پایان نامه ارشد: تاثیر مهارتهای ارتباطی مدیران(همدلی، مثبت گرایی، تساوی) بر رضایت شغلی کارکنان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

گرایش :مدیریت منابع انسانی

عنوان : تاثیر مهارتهای ارتباطی مدیران(همدلی، مثبت گرایی، تساوی) بر رضایت شغلی کارکنان

دانشگاه آزاد اسلامی

« واحد رشت »

دانشکده مدیریت و حسابداری،گروه مدیریت دولتی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (MS.C)

گرایش: مدیریت منابع انسانی

عنوان:

تاثیر مهارتهای ارتباطی مدیران(همدلی، مثبت گرایی، تساوی) بر رضایت شغلی کارکنان

در ادارات امور مالیاتی استان گیلان

استاد راهنما:

دکتر حسین گنجی نیا

 

استاد مشاور:

دکتر محمدرضا آزاده دل

 

زمستان 91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبعنوان                                                                                                                                    صفحه
   فصل اول – کلیات پژوهش
1-1   مقدمه     ...............................................................................................................    21-2 بیان مساله  ..............................................................................................................    31-3 اهمیت پژوهش  ......................................................................................................    4 1-4  اهداف پژوهش  .....................................................................................................    51-5 چارچوب نظری تحقیق  ..........................................................................................    61-6 فرضیات تحقیق  .......................................................................................................   91-7  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش  .........................................................   9  1-7-1 متغیر وابسته: رضایت شغلی  .............................................................................   9  1-7-2  متغیر مستقل: مهارتهای ارتباطی  .....................................................................   10   1-7-2-1  مثبت گرایی  ............................................................................................   10   1-7-2-2  همدلی  ....................................................................................................   11   1-7-2-3  تساوی  ....................................................................................................   121-8 قلمرو تحقیق  ........................................................................................................   12  فهرست مطالبعنوان                                                                                                                                صفحه
        فصل دوم –  مبانی نظری تحقیق
بخش اول- رضایت شغلی2-1 رضایت شغلی  ........................................................................................................   152-1-1  تعریف رضایت شغلی  ......................................................................................    162-1-2  نظریه های مختلف در خصوص رضایت شغلی .................................................    172-1-2-1 نظریه ارزش ..................................................................................................    18  2-1-2-2  نظریه بریل....................................................................................................    182-1-2-3  نظریه امید و انتظار .......................................................................................    182-1-2-4  نظریه نقشی  ................................................................................................    192-1-2-5  نظریه بلیک و موتون  ...................................................................................    192-1-2-6  نظریه کامروایی نیاز  ....................................................................................    192-1-2-7  نظریه هالند  .................................................................................................    192-1-2-8  نظریه الگوی انگیزشی پورتر و لاولر  ...........................................................   202-1-3   عوامل موثر بر رضایت شغلی ..........................................................................   212-1-3-1  عوامل درونی محتوایی، صفات و ویژگی های کار  ......................................   24 فهرست مطالبعنوان                                                                                                                               صفحه
 
2-1-3-2  عوامل زمینه ساز بیرونی  ...........................................................................    252-1-3-2-1  یکسانی حقوق و مزایا  ..........................................................................    252-1-3-2-2  شرایط مناسب کاری و همکاران مساعد  ...............................................    262-1-3-3  ویژگیهای فردی .........................................................................................    272-1-3-3-1  تناسب شغل با ویژگیهای فردی  .............................................................   272 -1-4  پیامد رضایت و عدم ضایت شغلی  ...............................................................    292-1-5  رضایت شغلی و جنسیت  ..............................................................................    32 بخش دوم - ارتباطات2-2  ارتباطات  ............................................................................................................   342-2-1  تعریف ارتباطات  ..........................................................................................     362-2-2  طبقه بندی فرایند ارتباطات  ...........................................................................    372-2-2-1  مدل میچل و رایس  ....................................................................................   37     2-2-2-2  مدل برکو- ولوین  .....................................................................................    38  فهرست مطالبعنوان                                                                                                                                صفحه
 
2-2-2-2-1  الگوی خطی ارتباطات  .........................................................................   382-2-2-2-2  الگوی تعاملی ارتباطات  .......................................................................   392-2-3  اهمیت ارتباطات و مهارتهای ارتباطی  ...........................................................   402-2-4  نقش ارتباطات  ..............................................................................................   422-2-5  انواع ارتباطات  .............................................................................................   442-2-5-1  ارتباط با خود  ..........................................................................................   442-2-5-2  ارتباط با دیگران  .......................................................................................  442-2-5-3  ارتباط جمعی یا عمومی  ...........................................................................  442-2-6  موانع ارتباطی  ...............................................................................................  462-2-7  ارتقای اثربخشی ارتباطات  ............................................................................  472-2-8  سه اصل مورد نیاز برای ارتباط کارآمد  .........................................................  482-2-9  همدلی  ..........................................................................................................  482-2-9-1 بخشهای سه گانه همدلی..............................................................................  502-2-9-2  راههای رسیدن به همدلی ...........................................................................  52  فهرست مطالبعنوان                                                                                                                               صفحه
 
2-2-9-3  هوش هیجانی و همدلی  ................................................................................    542-2-10  مثبت گرایی  ....................................................................................................    552-2-10-1 رفتار سازمانی مثبت گرا  ..............................................................................    582-2-10-2  چند راهکار جهت تقویت مثبت اندیشی  .....................................................    642-2-10-3  موانع مثبت اندیشی  .....................................................................................   652-2-10-4  روانشناسی مثبت گرا  ..................................................................................   672-2-11  عدالت و تساوی در بین کارکنان  ....................................................................   68 2-2-11-1  انواع عدالت  ...............................................................................................  69 2-2-11-2  انواع کارکنان از لحاظ دیدگاهشان نسبت به برابری .....................................  70بخش سوم – پیشینه تحقیق2-3  پیشینه تحقیق  ......................................................................................   752-3-1  تحقیقات داخلی  .............................................................................................    752-3-2  تحقیقات خارجی  ...........................................................................................    80   فهرست مطالبعنوان                                                                                                                             صفحه
 
فصل سوم روش اجرای تحقیق3-1  مقدمه  .................................................................................................................   873-2  روش تحقیق  .......................................................................................................   873-3  جامعه آماری و نمونه  ..........................................................................................   883-3-1  جامعه آماری  .................................................................................................    883-3-2 حجم نمونه  ....................................................................................................    883-4  ابزار جمع آوری داده ها  ....................................................................................    903-5  روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات  ...........................................................    923-5-1  روایی/ اعتبار  ................................................................................................    923-5-2  پایایی/ اعتمادپذیری  .....................................................................................    923-6 روشهای تجزیه تحلیل داده ها  ............................................................................    94      فهرست مطالبعنوان                                                                                                                             صفحه
 
فصل چهارم – تجزیه تحلیل داده ها4-1  مقدمه  ..............................................................................................................   964-2  توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان  .........................................    974-2-1  توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان  .........................................................   974-2-2  توصیف متغیرسن پاسخ دهندگان  ................................................................   984-2-3  توصیف متغیرسمت پاسخ دهندگان  .............................................................   994-2-4  توصیف متغیرسابقه خدمت پاسخ دهندگان  ................................................   1004-3  توصیف متغیرهای تحقیق  ...............................................................................   1014-3-1  توصیف متغیرمثبت گرایی  ..........................................................................   1014-3-2  توصیف متغیرهمدلی  .................................................................................   1024-3-3  توصیف متغیرتساوی  .................................................................................   1034-3-4  توصیف متغیرمهارتهای ارتباطی  ................................................................   1044-3-5  توصیف متغیرکار  ......................................................................................   1054-3-6  توصیف متغیر سرپرست...............................................................................  106 فهرست مطالبعنوان                                                                                                                                    صفحه
 
4-3-7  توصیف متغیر همکار  ...................................................................................    1074-3-8  توصیف متغیر ارتقاء  ....................................................................................    1084-3-9  توصیف متغیر پرداخت  ................................................................................    1094-3-10  توصیف متغیر رضایت شغلی  .....................................................................   1104-4  آزمون فرضیات  ...............................................................................................    1114-4-1  آزمون فرضیه اول  .......................................................................................    1114-4-2  آزمون فرضیه دوم  .......................................................................................    1124-4-3  آزمون فرضیه سوم  ......................................................................................    1134-4-4  آزمون فرضیه چهارم  ...................................................................................    114      فهرست مطالبعنوان                                                                                                                                    صفحه
 
فصل پنجم –نتیجه گیری و پیشنهادات5-1  مقدمه  ..............................................................................................................   1165-2  نتایج آمار توصیفی  ..........................................................................................    1175-3  نتایج آزمون فرضیات  ......................................................................................    1185-3-1  آزمون فرضیه اول  .......................................................................................    1185-3-2   آزمون فرضیه دوم  .....................................................................................    1195-3-3  آزمون فرضیه سوم  ......................................................................................   1195-4  سنجش تاثیر متغیر تعدیل گر  ...........................................................................   1205-4-1  آزمون فرضیه چهارم  ...................................................................................   120      5-5 پیشنهادات  ........................................................................................................   1205-5-1 پیشنهادات راهبردی  .....................................................................................   1205-5-2  پیشنهاد به محققین آتی  ...............................................................................   1215-6  محدودیتهای تحقیق  ........................................................................................   121منابع و ماخذ .............................................................................................................   122پیوستهافهرست جداولعنوان                                                                                                                                      صفحه
 
جدول 3-1  سوالات مربوط به متغیرها در پرسشنامه به تفکیک سطوح شغلی در ادارات امور                 مالیاتی  استان گیلان  ....................................................................................................   91جدول 3-2   ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هریک از متغیرها بر اساس پرسشنامه های    آزمایشی  .....................................................................................................................   93  جدول 4-1  توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان  .....................................................   97   جدول 4-2  توصیف متغیرسن پاسخ دهندگان  .............................................................   98جدول 4-3  توصیف متغیر سمت پاسخ دهندگان  ........................................................   99جدول 4-4  توصیف متغیر سابقه خدمت پاسخ دهندگان  .............................................  100جدول 4-5  توصیف متغیر مثبت گرایی  .......................................................................  101جدول 4-6 توصیف متغیر همدلی  ................................................................................  102جدول 4-7  توصیف متغیر تساوی  ..............................................................................   103جدول 4-8  توصیف متغیر مهارتهای ارتباطی  .............................................................   104     فهرست جداولعنوان                                                                                                                                     صفحه
 
جدول 4-9  توصیف متغیر کار  ...................................................................................    105جدول 4-10 توصیف متغیر سرپرست  .........................................................................    106جدول 4-11  توصیف متغیر همکار  .............................................................................   107جدول 4-12  توصیف متغیر ارتقاء  ..............................................................................   108جدول 4-13  توصیف متغیر پرداخت  ..........................................................................  109جدول 4-14  توصیف متغیر رضایت شغلی  ................................................................   110جدول 4-15  ضریب آزمون همبستگی بین همدلی مدیران و رضایت شغلی کارکنان ....  111جدول 4-16  ضریب همبستگی بین تساوی در بین کارکنان و رضایت شغلی آنان  ......  112جدول 4-17  ضریب همبستگی بین مثبت گرایی مدیران و رضایت شغلی کارکنان ......  113جدول 4-18  خلاصه مدل رگرسیون بین مهارتهای ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان با توجه به جنسیت  ........................................................................................................  114جدول 5-1  توزیع فراوانی مهارتهای ارتباطی مدیران  ................................................  117جدول 5-2  توزیع فراوانی رضایت شغلی  .................................................................  118  فهرست اشکال و نمودارهاعنوان                                                                                                                                      صفحه
 
شکل 1-1  مدل تحلیلی تحقیق  ....................................................................................   8 شکل 2-1  الگوی انگیزشی پورتر و لاولر  ..................................................................   21شکل 2-2  عوامل موثر بر رضایت شغلی  ...................................................................   22شکل 2-3   مدل رضایت شغلی ( پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی و عوامل                        موثر بر رضایت شغلی ) ...............................................................................................   31شکل 2-4  فرایند ارتباطات از نظر میچل و رایس  ......................................................   38شکل 2-5  الگوی خطی ارتباطات  .............................................................................   39شکل 2-6  الگوی تعاملی ارتباطات  ...........................................................................   40شکل 2-7  ارتباطات بین شخصی  ..............................................................................   45شکل 2-8  عوامل موثر بر کاهش نابرابری  .................................................................   73شکل2-9 مدل چند سطحی روابط بین همدلی مدیران با شکایت جسمانی کارکنان،                    پیشرفت در هدف و حالات عاطفی (مثبت/منفی)  .......................................................   81نمودار 4-1  نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان  ..................................................   97نمودار 4-2  نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان  ........................................................   98   فهرست اشکال و نمودارهاعنوان                                                                                                                                     صفحه
 
نمودار 4-3  نمودار میله ای سمت پاسخ دهندگان  ......................................................   99نمودار 4-4  نمودار میله ای سابقه خدمت پاسخ دهندگان  ..........................................   100   نمودار 4-5  هیستوگرام متغیر مثبت گرایی  .................................................................   101نمودار 4-6  هیستوگرام متغیر همدلی  .........................................................................   102نمودار 4-7  هیستوگرام متغیر تساوی  ........................................................................   103نمودار 4-8  هیستوگرام متغیر مهارتهای ارتباطی .........................................................   104نمودار 4-9  هیستوگرام متغیر کار  .............................................................................   105نمودار4-10  هیستوگرام متغیرسرپرست  ....................................................................   106نمودار4-11  هیستوگرام متغیر همکار  ........................................................................   107نمودار4-12  هیستوگرام متغیر ارتقاء  .........................................................................   108نمودار4-13  هیستوگرام متغیرپرداخت  ......................................................................   109نمودار 4-14  هیستوگرام متغیر رضایت شغلی  ...........................................................  110   چکیدهبا مراجعه به سازمانهای مختلف و نگاهی عمیق و کارشناسانه به فرایند ارتباطات در این سازمانها این مسئله برای هر مشاهده گری آشکار می گردد، که یکی از مشکلات مهم که همواره در سازمانها حس شده و کارکنان سازمانها از آن گله مند هستند، عدم وجود مهارتهای ارتباطی نزد مدیران آنهاست. سطح پایین مهارتهای ارتباطی موجب مشکلات عدیده ای در سازمانها شده و مانعی بر سر راه نیل سازمانها به اهداف و رسالت خود خواهد شد. یکی از مشکلاتی که معلول سطح پایین این مهارتهاست، سطح پایین رضایت شغلی کارکنان است. که در این پایان نامه سطح معنی دار بودن ارتباط بین این دو مقوله ( مهارتهای ارتباطی مدیران به عنوان متغیر مستقل و رضایت شغلی به عنوان متغیر وابسته ) مورد بررسی قرار می گیرد.جامعه آماری مورد بررسی کارکنان ادارات امورمالیاتی استان گیلان ، روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه مورد بررسی 198 نفر می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی– همبستگی بوده و برای تجزیه تحلیل داده های آماری و بررسی فرضیات با بکارگیری از نرم افزار آماری spss  ، از آمارهای توصیفی و آزمونهای استنباطی و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون متناسب با نوع داده ها و متغیرها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد: بین شاخصهای مهارتهای ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین درخصوص متغیر تعدیل گر جنسیت، نتایج حاکی از آن بود که جنسیت کارکنان این رابطه را تعدیل نمی کند. با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق جهت دستیابی به سطح مطلوب رضایت شغلی، بهبود وضعیت مهارتهای ارتباطی مدیران باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.واژگان کلیدی: مهارتهای ارتباطی مدیران، همدلی، مثبت گرایی، تساوی، رضایت شغلی کارکنان    مصمم شوید که کارى باید صورت گیردسپس راه انجام آن را خواهید یافت .آبراهام لینکلن »»
 فصل اولکلیات پژوهش
    
  • مقدمه
سازمان یک سیستم اجتماعی است که بدون شک مهمترین عامل اثربخشی و کارایی آن نیروی انسانی می باشد. موفقیت هر فرد در سازمان بستگی به روحیات، تلاش، انگیزه و رضایتمندی او دارد. (مصدق راد،1383)بنابراین تصورات و نگرش های آنان به شغلشان در حیات، کارآیی و اثر بخشی سازمان اثرگذار می باشد. نگرش کلی انسانها نسبت به شغلشان عینیت بخش پدیده ای رفتاری است که از آن به عنوان » رضایت شغلی « تعبیر می شود و نتیجه ای است از باورهای مثبت و منفی فرد نسبت به ابعاد کارش. (قلی زاده و همکاران،1389). عوامل متعددی بر رضایت شغلی کارکنان موثر می باشد که از آن جمله می توان به روابط کارکنان با مدیران اشاره نمود.ارتباطات مقوله ای است اجتماعی، بنابراین نمی توان آنرا در زمره نو و جدید قرار داد و با این دید در خصوص آن گفتگو نمود. ارتباطات سازمانی مسئله ای مهم است که اثری مستقیم در کامیابی و ناکامیهای ما خواهد داشت. ( یوسف زاده و همکاران،1389)مدیران دریافته اند که برقراری ارتباط موثر با کارکنان و درک انگیزه های ارتباطی آنان در توفیق مدیران برای نیل به اهداف سازمانی عاملی موثر و ریشه بیشتر مشکلات فردی سازمان و اجتماعی را می توان در کمبود و نقص ارتباطات موثر جستجو کرد. ( امیری و همکاران،1387)این تحقیق به بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران (همدلی، مثبت گرایی، تساوی) با رضایت شغلی کارکنان پرداخته و تاثیر متغیر جنسیت را بر این رابطه مورد آزمون قرار می دهد.  
  • بیان مسئله
نیروی انسانی و اهمیت آن در سازمان، واقعیتی است که امروزه از نظر هیچ کس پوشیده نیست. به راستی پیشرفت و استمرار حیات سازمانها در گرو توجه همه جانبه مدیران به نقش و جایگاه سرمایه انسانی است. شکوفا شدن نیروی انسانی در سازمان ها، اقدامهای گوناگونی را می طلبد. یکی از این اقدام ها، تأمین رضایت شغلی کارکنان است. ( خدایاری فرد و همکاران ،1388)نارضایتی شغلی در توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جوامع ایجاد اختلال می کند.  سالیانه ضررهای هنگفتی نصیب اقتصاد ملی کشورها می شود. (کلدی، سمواتیان،1388)کشورهای پیشرفته صنعتی جهان هزینه های گسترده ای را به منظور تغییرات سالانه رضایت شغلی کارکنان خود پرداخت می کنند. چنین هزینه هایی توسط کشورهای مذکور نشان می دهد که رضایت شغلی موضوع با اهمیتی است که متاسفانه در کشور ما به صورت عملی، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. (اسماعیلی، انصاری،1386)با مراجعه به سازمانهای مختلف و مباحث انجام شده با کارکنان در خصوص مشکلات آنان در محیط کار و عواملی که باعث نارضایتی آنان در محیط کار گردیده است از جمله مسائل مهمی که مورد اشاره آنان قرار گرفته بحث سطح پایین مهارتهای ارتباطی مدیران بوده است. البته کارکنان سازمانها این مشکل را با واژگانی مانند: بداخلاقی، تندخویی، عدم رعایت شان کارکنان، نشنیدن انتقادات، نداشتن بازخورد از عملکرد، درک نشدن از سوی مدیران، و واژگانی دیگر مانند این مطرح کرده اند. اما اگر با دیدی واقع بینانه به این مسائل نگریسته شود آنچه بیش از هر چیز به عنوان مشکل نمایان می شود بحث مهارتهای ارتباطی مدیران است. ( یوسف زاده، زارعی،1389)بخش مهمی از شبکه روابط بین سازمانها مربوط به ارتباط بین مدیران و کارکنان می باشد. برای اینکه روابط با اثربخشی بالا صورت بگیرد، وجود مهارتهای ارتباطی نزد مدیران امری اجتناب ناپذیر است. سازمانهای امروزی نیاز ارتباطات مناسب با مردم را درک کرده اند ولی آنچه هنوز باقی مانده، عدم درک و آگاهی نسبت به چگونگی و چیستی ارتباطات و همچنین نقشی است که ارتباطات در درون یک سازمان ایفا می کند. بنابراین لزوم بهبود مهارتهای ارتباطی مورد نیاز مدیران، ضرورتی انکارناپذیر است. ( رئیسی و همکاران،1388).با توجه به مطالب مطرح شده، این پژوهش به دنبال بررسی این پرسش است که:
  • آیا بین مهارتهای ارتباطی مدیران (همدلی، مثبت گرایی،تساوی) و رضایت شغلی کارکنان ارتباط معنا داری وجود دارد؟
  • همچنین آیا رابطه بین این دو متغیر توسط متغیر جنسیت تعدیل می گردد؟
تعداد صفحه : 173قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید