پایان نامه ارشد: بررسی رابطه بین عواطف منفی , فرسودگی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت آموزشی

گرایش :علوم تربیتی

عنوان : بررسی رابطه بین عواطف منفی ,  فرسودگی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه علوم تربیتی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی

موضوع:

بررسی رابطه بین عواطف منفی ,  فرسودگی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه

سال تحصیلی 1392 -1391

استاد راهنما:

دکتر محمد حسنی           و        دکتر حسن قلاوندی

اساتید داور:

داور داخلی :دکتر بهناز مهاجران

داور خارجی: دکتر علیرضا قلعه ای

تابستان 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)چکیده فارسیهدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین عواطف منفی با رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش کلیه اعضای هکارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه بوده که در سال تحصیلی 1392-1391 در خدمت دانشگاه بودند که از بین آنان 225 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش و با روش نمونه گیری تصادفی ساده متناسب انتخاب شدند. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-همبستگی با استفاده از مدل معادلات ساختاری می باشد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های عواطف مثبت ومنفیpanas و فرسودگی شغلی مسلاج و برای رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه ارگان وکونسکی استفاده شد. ضرایب پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیبعواطف مثبت ومنفی 87/0 فرسودگی شغلی 86/0 ، رفتار شهروندی سازمانی89/0به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از روش ضریب همبستگی پیرسون , رگرسیون چندگانه  همزمان و گام به گام استفاده شد. نتایج همبستگی نشان داد که رفتار شهروندی سازمانی تحت تا ثیر عواطف و فرسودگی شغلی قرار دارد. واژگان کلیدی: عواطف مثبت ومنفی , فرسودگی شغلی, رفتار شهروندی سازمانی                  فهرست فصل اول: کلیات تحقیق1-1 مقدمه ………………….....……………....……….......……………………………………………21-2 بیان مسأله…………………….……….………....…….......…………………………………….…...21-3 اهمیت و ضرورت تحقیق………………......................……….......…………….…………..……....……41-4 اهداف تحقیق…..……………………...………………………........…………….…………….……51-4-1 اهداف کلی………..……….……………………...………………......…………………….………51-4-2 اهداف جزئی…….…….……………………...……………………...........……………………….51-5 فرضیه های تحقیق……….……………..………………………………………...………….………….61-5-1 فرضیه اصلی…….…………………...……………………………………............…………….…..61-5-2 فرضیه های فرعی……………………..………………………….………………............…...…….61-6تعریف واژه ها و اصطلاحات……………………………….....………...…...…........……………..........................71ـ6ـ1 تعریف مفهومی عواطف منفی ومثبت......................................................................................................................................71ـ6ـ2 تعریف عملیاتی عواطف مثبت ومنفی....................................................................................................................................... 71ـ6ـ3 تعریف مفهومی فرسودگی شغلی................................................................................................................................................81ـ6ـ4 تعریف عملیاتی فرسودگی شغلی..............................................................................................................................................81ـ6-5 تعریف مفهومی رفتار شهروندی سازمانی.................................................................................................................................81ـ6ـ6 تعریف عملیاتی  رفتار شهروندی سازمانی..................................................................................................................................8فصل دوم پیشینه تحقیق2ـ1مقدمه............................................................................................................................................................................................................102ـ2عاطفه مثبت ومنفی...................................................................................................................................................................102ـ3 فرسودگی شغلی........................................................................................................................................................................142ـ3ـ1 علل ایجاد فرسودگی شغلی....................................................................................................................................................172ـ3ـ2نشانه های فرسودگی شغلی...................................................................................................................................................192ـ3ـ3دیدگاهای درمورد فرسودگی شغلی……....................................................................................................................................192ـ4 رفتار شهروندی سازمانی.............................................................................................................................................................222ـ4ـ1 ابعاد رفتار شهروندی....................................................................................................................................................................232ـ4ـ2عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی...........................................................................................................................272ـ4ـ3 رفتار شهروندی سازمانی و فرسودگی شغلی در سازمان.........................................................................................................292ـ4ـ4رفتار شهروندی سازمانی در بخش دولتی............................................................................................................................. 30ـ2مروری برتحقیقات پیشین..............................................................................................................................................................302ـ5ـ1پیشینه تحقیقات داخلی...........................................................................................................................................................302ـ5ـ2پیشینه تحقیقات خارجی......................................................................................................................................................44 فصل سوم روش پژوهش3ـ1مقدمه................................................................................................................................................................................................533ـ2روش تحقیق.....................................................................................................................................................................................533ـ3جامعه آماری.................................................................................................................................................................................533ـ4نمونه آماری(حجم- روش)................................................................................................................................................................543ـ5قلمرو زمانی و مکانی تحقیق.........................................................................................................................................................543ـ6روش جمع آوری اطلاعات.................................................................................................................................................................543ـ6ـ1مطالعات کتابخانه ای.................................................................................................................................................................543ـ6-2 روش میدانی:........................................................................................................................................................................543ـ7 اندازه گیری...................................................................................................................................................................................543ـ7ـ1مقیاس عواطف مثبت ومنفی پاناس..........................................................................................................................................553ـ7ـ2مقیاس فرسودگی شغلی............................................................................................................................................................553ـ7ـ3 مقیاس رفتار شهروندی سازمانی................................................................................................................................................563ـ8 خلاصه طیف مورد استفاده در پرسشنامه پژوهشی حاضر……........................................................................................................563ـ9روش تجزیه و تحلیل داده ها...............................................................................................................................................................573ـ10محدودیت های تحقیق...................................................................................................................................................................573ـ10ـ1محدویت های غیر قابل کنترل................................................................................................................................................573ـ10ـ2محدودیت های کنترل...............................................................................................................................................................573ـ11 خلاصه فصل................................................................................................................................................................................... 57 فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها4ـ1مقدمه................................................................................................................................................................................................604ـ2 توصیف آماری داده ها..................................................................................................................................................................604ـ2ـ1 یافته های توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای تحقیق..............................................................................604ـ2ـ2. سوالات پژوهشی: .................................................................................................................................................................604ـ3 تحلیل های استنباطی...............................................................................................................................................................614ـ4 . بررسی و تحلیل آزمونهای همبستگی پیرسون.............................................................................................................................634ـ4ـ1 بررسی و تحلیل فرضیه 1...........................................................................................................................................................3 64ـ4ـ2 بررسی و تحلیل فرضیه 2.........................................................................................................................................................654ـ4ـ3 بررسی و تحلیل فرضیه 3.............................................................................................................................................................664ـ4ـ4 بررسی و تحلیل  فرضیه 4..........................................................................................................................................................684ـ4ـ5 بررسی و تحلیل فرضیه 5............................................................................................................................................................714ـ5. بررسی و تحلیل آزمونهای پردازش رگرسیون.............................................................................................................................724ـ5ـ1 بررسی و تحلیل فرضیه 6.................................................................................................................................................724ـ5ـ2 بررسی و تحلیل فرضیه 7 ......................................................................................................................................................76فصل  پنجم نتیجه گیری5ـ1 مقدمه.............................................................................................................................................................................................805ـ2 نحویه شکل گیری سوالات و فرضیات....................................................................................................................................805-3 روش شناختی پژوهش................................................................................................................................................................815-4 یافته های تحقیق........................................................................................................................................................................815ـ4ـ1 سوال پژوهشی: میزان احساس عواطف مثبت و منفی، رفتار شهروندی سازمانی و فرسودگی شغلی کارمندان در نمونه پژوهشی حاضر در چه حدی است؟....................................................................................................................................................875ـ4ـ1ـ1بحث در مورد نتایج فرضیه های فرعی..................................................................................................................................825ـ4ـ1ـ2 بحث درمورد  فرضیه 1......................................................................................................................................................825ـ4ـ1ـ3 بحث درمورد فرضیه 2..........................................................................................................................................................825ـ4ـ1ـ4 بحث درمورد فرضیه 3.........................................................................................................................................................825ـ4ـ1-6 بحث درمورد فرضیه 4..........................................................................................................................................................835ـ4ـ1ـ7 بحث درمورد فرضیه 5........................................................................................................................................................835ـ4ـ1ـ8 بحث درمورد فرضیه 6 .....................................................................................................................................................835-4ـ1ـ9 بحث درمورد فرضیه 7 ..................................................................................................................................................... 855-5 بحث و نتیجه گیری: ..................................................................................................................................................................865ـ5ـ1 نتیجه گیری..............................................................................................................................................................................895-6محدودیت های تحقیق...................................................................................................................................................................895-6-1محدویت های غیر قابل کنترل...............................................................................................................................................905-6-2 محدودیت های کنترل...........................................................................................................................................................915-7 پیشنهادهای تحقیق...................................................................................................................................................................915-7-1 پیشنهاد های کار بردی بر پایه یافته های تحقیق.................................................................................................915-7-2  پیشنهاد هایی برای پژوهشهای بعدی..................................................................................................................92فهرست منابع...................................................................................................................................................................................93 فهرست جداول جدول3-8:مقیاس درجه بندی سوال های پرسشنامه فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی................................................57جدول 3-9: مقیاس درجه بندی سوال های پرسشنامنه عواطف مثبت ومنفی.................................................................................57جدول شماره 1:  میانگین و انحراف استاندارد نمرات متغیرهای مورد مطالعه..................................................................................61جدول شماره 6 همبستگی بین متغیرهای عواطف منفی با فرسودگی شغلی......................................................................................64جدول شماره 7 همبستگی بین متغیرهای عواطف منفی با رفتار شهروندی سازمانی...........................................................................66جدول شماره 8 همبستگی بین متغیرهای فرسودگی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی..................................................................68جدول شماره 6 همبستگی بین متغیرهای عواطف مثبت با فرسودگی شغلی..................................................................................70جدول شماره 7 همبستگی بین متغیرهای عواطف مثبت با رفتار شهروندی سازمانی......................................................................72جدول شماره 11- متغیرهای وارد شده و خارج شده در تحلیل رگرسیون........................................................................................74جدول شماره 12- مقادیر همبستگی و ضریب تعیین دار معادله رگرسیون.......................................................................................75جدول شماره 13- پردازش واریانس رگرسیون چندگانه....................................................................................................................76جدول شماره 14- ضرایب رگرسیون و آماره های همراه آن...............................................................................................................77جدول 11 (الف). شاخص های آماری و نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به نقش تعدیل کننده فرسودگی شغلی در رابطه بین عواطف مثبت با OCB.......................................................................................................................................................................................79جدول 11 (ب) شاخص های آماری و ضرایب مربوط به نقش تعدیل کننده فرسودگی شغلی در رابطه بین.....................................79   فهرست نمودارها  نمودار 5: هیستوگرام مربوط به متغیر عواطف مثبت...............................................................................................................................62نمودار 6: هیستوگرام مربوط به متغیر عواطف منفی.................................................................................................................................63نمودار 7: خط پراکنش مربوط به عواطف منفی با فرسودگی شغلی......................................................................................................65نمودار 7: خط پراکنش مربوط به عواطف منفی با رفتار شهروندی سازمانی...........................................................................................67نمودار 7: خط پراکنش مربوط به فرسودگی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی.....................................................................................69نمودار 7: خط پراکنش مربوط به عواطف مثبت با فرسودگی شغلی.......................................................................................................71نمودار 7: خط پراکنش مربوط به عواطف مثبت با رفتار شهروندی سازمانی...........................................................................................73     فصل اولکلیات تحقیق     1ـ1مقدمهیکی از مشکلات اصلی سازمانها در دنیای متحول و به شدت متغیر امروزی شناسایی عواملی است که می تواند در بروز رفتار شهروندی سازمانی که یکی از پدیده های نو ظهور در زمنیه رفتار سازمانی است تأثیربگذارد. در مکاتبات اولیه مدیریت افراد با رفتارهایی ارزیابی می شوند که در شرح شغل و شرایط احراز از شاغل انتظار می رفت ولی امروز رفتارهای فراتر از آنها مد نظر قرار گرفته است. این رفتارها به مفاهیم رفتارهای پیش اجتماعی، رفتارهای فرانقشی،عملکرد زمینه ای رفتار خود جوش و یا رفتار شهروندی سازمانی مد نظر قرار گرفته اند. برخلاف گذشته که از کارکنان انتظار می رفت تا در حد نقش های رسمی عمل کنند در قرارداد های روان شناختی جدید رفتار های فراتر از نقش مورد انتظار است.سازمانهای امروزی نیاز به انعطاف پذیری برای موفقیت و مواجهه با رقبا دارند . رفتار شهروندی سازمانی نوعی رفتار است که ضمن ایجاد منافعی همچون بهره وری بیشتر ، کیفیت جامعه و بهبود کیفیت زندگی کاری می تواند در جهت ایجاد این مزیت گامی مهم بر دارد .1ـ2 بیان مسئلهیکی از عمده ترین و ارزشمندترین منابعی که در اختیار سازمانها قرار دارد نیروی انسانی است که شاید آنگونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته، چرا که هنوز اهمیت و توانمندی های این منبع گرانقدر برای بسیاری از سازمانها ناشناخته باقی مانده تا آنکه بتوانند آن را بارور ساخته و نهایت بهره را از این منبع داشته باشند(زین ابادی و همکاران1388)دراینجا به مطالعه عواطف منفی  و   فرسودگی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی می پردازیم، رفتار شهروندی سازمانی رفتارهای اختیاری است که بدون هیچ انتظاری برای بهبود عملکرد سازمان انجام میگیرد.رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری منحصر به فرد ،اختیاری و فرا وظیفه ای است که در افزایش عملکرد اثر بخشی سازمان موثر است وبه طور مستقیم بوسیله سیستم پاداش سازماندهی نمی شود(استفان و همکاران ، 2008،ص12).  درایجاد رفتار شهروندی سازمانی عوامل زیادی دخیل هستند، و همچنیین عواملی نیز از رفتار شهروندی سازمانی جلو گیری میکنند در کل افرادیکه عواطف منفی  بالا و یا دچار فرسودگی شغلی هستنند تمایل زیادی به کار ندارند یا از کار خود ناراضی هستند.حالت عاطفی منفی یک  تجربه ای از هیجان های خاصی چون عصبانیت و ترس است که عموما در پاسخ به شرایط و موقعیت ها  به و جود می اید.(هاجر براتی1390)افرادی که عواطف منفی بالایی دارند معمولاً زود‌رنج، بی‌قرار، افسرده، بدبین و ناراضی هستند.افرادی که عواطف منفی بالایی دارند اغلب  نظر بد بینانه ای  نسبت به خود دارند و به اشتباه، ناامیدی‌، تهدید و کمبود دچار می‌شوند(واتسون ؛کلارک ، 1999).عواطف منفی در یک زمینه سازمانی مورد بررسی واقع شده به این منظور که ارتباط آن با میزان بازدهی مشخص شود بررسی آنها به قصد تشخیص تاثیر ویژگی‌های شخصیتی همچون عواطف منفی روی میزان بازدهی مدیران چینی انجام شد. نتایج بررسی‌ها نشان داد که اعداد بالای عواطف منفی حاوی میزان بیشتری از بازدهی بودند(جوی:فرانسسکو   . مطالعات دیگر، تاثیر ویژگی‌های شخصیتی چون عواطف منفی را بر رضایت‌های شغلی بررسی کردند. اگر چه تحقیقات سابق رابطه میان عواطف منفی، رضایت شغلی و میزان بازدهی را بررسر می‌کرد، هیچ یک قادر نبوده رابطه بین عواطف منفی و خستگی را ارزیابی کند.(مایکل و همکاران.2008).فرسودگی شغلی به عنوان موضوعی جدی برای کارکنان امور اجتماعی و همه حوزه‌های دیگر شناخته‌ شده است. فرسودگی شغلی با تاثیرات منفی سلامتی همچون نگرانی، افسردگی، اعتماد به نفس پایین، مشکلات کلسترول، سردرد‌، سلامت روانی تحلیل‌رفته و دیگر مسائل مربوط به سلامتی مرتبط است. در ارتباط با فرسودگی شغلی، پیامدهای سازمانی با پیامد‌های سلامت شخصی با هم در ارتباط‌اند. فرسودگی شغلی با میزان بازدهی، تعهد پایین کارکنان و رضایت از کار پایین در ارتباط است.فرسودگی کاری در حقیقت آن نوع از فرسودگی روانی است که با فشارهای روانی یا استرسهای مربوط به شغل و محیط کار توام گشته است. این اختلال در میان انواع مشاغل مدرسان و یاری دهنده هایی نظیر مشاوران، مددکاران اجتماعی، پزشکان، پلیس، پرستاران مشاهده شده و با محرکهای تنش زایی مانند داشتن مراجعان بیش از حد در یک زمان ،  نداشتن وقت کافی و فقدان حمایت یا قدردانی مرتبط است.(برک و همکاران:1991)رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری منحصر به فرد ،اختیاری و فرا وظیفه ای است که در افزایش عملکرد اثر بخشی سازمان موثر است وبه طور مستقیم بوسیله سیستم پاداش سازماندهی نمیشود.یکی از عوامل کلیدی و بسیار مهم در تحقق نیافتن رفتار شهروندی سازمانی در سازمانها فرسودگی شغلی افراد در محیط کار است. فرسودگی کاری در حقیقت نوعی فرسودگی روانی است که با فشارهای روانی یا استرس-های مربوط به شغل و محیط کار توام گشته است. این اختلال در میان انواع مشاغل مدد رسان و یاری دهنده نظیر مشاوران، معلمان، مددکاران اجتماعی، پزشکان، پلیس، پرستاران و مواردی از این قبیل مشاهده شده و با محرک های تنش زایی مانند داشتن مراجعان بیش از حد در یک زمان، نداشتن وقت کافی و فقدان حمایت یا قدردانی، مرتبط است. اما میزان فشارکاری و به تبع آن فشار روانی  شغلی و فرسودگی¬شغلی در افراد مختلف متفاوت است( مستبصری:1387).از آنجا که فرسودگی شغلی در کارکنان باعث کاهش بازده¬کاری، افزایش غیبت از کار، افزایش هزینه های بهداشتی و جابجایی پرسنل، تغییرات رفتاری و فیزیکی¬و کاهش کیفیت خدمات ارایه شده به مراجعان، و بدنبال آن نارضایتی از خدمات می¬شود و از همه مهم¬تر مشتریان تحت¬تاثیر قرار می¬گیرند، بنابراین شناخت و پیشگیری از فرسودگی¬شغلی درارتقاء بهداشت روانی افراد و ارتقاء سطح کیفیت خدمات ارایه شده، نقش بسزایی خواهد داشت (طوبایی وهمکاران ،1388).در سال های اخیر پدیده فرسودگی شغلی توجه بسیاری از محققان و دست اندرکاران بهره وری نیروی انسانی را به خود جلب کرده است. این نشانگان، پیامد فشار روانی مزمن شغلی است. فشار¬های روانی که ممکن است منجر به فرسودگی شغلی شوند عبارتند از: بار اضافی کمی و کیفی، تعارض و ابهام در نقش، فقدان مشارکت و فقدان حمایت اجتماعی (عزیزی مقدم ، 1386-1387). بعد از بررسی گسترده تحقیقات موجود، رفتارهای شهروندی سازمانی را با طبقه‌بندی آنها در هفت مقوله متفاوت تعریف کرد: رفتارهای کمکی، دوستانگی (جوانمردی)، تعهد سازمانی، موافقت سازمانی، انگیزه فردی، اخلاق اجتماعی و پیشرفت فردی. برای پیگیری اهداف مطاله حاضر، تعریف OCB که بر انواع خاص رفتارها تاکید دارد بیشتر بررسی می‌شود. فرض کلی بر این است که کارکنان دانشگاه رازی که با این‌گونه رفتارها سر و کار دارند به دلیل احتمال اینکه بیشتر خود را خسته می‌کنند، در معرض فرسودگی شغلی بیشتری قرار بگیرند. مخصوصاً کسانی که بیشتر از حد انتظار مسئولیت‌های شغل خاصی را به عهده می‌گیرند، در معرض فرسودگی شغلی مفرط قرار دارند. این میزان کاری که توسط افراد دارای ویژگی‌های رفتاری OCB انجام می‌گیرد، ممکن است به ایجاد ارتباط‌هایی میان OCB، NA و فرسودگی شغلی شود. (استفان و همکاران ، 2008،ص12ـ14).تعداد صفحه : 135قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید