پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :مالی

عنوان : بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی    گرایش مالی

عنوان:

بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران

استاد راهنما:

جناب آقای مهندس غلام رضا شجاع طلب

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبعنوان                                                                                                       شماره صفحهچکیده................................................ 1فصل اول: کلیات تحقیق1-1 مقدمه 31-2. بیان مساله 31-3. اهمیت وضرورت تحقیق 41-4. اهداف تحقیق 51-5. سوالات تحقیق 51-6. مدل تحقیق 61-6-1. مدل مفهومی تحقیق 61-6-2. مدل تبعی (ریاضی) تحقیق 61-7. روش کار 71-8. حدود وقلمرو تحقیق 71-9. ساماندهی پایان‌نامه 81-10. تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل  و وابسته  تحقیق: 8فصل دوم؛ مبانی نظری تحقیق2-1. مقدمه 112-2. ادبیات تحقیق 112-2-1. سود و نظریات مربوط به آن 112-2-1-1. تعریف سود 112-2-1-1-1. تعریف سود از نظر اقتصاددانان 122-2-1-1-2. سود از نظر اسلام 142-2-1-1-3. سود از نظر حسابداری 142-2-1-2. مفهوم سود 152-2-1-3. تفاوت سود اقتصادی و سود حسابداری 162-2-2. سودآوری، معیارهای اندازه‌گیری و عوامل موثر بر آن 172-2-2-1. تعریف سودآوری 172-2-2-2. معیارهای اندازه‌گیری سودآوری 182-2-2-2-1. بازده دارایی‌ها(ROA) 182-2-2-2-2. نسبت بازدهی سرمایه (حقوق صاحبان سهام ، ROE) 192-2-2-2-3. حاشیه سود(NIM) 192-2-3. عوامل موثر بر سودآوری بانک‌ها 202-2-3-1. عوامل درونی (عوامل خاص بانکی) 202-2-3-1-1. اندازه بانک 202-2-3-1-2. سرمایه بانک 212-2-3-1-3. حجم سپرده‌های بانکی 222-2-3-1-4. نقدینگی 232-2-3-2. عوامل بیرونی(متغیرهای کلان اقتصادی) 232-2-3-2-1. تورم 242-2-3-2-2. رشد اقتصادی 252-2-3-2-3. بی ثباتی نرخ ارز 262-2-3-2-4. نرخ بهره 272-2-3-2-5. ساختار مالکیت بانک 302-3. مطالعات تجربی 302-3-1. مطالعات خارجی 302-3-1-1. دیویدنکو(2010) 302-3-1-2. صوفیان(2011) 312-3-1-3. خیزر(2011) 312-3-1-4. آچنا و همکاران(2012) 322-3-1-5. ندیم و کانوال (2013) 322-3-1-6. آلمازاری (2014) 332-3-2. مطالعات داخلی 332-3-2-1. رستگار ابرقویی و همکاران(1392) 332-3-2-2. قلی‌پور(1392) 342-3-2-3. دارابی و مولایی(1390) 342-3-2-4. صبائی(1390) 352-3-2-5. نورانی، امیری و محمدیان(1391) 35فصل سوم: روش تحقیق3-1. مقدمه 403-2. روش تحقیق 403-3. جامعه آماری 403-4. مدل تحقیق 413-5. معرفی متغیرهای موجود در الگوی تحقیق 423-5-1. شاخص سودآوری 423-5-2. نرخ تورم 423-5-3. فعالیت اقتصادی 423-5-4. نرخ بهره 433-5-5. بی ثباتی نرخ ارز 433-5-5-1 روش‌های اندازه گیری بی ثباتی 433-5-5-2 رویکردی بر مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیون عمومی(GARCH) 443-5-5-3 برآورد بی ثباتی نرخ ارز 453-5-6 حجم سپرده‌ها 483-5-7 اندازه بانک 483-5-8 نقدینگی 483-5-9 کفایت سرمایه 483-6. فرضیه‌های تحقیق 493-7. روش‌های جمع‌آوری اطلاعات 503-8. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 503-9. روش شناسی داده‌های تابلویی 503-9-1. مزایای استفاده از داده‌های تابلویی 513-9-2. تخمین مدل‌های رگرسیون با داده های تابلویی 513-9-3. آزمون‌های انتخاب روش برآورد در داده‌های تابلویی 543-9-4. آزمون پایایی در داده‌های تابلویی 55فصل چهارم: برآورد مدل و نتایج4-1. مقدمه 574-2. تصریح مدل 574-3. برآورد مدل 584-3-1. آزمون F و انتخاب روش اثرات مشترک و اثرات ثابت 584-3-2. انتخاب روش اثرات تصادفی و اثرات ثابت 594-3-3. نتایج برآورد مدل برای بانک‌های ایران 604-3-3-1. بانک‌های خصوصی 604-3-3-1-1. نتایج برآورد مدل (4-1) 60‏4-3-3-1-2.‏ آزمون فرضیه‌ها برای بانک‌های خصوصی 624-3-3-2. بانک‌های دولتی 674-3-3-2-1. نتایج برآورد مدل (4-2) 674-3-3-2-2. آزمون فرضیه‌ها برای بانک‌های دولتی 68فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات5-1. مقدمه 755-2. خلاصه فصول 755-3. نتایج 755-4. پیشنهادات 775-4-1. پیشنهادات کاربردی 775-4-2. محدودیتهای تحقیق 785-4-3. پیشنهادات برای تحقیقات آتی 78منابع و مأخذ 80پیوست 84  فهرست جداولعنوان                                                                                                       شماره صفحهجدول (2-1) مطالعات تجربی تحقیق 36جدول (3-1). بررسی پایایی لگاریتم نرخ ارز با استفاده از آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته 45جدول (3-2). نتایج برآورد مدل برای رفتار لگاریتم نرخ ارز 46جدول (3-3). نتایج آزمون خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس جملات اختلال مدل ARIMA(1,1,0) 46جدول(3-4): متغیرهای و نماد مورد استفاده در مدل (3-2) 49جدول (4-1). آماره آزمون F برای مدل‌های‌ (4-1) و (4-2) 58جدول (4-2). آماره کای- دو آزمون هاسمن (4-1) 59جدول (4-3). برآورد مدل (4-1) به روش اثرات ثابت برای بانک‌های خصوصی 61جدول(4-4). آزمون فرضیه اول براساس آزمون t برای بانک‌های خصوصی 62جدول(4-5). آزمون فرضیه دوم براساس آزمون t برای بانک‌های خصوصی 63جدول (4-6). آزمون فرضیه سوم براساس آزمون t برای بانک‌های خصوصی 63جدول(4-7). آزمون فرضیه چهارم براساس آزمون t برای بانک‌های خصوصی 64جدول(4-8). آزمون فرضیه پنجم براساس آزمون t برای بانک‌های خصوصی 65جدول(4-9). آزمون فرضیه ششم براساس آزمون t برای بانک‌های خصوصی 65جدول(4-10). آزمون فرضیه هفتم براساس آزمون t برای بانک‌های خصوصی 66جدول(4-11). آزمون فرضیه هشتم براساس آزمون t برای بانک‌های خصوصی 66جدول (4-12). برآورد مدل (4-2) به روش اثرات ثابت برای بانک‌های دولتی 67جدول(4-13). آزمون فرضیه اول براساس آزمون t برای بانک‌های دولتی 68جدول(4-14). آزمون فرضیه دوم براساس آزمون t برای بانک‌های دولتی 69جدول(4-15). آزمون فرضیه سوم براساس آزمون t برای بانک‌های دولتی 69جدول(4-16). آزمون فرضیه چهارم براساس آزمون t برای بانک‌های دولتی 70جدول(4-17). آزمون فرضیه پنجم براساس آزمون t برای بانک‌های دولتی 71جدول(4-18). آزمون فرضیه ششم براساس آزمون t برای بانک های دولتی 71جدول(4-19). آزمون فرضیه هفتم براساس آزمون t برای بانک‌های دولتی 72جدول(4-20). آزمون فرضیه هشتم براساس آزمون t برای بانک‌های دولتی 73جدول (5-1). مقایسه نتایج بانک‌های دولتی و خصوصی 77فهرست نمودارهاعنوان                                                                                                       شماره صفحهنمودار (3-1). سری زمانی بی ثباتی نرخ ارز 47

چکیده

در این پایان‌نامه به بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌ها در ایران به تفکیک بانک خصوصی (12 بانک) و دولتی (5 بانک) طی سال‌های1385-1392 پرداخته شده است. براساس آزمون‌های انجام شده، در برآورد مدل بانک‌های خصوصی از روش داده‌های تابلویی و برای بانک‌های دولتی از روش اثرات مشترک استفاده شده است. نتایج برآورد مدل برای بانک‌های خصوصی و دولتی نشان می‌دهد که از حجم سپرده، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و بی ثباتی نرخ ارز در هر دو گروه از بانک‌ها تاثیری معنی‌دار بر سودآوری بانک‌ها دارد. در مقابل در هر دو گروه از بانک‌ها نرخ بهره هیچ تاثیری بر سودآوری ندارد. نتایج بررسی سایر عوامل موثر بر سودآوری بانک‌ها نیز نشان می‌دهد که اندازه بانک تاثیر معنی‌دار و مثبت بر سودآوری بانک‌های دولتی دارد ولی این متغیر تاثیر معنی‌داری بر سودآوری بانک‌های خصوصی ندارد. کفایت سرمایه تاثیری معنی‌دار و مثبت بر سودآوری بانک‌های خصوصی دارد ولی این متغیر تاثیر معنی‌داری بر سودآوری بانک‌های دولتی ندارد. حجم نقدینگی تاثیری معنی‌دار و منفی بر سودآوری بانک‌های خصوصی دارد ولی این متغیر تاثیر معنی‌داری بر سودآوری بانک‌های دولتی ندارد.
 
   فصل اولکلیات تحقیق
 
  

1-1 مقدمه

امروزه بانک‌ها در هر جامعه‌ای نقش کلیدی ایفا می‌کنند. این واسطه‌گرها در تخصیص بهینه منابع، که از عوامل اصلی توسعه اقتصادی به شمار می‌رود، سهیم هستند. لذا بررسی تفضیلی عوامل سودآوری در کوتاه‌مدت که باعث توانایی بقا بانک‌ها در بلندمدت خواهد شد، از بهترین زمینه‌های نوآوری مالی به شمار می‌رود. در این پژوهش اطلاعات مربوط به عوامل موثر بر سودآوری، جمع‌آوری و میزان تاثیر آنها در قالب مدل‌های اقتصادی اندازه‌گیری می‌شود. درفصل نخست، کلیاتی در مورد تحقیق ارائه می‌شود؛ برای این منظور، ابتدا به بیان مسئله تحقیق می‌پردازیم. در ادامه، نیز اهمیت تحقیق، سوالات و فرضیه‌های تحقیق بیان می‌شوند. 

1-2. بیان مساله

موسسات مالی در ساختار اقتصادی جوامع از اهمیت بالایی برخوردار هستند. این موسسات به عنوان قلب تپنده اقتصاد در دو بازار بزرگ سرمایه و پول، با ایجاد جریان پول و نقدینگی، زمینه‌های جذب و تجهیز منابع مورد نیاز برای فعالیت‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری را فراهم می‌نمایند و از این حیث، از مهمترین پل ارتباطی میان عرضه و تقاضای منابع پولی به شمار می‌روند(Naceur,2003,16). در میان فعالان بازار پول، بانک‌ها از جمله قدیمی‌ترین، فعال‌ترین و گسترده‌ترین واسطه‌های مالی هستند که با عرضه بهینه خدمات و تسهیلات از یک سو و ساماندهی و هدایت دریافت و پرداخت‌ها از سوی دیگر، مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصادی کشور می‌شوند(باقری,4:1385).طی سال‌های اخیر نیازهای متفاوت جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت و همچنین مداخلات دولت‌ها در بازار پول برای تحقق اهداف مختلف از جمله اهداف توسعه‌ای باعث شد تا بانک‌ها در طول زمان دچار تحول شده و در چارچوب‌های مختلفی ساماندهی گردند که از جمله این تقسیم‌بندی‌ها می‌توان به بانک‌های توسعه‌ای، تجاری، تخصصی اشاره نمود که هر کدام از آنها بنا بر اقتضائات جوامع مختلف به صورت دولتی و خصوصی ایجاد و توسعه یافته‌اند. بانکداری در ایران نیز به همین منوال شکل گرفته و بنا بر شرایط اقتصادی و سیاسی و به صورت کلی متناسب با دیدگاه‌های توسعه‌ای سیاستگزاران و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور توسعه یافته است (نورانی و محمدیان،12:1391).با توجه به اهمیت نقش بانک‌ها در اقتصاد، آنچه در این میان اهمیت دارد آن است که بانک‌ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی با انجام عملیات بانکی به دنبال کسب حداکثر سود هستند. از این رو کوشش مدیران بانک‌ها آن است که عوامل موثر بر سودآوری بانک‌ها را جهت تامین حداکثر منافع ممکن شناسایی نمایند؛ زیرا محیطی که بانک‌ها امروزه در آن فعالیت می‌کنند محیطی در حال رشد و بسیار رقابتی می‌باشد و بانک‌ها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین‌المللی و بسط فعالیت‌های خود از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید هستند. از سوی دیگر به علت اینکه منابع و مصارف بانک به عنوان اجزای تاثیرگذار بر صورت‌های مالی سود و زیان تحت نفوذ عوامل اقتصادی مختلفی قرار دارد، توجه به این عوامل بسیار مهم است (al-motairi and al-omar,2008:24‎). بنابراین در این خصوص سوالی که مطرح است آن است که عوامل موثر بر سودآوری بانک‌ها در ایران کدامند؟ و هر یک چه تاثیری بر سودآوری بانک‌ها در ایران دارند؟تعداد صفحه : 110قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید