان غیر ورزشکار تفاوت وجود دارد.4- بین افسردگی در زنان ورزشکار با زنان غیرورزشکار تفاوت وجود دارد.گروه نمونه انتخاب شده در این پژوهش شامل 60 نفر از زنان دانشجوی 42-20 ساله می‌باشد که 30 نفر از آنان دانشجویان ورزشکار حرفه‌ای مجموعه شهید شیرودی و 30 نفر دیگر از دانشجویان غیرورزشکار واحد قیامدشت در سال 1385 می‌باشند ابزار مورد استفاده در این آزمون پرسشنامه سلامت عمومی GHQ و روش آماری در این پژوهش t استیودنت می‌باشد بر اساس نتایج حاصله از این آزمون بین علائم جسمانی در زنان ورزشکار و غیرورزشکار با 03/3 t= و با اطمینان 99% و بین علائم اضطرابی و اختلال خواب با 11/3 t = وبا اطمینان 99% و بین کارکرد اجتماعی با 53/3 t =  و با اطمینان 99% و 999% و بین افسردگی با 59/2 t = و با اطمینان 95/%  و در نهایت بین سلامت عمومی با 57/2t= و با اطمینان 95% تفاوت معنادار وجود دارد.مقدمه:یکی از شاخص‌های مهم توسعه یافتگی کشورها، سطح سلامت و تندرستی افراد جامعه است. به بیان دیگر، سطح سلامت و تندرستی در کشورهای توسعه یافته مطلوب و مطابق با استانداردهای جهانی است. کارشناسان اهم راه‌های دستیابی به سلامت و تندرستی را تغذیه مناسب، رعایت اصول بهداشتی و اجرای فعالیت‌های جسمانی می‌دانند که هر یک به نوبه خود نقش بسزایی در تامین سلامت جسم و روح افراد دارند. بهداشت جسمی و روانی از مقوله‌هایی است که از دیرباز مورد توجه رهبران دینی و نخبگان علمی جوامع بوده است و در متون علمی تمدن های نخستین چون یونان، ایران، و روم فصول متعددی به اهمیت این مقوله اختصاص یافته است. (پهلوان، محمدرضا، 1383، ص 2)جرج در باتلر[1] در کتاب مقدمه تفریحات سالم و بازی در جامعه به این نکته اشاره کرده که تفریحات سالم و ورزش در گذراندن اوقات فراغت نقش سازنده‌ای در جامعه دارد. او معتقد است که واژه بازی و ورزش در اوقات فراغت کودکان و جوانان نوعی بیان حالتهای روانی یا عاطفی و عادات رفتاری آنها است. اکثر نویسندگان و صاحبنظران ورزشی را عقیده بر این است که بازی و ورزش یکی از عوامل اصلی و موثر در روند رشد کودکان، نوجوانان و جوانان است و در نزد بزرگسالان آثار فیزیولوژی و روانی دارد که به بهداشت جسمی و ذهنی آنان کمک می کند. (نمازی زاده و سلحشور، 1361، ص 12)غیر از تغذیه، ورزش باز هم تاثیر قدرتمندی بر سلامتی دارد. سالخوردگان سالم و بی‌تحرک بالای 80 سال که استقامت آموزی را شروع می‌کنند (راه رفتن، رقص اروبیک و دوچرخه‌ سواری) قابلیتهایی کسب می‌کنند که با قابلیتهای افراد بسیار جوانتر برابر است. (سید محمدی، یحیحی؛1383، ص 310)امروزه دوندگان و دوچرخه‌سواران در جاده ها و خیابان‌های شهرها و روستاها به چشم می خورند و باشگاه های بدنسازی همه جا مشاهده می‌شوند. اما در شیوه زندگی بیشتر بزرگسالان آمریکایی هنوز فعالیت بدنی، غیر منتظم است یا فقط به میزانی اندک دیده می‌شود. (میرزایی؛ الهه؛ 1384؛ ص 429)حرکت و جنبش از ویژگیهای حیات انسان دارای انگیزه و ریشه ای در سرشت او و عملی برای رشد و سلامت و نشاط آدمی است. نیازمند به حرکت، ناگزیر از حرکت است. منع انسان از حرکت نه تنها سبب توقف رشد بلکه موجب افسردگی، بروز رفتار ناهنجار و از دست دادن شور و نشاط زندگی می گردد.بدون هیچ‌گونه تردیدی جسم ورزشکار با ذهن و جان او و نیز رفتار و عملش رابطه اساسی دارد. (ملامحمد؛ محمدرضا؛ 1379؛ ص 32)در سراسر جهان بیش از 60 درصد بالغین به مقدار کافی فعالیت بدنی مفید برای سلامتی را انجام نمی‌دهند. بی‌تحرکی بیشتر در میان زنان، بالغین مسن‌تر، طبقات پایین از نظر اقتصادی- اجتماعی و افراد ناتوان شایع است. همچنین فعالیت بدنی با افزایش سن در دوران نوجوانی کاهش می‌یابد و این کاهش در طول سال های بزرگسالی ادامه پیدا می‌کند. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه کمتر از 13 درصد جوانان به مقدار کافی فعال هستند به طوری که می توانند از سلامت حال و آینده خود سود ببرند. دختران نوجوان کمتر از پسران نوجوان فعال هستند. فعالیت بدنی و برنامه‌های آموزشی تربیت بدنی در مدارس در حال کاهش هستند که این روند در سراسر جهان هشدار دهنده است. (حجت زاده علیه؛ 1383؛ ص 13)بیان مسئله:با توجه به مطالب ذکر شده و اهمیت موضوع ورزش و تاثیرات انکار ناپذیر آن بر سلامت جسمانی و روانی و به وجود آمدن سؤالات متعدد در ذهن پژوهشگر در این زمینه که عبارتند از:آیا بین ورزش و سلامت جسمانی رابط وجود دارد؟آیا بین ورزش و اختلال خواب رابطه وجود دارد؟آیا بین ورزش و کارکرد اجتماعی رابطه وجود دارد؟آیا بین ورزش و علائم اضطرابی رابطه وجود دارد؟آیا بین ورزش و افسردگی رابطه وجود دارد؟به تحقیق و پژوهش در این زمینه ها می‌پردازیم. [1]  . George D.Butler(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)تعداد صفحه : 64قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید