پایان نامه ارشد : تحلیل ساختاری رویکردهای مربوط به همراستائی استراتژیک سازمانی و پیاده‏سازی آن

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش : صنایع

عنوان : تحلیل ساختاری رویکردهای مربوط به همراستائی استراتژیک سازمانی  و پیاده‏سازی آن

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

دانشکده مهندسی صنایع

تحلیل ساختاری رویکردهای مربوط به همراستائی استراتژیک سازمانی  و پیاده‏سازی آن

 

استاد راهنما

دکتر رسول شفایی

 

دانشکده مهندسی صنایع – گرایش صنایع

بهمن‌ماه 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

گسترش روزافزون سازمان‏ها، چالشی تحت عنوان تنوع و گستردگی اهداف، روابط، ساختارها، منابع و فرآیندها را مطرح ساخته است. در این راستا، لزوم ایجاد همراستایی مابین اهداف فردی و سازمانی، منابع سازمانی با اهداف استراتژیک، استراتژی و اقدامات عملیاتی بیش‌ازپیش جهت پیاده‌سازی درست و کامل استراتژی‌ها موردمطالعه و بحث قرار گرفته است.

پژوهش حاضر سعی کرده است با در نظر گرفتن مدل کارت امتیازی متوازن، به‌عنوان یک سیستم مدیریت و برنامه‏ریزی در پیاده‌سازی و ارزیابی استراتژی‏ها در سازمان، ساختار همراستایی استراتژیک را مطالعه کند.

در پژوهش حاضر، ضمن مطالعه ساختار همراستایی استراتژیک در بستر مدیریت استراتژیک و مدل کارت امتیازی متوازن، ابعاد مختلف همراستایی بررسی و معرفی می‏شوند. در مطالعه به‌عمل‌آمده، نبود یک الگوی مناسب جهت ایجاد همسویی میان اهداف استراتژیک با فرآیندهای کلیدی در چارچوب مدل کارت امتیازی متوازن قابل تبیین است.

لذا این پژوهش به ارائه یک الگوی مناسب جهت ایجاد همسویی میان اهداف استراتژیک با فرآیندهای کلیدی، در قالب یک مدل مفهومی خواهد پرداخت. مدل ارائه‌شده، در یک سازمان پیاده‌سازی می‏گردد تا میزان کاربردی بودن آن سنجیده شود.

 

کلمات کلیدی: همراستایی استراتژیک، کارت امتیازی متوازن، اهداف استراتژیک، فرآیندهای کلیدی.

 

 

فهرست مطالب

فصل اولمقدمه و کلیات تحقیق… 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- تعریف مسئله و بیان موضوع اصلی پژوهش…. 2

1-3- ضرورت انجام پژوهش…. 4

1-4- پرسش‏های پژوهش…. 5

1-5- اهداف پژوهش…. 6

1-6- چارچوب پایان‏نامه. 7

1-7- جمع‏بندی.. 8

فصل دوممرور ادبیات… 9

2-1- مقدمه. 10

2-2- تعاریف و مبانی نظری.. 10

2-2-1- همراستایی (همسویی) استراتژیک… 11

2-2-2- کارت امتیازی متوازن.. 15

2-2-3- همسویی در مدل کارت امتیازی متوازن.. 17

2-3- مرور پژوهش‏ها در حوزه همسویی استراتژیک… 18

2-3-1- همراستایی برونی.. 21

2-3-2-  همراستایی درونی.. 22

2-3-3- همرایی.. 23

2-4- مرور پژوهش‏ها در حوزه همراستایی در کارت امتیازی متوازن.. 24

2-4-1- بررسی همراستایی در مدل‏های مبتنی بر شاخص‏های عملکردی مالی و غیرمالی.. 25

2-4-2- تناسب استراتژیک… 27

2-4-3- همسوسازی سازمانی.. 27

2-4-4- همسویی منابع انسانی.. 28

2-4-5- همسویی سیستم‏های کنترل و برنامه‏ریزی.. 28

2-5- متدولوژی‏ها 31

2-5-1- زنجیره ارزش پورتر و طراحی نقشه فرآیندی.. 32

2-5-2- تکنیک‏های تصمیم‏گیری چندمعیاره. 33

2-5-3- استاندارد چارچوب طبقه‏بندی فرآیندها 41

2-6- بررسی شکاف‏های مطالعاتی.. 44

2-7- جمع‏بندی.. 47

فصل سومارائه مدل مفهومی جهت همسویی اهداف استراتژیک با فرآیندهای کلیدی در چارچوب کارت امتیازی متوازن.. 48

3-1- مقدمه. 49

3-2- مدل مفهومی همسویی.. 49

3-2-1- طراحی اولیه نقشه فرآیند بر اساس مدل پورتر. 51

3-2-2- تعیین شاخص‏ها 53

3-2-3- بررسی ارتباط مابین شاخص‏های اهداف با اهداف استراتژیک فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری   54

3-2-4- تعیین فرآیندهای کلیدی.. 58

3-2-5- بررسی نیاز به بازطراحی.. 59

3-2-6- طراحی مجدد نقشه فرآیندها 59

3-3- جمع‏بندی.. 60

فصل چهارممطالعه موردی.. 62

شرکت طرح‏های آب و انرژی فرآب.. 62

4-1- مقدمه. 63

4-2- شرکت فرآب.. 63

4-3- استراتژی، ماموریت، کارت امتیازی متوازن و نقشه فرآیندی.. 64

4-4- پیاده‏سازی مدل مفهومی در سازمان.. 65

4-4-1- نقشه فرآیندی، اهداف استراتژیک و شاخص‏ها 65

4-4-2- تعیین فرآیندهای کلیدی و بررسی صحت ارتباطات حاصل‌شده. 71

4-4-3- بررسی کفایت روابط.. 73

4-4-4- طراحی مجدد نقشه فرآیندی.. 78

4-5- جمع‏بندی.. 83

فصل پنجمنتیجه‏گیری و پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 85

5-1- مقدمه. 86

5-2- نتایج تحقیق.. 86

5-3- نوآوری، اهمیت و ارزش پژوهش…. 89

5-4- پیشنهادات برای مطالعات آتی.. 89

فهرست مراجع.. 91

پیوست الفپرسشنامه تعیین اوزان.. 99

الف-1- مقدمه. 100

الف-2- پرسشنامه تعیین اوزان شاخص‏های فرآیندی.. 100

الف -3- جداول میانگین هندسی اوزان.. 102

پیوست ب پرسشنامه بررسی صحت و کفایت روابط.. 108

ب-1- مقدمه. 109

ب-2- پرسشنامه امتیازدهی روابط حاصل‌شده مابین اهداف استراتژیک و فرآیندهای اصلی.. 109

واژه‏نامه. 113

 

فهرست جدول‏ها

جدول 2- 1- مطالعات با دسته‏بندی ساختارهای همراستایی.. 20

جدول 2- 2-خلاصه مرور ادبیات حوزه همراستایی استراتژیک در بستر مدیریت استراتژیک… 24

جدول 2- 3-مطالعات مرتبط با مدل‏های مبتنی بر شاخص‏های عملکردی مالی و غیرمالی.. 26

جدول 2- 4- پژوهش‏های مرتبط با ساختارهای همسویی در BSC.. 31

جدول 2- 5- خلاصه مطالعات کاربرد AHP و FAHP در BSC.. 40

جدول 2- 6- خلاصه مطالعات مرتبط با متدولوژی‏ها 43

جدول 3- 1- متغیرهای زبانی و اعداد فازی متناظر با هریک… 57

جدول 3- 2- چارچوب بررسی ارتباط مابین اهداف استراتژیک و فرآیندهای کلیدی.. 58

جدول 4- 1- کارت امتیازی سازمان (دو بعد فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری) 68

جدول 4- 2- علامت‏های اختصاری به‌کاررفته در محاسبات.. 69

جدول 4- 3- اوزان شاخص‏ها در هر یک از فرآیندهای اصلی در بعد فرآیندهای داخلی.. 70

جدول 4- 4- اوزان شاخص‏ها در هر یک از فرآیندهای اصلی در بعد رشد و یادگیری.. 70

جدول 4- 5- تعیین ارتباط‏های مابین فرآیندها و اهداف استراتژیک… 72

جدول 4- 6- میانگین حسابی امتیاز‏ها به روابط مابین اهداف استراتژیک و فرآیندهای اصلی.. 77

جدول 4- 7- تطابق فرآیندهای سازمانی با فرآیندهای PCF. 80

جدول الف- 1- یک مثال کوچک… 101

جدول الف- 2- مقایسه زوجی شاخص‌ها به ازای فرآیند “تهیه پیشنهاد مذاکره/ مناقصه و عقد قرارداد” در بعد فرآیندهای داخلی   102

جدول الف- 3- مقایسه زوجی شاخص‌ها به ازای فرآیند “تهیه پیشنهاد مذاکره/ مناقصه و عقد قرارداد” در بعد رشد و یادگیری   103

جدول الف- 4- مقایسه زوجی شاخص‌ها به ازای فرآیند “طرح‌ریزی و سازمان‌دهی” در بعد فرآیندهای داخلی   103

جدول الف- 5- مقایسه زوجی شاخص‌ها به ازای فرآیند “طرح‌ریزی و سازمان‌دهی” در بعد رشد و یادگیری.. 104

جدول الف- 6- مقایسه زوجی شاخص‌ها به ازای فرآیند “طراحی” در بعد فرآیندهای داخلی.. 104

جدول الف- 7- مقایسه زوجی شاخص‌ها به ازای فرآیند “طراحی” در بعد رشد و یادگیری.. 104

جدول الف- 8- مقایسه زوجی شاخص‌ها به ازای فرآیند “تامین” در بعد فرآیندهای داخلی.. 105

جدول الف- 9- مقایسه زوجی شاخص‌ها به ازای فرآیند “تامین” در بعد رشد و یادگیری.. 105

جدول الف- 10- مقایسه زوجی شاخص‌ها به ازای فرآیند “عملیات اجرایی در کارگاه” در بعد فرآیندهای داخلی   105

جدول الف- 11- مقایسه زوجی شاخص‌ها به ازای فرآیند “عملیات اجرایی در کارگاه” در بعد رشد و یادگیری   106

جدول الف- 12- مقایسه زوجی شاخص‌ها به ازای فرآیندهای اصلی در بعد فرآیندهای داخلی.. 106

جدول الف- 13- مقایسه زوجی شاخص‌ها به ازای فرآیند “راه‌اندازی و صحه‌گذاری” در بعد رشد و یادگیری   106

جدول الف- 14- مقایسه زوجی شاخص‌ها به ازای فرآیند “راه‌اندازی و صحه‌گذاری” در بعد فرآیندهای داخلی   107

جدول الف- 15- مقایسه زوجی شاخص‌ها به ازای فرآیند “تحویل و گارانتی” در بعد رشد و یادگیری.. 107

 

فهرست شکل‏ها

شکل 1- 1- گام‏های انجام پژوهش…. 7

شکل 2- 1- سلسله‌مراتب همراستایی در ساختار سازمانی.. 14

شکل 2- 2- روابط علت و معلولی در BSC.. 16

شکل 2- 3- اصول 5 گانه سازمان‏های استراتژی محور. 17

شکل 2- 4- ساختار پژوهش‏ها در حوزه همراستایی استراتژیک… 20

شکل 2- 5- مدل زنجیره ارزش پورتر. 32

شکل 2- 6- نمایش اعداد فازی مثلثی.. 35

شکل 2- 7- فرآیندهای عملیاتی در PCF مرتبط با سازمان‏های خدماتی.. 42

شکل 2- 8- فرآیندهای مدیریتی در PCF مرتبط با سازمان‏های خدماتی.. 42

شکل 2- 9- تبیین جایگاه مطالعه حاضر. 46

شکل 3- 1- مدل مفهومی همسویی اهداف استراتژیک با فرآیندهای کلیدی.. 51

شکل 4- 1- نقشه فرآیندی سازمان (فرآیندهای اصلی) 66

شکل 4- 2-روابط حاصل مابین اهداف استراتژیک و فرآیندهای اصلی.. 78

شکل 4- 3- نقشه فرآیندی اولیه سازمان فرآب در کنار نقشه فرآیندی سازمان منطبق بر چارچوب PCF. 83

شکل الف- 1- نمونه پرسشنامه در باب منظر فرآیندهای داخلی.. 100

شکل الف- 2- نمونه پرسشنامه در باب منظر رشد و یادگیری.. 101

 

 

فصل اول

مقدمه و کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

در این فصل مسئله‌ی تحقیق تعریف ‌شده و موضوع پژوهش بیان می‏شود. هدف، مرور فضای کلی حاکم بر مسئله تحقیق است تا از این رهگذر بتوان جوانب کامل آن را تبیین نمود. هدف اصلی پژوهش در کنار اهداف جانبی، موردبررسی قرار می‏گیرند و سهم پژوهش حاضر در حل مسئله مورد مطالعه و جنبه‏های جدید بودن موضوع ارائه می‏شود.

 

1-2- تعریف مسئله و بیان موضوع اصلی پژوهش

فرآیند مدیریت استراتژیک[1] از سه مرحله طراحی[2]، اجرا[3]، نظارت و ارزیابی[4] استراتژی‏ها تشکیل شده است. به عبارت بهتر فرموله کردن، به اجرا درآوردن و ارزیابی کردن کلیه اقدامات و عملیاتی که سازمان را قادر می‏سازد آینده را دقیق‏تر و روشن‏تر ترسیم نموده و اهداف خویش را تحقق بخشد، از کارکردهای مدیریت استراتژیک است (دیوید، 1999).

باوجود اهمیت و محبوبیت برنامه‏ریزی و مدیریت استراتژیک که سبب تلاش‏های بی‏وقفه در این حوزه مطالعات شده است و نیز توسعه‏ی مفاهیم نوین و مدل‏هایی که مدیران را در طی نمودن فرآیند برنامه‏ریزی استراتژیک یاری می‏کنند، همچنان آمارهای جالبی از عدم کارایی و شکست در طرح‏های استراتژیک به چشم می‏آید.

جدیدترین تحقیقات علمی در سال 2010 میلادی نشان می‏دهد حدود %60 از استراتژی‏ها به‌طور موفقیت‏آمیز اجرا نمی‏شوند و این حیات سازمان‏ها را به خطر انداخته است. مطالعه‏ی مشابه دیگری نیز در شرکت‏های آسیایی، حاکی از آن است که %83 از مدیران ارشد به ناتوانی در اداره‏ی فرآیند پیاده‏سازی استراتژی در سازمان‏های خود اذعان نموده‏اند (فرهنگ‏ فر و خورشیدی، 1392). وجود این‌گونه آمارها به‌وضوح نشان می‏دهد که پیاده‏سازی و اجرای استراتژی به مهم‏ترین عامل در اداره‏ی سازمان‏ها تبدیل شده است و از این حیث می‏تواند مبنای ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان‏هایی باشد که از مهارت و توانایی کافی برای اداره‏ی فرآیند اجرای استراتژی برخوردار هستند (نجمی و لشکر بلوکی، 1382).

همراستایی[5] به‌عنوان یک مزیت رقابتی[6]، می‏تواند سازمان‏ها را در راستای ایجاد یک هماهنگی متوازن میان سه فاز طراحی، اجرا و ارزیابی کمک کند. به‌طوری‌که همراستایی به‌عنوان یک جزء مهم از دو فاز طراحی و پیاده‌سازی برشمرده شده است (دکن و بروگمن[7]، 2006). تمرکز بیش‌ازحد بر تدوین استراتژی، بدون در نظر گرفتن جاری‏سازی و تفهیم آن‏ها در سازمان توسط واحدهای سازمانی و کارکنان، مشخص نساختن نقش ساختارهای کسب‏وکاری و واحد‏های عملیاتی سازمان در تحقق و شکل‏گیری اهداف و استراتژی سازمان و  نیز نبود یک برنامه تخصیص منابع مناسب، همگی می‏توانند یک سازمان را دچار شکست سازند. همه آمارهای ارائه‌ شده در بالا نیز بر این امر صحه می‌گذارند و بیانگر این موضوع هستند که مدیریت استراتژیک تنها با یک استراتژی قوی، چه کوتاه و چه بلندمدت، تکمیل نمی‏شود و سازمان باید همراستایی استراتژی تدوین‌شده را با دو فاز دیگر مدیریت استراتژیک، اجرا و پایش، با همان میزان اهمیت دنبال کند. همراستایی عوامل مذکور علاوه بر ایجاد امکان دستیابی به اهداف و استراتژی‏های تعریف‌شده، موجب ایجاد هم‏افزایی در سازمان نیز می‏شود؛ یعنی سازمان ارزشی بالغ‌بر ارزش مورد انتظار از اجرای تک‌تک استراتژی‏ها به‌طور جداگانه، با فرآیندها و منابع متنوع خود، خواهد داشت. این هم‏افزایی خود را در قالب‏های مختلف نظیر اقتصاد مقیاس[8] و اقتصاد قلمرو[9]  نشان می‏دهد(کاپلان نورتون[10]، 2008).

وجود یک سیستم مدیریت و برنامه‏ریزی خوب و کارآمد، که در عین پیاده‌سازی و اجرای استراتژی‏های تدوین‌شده سازمان، بتواند این استراتژی‏ها را با سطوح مختلف سازمانی، اعم از سطح کلان[11]، سطوح کسب‏وکار[12]، سطوح عملیاتی[13] و درون عملیاتی[14] همراستا سازد، بسیار مثمر ثمر خواهد بود(کتوریا[15] و همکاران، 2007).

 

1-3- ضرورت انجام پژوهش

امروزه در بسیاری از سازمان‏ها، تأکید و پافشاری بیش‌ازحد بر تدوین استراتژی و داشتن چشم‏انداز قوی، بدون در نظر گرفتن جوانب پیاده‏سازی و تحقق آن، بسیار فراگیر شده است . حال آن‏که همه‏ی آنچه سازمان برای موفقیت لازم دارد یک استراتژی خوب و صحیح نیست. آمارهای ارائه‌شده در بخش 1-2 نیز مبین این مسئله است که مسئله واقعی نه  استراتژی بد، بلکه اجرای بد استراتژی است (چاران و کولوین[16]، 1999، کاپلان و نورتون، 2001 الف). با نرخ شکستی که بین 70 تا 90 درصد گزارش شده است، سرمایه‏گذاران هوشمند فهمیده‏اند که اجرای خوب، مهم‏تر از چشم‏انداز خوب است (کاپلان و نورتون، 2001). این اجرای خوب خود، نیازمند وجود یک هماهنگی متوازن میان ساختارهای متنوع سازمانی در راستای پیاده‏سازی صحیح اهداف سازمانی در سطوح مختلف هست. بطوریکه هر جزئی از سازمان اهداف خود را همسو با اهداف کلان سازمانی ترسیم نماید و منابع سازمان در راستای تحقق این اهداف مصرف شوند.

در این پژوهش با در نظر گرفتن کارت امتیازی متوازن[17] به‌عنوان یک سیستم مدیریت و برنامه‏ریزی کارآمد، ساختارهای مختلف همراستایی در سازمان شناسایی و تأثیر آن‏ها بر اجرای درست استراتژی مورد بررسی قرار می‏گیرد.

 

1-4- پرسش‏های پژوهش

همراستایی استراتژیک[18] به‌عنوان یک مزیت رقابتی (پاول[19]، 1992، پورتر[20]، 1996) می‏تواند سازمان را به‌خوبی در دستیابی به توازن موردنیاز جهت پیاده‌سازی درست اهداف همراهی کند. ازاین‌رو ابتدا لازم است ساختارهای متنوع ایجاد همراستایی به‌خوبی بررسی و مطالعه شوند. درنتیجه یکی از پرسش‏های پژوهش حاضر ، بررسی ساختارهای همراستایی استراتژیک موردنیاز جهت پیاده‌سازی استراتژی است. این مطالعه با در نظر گرفتن مدل کارت امتیازی متوازن به‌عنوان یک ساختار بهینه و کارآزموده در پیاده‌سازی استراتژی‏ها، این ساختارها را در درجه اول در این چارچوب نیز موردبررسی قرار می‎‏دهد و نبود ساختارهای لازم را مطالعه می‏کند.

پژوهش حاضر، ضمن انجام بررسی‏های یادشده، نبود یک الگوی مناسب، جهت همراستایی اهداف استراتژیک با فرآیندهای کلیدی سازمان را در ادبیات پژوهشی کارت امتیازی متوازن قابل تامل و بررسی می‏یابد. لذا در مرحله بعدی، به‌عنوان مهم‏ترین پرسش پژوهش حاضر، نحوه ایجاد همراستایی مابین اهداف استراتژیک و فرآیندهای کلیدی را پاسخ خواهد گفت.

درعین‌حال این پژوهش سعی خواهد داشت تا پرسش‏های زیر را نیز پوشش دهد:

  • فرآیندهای سازمان و اهداف استراتژیک از چه طریق قابل قیاس میزان همراستایی با یکدیگر می‏باشند؟
  • مدل همراستایی ارائه‌شده، دارای چه مقیاس‏هایی باید باشد؟
  • از مابین شاخص‏های متعدد تعریف‌شده برای هر یک از اهداف استراتژیک و فرآیندها، چگونه می‏توان به‌طور مؤثر، مهم‏ترین شاخص‏ها را برگزید؟
  • نقشه فرآیندی ارائه‌شده در سازمان و همسویی‏های بررسی‌شده، چگونه می‏توانند قابل‌اعتماد باشند؟

 

1-5- اهداف پژوهش

پیش‌تر اشاره شد که مطالعه حاضر ابتدا ساختارهای همراستایی استراتژیک معرفی‌شده در مطالعات کارت امتیازی متوازن را موردبررسی قرار می‎‏دهد تا علاوه بر مشخص ساختن ساختارهای موجود، عدم وجود ساختارهای لازم را نیز بررسی کند.

در گام بعدی معرفی یک الگوی مناسب و نظام‏مند مطابق با الگوهای معرفی‌شده برای مدل‏های همسویی در ادبیات موضوع، جهت همراستایی اهداف استراتژیک با فرآیندهای کلیدی، در دستور کار قرار می‏گیرد.

همچنین درنهایت، با مقایسه شاخص‏های عملکردی فرآیندها با استاندارد چارچوب طبقه‏بندی فرآیندها[21] و سنجه‏های عملکردی معرفی‌شده در آن، تطابق نقشه فرآیندی سازمان با استانداردهای ارائه‌شده بررسی می‎شود.

 

1-6- چارچوب پایان‏ نامه

در این فصل کلیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه تحقیق و در فصل دوم، ادبیات تحقیق به همراه متدولوژی‏های پژوهش مرور خواهد شد. در فصل سوم مدل مفهومی همراستایی اهداف استراتژیک و فرآیندهای سازمان معرفی می‏گردد. در فصل چهارم مدل مفهومی ارائه‌شده در یک سازمان فعال به‌عنوان مجری پروژه‏های مهندسی، تامین و ساخت[22]، پیاده‌سازی و بررسی می‏شود و در فصل پنجم نتایج تحقیق تشریح می‏گردد. همچنین در این فصل پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی ارائه می‏گردد

1-7- جمع‏ بندی

در این فصل کلیات پژوهش، به‌صورت خلاصه مرور شدند. کلیات پژوهش جهت مرور فضای کلی حاکم بر مسئله تحقیق جهت تبیین جوانب کامل آن مرور شد. هدف از شکل‏گیری و ضرورت پژوهش حاضر عنوان شد و پرسش‏هایی که این پژوهش سعی دریافتن راه‏حلی برای آن‏ها هست عنوان شدند. کارت امتیازی متوازن به‌عنوان یک سیستم مدیریت و برنامه‏ریزی کارآمد در نظر گرفته شد و مطالعه و بررسی ساختارهای مختلف همراستایی در سازمان در چارچوب آن و تأثیر آن‏ها بر اجرای درست استراتژی به عنوان یکی از اهداف پژوهش حاضر عنوان گردید. در طول فصل عنوان گردید که اجرای خوب خود، نیازمند وجود یک هماهنگی متوازن میان ساختارهای متنوع سازمانی در راستای پیاده‏سازی صحیح اهداف سازمانی در سطوح مختلف هست.

هدف از این فصل ایجاد یک آشنایی با فضای عمومی پژوهش بوده تا از این رهگذر وارد بحث اصلی جهت بررسی پرسش اصلی تحقیق و ارائه راه‏حل پیشنهادی در فصول آتی شود.

تعداد صفحه : 133

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09199970560        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997263131360 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

11

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید