پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مهارتهای شغلی کارکنان آموزش مرکزی شرکت ملی نفت تهران در سال تحصیلی 86-85

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : برنامه ریزی آموزشی

عنوان : بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مهارتهای شغلی کارکنان آموزش مرکزی شرکت ملی نفت تهران در سال تحصیلی 86-85

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

             

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته برنامه‌ریزی آموزشی

 

 

عنوان:

بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مهارتهای شغلی کارکنان آموزش مرکزی شرکت ملی نفت تهران در سال تحصیلی 86-85

 

 

استاد راهنما:

دکتر اسماعیل زراعی زوار کی

 

استاد مشاور:

دکتر حسن ملکی

 

استاد داور:

دکتر محمدرضا نیلی

 

سال 86

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :فهرست مطالب  عنوان                                                      صفحه
فصل اول- کلیات پژوهشمقدمهبیان مسئلهاهمیت و ضرورت پژوهشاهداف پژوهشسئوالهای پژوهشفرضیه های پژوهشتعریف اصطلاحات فصل دوم- ادبیات پژوهشمقدمهمفهوم آموزش ضمن خدمتفواید آموزش ضمن خدمتجایگاه آموزش ضمن خدمتاهداف آموزش ضمن خدمتضرورت های آموزش ضمن خدمت کارکنانمفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطاتتاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطاتنسل های رایانهتاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات در چند کشور برترآمریکااروپاژاپنکانادااسترالیاهندمالزیسنگاپوراردنتکنولوژی اطلاعات در ایرانتاریخچه رایانهتاریخچه اینترنتICDLICDL و آموزشمزایا و ویژگیهای ICDLاستانداردهای جهانی ICDLمهارت های ICDLتأثیر فناوری اطلاعات بر اداره سازمان هاکاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان هااقدامات سازمانها و مؤسسات به منظور به کارگیری فن آوری اطلاعاتتأثیر تغییرات فناوری اطلاعات در سازمان هامهارتهای کارکنانمهارت فنیمهارت در برنامه ریزیتعاریف برنامه ریزیاهمیت هدف هامهارت در ارزشیابیمهارت در زمینه سیستم های اطلاع رسانیمهارت انسانیمهارت ارتباطیمهارت در کار گروهیانگیزشمسئولیتخودآگاهی و خودپذیریمهارت ادراکیتوانمند سازیضرورت و دلایل توانمند سازیهدفهای توانمند سازیخلاقیت و نوآوریفرایند خلاقیتمهارت های خلاقیتماهیت مسأله و حل مسألهفرایند حل مسألهمهارتهای حل مسألهپیشینه تحقیق – تحقیقات داخلی- تحقیقات خارجی فصل سوم روش اجرای پژوهشمقدمهروش پژوهشجامعه آماریحجم نمونه و روش نمونه گیریروش گردآوری داده هاپایایی و روایی ابزار اندازه گیریروش اجرای پژوهششیوه تجزیه و تحلیل داده هاپپپپفصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده هایافته های توصیفییافته های استنباطی فصل پنجم بحث و نتیجه گیریمقدمهخلاصه یافته های پژوهشنتایج حاصل از پژوهشمقایسه نتایج پژوهش با پژوهش های قبلیمحدودیتهای پژوهشپیشنهادات      الف- براساس یافته های تحقیقب-  پیشنهادات برای تحقیقات آیندهفهرست منابعپیوست ها   2356778  1213141617192021252828303031313132333334373839394041414344484951575960606162626365666768686869707173747677787982  8586878787888989  91120  141142143148150150151      
  فهرست جداول  عنوان                                                      صفحه
جدول 1-2جدول 2-2جدول 3-2جدول توزیع جمعیت نمونه براساس جنسیتجدول توزیع جمعیت نمونه براساس سابقه خدمت دو گروهجدول توزیع جمعیت نمونه براساس مدرک تحصیلی دو گروهجدول میزان مهارت ارزشیابی گروه آزمایشجدول میزان ارزشیابی گروه کنترلجدول میزان مهارت برنامه ریزی گروه آزمایشجدول میزان مهارت برنامه ریزی گروه کنترلجدول میزان مهارت در سیستم های اطلاع رسانی گروه آزمایشجدول میزان مهارت در سیستم های اطلاع رسانی گروه کنترلجدول میزان مهارت فنی گروه آزمایشجدول میزان مهارت فنی گروه کنترلجدول میزان مهارت ارتباطی گروه آزمایشجدول میزان مهارت ارتباطی گروه کنترلجدول میزان مهارت کار گروهی گروه آزمایشجدول میزان مهارت کار گروهی گروه کنترلجدول میزان مهارت در ایجاد انگیزه و پذیرش مسئولیت گروه آزمایشجدول میزان مهارت در ایجاد انگیزه و پذیرش مسئولیت گروه کنترلجدول میزان مهارت در خودآگاه سازی گروه آزمایشجدول میزان مهارت در خودآگاه سازی گروه کنترلجدول میزان مهارت انسانی گروه آزمایشجدول میزان مهارت انسانی گروه کنترلجدول میزان توانمندسازی گروه آزمایشجدول میزان توانمندسازی گروه کنترلجدول میزان نوآوری و خلاقیت گروه آزمایشجدول میزان نوآوری و خلاقیت گروه کنترلجدول میزان مهارت حل مسئله گروه آزمایشجدول میزان مهارت حل مسئله گروه آزمایشجدول میزان مهارت ادراکی گروه آزمایشجدول میزان مهارت ادراکی گروه کنترلآزمون t وابسته گروه آزمایش مربوط به فرضیه اول (مهارت فنی)آزمون t مستقل مربوط به فرضیه اولآزمون t وابسته گروه آزمایش مربوط به متغیر اول (مهارت برنامه ریزی)آزمون t مستقل مربوط به متغیر فرضیه اولآزمون t وابسته گروه آزمایش مربوط به متغیر دوم (مهارت ارزشیابی)آزمون t مستقل مربوط به متغیر دومآزمون t وابسته گروه آزمایش مربوط به متغیر سوم (مهارت در سیستم های اطلاع رسانی)آزمون t مستقل مربوط به متغیر سومآزمون t وابسته گروه آزمایش مربوطه به فرضیه دوم (مهارت انسانی)آزمون t مستقل مربوط به فرضیه دومآزمون t وابسته گروه آزمایش مربوط به متغیر اول (مهارت ارتباطی)آزمون t مستقل مربوط به متغیر اولآزمون t وابسته گروه آزمایش مربوط به متغیر دوم (مهارت در کار گروهی)آزمون t مستقل مربوط به متغیر دومآزمون t وابسته گروه آزمایش مربوط به متغیر سوم (مهارت در ایجاد انگیزه)آزمون t مستقل مربوط به متغیر سومآزمون t وابسته گروه آزمایش مربوط به متغیر چهارم (مهارت در خودآگاه سازی)آزمون t مستقل مربوط به متغیر چهارمآزمون t وابسته گروه آزمایش مربوط به فرضیه سوم (مهارت ادراکی)آزمون t مستقل مربوط به فرضیه سومآزمون t وابسته گروه آزمایش مربوط به متغیر اول (مهارت توانمندسازی)آزمون t مستقل مربوط به متغیر اولآزمون t وابسته گروه آزمایش مربوط به متغیر دوم (مهارت نوآوری و خلاقیت)آزمون t مستقل مربوط به متغیر دومآزمون t وابسته گروه آزمایش مربوط به متغیر سوم (مهارت حل مسئله)آزمون t مستقل مربوطه به متغیر سوم232945919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121121122123124125125126127127128129130130131132133134134135136136137138139
 فهرست نمودارها  عنوان                                                      صفحه
نمودار شماره 1- جنسیت پاسخگویاننمودار شماره 2- سابقه خدمتنمودار شماره 3- مدرک تحصیلینمودار شماره 4- مهارت ارزشیابی گروه آزمایشنمودار شماره 5- مهارت ارزشیابی گروه کنترلنمودار شماره 6- مهارت برنامه‌ریزی گروه آزمایشنمودار شماره 7- مهارت برنامه‌ریزی گروه کنترلنمودار شماره 8- مهارت در سیستمهای اطلاع‌رسانی گروه آزمایشنمودار شماره 9- مهارت در سیستمهای اطلاع‌رسانی گروه کنترلنمودار شماره 10- مهارت فنی گروه آزمایشنمودار شماره 11- مهارت فنی گروه کنترلنمودار شماره 12- مهارت ارتباطی گروه آزمایشنمودار شماره 13- مهارت ارتباطی گروه کنترلنمودار شماره 14- مهارت در کار گروهی گروه آزمایشنمودار شماره 15- مهارت در کار گروهی گروه کنترلنمودار شماره 16- مهارت در ایجاد انگیزه و پذیرش مسئولیت گروه آزمایشنمودار شماره 17- مهارت در ایجاد انگیزه و پذیرش مسئولیت گروه کنترلنمودار شماره 18- مهارت در خوداگاه‌سازی گروه آزمایشنمودار شماره 19- مهارت در خوداگاه‌سازی گروه کنترلنمودار شماره 20- مهارت انسانی گروه آزمایشنمودار شماره 21- مهارت انسانی گروه کنترلنمودار شماره 22- مهارت توانمندسازی گروه آزمایشنمودار شماره 23- مهارت توانمندسازی گروه کنترلنمودار شماره 24- مهارت در نوآوری و خلاقیت گروه آزمایشنمودار شماره 25- مهارت در نوآوری و خلاقیت گروه کنترلنمودار شماره 26- مهارت حل مسأله گروه آزمایشنمودار شماره 27- مهارت حل مسأله گروه کنترلنمودار شماره 28- مهارت ادراکی گروه آزمایشنمودار شماره 29- مهارت ادراکی گروه کنترل 919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119 
چکیدهتحولاتی که امروزه در سایه اختراعات و ابداعات و نوآوریها به عرصه ظهور رسیده است، ساختارهای سازمانی را از اشکال ساده و سنتی به سوی انواع پیچیده و تخصصی سوق داده است. بدین ترتیب، حفظ، بقاء، پویایی و حیات سازمانها تا حدود زیادی بستگی به دانشها و مهارتهای مختلف منابع انسانی آنها دارد. لذا، سازمانها می بایست در سایه آموزش؛ مهارتها، استعدادها و قابلیتهای کارکنان را افزایش داده و با به روز درآوردن و ارتقاء اطلاعات و دانش کارکنان در بهبود کار سازمان و اثربخشی هر یک از اعضای آن، گام مؤثری بردارند.این پژوهش به بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مهارتهای شغلی کارکنان آموزش مرکزی شرکت ملی نفت تهران در سال تحصیلی 86-85 پرداخته است.فرضیه اصلی پژوهش: گذراندن دوره آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث بهبود مهارتهای شغلی کارکنان آموزش مرکزی شرکت ملی نفت می شود.فرضیه های فرعی پژوهش عبارتند از کارکنانی که دوره آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات را می گذرانند در مقایسه با کارکنانی که چنین دوره هایی را طی نمی کنند، از مهارت فنی، مهارت انسانی و مهارت ادراکی بهتری برخوردارند.جامعه آماری در این پژوهش کلیه ی کارکنان آموزش مرکزی شرکت ملی نفت تهران در سال تحصیلی 86-85 می باشد. نمونه آماری همان جامعه آماری است که 64 نفر می باشد. 32 نفر گروه آزمایشی و 32 نفر گروه کنترل. این پژوهش جزء طرح های شبه آزمایشی است. ابزار اندازه گیری در این پژوهش دو پرسشنامه محقق ساخته است که در دو مرحله (پیش آزمون، پس آزمون) اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای آمار توصیفی (جدول توزیع فراوانی و نمودار) استفاده شده و در بخش استنباطی نیز از آزمون t مستقل و وابسته بکار برده شده است.در رابطه با فرضیه های پژوهش نتایجی به شرح ذیل به دست آمد:در مورد فرضیه اول مهارت فنی و سه متغیر آن نشان داده شد که کارکنان پس از گذراندن دوره آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات از مهارت فنی، مهارت برنامه ریزی و مهارت ارزشیابی و مهارت در سیستم های اطلاع رسانی بهتری نسبت به قبل برخوردارند.در مورد فرضیه دوم مهارت انسانی و 4 متغیر آن کارکنان پس از گذراندن دوره آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات، از مهارت در خود آگاه سازی و مهارت در ایجاد انگیزه و پذیرش مسئولیت بهتری نسبت به قبل برخوردارند. ولی در زمینه مهارت ارتباطی و مهارت در کار گروهی تفاوتی بین دو گروه مشاهده نشده است.در مورد فرضیه سوم مهارت ادراکی و سه متغیر آن، کارکنان پس از گذراندن دوره آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه توانمند سازی، نوآوری و خلاقیت تفاوت معناداری نسبت به قبل داشتند، اما در زمینه مهارت حل مسئله در هر دو گروه تفاوتی مشاهده نشده است.مقدمهامروزه، فن آوری اطلاعات، به منزله ی یکی از تکنولوژیهای نوین بشری، نه تنها خود دستخوش تغییرات ژرفی شده است. بلکه به سرعت در حال تأثیرگذاری بر روی الگوهای زندگی، روش تحقیق، آموزش، مدیریت، حمل و نقل، مسائل امنیتی و دیگر زمینه های زندگی انسان نیز شده است. با توجه به این آهنگ شتاب زده رشد علوم، فنون و تکنولوژی سازمانها لازم دانستند، که برای آموزش کارکنان خود هزینه کنند، زیرا آموزش ابزار سودمندی است که با استفاده از آن می توان مهارتها، نگرشها و توانائی ها و دانش کارکنان را بالا برد. به عبارت دیگر آموزش وسیله ای برای ایجاد تغییر در فرد و سازمان می باشد و نیروی انسانی نیز عاملی راهبردی ، سنگ زیر بنا و نیروی محرک بر سازمان است و مهمترین عامل در پیشبرد اهداف توسعه و رسیدن به نقاط بهینه در سازمان و اجتماع است.هدف اولیه آموزش در سازمانها ایجاد روابط سالم بین کارکنان و وظایف آنها و همینطور بین سطوح مختلف وظایف می باشد. چنین ارتباطی در حالت خود وقتی ایجاد می شود که مهارتهای شغلی کارکنان از جمله مهارتهای فنی، انسانی و ادراکی، بهبود یابد. از این رو پژوهش حاضر سعی دارد تا ضمن بررسی آموزشهای ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر آنها را در مهارتهای شغلی کارکنان (مهارت فنی، انسانی و ادراکی) مورد مطالعه قرار دهد.   بیان مسئلهبسیاری از اقتصاد دانان و آینده نگرها بر این عقیده اند که در سالهای اخیر انقلابی شبیه به انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته که جهان را وارد عرصه اطلاعات ساخته و بسیاری از جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است. یکی از ابعاد این تحول، تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بین افراد، شرکت ها و دولت ها بوجود آمده است. مبادله بین افراد با یکدیگر، شرکت ها با یکدیگر و افراد با شرکت ها و دولت ها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتاً مبتنی بر مبادله اطلاعات بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است خارج شده و به سوی سیستم های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در حرکت است. به دلیل سرعت، کارایی، کاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصت های زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گسترده است تا آنجا که گفته می شود عقب افتادن از این سیر تحول نتیجه ای جز منزوی شدن از عرصه جهانی شدن نخواهد داشت (علوی، 1383).با روند روز افزون توسعه فناوری اطلاعات در کشور، در سطح ملی و سازمانی که به افزایش سرمایه گذاری در توسعه زیر ساخت ها و کاربردهای فناوری اطلاعات در هر دو سطح منجر شده است، تمایل فزاینده ای برای تعریف و اجرای پروژه های برنامه ریزی فناوری اطلاعات در سازمانها و مؤسسات دولتی و خصوصی کشور پدید آمده است. اینگونه پژوهشها که طیف نسبتاً وسیعی از برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی تا تهیه طرحهای جامع و تدوین معماری سازمانی فناوری اطلاعات را در بر می گیرند، سابقه طولانی در کشور ما ندارند و در مقایسه با پروژه های متعارف نرم افزار یا ایجاد زیر ساخت، نسبتاً جدیدتر به شمار می روند، به همین نسبت نیز مشکلات بیشتری در تعریف، واگذاری، اجرا، پذیرش نتایج این پروژه ها در سازمان های مختلف مشاهده می شود (کرمی، 1383).فناوری اطلاعات عبارت است از فناوری دریافت، انتقال، ارزیابی، پردازش، نگهداری و نمایش اطلاعات. از نظر یونسکو فناوری اطلاعات عبارت است از روش های علمی، فنی، مهندسی و تکنیک های مدیریت و پردازش و کاربرد اطلاعات در زمینه های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی (زارعی زوارکی، 1380).امروزه در عصر سرعت و عدد، سازمانهایی که در راستای رسیدن به اهداف خود، برنامه هایی جامع و راهبردهایی دقیق تدوین نموده اند نسبت به اصول اطلاعات کامپیوتر آگاهی بیشتری پیدا کرده اند و آگاهی و روز آمد شدن نیروهای خود را به عنوان ابزاری اساسی برای تحقق توسعه های پایدار قلمداد کرده و در این مسیر از هیچ هزینه ای دریغ نمی کنند.با علم به این که، در جهان کنونی دیگر فرصتی برای استفاده از روش های سنتی وجود ندارد استفاده از فن آوری های پیشرفته الکترونیک ناگزیر به نظر می رسد (علوی، 1383). کامپیوتر ابزاری است که در خدمت مهارت های فردی و حرفه ای قرار می گیرد به عنوان مثال اگر کسی نحوه نوشتن یک نامه اداری را نداند داشتن بهترین ابزار تنها ظاهر کار را بهبود می بخشد و کمکی به محتوای متن ارسالی نمی کند. بنابراین لازم است که از برخوردار بودن فرد متقاضی از مهارت های فردی و حرفه ای اطمینان حاصل کرده و یا در صورت نیاز این مهارت ها همراه با آموزش کامپیوتر فرا گرفته شوند. مثال روشن در این زمینه آموزش صفحه گسترده ها به مدیران است نرم افزارهای صفحه گسترده ابزار بسیار مناسبی برای مدیران از شرکت های کوچک گرفته تا سازمان های بزرگ و بین المللی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات است. اما معمولاً مدیران در کشور ما آشنایی کافی با نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات ندارند و نمی توانند آمار و اطلاعات و جداول در اختیار گرفته را به شکل مناسبی جمع بندی کرده با استفاده از آنها، تصمیمات عادی، مهم یا استراتژیک را اتخاذ کنند (توکلی 1383). بنابراین مهارتهای هفت گانه کامپیوتر سازمانها را مطمئن می سازد که اگر آنان کارمندانی را به کار گیرند که دارای گواهینامه ICDL باشند سازمانها را به سطح استاندارد از لحاظ مهارتهای لازم در زمینه کامپیوتر می رساند.این امر همچنین به سازمان ها اطمینان می دهد که کارکنان در زمینه کامپیوتر و IT از فهم مشترکی برخوردار شوند لذا انتقال مفاهیم مورد نظر مدیریت و برنامه ریزان سازمان بسیار آسان تر شده و دستیابی به بهره وری مطلوب را تسهیل می نمایند. به همین دلیل اداره آموزش و مدیریت با صدور بخش نامه هایی بر لزوم این آموزشها تأکید کرده و امکانات لازم را برای گسترش آموزش این رشته فراهم آورده است. پس باید از این دوره های آموزشی که در سازمانها اجرا می شود و تأثیری که در مهارتهای شغلی افراد می گذارد آگاه بود (ملکی مغیث، 1384).(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)تعداد صفحه : 172قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید