پایان نامه ارشد : بررسی رابطه ادراک معلمان ابتدائی ازغنی سازی شغلی باانگیزش شغلی آنان(مطالعه موردی:مدارس ابتدائی شهرستان شهریار)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم تربیتی

عنوان :  بررسی رابطه ادراک معلمان ابتدائی ازغنی سازی شغلی باانگیزش شغلی آنان(مطالعه موردی:مدارس ابتدائی شهرستان شهریار)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدعلوم تحقیقات زنجان

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی(M.A)

 

عنوان :

بررسی رابطه ادراک معلمان ابتدائی ازغنی سازی شغلی باانگیزش شغلی آنان(مطالعه موردی:مدارس ابتدائی شهرستان شهریار)

 

استاد راهنما :

جناب آقای دکترمحمدرضاکرمی پور

 

استاد مشاور :

جناب آقای دکتررسول داودی

 

سال تحصیلی 91-1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبعنوان                                                                                             صفحهچکیده................................................................................................................................................1فصل اول:کلیات پژوهش مقدمه..................................................................................................................................................4بیان مسئله...........................................................................................................................................4اهمیت وضرورت پژوهش..................................................................................................................6اهداف پژوهش....................................................................................................................................7سوالات پژوهش..................................................................................................................................8تعریف مفاهیم واصطلاحات پژوهش................................................................................................................................................8فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیقمقدمه.................................................................................................................................................12مبانی نظری پژوهشادبیات وپیشینه تحقیق........................................................................................................................12غنی سازی شغل................................................................................................................................14ابعادغنی سازی شغل.........................................................................................................................15چگونه غنی سازی شغل موثراست؟..................................................................................................15آیااجرای طرح غنی سازی شغل درسطح موثراست یانه؟..................................................................16رضایت شغلی...................................................................................................................................17توانمندسازی.....................................................................................................................................20انگیزش یاانگیزه وبرانگیزنده ها........................................................................................................23نظریه های انگیزش...........................................................................................................................25نظریه انگیزش وبهداشت روانی........................................................................................................26بررسی عوامل موثربرانگیزش ورضایت شغلی کارکنان درسازمانها...................................................28تئوریهای انگیزشی............................................................................................................................30عوامل راضی کننده یاانگیزشی..........................................................................................................30عوامل بهداشتی یاعدم رضایت.........................................................................................................31.........................................................................................................................................31Yوxنظریهرفع احساس نابرابری.......................................................................................................................32تئوری انتظار.....................................................................................................................................32تئوری تقویت رفتار..........................................................................................................................33طرحهای انگیزش سازمانی...............................................................................................................33تعریف رضایت شغلی ازنظرانگیزش................................................................................................34عوامل موثرومرتبط بارضایت شغلی..................................................................................................35پیشینه های پژوهشالف)پیشینه داخلی............................................................................................................................38ب)پیشینه خارجی.............................................................................................................................39فصل سوم:فرایندپژوهشمقدمه................................................................................................................................................42روش پژوهش...................................................................................................................................42جامعه آماری.....................................................................................................................................42نمونه هاوروش نمونه گیری..............................................................................................................43ابزاروروش جمع آوری اطلاعات ....................................................................................................43چگونگی تعیین روایی وپایایی ابزارپژوهش......................................................................................44روش تجزیه وتحلیل داده ها.............................................................................................................44فصل چهارم:تجزیه وتحلیل آماریمقدمه................................................................................................................................................46توصیف داده ها.................................................................................................................................46تحلیل استنباطی نتایج بدست آمده درچارچوب سوالهای تحقیق......................................................51فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهاداتمقدمه................................................................................................................................................66نتایج حاصل ازآزمون سوالات..........................................................................................................66نتیجه کلی تحقیق..............................................................................................................................70پیشنهادهای پژوهش.........................................................................................................................70پیشنهادات جهت تحقیقات آتی........................................................................................................70موانع ومحدودیتهای تحقیق..............................................................................................................71فهرست منابع....................................................................................................................................فهرست جداول                                                                                               صفحهجدول 3-3توزیع جامعه آماری پژوهش...........................................................................................42جدول 3-4توزیع حجم نمونه آماری پژوهش..................................................................................43جدول 4-1توزیع فراوانی ودرصدنمونه آماری به تفکیک جنسیت...................................................46جدول 4-2توزیع فراوانی ودرصدفراوانی نمونه آماری موردنظربه تفکیک سن................................47جدول 4-3توزیع فراوانی ودرصدفراوانی نمونه آماری به تفکیک سابقه خدمت..............................48جدول 4-4میانگین وانحراف معیارمولفه های انگیزش شغلی...........................................................49جدول4-5توزیع فراوانی ودرصدمعلمان به تفکیک سطوح انگیزش شغلی.......................................50جدول 4-6میانگین وانحراف معیارمولفه های غنی سازی شغلی......................................................51جدول 4-7: میانگین و انحراف معیار غنی سازی شغلی......................................................................52جدول4–8: نتایج آزمونt – testشاخص غنی سازی شغلی............................................................52جدول 4-9: میانگین و انحراف معیار انگیزه شغلی..............................................................................53جدول4–10 : نتایج آزمونt – testشاخص انگیزه شغلی…….........................................................53جدول 4-11 ضریب همبستگی بین نحوه  ادراک معلمان ابتدایی شهرستان شهریار و  غنی سازی شغلی....................................................................................................................................................54جدول 4-12مقایسه رتبه میانگین ادراک معلمان زن و مرد از غنی سازی شغلی..................................55جدول4-13 : نتایج آزمون یو من ویتنی...............................................................................................55جدول4-14 شاخصهای آماری نمره غنی سازی شغلی افرادبه تفکیک سابقه خدمت..........................56جدول4-15 آزمون  تحلیل واریانس یکراهه نمره غنی سازی شغلی افرادبه تفکیک سابقه خدمت..................................................................................................................................................56جدول4-16 شاخصهای آماری نمره غنی سازی شغلی افرادبه تفکیک سن.........................................57جدول4-17 آزمون  تحلیل واریانس یکراهه نمره غنی سازی شغلی افرادبه تفکیک سن....................57جدول 4-18آزمون تعقیبی توکی  برای تفاوت  میانگین نمره غنی سازی شغلی براساس سن............58جدول 4-19مقایسه رتبه میانگین انگیزه شغلی معلمانزن و مرد........................................................59جدول4-20- آزمون یو من ویتنی........................................................................................................59جدول 4-21 شاخصهای آماری نمره انگیزش افرادبه تفکیک سابقه خدمت........................................60جدول4-22آزمون  تحلیل واریانس یکراهه نمره انگیزش افرادبه تفکیک سابقه خدمت......................60جدول 4-23آزمون تعقیبی توکی  برای تفاوت  میانگین نمره انگیزش براساس سابقه خدمت............61جدول4-24شاخصهای آماری نمره انگیزش افرادبه تفکیک سن.........................................................62جدول4-25آزمون  تحلیل واریانس یکراهه نمره انگیزش افرادبه تفکیک سن.....................................62جدول 4-26آزمون تعقیبی توکی  برای تفاوت  میانگین نمره انگیزش در بین گروهها ی سنی...........63 فهرست نمودارهانمودار2-4ویژگیهای شغل غنی شده ازدیدگاه هرزبرگ.......................................................................15نمودار2-5-روندنحوه تضعیف روحیه عملکردتوسط مشاغل غنی نشده.............................................16نمودار2-7-رابطه بین ابعادشغلی باحالات روانی وپیامدهای شخصی وکاری......................................18نمودار2-8-مدل مفهومی غنی سازی شغلی ورضایت شغلی..............................................................20نمودار2-9وضعیت برانگیزاننده...........................................................................................................25شکل2-10چگونگی  شکل گیری  رفتار..............................................................................................26نمودار2-11-سلسله مراتب نیازهای انسانی.........................................................................................27نمودار4-1توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک جنسیت...................................................................46نمودار4-2توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک سن..........................................................................47نمودار4-3توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک سابقه خدمت...........................................................48نمودار4-4توزیع درصدی معلمان به تفکیک سطوح انگیزش شغلی....................................................50چکیده پژوهشپژوهش حاضر تحت عنوان«بررسی رابطه ادراک معلمان ابتدائی از غنی سازی شغلی با انگیزش شغلی آنان»(مطالعه موردی:مدارس ابتدائی شهرستان شهریار) انجام  شده است.هدف  اصلی  پژوهش آن است که ببینیم درک معلمان از غنی سازی شغلی چیست و آیا رابطه ای بین غنی سازی شغلی با انگیزش شغلی آنان وجود دارد.جامعه آماری  این پژوهش شامل کلیه معلمان  شاغل در مدارس ابتدائی شهرستان شهریار است  که تعداد آنها1275 نفر است که تعداد زنان  935 نفر و تعداد مردان340 نفر می باشد.در این پژوهش  با توجه به این که جامعه  مورد  نظر  مشخص و  محدود می باشد ، برآورد  حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  انجام  گرفته  است . حجم  نمونه حاضر302  نفر در نظر گرفته شده است. و  برحسب  تناسب  79  نفر مرد و223  نفر زن  انتخاب شده اند.ابزار گردآوری  اطلاعات  دو پرسشنامه استاندارد شده می باشد. یکی  پرسشنامه  غنی سازی  شغلی پورابراهیمی و دیگری  پرسشنامه  انگیزش شغلی هرزبرگ  می باشد. روایی  پرسشنامه ها بوسیله صاحب نظران در زمینه ی مورد پژوهش  بخصوص اساتید راهنما و مشاور مورد تایید قرار گرفت. همچنین  جهت  بررسی  پایایی  پرسشنامه  از روش ضریب  آلفا(موسوم  به آلفای کرونباخ) استفاده شده است، بدین منظور تعداد30 پرسشنامه بطور تصادفی  بین  نمونه ها توزیع شد که اعتبار بدست آمده پرسشنامه غنی سازی  شغلی  برابر 81/0و پرسشنامه انگیزش  شغلی  89/0 تعیین گردید. در این پژوهش  برای  تجزیه  و تحلیل یافته ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده  شده  و نتایج زیر بدست  آمده است:1- ادراک  معلمان  ابتدائی شهرستان  شهریار از غنی سازی  شغلی  بالاتر از حد انتظار می باشد.2- انگیزه شغلی معلمان  ابتدائی  شهرستان  شهریار بالاتر از حد انتظار می باشد.3- بین ادراک  از غنی سازی و انگیزه شغلی  معلمان  ابتدائی  شهرستان  شهریار رابطه مثبت وجود دارد.4- از نظر متغیرهای  جمعیت  شناختی ادراک  معلمان  ابتدائی  شهرستان  شهریار از غنی سازی  شغلی  متفاوت  می باشد.5- از نظر متغیرهای جمعیت  شناختی انگیزه شغلی معلمان  ابتدائی  شهرستان  شهریار  متفاوت     می باشد.سپس در  قسمت  بعدی  فصل  پنجم  محدودیت ها و مشکلات  پژوهش و  سپس  پیشنهاد های مرتبط  با یافته های  پژوهش  ارائه  شده  است  .کلمات کلیدی : غنی سازی  شغلی ، انگیزه شغلی ، معلمان مقطع ابتدائی1  مقدمهطراحی شغل مبحثی است از مباحث متنوع و کاربردی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی که سعی دارد مناسبترین جایگاه را برای شغل و مشاغل مربوط مهیا نموده و در عرصه  سازمان انگیزش کافی را در مشاغل ایجاد، و در عمل آن را اشاعه دهد. در سیر تحولات علم مدیریت یکی از موضوعات  حائز اهمیت نحوه کاربرد طرحهای شغلی بوده که هدف آن از یک سو افزایش سطح انگیزش درونی افراد،رضایت شغلی و بهبود عملکرد کارکنان بوده و از سوی دیگر کاهش هزینه های پرسنلی ،غیبت ها، بی نظمی ها و نیز نقل و انتقال نا به جا می باشد.یکی ازمشکلات ومعضلات موجوددرنظامهای اداری کشورهای جهان سوم و در برخی موارد سایر کشورهای جهان ، عدم توجه کافی  به این مسئله بوده است که شاغل بایستی در شغلی قرار گرفته و انجام وظیفه نماید که متناسب باشرایط و ویژگیهای اوست و در صورت رعایت این مسئله ، شغل نیز بایستی چنان طراحی گردد که انگیزه و رضایت کافی را در شغل ایجاد نماید.اصطلاح طراحی شغل در ارتباط نزدیک با دو واژه طراحی مجدد مشاغل و کیفیت زندگی کاری است و هر دو آنها در کنار یکدیگر به ارائه مطلوبتر طرح شغلی یاری می رسانند. طراحی مجدد مشاغل معطوف به مسئله تغییر و بهسازی است و عمدتاّ در پی آن است که شغل را جالب تر، جذاب تر، متنوع تر و بالاخره تلاش برانگیزتر نماید. در میان انواع طرحهای شغلی غنی سازی از جایگاه ویژه ای برخوردار است . 1- 2  بیان مسألهیکی ازوظایف مهم مدیران درسازمان‌‌ها، شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان و فراهم نمودن زمینه‌های رشد و شکوفایی آنان است که زمینه ارتقای بهره‌وری را فراهم می‌کند. امروزه نمی‌توان بدون توجه به میزان بهره‌وری در تولید و بدون آگاهی از عوامل موثر برافزایش آن، به سوی توسعه پایدارگام برداشت. از آنجا که انسان در توسعه نقش کلیدی دارد و تحقق توسعه به دست انسان صورت می‌پذیرد، برطرف کردن  نیازهای روحی و روانی افراد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین یکی از وظایف مهم مدیر، انگیزش افراد است، انسان‌هایی با نیازهای متعدد برای نیل به هدف‌های سازمانی. در یک طبقه‌بندی کلی انگیزه‌ها در سه گروه (فیزیکی،اجتماعی وروانی) قرار می‌گیرد. به بخشی از نیازهای انسان در محیط کار مانند تسهیلات رفاهی محیط کار (محل مناسب کار، هوا، نورو...) انگیزه‌های فیزیکی اطلاق می‌شود. به دسته هایی از نیازهای افراد که به رفتار دیگران به ویژه مدیریت سازمان ارتباط پیدا می‌کند و بیشتر نیازهای اجتماعی را بر طرف می سازد، انگیزه های اجتماعی می گویند و آن گروه از نیازهایی که رضایت روحی فرد را در پی دارد، جزء انگیزه‌های روانی محسوب می‌شود. اصطلاح انگیزش نخستین بار از واژه لاتین move[1]  که  به معنی حرکت است گرفته شد. انگیزه را چرایی رفتار گویند. به عبارت دیگر هیچ رفتاری را فرد انجام نمیدهد که انگیزه ای یا نیازی محرک آن نباشد. انگیزش انسان اعم از خود آگاه یا ناخودآگاه، ناشی از نیازهای اوست. بنابراین در تعریف انگیزه میتوان گفت: انگیزه یا نیاز عبارت است از حالتی درونی و کمبود یا محرومیتی که انسان را به انجام یک سری فعالیت وامیدارد (سیدجوادین، 1386).تعریف دیگر انگیزه به این شکل می باشد که «میل به کوشش فراوان در جهت تامین هدفهای سازمان به گونه ای که این تلاش در جهت ارضای  برخی از نیازهای فردی سوق داده شود» (استیفن پی رابین[2]،1390).یکی از زمینه های اصلی ارتقائ کیفیت زندگی شغلی، غنی سازی شغل است .این واژه توسط فردریک هرزبرگ در بیان نتیجه تحقیقاتش در مورد عوامل انگیزش و ابقا، به کاربرده شد. به طور خلاصه، غنی سازی شغل به مفهوم انگیزه های اضافی است که به کار افزوده می شود تا کار را مهمتر و قابل احترام تر نماید و همچنین این اصطلاح در مورد انسانی تر کردن کار نیز به کاربرده شده است. این واژه در پی واژه گسترش کار، تنوع بخشیدن به کار مورد استفاده قرار گرفته و مفهوم گسترش کار و تنوع بخشیدن به کار و اضافه نمودن کارهای جدید به کار قبلی است. وسیع کردن یا گسترش کار بیشتر به مواردی گفته می شود که کار از لحاظ کمیت افزایش پیدا میکند و انواع کار متعدد میشود. در حالی که غنی سازی شغل به محتوی شغل وافزایش کیفیت شغل بستگی دارد و در این مورد به کار میرود. آیا ادراک معلمان از غنی سازی شغلی با انگیزش شغلی آنان رابطه دارد؟تعداد صفحه : 90قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید